Taisyklės

Kauno apskrities viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI KAUNO APSKRITIES VIEŠĄJa biblioteka

taisyklės

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Kauno apskrities viešoji  biblioteka (toliau – biblioteka) kaupia ir saugo universalų lietuviškų ir užsienio dokumentų fondą įvairiose informacijos laikmenose, pirmenybę teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentams. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

3. Naudotis bibliotekos paslaugomisturi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiesiems ir neregistruotiesiems vartotojams, viešosios interneto prieigos vartotojams, tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas bibliotekoms – TBA standartuose ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka, kitiems juridiniams asmenims – pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (1 priedas), parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintu Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. Bibliotekospaslauga – bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant vartotojų informacinius, mokslinius, kultūrinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio poreikius ir naudojant visus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrangą, patalpas bei specialistų kompetenciją.

5.2.Dokumentas– naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

5.3.Dokumentų (įrangos) panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų (įrangos) neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar už jos ribų.

5.4.LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

5.5. Neregistruotasisvartotojas (lankytojas)– vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas), pavyzdžiui, naudojimasis bibliotekos skaityklomis, dalyvavimas viešuose renginiuose, ekskursijose ir pan.

5.6. Registruotasis vartotojas (skaitytojas) –vartotojas,kuris yra registruotas bibliotekos informacinėje sistemoje ir turi jam išduotą vartotojo pažymėjimą, suteikiantį teisęrezervuoti ir gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus, pratęsti jų panaudos terminą, nuotoliniu būdu naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

5.7. Registruotasisviešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, bibliotekos nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

5.8. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)– dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

5.9. Viešoji interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam vartotojo pažymėjimo.

5.10. Vartotojopažymėjimas – registruotojovartotojo identifikavimodokumentas, suteikiantis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

5.11. Lojalus vartotojas – skaitytojas nuo 17 m., bibliotekoje skaitantis ne mažiau kaip 3 metus, per metus pasinaudojantis ne mažiau kaip 150 dokumentų, neturintis galiojančių, sistemiškai piktybinių nuobaudų.

5.12. Bibliotekos rėmėjas – skaitytojas, teikiantis paramą bibliotekai pinigais, dokumentais, periodiškai ir neatlygintinai dalyvaujantis įgyvendinant bibliotekos veiklas.

6. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintose Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme, Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu,vartojamas sąvokas.

7. Vartotojus biblioteka aptarnauja: rugsėjo–gegužės mėnesiais darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 19.00 val. (Senųjų ir retų spaudinių skaitykloje, Muzikos leidinių ir Vaikų literatūros skyriuose lankytojai aptarnaujami nuo 10 val. iki 18 val., Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose I – 14.00-18.00 val., II – 8.30-13.00 val., III–V – 12.00-16.30 val.). Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis – švaros diena, lankytojai neaptarnaujami. Šeštadieniais lankytojai aptarnaujami nuo 10.00 val. iki 17.00 val., sekmadieniais, švenčių dienomis biblioteka nedirba. Birželio–rugpjūčio mėnesiais nustatomas kitas lankytojų aptarnavimo laikas. Aptarnavimo laikas keičiamas tik išimtiniais atvejais, pakeitimai iš anksto skelbiami bibliotekoje ir bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt.

 

II skyrius

ASMENŲ (vartotojų) REGISTRAVIMO TVARKA

 

8. Vartotojams registruoti ir aptarnauti bibliotekoje naudojamas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas. Jo naudojimo tvarka – 6 priede.

9.Registruotasis vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje (registruojantis būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu) ir turintis LIBIS skaitytojo pažymėjimą;

9.1. vartotojams, kurie Bendrosios skaitytojų registracijos duomenų bazės duomenimis yra skolingi kitoms LIBIS bibliotekoms, dokumentai laikinai (iki atsiskaitymo su biblioteka, kuriai yra skolingi) į namus neskolinami.

10. Vartotojai (skaitytojai) registruojami registracijos ir informacijos vietoje(Radastų g. 2, II a. fojė) ir visose aptarnavimo vietose.

11. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą, turi:

11.1. susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

11.2. pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;

11.3. užpildyti vartotojo registracijos kortelę (2 priedas), nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo sutikimu) asmens duomenis;

11.4. pasirašyti vartotojo registracijos kortelę ir tuo patvirtinti, kad:

11.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

11.4.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

11.4.3. yra informuotas apie asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas;

11.5. išreikšti savo sutikimą arba nesutikimą gauti bibliotekos informaciją ir (ar) dalyvauti bibliotekos vykdomose apklausose.

12. Fiziniai asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo (tėvo, įtėvio, globėjo ar rūpintojo) paraišką (3 priedas) bei galiojančius asmens dokumentus su nuotrauka ir asmens kodu (asmens iki 16 m. amžiaus bei vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų).

13. Vaikų globos (rūpybos) įstaigų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų mokiniai viešosiose bibliotekose registruojami naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka, pateikus minėtų įstaigų išduotą pažymą ir galiojantį savo asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

14. Esant techninėms galimybėms, vartotojai gali registruotis elektroniniu būdu portale „Interaktyvi biblioteka“ (www.ibiblioteka.lt), naudodamiesi asmens tapatybės nustatymo elektroninėje erdvėje priemonėmis.

15. Vartotojui, praradusiam ar sugadinusiam vartotojo pažymėjimą, taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas vartotojo pažymėjimas.

16. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintos Pavyzdinės naudojimosi biblioteka taisyklės, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus patvirtinti Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai bei Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai.

 

III skyrius

REGISTRUOTŲJŲ VARTOTOJŲ asmens DUOMENŲ TVARKYMAS

 

17. Vartotojų asmens duomenys bibliotekoje gali būti tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu būdu.

18. Tvarkydama vartotojų asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau − Reglamentas (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimais.

19. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

19.1. organizuoti vartotojų aptarnavimą ir informacinį aprūpinimą;

19.2. vykdyti vartotojų apskaitą;

19.3. nustatyti asmens tapatybę;

19.4. vartotojo pažymėjimui funkcionuoti bendros vartotojų registravimo duomenų bazės pagrindu;

19.5. organizuoti vartotojų apklausas, mokslinius tyrimus, siekiant gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę, kurti naujus produktus ir paslaugas (tik esant rašytiniam sutikimui);

19.6. informuoti vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos išteklius, dokumentų panaudos terminus, organizuojamus renginius ir darbo laiko pakeitimus (tik esant rašytiniam sutikimui).

20. Biblioteka, gavusi vartotojo rašytinį sutikimą, gali mokslinių ir (ar) vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslu rinkti papildomus asmens duomenis, susijusius su išsilavinimu, profesine veikla ir kt.

21. Apibendrinti bibliotekos vartotojų asmens duomenys naudojami statistikos tikslais.

22. Tvarkydama asmens duomenis biblioteka remiasi sutarties sudarymo ir vykdymo, sutikimo, pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymo teisiniais pagrindais ar kitomis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis teisėto tvarkymo sąlygomis.

23. Vartotojų duomenys atnaujinami (patikslinami) periodiškai, ne rečiau kaip kartą per metus.

24. Automatiniu būdu tvarkomi vartotojų asmens duomenys perduodami Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, kuri teisės aktų nustatyta tvarka atlieka duomenų valdytojo ir tvarkytojo funkciją.

25. Automatiniu būdu ir neautomatiniu būdu tvarkomi asmens duomenys saugomi, vadovaujantis Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) nuostatais. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kuria nors LIBIS paslauga, arba iki to momento, kol (fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS Skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

26. Vartotojas dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo gali kreiptis į biblioteką tiesiogiai ar elektroninio pašto adresu registracija@kvb.lt. Nagrinėjami tik identifikuotų vartotojų rašytiniai prašymai.

27. Bibliotekai patenkinus vartotojo prašymą ištrinti jo asmens duomenis, vartotojas netenka galimybės naudotis paslaugomis, kurioms būtinas jo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

28. Automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumą biblioteka užtikrina įgyvendindama infrastruktūrines (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas gaisrinės saugos taisyklių laikymasis ir kt.), administracines (asmenų, dirbančių su asmens duomenimis, mokymas, vidaus dokumentų rengimas ir kt.), telekomunikacines (informacinių sistemų priežiūra, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, slaptažodžių naudojimas ir kt.) priemones.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO tvarka

 

29. Skaityklose esančius leidinius vartotojas pasiima pats. Leidiniais, kurie pažymėti raudona lipde, galima naudotis tik tose skaityklose, kuriose jie saugomi. Raudona lipde nepažymėtais leidiniais registruotieji vartotojai gali naudotis vietoje ir skolintis į namus. Skolinimą į namus fiksuoja darbuotojas arba pats vartotojas savitarnos aparatu.

30. Saugyklose saugomi leidiniai užsakomi naudojantis katalogų informacija. Šiuos leidinius paduoda darbuotojai, kuriems jie ir grąžinami. Apie galimybę tokį leidinį skolintis į namus ir skolinimo terminus informuoja darbuotojas.

31. Iš bibliotekos patalpų galima išnešti tik tuos leidinius, kurie įrašyti į panaudai išduotų (į namus) dokumentų apskaitą (darbuotojų, savitarnos aparatu, įrašyti į formuliarą).

 

32. Leidiniai į namus skolinami tik registruotiesiems vartotojams:

 

Vieta

Leidinių skolinimo apribojimai

Kiekis

(egz.)

Naudojimosi terminas

Naudojimosi termino pratęsimas

Vaikų literatūros skyrius

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde ir einamojo mėn. žurnalai.

7**

10***

15 d.

(8 37) 324 225,

vaikai@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Muzikos leidinių abonementas

K. Donelaičio g. 8, I a.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m., leidiniai pažymėti raudona lipde.

10**

15***

30 d.

(8 37) 324 327, muzika@kvb.lt, http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Grožinė literatūra

Radastų g. 2, III a. fojė

 

7*

10***

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 442 , http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Periodikos skaitykla

Radastų g. 2, III a.,

305 kamb.

Neskolinami laikraščiai, paskutinieji du žurnalų numeriai bei vienintelis žurnalų lietuvių kalba egzempliorius.

3 egz.

 (5 egz.***) arba 1 įrištas komplektas

15 d.

(8 37) 324 321, periodika@kvb.lt

Meno leidinių skaitykla Radastų g. 2, IV a.,

406 kamb.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m., leidiniai pažymėti raudona lipde, taip pat paskutinis leidinio egzempliorius (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas), išskyrus rankdarbių ir grožinės literatūros knygas.

7*

10***

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 243,

menas@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos

Radastų g. 2, IV a.,

404 kamb.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde bei žurnalų ir laikraščių paskutinieji numeriai.

10

15 d.

(8 37) 324 229,

Info-de.kaunas@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Leidinių išdavimas / grąžinimasRadastų g. 2, IV a. 415 kamb.

Pagrindinės saugyklosfondo leidiniai

Radastų g. 2, IV a., 415 kamb.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m.

Neskolinamas lietuvių kalba išleistų leidinių paskutinis egzempliorius, jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas). Neskolinamas užsienio kalba išleistų enciklopedijų ir žodynų paskutinis egzempliorius, jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento.

Grožinė literatūra, išleista nuo 1946 m., skolinama be apribojimų.

5*

10***

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357

(8 37) 324 443,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Gamtos mokslų, Humanitarinė literatūra

Radastų g. 2, IV a.,

415, 418 kamb.

Užsakyti / rezervuoti leidiniai – 415 kamb.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde.

