Taisyklės

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka: kopijų užsakymo taisyklės

LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ
ELEKTRONINIŲ KOPIJŲ AR KOPIJŲ POPIERIUJE IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) dokumentų elektroninių kopijų ar kopijų popieriuje išdavimo ir naudojimo taisyklės
(toliau – Taisyklės) reglamentuoja dokumento elektroninės kopijos ar kopijos popieriuje užsakymo ir išdavimo reikalavimus, naudojantis portalu “www.ibiblioteka.lt.” (toliau – Portalas), dokumentų elektroninių kopijų ar kopijų popieriuje išdavimo tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę bei Nacionalinės bibliotekos atsakomybę.
2. Taisyklės yra tvirtinamos Nacionalinės bibliotekos generalinio direktoriaus.
3. Nacionalinė biblioteka pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisyklės nuostatas, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravęs vartotojas bus informuojamas. Nesutikdamas su šiomis Taisyklėmis vartotojas negali naudotis paslaugomis, susijusiomis su dokumentų elektroninių kopijų ar kopijų popieriuje teikimu.
4. Paslaugų užsakymo sutartis tarp Nacionalinės bibliotekos ir vartotojo laikoma sudaryta nuo to momento, kai vartotojas inicijuoja paslaugą, susijusią su dokumentų elektroninių kopijų ar kopijų popieriuje teikimu, aktyvuodamas Portale esančią nuorodą ar kitą Portalo elementą.

II. DOKUMENTŲ ELEKTRONINIŲ KOPIJŲ AR KOPIJŲ POPIERIUJE IŠDAVIMO TVARKA

5. Užsakyti dokumento, jo dalies elektronines kopijas ar kopijas popieriuje gali tik užsiregistravęs Portale vartotojas.
6. Užsakydamas dokumento kopiją Portale vartotojas turi:

6.1. pasirinkti norimo dokumento kopijos formą elektroninę ar kopiją popieriuje;

6.2. nurodyti norimo dokumento puslapių kiekį arba užsakyti viso dokumento kopiją;

6.3. patvirtinti, jog sutinka su šiomis taisyklėmis;

6.4. užsakydamas dokumento kopiją popieriuje vartotojas turi pasirinkti pristatymo būdą:

6.4.1. pristatyti nurodytu adresu;

6.4.2. atsiimti Nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius).

6.5. apmokėti pateiktą sąskaitą už suteikiamas paslaugas;

6.5.1 jei vartotojas laiku neapmoka pateiktos sąskaitos, užsakytų dokumentų kopijos neišduodamos.

7. Sumokėti pinigai už dokumentų kopijų išdavimą negrąžinami.
8. Nacionalinė biblioteka neprisiima atsakomybės už pašto tarnybų darbą, pristatant vartotojui užsakytas dokumentų kopijas popieriuje.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 9. Vartotojas turi teisę užsakyti dokumento, jo dalies elektroninę kopiją ar kopiją popieriuje, jei  užsakymas atitinka nustatytus reikalavimus.
10. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, turi naudotis dokumentų elektroninėmis kopijomis ar kopijomis popieriuje nepažeisdamas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatų.
11. Vartotojas yra atsakingas, kad jo dokumentų elektroninės kopijos ar kopijos popieriuje bus naudojamos ne komerciniais tikslais – tikslais, kuriais siekiama tiesioginės ar netiesioginės ekonominės ar komercinės naudos; su jais paprastai nesiejama veikla, kurią gera valia vykdo galutiniai vartotojai.
12. Vartotojas neturi teisės platinti bet kokiais būdais ar priemonėmis dokumento elektroninę kopiją ar kopiją popieriuje.

IV. NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS ATSAKOMYBĖ

13. Pateikti vartotojui dokumento elektroninę kopiją ar kopiją popieriuje vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14. Atsisakyti įvykdyti vartotojo pateiktą dokumento elektroninės kopijos ar kopijos popieriuje užsakymą ar jį įvykdyti dalinai, jei užsakymas neatitinka teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
15. Pateikti naują kopiją, jei vartotojas mano, kad pateikta dokumento elektroninė kopija ar kopija popieriuje yra nekokybiška.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklėmis, Nacionalinės bibliotekos portale “www.ibiblioteka.lt” teikiamų mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.
17. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
18. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.