Taisyklės

Lietuvos medicinos biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI LIETUVOS MEDICINOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖSI. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi Lietuvos medicinos biblioteka (toliau – LMB) taisyklės (toliau - taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo LMB tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Lietuvos medicinos biblioteka yra valstybinės reikšmės specialioji biblioteka, užtikrinanti vartotojų teisę naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais bei bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
3. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai bei juridiniai asmenys šių taisyklių bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.
Vartotojas - bibliotekos paslaugų gavėjas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas - bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

4. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti bendrą Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
4.1.susipažinti su LMB vartotojų aptarnavimo taisyklėmis;
4.2.pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, o besimokantiems studento ar moksleivio pažymėjimą;
4.3.užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
4.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
4.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
4.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
4.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
4.5. sumokėti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį;
5. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik apibendrintai šiems tikslams: fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais), skaitytojų bendrojo bilieto funkcionavimui LIBIS bibliotekose;
6. Asmenys, nesutikę pateikti privalomų registracijai duomenų, neregistruojami LMB vartotojais;
7. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai;
8. Laikinas pažymėjimas – leidimas, galiojantis vieną dieną, išduodamas asmenims, norintiems apsilankyti LMB, neįsigyjant nuolatinio vartotojo pažymėjimo. Tam būtina pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą ir sumokėti vienkartinį mokestį;
9. Išduoti nuolatiniai vartotojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami;
10. Kiekvienais metais vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų registracijos duomenis;
11. Bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą įsigijęs vartotojas gali naudotis visų LIBIS tinklo bibliotekų paslaugomis, prieš tai jose užsiregistravęs. Vartotojas registruojamas ir aptarnaujamas pagal LIBIS tinklo bibliotekos vartotojų registracijos ir aptarnavimo taisykles.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

12. LMB registruoti vartotojai priskiriami atitinkamai grupei;
13. Asmenys, įsigiję laikiną pažymėjimą-leidimą, gali naudotis LMB elektroniniu katalogu, kartotekomis, atvirais skaityklų fondais, gauti kitokią informaciją, naudotis internetu;
14. Įeidamas į LMB ir išeidamas iš jos vartotojas privalo praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo pažymėjimą;
15. Medicinos darbuotojams bei studentams medikams į namus skolinami ne daugiau kaip penki vadovėliai ir kitos mokomosios priemonės vienam semestrui;
16. Vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius - 0,10 Lt. už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
16.1. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
16.2. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.
17. Į namus neišduodami bibliografiniai-informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žodynai, žinynai, atlasai, rodyklės ir kt.); reti ir vertingi, išleisti iki 1940 m., taip pat didelę paklausą turintys naujausi leidiniai; rankraščiai; disertacijos; paskutinis leidinio egzempliorius; skaityklos fondo leidiniai; Lituanistinio medicinos literatūros fondo bei elektroniniai leidiniai;
18. Paskutinis LMB fondo dokumento egzempliorius gali būti skolinamas už 50 Lt. užstatą. Užstatas grąžinamas asmeniui atsiskaičius su biblioteka.

IV. VARTOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

19. Vartotojai turi teisę:
19.1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti;
19.2. gauti informaciją apie LMB dokumentų fondą, elektroninius išteklius ir jos teikiamas paslaugas;
19.3. naudotis LMB sukauptais informacijos ištekliais, bibliotekos informacijos priemonėmis, prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais šaltiniais;
19.4. skaitykloje naudotis belaidžiu internetu, nešiojamaisiais kompiuteriais, nejungiant jų į bibliotekos kompiuterių tinklą;
19.5. kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir LMB padalinių vartotojų aptarnavimo taisyklių;
19.6. užsisakyti dokumentus bibliotekoje ir internetu bei pratęsti jų grąžinimo terminus;
19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, atsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
19.8. lankyti LMB vykstančius renginius ir parodas;
19.9. pareikšti savo nuomonę apie LMB, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba Pasiūlymų ir pageidavimų knygoje, kuri yra abonemente.
20. Vartotojai privalo:
20.1.negadinti LMB įrangos, inventoriaus ir dokumentų, neišsinešti jų be leidimo;
20.2. bibliotekos kompiuteriais naudoti tik informacijos paieškos tikslais;
20.3. saugoti suteiktus prisijungimo prie duomenų bazių vardus ir slaptažodžius ir neperduoti jų kitiems asmenims;
20.4. už LMB teikiamas mokamas paslaugas mokėti pagal patvirtintas paslaugų kainas;
20.5. už dokumentų grąžinimo terminų pažeidimą mokėti nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir spaudinį;
20.6. praradus skaitytojo pažymėjimą nedelsiant pranešti abonemento darbuotojui;
20.7. pažeidus skaitytojo pažymėjimą, įsigyti naują;
20.8. LMB patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, išjungti mobiliojo telefono garsą. Skaitykloje ir renginių metu nekalbėti mobilaus ryšio telefonais;
20.9. paltus bei krepšius palikti rūbinėje;
20.10. laikytis elgesio viešoje vietoje taisyklių, elgtis pagarbiai kitų skaitytojų ir bibliotekos darbuotojų atžvilgiu.
21. Vartotojams draudžiama:
21.1. naudotis kitų vartotojų pažymėjimais, perduoti savo pažymėjimą kitiems asmenims;
21.2. naudotis pažeistais skaitytojo pažymėjimais;
21.3. keisti atviruose fonduose leidinių išdėstymo tvarką;
21.4. LMB kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
21.5 eiti į tarnybines patalpas.
22. Vartotojo atsakomybė:
22.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais arba atlyginti žalą teisės aktų nustatyta tvarka;
22.2. vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs LMB darbuotojams apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu atliktus veiksmus;
22.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka, informuojant apie tai kitas bibliotekas;
22.4. vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.