10*

15***

Labai paklausių leidinių –15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357,

(8 37) 324 443,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

 

 

*Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, aukštas specialiųjų poreikių tenkinimo lygis – 20 egz.

**Per pirmąjį apsilankymą skolinama ne daugiau kaip 3 leidiniai.

*** Lojaliems vartotojams ir rėmėjams skolinamų dokumentų kiekis.

33. Dokumentai (įranga) yra skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą (priklausomai nuo bibliotekos finansinių galimybių). Informuoti apie kitu būdu (ranka užpildžius formuliarą, užsakymo lapelį) skolintų leidinių besibaigiantį ar pasibaigusį skolinimosi laikotarpį biblioteka galimybių neturi.

34. Vartotojas gali du kartus pratęsti paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs arba / ir kitų skaitytojų reikalaujami): internetu (http://katalogas.kvb.lt ->„Mano sritis“), gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių, kuris leidinį paskolino.

35. Leidinius, pasiskolintus į namus iš bet kurio bibliotekos padalinio, galima grąžinti:

                      – į bibliotekos padalinį, iš kurio leidinys paskolintas;

                      – registracijos ir informacijos darbuotojams (II a. fojė);

                      – leidinių grąžinimo savitarnos įrenginiu, esančiu prie tarnybinio įėjimo (Radastų g. 2) (bet kuriuo metu).

36. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

36.1. delspinigių dydis – 0,03 Eur už vieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną;

26.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui;

36.3. didžiausia delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (šiuo metu BSI – 38 Eur (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“) nepriklausomai nuo laiku negrąžintų dokumentų kiekio ir jų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų skolinimosi metu. Jei bendra delspinigių suma nesiekia 1 BSI dydžio, maksimalūs delspinigiai už vieną laiku negrąžintą leidinį yra:

36.3.1. to leidinio įsigijimo kaina, įrašyta leidinyje ir bibliotekos fondo vienetinės apskaitos dokumentuose;

36.3.2. kai leidinys neatitinka rinkos kainos t.y. įsigytas už rublius, talonus, litus ar kai dokumentas retas, vertingas, unikalus, tuomet rinkos kaina to leidinio nustatoma vadovaujantis bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinta dokumentų įkainojimo metodika ir patvirtintais įkainiais Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

37. Vartotojui (skaitytojui), neturinčiam 16 metų ir vėluojančiam grąžinti leidinius, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negrąžintas, bet ne daugiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

38. Galimybė naudotis bibliotekos paslaugomis laikinai apribojama:

38.1. vartotojui, laiku negrąžinusiam leidinių ir nepratęsusiam naudojimosi jais termino, be atskiro įspėjimo apribojama teisė naudotis bibliotekos paslaugomis:

38.1.1. praėjus 60 dienų nuo leidinio grąžinimo termino;

38.1.2. praėjus 10 dienų nuo labai paklausaus leidinio grąžinimo termino;

38.2. vartotojui (nuo 16 metų amžiaus), grąžinusiam leidinius, bet nesumokėjusiam delspinigių;

38.3. laikino apribojimo (negrąžinus leidinių) naudotis bibliotekos paslaugomis metu teikiamos tik tos paslaugos, kuriomis gali naudotis neregistruotieji lankytojai;

38.4. laikino apribojimo (grąžinus leidinius, bet nesumokėjus delspinigių) naudotis bibliotekos paslaugomis metu teikiamos visos registruotojo vartotojo paslaugos, išskyrus leidinių skolinimąsi į namus;

38.5. laikinas apribojimas naudotis bibliotekos paslaugomis vartotojui atšaukiamas pašalinus visas jo priežastis.

39. Visos piniginės įmokos (už suteiktas paslaugas, delspinigiai, žalos atlyginimas) mokamos į bibliotekos kasą K. Donelaičio g. 8, I a. fojė ir savitarnos terminalu Radastų g. 2, II a. fojė (Registracija ir informacija), išimtiniais atvejais – į bibliotekos banko sąskaitą. Skolų išieškojimo atveju pinigai pervedami į bibliotekos banko sąskaitą.

 

V SKYRIUS

NAUDOJIMOSI KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SENŲJŲ IR RETŲ SPAUDINIŲ SKYRIAUS DOKUMENTAIS TAISYKLĖS

 

40. Naudojimosi Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentais taisyklės yra Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisykliųdalis, reglamentuojanti šiame skyriuje saugomų rankraštinių dokumentų, inkunabulų, XVI–XX a. knygų, žemėlapių, periodinių leidinių (toliau – dokumentai) bei pagalbinio fondo prieinamumo, naudojimo ir saugojimo specialiuosius reikalavimus.

41. Skaitytojų aptarnavimo Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomais dokumentais tvarka ir sąlygos

41.1. Skaitytojas skyriaus skaityklos darbuotojui pateikia LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Jo neturintis lankytojas užpildo skaitytojo registracijos kortelę ir įsigyja LIBIS skaitytojo pažymėjimą:

41.1.1.Registruotasis vartotojas (skaitytojas) gali naudotis visomis skyriuje teikiamomis paslaugomis.

41.1.2.Neregistruotasis vartotojas (lankytojas) gali naudotis informacinėmis paslaugomis, katalogais, vieša interneto prieiga, tačiau negali naudotis dokumentais, saugomais Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde.

41.2. Dokumentai išduodami tik pateikus užpildytą užsakymo lapelį.

41.3. Dokumentai į namus neskolinami, skaitomi tik skyriaus skaitykloje.

41.4. Vienam asmeniui vienu metu išduodama ne daugiau kaip 5 dokumentai, asmenims iki 16 metų amžiaus vienu metu išduodama tik vienas dokumentas.

