Taisyklės

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka: naudojimosi portalu taisyklės

 

Interneto portalo (www.ibiblioteka.lt) naudojimosi taisyklės

 


1.     Bendrosios nuostatos

1.1.   Portalo www.ibiblioteka.lt (toliau – Portalo) administratorius yra Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau - NB).
1.2.   Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp NB  ir Jūsų (fizinis asmuo arba įgaliotas juridinio asmens atstovas – fizinis asmuo. Toliau – Vartotojas). Sutartis paslaugos teikimui laikoma sudaryta nuo to momento, kai vartotojas inicijuoja paslaugą aktyvuodamas Portale esančią nuorodą ar kitą Portalo elementą.

1.3.   Šios Taisyklės nustato informacijos ir paslaugų (toliau kartu – Paslaugos) teikimo sąlygas bei tvarką ir šių Paslaugų Vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę. Taisyklės taikomos visiems Vartotojams, kurie lankosi Portale ir naudojasi jo teikiamomis Paslaugomis.
1.4.   Portalas suteikia galimybę naudotis šiomis Paslaugomis: užsakyti ir pasirinktu pristatymo būdu gauti LIBIS Vieningą skaitytojo pažymėjimą; pasirinkti lankytinas bibliotekas ir automatiškai būti užregistruotam jose; užsakyti ir gauti elektronines ir popierines visateksčių dokumentų ar jų skaitmeninių dalių kopijas; apmokėti už Portale suteiktas Paslaugas; prenumeruoti bibliotekų veiklos naujienas ar informaciją apie naujus dokumentus.
1.5.   NB pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Portale. Jeigu Vartotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo  paskelbimo ir toliau naudojasi Portalo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Su Portalo taisyklėmis nesutinkantis vartotojas turi išsiregistruoti iš jo.
1.6.   Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Portale pateikiamų (naudojimosi biblioteka ir LIBIS skaitytojo pažymėjimo) taisyklių pagrindu.


2.     Vartotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1.   Vartotojo registracijos procedūra atliekama:
2.1.1.Užsakant p. 1.4 išvardintas paslaugas (išskyrus LIBIS skaitytojo pažymėjimo užsakymas), Vartotojas turi užpildyti registracijai būtinus duomenis: vardą, pavardę bei nurodyti Vartotojo vardą ir slaptažodį, savo elektroninio pašto adresą.
2.1.2.Užsakant LIBIS skaitytojo pažymėjimą, Vartotojas turi patvirtinti autentikavimui naudotos priemonės (viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos (VAIISIS) arba patikimo OpenID tiekėjo) pateiktus Vartotojo duomenis, kurie yra būtini skaitytojo registracijai: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, nurodyti Vartotojo vardą ir slaptažodį, savo elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą. Vartotojo pasirinkimu gali būti užpildomi neprivalomi duomenys, tokiu būdu pateikiant papildomus duomenis apie save.
2.2.   Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis, bei jiems pasikeitus, juos operatyviai atnaujinti. Baigus registraciją Portalo Vartotojui yra išsiunčiamas elektroninis laiškas, kuriame pateikiama registracijai patvirtinti būtina nuoroda. Vartotojo registracijai pateikti, bet nepatvirtinti duomenys Portale bus saugomi pranešime nurodytą laiką.
2.3.   Vartotojas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų naudojami šių Taisyklių vykdymo, Paslaugų teikimo, statistikos tikslais.
2.4.   Vartotojas sutinka, kad gaunant mokamą Paslaugą, už ją sumokės Portale nurodyta tvarka. Portalo administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
2.5.   Vartotojas sutinka, kad jo pateikti duomenys bus saugomi Portale ne ilgiau kaip 6 kalendorinius metus po to, kai jis nustojo naudotis Portalo paslaugomis ir nesiėmė atitinkamų veiksmų, kad jo asmeniniai duomenys būtų pašalinti iš Portalo.
2.6.   Vartotojas sutinka, kad vykdant susirašinėjimą Portalo priemonėmis, elektroniniu paštu visi susitarimai, pranešimai, perspėjimai ar kiti elektroniniai pranešimai yra teisiškai lygiaverčiai rašytiniam susitarimui.