41.5. Skaitytojams išduodama tik sutvarkyti (turintys pastovų šifrą, suinventorinti) dokumentai.

41.6. Kataloguojami, skaitmeninami, restauruojami, blogos fizinės būklės (dokumento fizinė būklė laikoma bloga, kaijoįrišimas iširęs ar nefunkcionalus, trupa popierius, pabirę lapai, defektuoti, sulipę puslapiai, dokumentas pažeistas mikroorganizmų) ir Senųjų spaudinių ekspozicijoje esantys dokumentai neišduodami.

41.7. Skaitytojams pageidaujant užsakyti dokumentai skaitykloje laikomi vieną savaitę, vėliau jie grąžinami į saugyklas.

41.8. Unikalūs dokumentai, XV–XIX a. vid. spaudiniai, iki 1904 m. lietuvių kalba leisti spaudiniai, rankraščiai ir pogrindžio leidiniai išduodami atsižvelgiant į atsakingo už atitinkamo fondo tvarkymą darbuotojo rekomendacijas.

41.9. Rankraštiniųdokumentų naudojimo sąlygas nustato dovanotojai ir Rankraščių perdavimo-priėmimo nuolatiniam saugojimui aktas.

41.10. Skaitytojas, grąžindamas rankraštinį dokumentą jį išdavusiam darbuotojui, saugojimo vieneto aplanke įrašo savo pavardę ir užrašo duomenis apie darytus išrašus bei kopijas.

41.11. Dokumento originalas neišduodamas, jeigu yra prieinama jo kopija (kserokopija, fotografuotinis ir šiuolaikinis leidimas, CD) ar skaitmeninė versija (www.epaveldas.lt bei kituose interneto portaluose).

41.12. Darbuotojas patikrina visus skaitytojo grąžinamus dokumentus. Jeigu nustatoma, kad skaitytojas pakenkė dokumentams, surašomas laisvos formos aktas.

41.13. Skaitytojai privalo saugoti senuosius dokumentus (ypač defektuotus ir / ar didelio formato leidinius), atsargiai ir atsakingai su jais elgtis.

41.14. Apie leidiniuose rastus raštelius ar kitus daiktus skaitytojas privalo informuoti skaityklos darbuotoją.

41.15. Skaitytojams draudžiama:

       – be darbuotojo leidimo išsinešti iš skaityklos norimus kopijuoti dokumentus;

       – naudotis technikos priemonėmis, jeigu jos kenkia dokumentams;

       – perduoti dokumentus kitiems asmenims;

       – lapus dėti į kitą aplanką, lankstyti, rašyti pastabas juose ar popieriuje, padėtame ant dokumentų, ar kitaip juos žaloti;

       – atversti leidinius jėga, į juos remtis, guldyti tekstu į apačią, užlenkti puslapius, palikti leidiniuose įvairius žymeklius.

41.16. Juridiniai asmenys gali skolintis dokumentus parodoms ar kitoms reikmėms tik bibliotekos direktoriui leidus – pateikę prašymą ir pasirašę leidinių panaudos sutartį (4 priedas).

42. Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų fragmentų kopijavimo, fotografavimo ir skenavimo sąlygos

42.1. Teikiant skyriaus dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugas skaitytojams, jie informuojami apie Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir privalo naudodamiesi paslauga laikytis šio įstatymo reikalavimų.

42.2. Skyriuje esančių leidinių fragmentus kopijuoti, skenuoti leidžiama, atsižvelgiant į leidinių fizinę būklę, įrišimo ypatybes, turimų egzempliorių skaičių. Leidimą, užpildžius prašymą (5 priedas), suteikia skyriaus vedėjas. Paslauga yra mokama, kainos nurodytos bibliotekos direktoriaus patvirtintų mokamų paslaugų sąraše.

42.3. Siekiant apsaugoti ypač vertingus dokumentus nuo neigiamo mechaninio poveikio, kopijuotidraudžiama, o skenuoti leidžiama tik išimties tvarka :

– dokumentus, išleistus iki 1850 m.,

– lietuviškus spaudinius, išleistus iki 1920 m.,

– autografuotus ir asmeninių kolekcijų spaudinius,

– laikraščių komplektus,

– bibliotekoje esančius unikalius bei vienintelius knygos ar žurnalo egzempliorius,

– nepublikuotus dokumentus,

– leidinius, turinčius popierinę ar skaitmeninę kopiją.

42.4. Darbuotojui leidus, skaitytojas gali 42.3 papunktyje nurodytus dokumentus fotografuoti nenaudodamas blykstės.

 

VI SKYRIUS

NAUDOJIMOSI LEIDINIAIS IŠ NACIONALINIO PUBLIKUOTŲ DOKUMENTŲ

ARCHYVINIO FONDO TAISYKLĖS

 

43.Bendroji dalis

43.1. Remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr.ĮV-1122 patvirtintais Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo nuostatais, Atsarginis spaudos archyvinis fondas (toliau – archyvinis fondas), kurio pagrindinis tikslas – užtikrinti dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimą ir prieinamumą dabarties ir ateities visuomenei, dokumentų saugumo ir išsaugojimo tikslais saugomas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

43.2. Vartotojai aptarnaujami laikantis archyvinio fondo nuostatų reikalavimų: fiziniai ir juridiniai asmenys archyvinio fondo dokumentais gali naudotis tik išimtiniu atveju specialiose skaityklose ir tik tuo atveju, jei kituose bibliotekos fonduose nėra atitinkamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos.

43.3. Archyvinio fondo leidiniai bibliotekoje ženklinami specialiu spaudu „Kauno apskrities viešoji biblioteka. Archyvinis egzempliorius“ (jis rodo, jog leidinys skirtas saugoti, bet ne nuolat naudoti).

43.4. Einamųjų metų archyvinio fondo leidiniai eksponuojami parodoje „Bibliotekos nauji leidiniai“ Periodikos skaitykloje. Vasarą paroda neorganizuojama, nauji leidiniai iš karto perduodami į archyvinį fondą.

44.Aptarnavimo leidiniais tvarka

44.1. leidiniai skolinami tik registruotiesiems vartotojams (skaitytojams);

44.2.leidiniai skolinami naudotis tik bibliotekoje (nustatytoje skaitykloje) ir tik tuomet, kai kituose bibliotekos fonduose nėra reikiamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos. Jei pageidaujamas leidinys yra kuriame nors bibliotekos skyriuje – vartotojas nukreipiamas į tą skyrių;

44.3. leidiniai neskolinami TBA; bibliotekoms ar kitoms institucijoms dokumentai iš archyvinio fondo gali būti skolinami tik tų institucijų vadovų raštišku prašymu, kai garantuojamas jų saugumas;

44.4. informacija apie bibliotekos archyviniame fonde saugomus leidinius pateikiama bibliotekos kompiuteriniame kataloge ir LIBIS suvestiniame kataloge;

44.5. leidiniai, užpildžius užsakymo lapelį ir padavus jį darbuotojui, užsakomi Periodikos skaitykloje (periodiniai) arba leidinių išdavimo vietoje 415 kamb. (neperiodiniai);

44.6. užsakyti periodiniai leidiniai atsiimami ir skaitomi Periodikos skaitykloje (vienu metu ne daugiau kaip 6 žurnalų numeriai arba 1 mėn. laikraščių komplektas); kiti užsakyti leidiniai atsiimami (ne anksčiau kaip po 20 min.) ir skaitomi aptarnavimo vietoje Gamtos mokslų literatūra; išsinešti leidinių iš šių aptarnavimo vietų negalima;

44.7. leidinys grąžinamas tą pačią dieną, pasilikti jį kitai dienai skaitykloje negalima;

44.8. esant poreikiui, vartotojas gali pasidaryti leidinio fragmento kopiją aptarnavimo vietoje esančiu savitarnos kopijavimo aparatu; iš patalpos leidinio išsinešti negalima.

 

VII SKYRIUS

NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU (TBA) TVARKA

 

45. Dokumentai, kurių nėra bibliotekos fonde, registruotiesiems vartotojams užsakomi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų pagal bibliotekos nustatytą tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugų teikimo tvarką.

46.Registruotiesiems vartotojams (skaitytojams)

46.1. TBA gali naudotis tik registruoti vartotojai;

46.2. biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas;

46.3. visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio), taip pat papildomus užsienio bibliotekų paslaugos administravimo mokesčius sumoka vartotojas;

46.4. užsakymus priima ir dokumentus išduoda Katalogų salėje dirbantis bibliografas-konsultantas, juos taip patgalima pateikti el. paštutba@kvb.lt. Dokumentais galima naudotis tik bibliotekoje iki nurodyto grąžinimo termino; leidinio naudojimo terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka;

46.5. sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles;

46.6. vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė.

47.Kolektyviniams abonentams

47.1. bibliotekos TBA skolina dokumentus arba siunčia jų fragmentų kopijas bibliotekoms;

47.2. bibliotekos TBA gali naudotis Lietuvos Respublikos bibliotekos (apribojimai taikomi tik Kauno mieste esančioms bibliotekoms) ir kitų valstybių bibliotekos;

47.3. teisę naudotis bibliotekos TBA suteikia TBA sutartis;

47.4. biblioteka skolina dokumentus ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui (skolinimo terminą lemia leidinio paklausa bibliotekoje ir turimas egzempliorių kiekis);

47.5. neskolinami:

47.5.1. leidiniai iš Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo;

47.5.2. autografuoti spaudiniai ir kiti reti bei vertingi leidiniai;

47.5.3. laikraščių ir žurnalų komplektai;

47.5.4. dokumentai, kuriais nuolat naudojasi bibliotekos vartotojai;

47.6. abonentui pageidaujant, kopijuojami dokumentų fragmentai, įskaitant skaitmeninį informacijos nuskaitymą (skenavimą); už kopijas abonentas sumoka pagal galiojančius bibliotekos mokamų paslaugų įkainius;

47.7. jei bibliotekos fonduose nėra abonentui reikalingo dokumento, TBA persiunčia užsakymą kitoms Lietuvos bibliotekoms. Abonentas dokumentą gauna tiesiai iš jį skolinančios bibliotekos ir grąžina jai pasibaigus naudojimosi laikui.

48.Abonento atsakomybė

48.1. abonentas, pametęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu dokumentu, o už kitos bibliotekos dokumentus atsako pagal jos reikalavimus;

48.2. abonentui, negrąžinusiam dokumentų nustatytu laiku, kiti dokumentai neskolinami, kol negrąžinami tie, kurių naudojimosi terminas baigėsi;

48.3. abonentas sumoka visas dokumento siuntimo išlaidas pagal pašto paslaugų tarifus;

48.4. su abonentu, nesilaikančiu TBA taisyklių, nutraukiama TBA sutartis.

 

VIII SKYRIUS

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERINĖMIS DARBO VIETOMIS (KDV) TVARKA

 

49.Bibliotekoje yra

49.1. viešosios interneto prieigos taškai (VIPT): Radastų g. 2, II a. fojė (4 KDV) ir K. Donelaičio g. 8 Muzikos leidinių skaitykloje (6 KDV). Tai patalpos, kuriose yra kompiuterių, prijungtų prie viešojo naudojimo kompiuterių tinklų (interneto), ir lankytojams neatlygintinai teikiamos prieigos prie šių tinklų paslaugos;

49.2. kompiuterinės darbo vietos, skirtos paieškai bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC): Radastų g. 2 – II a. fojė, Katalogai (234 kamb.), aptarnavimo vietose Grožinė literatūra (III a. fojė), Humanitarinė literatūra (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Meno leidinių skaitykloje (406 kamb.), Periodikos skaitykloje (305 kamb.), Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb); K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 – Vaikų literatūros skyriuje; K. Donelaičio g. 8 – Senųjų ir retų spaudinių ir Muzikos leidinių skyriuose;

49.3. kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga: Radastų g. 2 – Inovacijų laboratorijoje „ILaB“ (328 kamb.), Elektroninės informacijos (321 kamb.), Meno leidinių (406 kamb.), Kaunistikos (304 kamb.), Periodikos (305 kamb.) skaityklose, aptarnavimo vietose Humanitarinė literatūra (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb.); K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 – Vaikų literatūros skyriuje; K. Donelaičio g. 8 – Senųjų ir retų spaudinių skyriuje;

49.4. nemokamas belaidžio interneto ryšys pastatuose K. Donelaičio g. 8 ir Radastų g. 2.