3.     Vartotojo atsakomybė

3.1.   Vartotojas atsakingas už teisingų savo duomenų pateikimą registracijos formose bei šių duomenų operatyvų atnaujinimą jiems pasikeitus.
3.2.   Vartotojas yra atsakingas, kad jo pateikiama informacija nepažeidžia teisės aktų, įstatymų, kitų sutarčių, įsakymų ar taisyklių.
3.3.   Vartotojas yra atsakingas už Portalo bei kitų Portale pateikiamų taisyklių (p. 1.6) laikymąsi.
3.4.   Vartotojas yra atsakingas už visą veiklą, vykdomą naudojimosi Portale metu iki to laiko, kai jis išsiregistruoja ar yra išregistruojamas iš Portalo.
3.5.   Vartotojas atsako už finansinius ar kitus nuostolius, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai įtakojo ar sukėlė jo veiksmai Portale arba veiksmai tiesiogiai susiję su Portalo ar NB veikla.
3.6.   Vartotojas besąlygiškai sutinka, jog jis pats atsako už duomenų, reikalingų Vartotojui prisijungti prie Portalo ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.
3.7.   Vartotojui draudžiama atsisiųsti (išskyrus Portalo kešavimo[1] atvejus ir su paslaugų teikimu susijusios informacijos ar turinio gavimo atvejus), keisti ar skleisti Portalo turinį, be atskiro NB raštiško sutikimo.
3.8.   Leidžiama sukurti bei publikuoti nuorodas į Portalą, jei jos nėra naudojamos Portalo ar NB veiklai sustabdyti, pakenkti ar trukdyti (tiek techninėmis, tiek kitomis priemonėmis).
3.9.   Naudojantis Portalo paslaugomis suteiktas bet koks turinys nėra viešas ir skirtas tik privačiam naudojimui.

4.     Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

4.1.   Visos intelektinės teisės į Portalo prekės ženklą bei Portale pateikiamą tekstinį ar kitokį turinį (išskyrus Portalo paslaugomis suteiktą turinį) ir programinę įrangą priklauso NB, jeigu nenurodyta kitaip.
4.2.   Griežtai draudžiama Portalo paslaugomis suteiktą turinį panaudoti kitose žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti medžiagą kuriuo nors pavidalu be raštiško NB sutikimo.
4.3.   Jei naudojantis Portalo paslaugomis suteiktas turinys yra apsaugotas įstatymų, Paslaugos Vartotojas ir / ar jį atstovaujantis asmuo yra atsakingas už šio turinio naudojimą nepažeidžiant įstatymų.

5.     Paslaugų kainos ir atsiskaitymas už jas

5.1.   Portale galima užsakyti mokamas paslaugas.
5.2.   Paslaugų kainos Portale nurodomos su PVM.
5.3.   Vartotojas gali atsiskaityti už Portale suteiktas Paslaugas vienu iš šių būdų:
5.3.1. BankLink[2]  - pasirinkus vieną iš Portale nurodytų bankų.
5.3.2. VAIISIS (viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema). Vartotojams, kurie naudojasi elektroninės bankininkystės paslaugomis.
5.3.3. „Moneybookers“ – pasirinkus šį mokėjimo būdą Vartotojas bus nukreiptas į tarptautinių mokėjimų partnerio puslapį.
5.3.4. Banko pavedimu į Portale nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galima atlikti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Pasirinkęs šį mokėjimo būdą, Vartotojas privalo nurodyti užsakymo identifikavimo numerį bei paslaugos kodą. Šie duomenys pateikiami Portale su paslaugos mokėjimu susijusioje informacijoje. Jų nenurodžius laikoma, kad Paslauga  neapmokėta.
5.3.5.Atsiskaitydamas aukščiau aprašytuose punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Vartotojas įsipareigoja sumokėti  už Paslaugą(-as) per nurodytą laikotarpį.
5.4.   Vartotojui, per nurodytą laikotarpį nesumokėjus už paslaugą(-as), pakartotinai nepranešus, paslaugos vykdymas stabdomas ir užsakymas anuliuojamas.

6.     NB įsipareigojimai ir teisės

6.1.   NB įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Vartotojo nurodytus asmens duomenis naudoti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6.2.   NB įsipareigoja Vartotojui suteikti užsakytas ir laiku apmokėtas Paslaugas.
6.3.   Susidarius svarbioms aplinkybėms, NB gali laikinai arba iš viso nutraukti Portalo veiklą, apie tai iš anksto nepranešus vartotojui.
6.4.   Jei vartotojas bando pakenkti Portalo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, NB turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Portalu arba išskirtiniais atvejais panaikinti vartotojo registraciją.

7.     Baigiamosios nuostatos

7.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.3.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________________

[1]Tam tikras optimizavimo procesas, kurio metu Portalo duomenų elementai atsisiunčiami ne iš Portalo, o prieš tai išsaugoti iš lokalios arba kitos saugyklos nesusijusios su Portalo turinio teikimu.
[2]Mokėjimų sistema, vartotojui leidžianti atsiskaityti už internete perkamas prekes ar paslaugas, naudojantis jo (vartotojo) banko paslaugomis. Paslauga veikia Lietuvos Respublikoje registruotų komercinių bankų apimtyje.