50.Vartotojų aptarnavimo tvarka

50.1. registracija

50.1.1. vartotojams, kurie pirmą kartą registruojami VIPT ir Elektroninės informacijos skaitykloje (EIS) viešosios interneto prieigos vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS), suteikiami asmeniniai prisijungimo duomenys: nuolatinis vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis. Šie duomenys galioja visuose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIP prisijungimo taškuose neribotą laiką;

50.1.2. nepilnamečiai vartotojai (iki 18 m.), pateikę mokinio pažymėjimą, registruojami registracijos žurnale, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą (pagal Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“) (9 priedas);

50.2. prisijungimas prie stacionarių kompiuterių VIPT ir EIS

50.2.1. suaugusiesiems – rinktis vartotojo sąskaitą „Vieša prieiga“;

50.2.2. nepilnamečiams – rinktis vartotojo sąskaitą „Iki 18 metų“ (pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą (9 priedas);

50.2.3. eilutėje „Prisijungimo vardas“ įrašyti suteiktą prisijungimo vardą;

50.2.4. eilutėje „Slaptažodis“ įrašyti suteiktą slaptažodį. Pamiršus prisijungimo duomenis – kreiptis į darbuotoją;

50.2.5. spausti „Patvirtinti“;

50.3. atsijungimas

50.3.1. užverti visus atidarytus langus;

50.3.2. spausti „Išeiti“.

51.Vartotojas gali

51.1. gauti kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultaciją bei individualų mokymą (iki 1 val.);

51.2. ieškoti informacijos internete, bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC);

51.3. jungtis prie KAVB prenumeruojamų bei terminuotos prieigos duomenų bazių (prisijungimo slaptažodžių teirautis darbuotojo);

51.4. bendrauti el. paštu, pokalbių svetainėse (tik VIPT), žaisti žaidimus (tik VIPT);

51.5. naudotis kompiuteriuose įrengta legalia programine įranga;

51.6. naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais ir belaidžiu internetu bibliotekos viešosiose erdvėse;

51.7. rezervuoti naudojimosi kompiuteriu laiką;

51.8. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas (USB atmintinę, CD-R);

51.9. naudotis mokamomis paslaugomis, nurodytomis mokamų paslaugų sąraše;

51.10. naudotis KAVB fondo kompaktinėmis plokštelėmis (tik registruoti bibliotekos skaitytojai);

51.11. keisti prisijungimo slaptažodį adresu http://savitarna.bibliotekospazangai.lt/VIPTLoginForm.aspx;

51.12. naudotis dezinfekuojančiomis priemonėmis;

52.Naudojimosi laiko apribojimai

52.1. jei yra laukiančių pasinaudoti kompiuterine darbo vieta – vieno prisijungimo trukmė ribojama iki 1 val.;

52.2. nepilnametis asmuo gali naudotis bibliotekos kompiuteriu ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darydamas 15 min. pertrauką po valandos.

53.Vartotojui draudžiama

53.1. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

53.2. diegti, bandyti bibliotekos kompiuteriuose atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

53.3. naudotis kompiuterine darbo vieta kartu su kitais asmenimis (be darbuotojo leidimo);

53.4. naršyti pornografiniuose, erotinio pobūdžio, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą propaguojančiuose tinklalapiuose, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

53.5. žaisti žaidimus, naudotis pokalbių svetainėmis (išskyrus VIPT);

53.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

53.7. taisyti, laužyti ir gadinti techninę įrangą, kitą bibliotekos turtą;

53.8. jungti asmeninius nešiojamus kompiuterius į kompiuterinį bibliotekos tinklą.

54.Vartotojų atsakomybė

54.1. vartotojams, nesilaikiusiems 52,53 punktuose nustatytų reikalavimų, nebeleidžiama naudotis kompiuterinėmis darbo vietomis;

54.2. vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veikas), vykdytas viešojoje interneto erdvėje ir bibliotekos informacinėje sistemoje;

54.3. vartotojams galioja visi bendrieji atsakomybės reikalavimai, nurodyti Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklių 57, 58, 59 punktuose.

 

IX SKYRIUS

VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

55.Neregistruotasis vartotojas (lankytojas) turi teisę

55.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas, jų teikimo procedūras ir aptarnavimo sąlygas;

55.2. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, bibliotekos tinklalapyje, faksu ar el. paštu ir ne vėliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymą;

55.3. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

55.4. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paieškos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;

55.5.atsinešti į biblioteką nuosavus ar kitų bibliotekų leidinius;

55.6. lankyti bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus viešuosius renginius;

55.7. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir viešąja interneto prieiga, belaidžiu internetu, asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu;

55.8. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

55.9. naudotis leidiniais skaityklose;

55.10. atgaminti bibliotekos dokumentus ar jų fragmentus asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Nepublikuotus dokumentus galima kopijuoti (skenuoti, fotografuoti) tik užpildžius prašymą (5 priedas) ir gavusskyriaus vedėjo ar jo įgalioto darbuotojo leidimą; Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų fragmentų kopijavimo, fotografavimo ir skenavimo sąlygos nustatytos šių taisyklių 42 punkte);

55.11. bibliotekai pareikšti savo nuomonę, teikti pasiūlymą, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos (Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-7; Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygas turi visi aptarnaujantieji padaliniai, juos taip pat galima pateikti bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt), dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

56. Registruotasis vartotojas(skaitytojas) turi visas neregistruoto vartotojo teises ir taip pat turi teisę:

56.1. nustatyta tvarka skolintis dokumentus į namus; pratęsti dokumentų, kurių nereikalauja kiti skaitytojai, naudojimosi terminą; rezervuoti dokumentus (laikini skolinimo į namus apribojimai reglamentuoti šių taisyklių 9.1, 37, 38 punktuose);

56.2. skaityklose naudotis visais bibliotekos fonde esančiais dokumentais;

56.3. užsisakyti panaudai dokumentus iš kitų šalies ar užsienio bibliotekų (TBA paslauga);

56.4. nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia).

56.5. įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises:

56.5.1. sužinoti (būti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmens duomenys, gauti jų kopiją (teisė žinoti) ir susipažinti su papildoma informacija, numatyta Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse (teisė susipažinti);

56.5.2. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

56.5.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis sutikimu ar pagal teisės aktus yra kitas pagrindas šiai teisei įgyvendinti („teisė būti pamirštam“). Teisės aktų nustatyta tvarka „teisė būti pamirštam“ gali būti neįgyvendinta;

56.5.4. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

56.5.5. reikalauti tiesiogiai perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui vartotojui patogia forma, jei vartotojas pats pateikė asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu būdu sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teisė perkelti);

56.5.6. nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šių taisyklių 19.5−19.6 papunkčiuose nustatytais tikslais (teisė nesutikti).

57.Vartotojas (lankytojas, skaitytojas) privalo

57.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, bibliotekos darbuotojams;

57.2. nedelsiant informuoti Registracijos ir informacijos darbuotoją (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie prarastą vartotojo pažymėjimą, nes atsako už savo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;

57.3. pranešti Registracijos ir informacijosdarbuotojui (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie pasikeitusius asmens duomenis (pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.);

57.4. skaityklose ar renginių metu išjungti mobiliųjų telefonų garsą;

57.5. neardyti kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kortelių, nekeisti bibliotekos fondų tvarkos;

57.6. užsakytus leidinius pasiimti tą dieną, kuriai buvo pateiktas užsakymas, arba atšaukti užsakymą;

57.7. saugoti bibliotekos dokumentus (neplėšyti, nebraukyti ir nelankstyti knygų lapų ir pan.) ir kitą turtą; pastebėjus, kad dokumentai ir kitas turtas žalojamas ar pasisavinimas – pranešti darbuotojui;

57.8. gavus leidinį ar įrangą, atidžiai patikrinti, ar nėra defektų (išplėštų, subraukytų leidinių lapų, įrangos gedimų ir t. t.), juos pastebėjus – pranešti darbuotojui; to nepadarius, atsakoma už sugadintus leidinius ar kitą bibliotekos turtą;

57.9. naudojantis informacijos ištekliais vadovautis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis;

57.10. suveikus knygų apsaugos sistemai, parodyti asmeninius daiktus darbuotojui;

57.11. nustatytu laiku grąžinti paskolintus į namus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

57.12. kasmet iki sausio 31 d. persiregistruoti, t. y. patikslinti asmens duomenis, atvykus į biblioteką, telefonu arba portalewww.ibiblioteka.lt;

57.13. gauti raštišką KAVB leidimą arba sudaryti paslaugos teikimo sutartį norint fotografuoti ir/arba filmuoti KAVB patalpose, taip pat ant KAVB paradinių laiptų (Radastų g. 2 iš Mažojo ąžuolyno pusės) komerciniais ir kitais ne asmeniniais tikslais (Fotografavimo ir/ar filmavimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje taisyklės patvirtintos bibliotekos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-28 ir skelbiamos bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt).

57.14. nesinaudoti bibliotekoje esančiomis daiktų ar viršutinių drabužių  saugojimo spintelėmis ilgiau kaip vieną dieną; palikus asmeninius daiktus ilgiau nustatyto laiko, jie nebebus saugojami;

57.15. saugoti drabužinės numerėlį, daiktų ar viršutinių drabužių  saugojimo spintelės raktą. Pametus drabužinės numerėlį sumokėti bibliotekai 3 Eur, pametus saugojimo spintelės raktą – 5 Eur kompensaciją.

57.16. atsineštą ar įsigytą bibliotekoje maistą vartoti tik tam nustatytoje vietoje – poilsio erdvėje šalia drabužinės II a.

58.Vartotojui draudžiama

58.1. perduoti savo vartotojo pažymėjimą kitam asmeniui, išskyrus šeimos narius (užpildžius nustatytos formos prašymą), ar naudotis svetimu vartotojo pažymėjimu (jis paimamas ir grąžinamas savininkui);

58.2. išnešti dokumentus ar įrangą iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

58.3. perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis svetimais naudotojo vardais ir slaptažodžiais;

58.4. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą internetu programinę įrangą;

58.5. naudotis interneto prieigos paslaugomis ieškant pornografinės, erotinio pobūdžio, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančios informacijos, el. paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

58.6. skelbti informaciją bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su viešųjų ryšių specialistu (tel. (8 37) 324 437 arba el. paštu: komunikacija@kvb.lt);

58.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešosios bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, pardavinėti prekes ar paslaugas ir kt.

58.8. žodžiais ir (ar) veiksmais žeminti vartotojų ir (ar) darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio viešosiose vietose reikalavimus;

58.9. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, bibliotekos patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, rūkyti, neštis į patalpas daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems bibliotekos vartotojams.

59.Vartotojo (lankytojo, skaitytojo) atsakomybė

59.1. vartotojas, praradęs vartotojo pažymėjimą ir apie tai nedelsiant nepranešęs bibliotekai, atsako už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus;

59.2. vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 36 punkte nustatyta tvarka;

59.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos leidinius (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais leidiniais (dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-58). Jei leidinių pakeisti neįmanoma, padarytą žalą privalo atlyginti pagal žalos atlyginimo už prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarką, patvirtintą direktoriaus 2018-12-12 įsakymu Nr. V-83. Vartotojai, kurie bibliotekos leidinius (įrangą) prarado dėl gaisro, vagystės ar panašių aplinkybių ir pateikė tai patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamų institucijų, nuo žalos atlyginimo (įskaitant leidinių (įrangos) pakeitimą tokiais pat ar lygiaverčiais) atleidžiami;

59.4. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie leidinio (įrangos) praradimą ar sugadinimą ir neatsiskaitęs iki naudojimosi termino pabaigos, turi atlyginti padarytą žalą, kaip nustatyta 59.3. papunktyje, ir sumokėti delspinigius, kaip nustatyta 36 punkte. Neatlyginus žalos ar nesumokėjus delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

59.5. už vartotojo iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir (ar) žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako jo atstovai (tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai) naudojimosi biblioteka taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

59.6. vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotą ar visą laiką gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

59.7. nustačius tyčinio bibliotekos dokumentų, įrangos ar kito turto pasisavinimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

X SKYRIUS

BIBLIOTEKos TEISĖS ir PAREIGOS

 

60. Bibliotekos teisės ir pareigos reglamentuotos Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių 38 ir 39 punktuose (7 priedas).

 

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PRIEDAS

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                              Kauno apskrities viešosios bibliotekos

                                                                                                                                                                              direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d.

                                                                                                                                                                             įsakymu Nr. V-84

 

 

KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBIOTEKOS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS, ĮKAINIAI, PASLAUGOS

TEIKIMO VIETA, KONTAKTAI

 

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA

PASLAUGOS TEIKIMO VIETA

KONTAKTAI

Vartotojo pažymėjimo išdavimas vietoj prarasto*

2  EUR

Registracija ir informacija (Radastų g. 2,  II a. fojė);

visos aptarnavimo vietos

Tel. (8 37) 324 259

El. paštas

registracija@kvb.lt

Spaudinių fragmentų kopijavimas (savitarnos kopijavimo aparatu)

10 kreditų kortelė –0,63 EUR

25 kreditų kortelė –1,21 EUR

50 kreditų kortelė –2,23 EUR

100 kreditų kortelė –3,65 EUR

500 kreditų kortelė –15,20 EUR

1 kreditas = A4 formato kopija

2 kreditai = A3 formato kopija

Radastų g. 2,  Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.), Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.);

K. Donelaičio g. 8, I a. fojė

Tel. (8 37) 324 357

El. paštas

aptarnavimas@kvb.lt

Spaudinių fragmentų kopijavimas (atliekamas KAVB darbuotojų, esant mažiau nei 10 kopijų)

A4 –0,06 EUR

Radastų g. 2,  Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.),

Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.),

Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.);

K. Donelaičio g.8, Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

Tel. (8 37) 324 357

El. paštas

aptarnavimas@kvb.lt

Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš skaitmeninės laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų)**

iki 30 min. – 0,10 EUR/min.

K. Donelaičio g.8, Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

Tel. (8 37) 324 327

El. paštas

muzika@kvb.lt

nuo 31 min – 0,07 EUR/min.

Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų )**

iki 10 min. – 0,25 EUR/min.

11−30 min. – 0,20 EUR/min.

nuo 31 min – 0,15 EUR/min.

Nespalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 – 0,10 EUR

 

Radastų g. 2:

Registracija ir informacija (II a. fojė), Kaunistikos skaitykla (III a., 304 kamb.),

Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.),

Gamtos mokslų literatūra (IVa., 415 kamb.), Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.);

K. Donelaičio g. 8

Muzikos leidinių skaitykla (I a.);

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2, Vaikų literatūros skyrius

 

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

A3 –0,20 EUR

Radastų g. 2 

Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.)

Spalvotas spaudinių fragmentų kopijavimas

A4 – 0,18 EUR

A3 – 0,36 EUR

 

Radastų g. 2,  Elektroninės informacijos skaitykla(III a., 321 kamb.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Spalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 – 0,18 EUR

A3 – 0,36 EUR

 

Radastų g. 2,  Elektroninės informacijos skaitykla(III a., 321 kamb.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas**

A4 – 0,15 EUR

(Įkainiai pateikiami be laikmenos kainos)

Radastų g. 2:

Registracija ir informacija (II a. fojė), Elektroninės informacijos skaitykla (321 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.), Kaunistikos skaitykla

(304 kamb.), Vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių bibliotekos (404 kamb.);

K. Donelaičio g. 8

 Muzikos leidinių skaitykla (I a.), Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

A3 – 0,15 EUR

Radastų g. 2  Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.);

K. Donelaičio g. 8  Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

 

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Rankraščių, retų ir senųjų spaudinių, atvirukų bei nuotraukų skenavimas **

Senųjų ir retų dokumentų iki 1850 m. bei lituanistinių dokumentų iki 1918 m. vienas skaitmeninis vaizdas – 4,50 EUR

K. Donelaičio g. 8,

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

Rankraštinių dokumentų ir senų bei retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir Išeivijos išleistos knygos lietuvių k. 1946-1952 m. (DP stovyklų Vokietijoje leidinių rinkinys) vienas puslapio skaitmeninis vaizdas – 0,60 EUR**

Radastų g. 2, Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8,

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

Įrištų laikraščių, kartografinių ir kitų didelio formato (A1,

A2, A3) dokumentų iki 1945m. vienas skaitmeninis vaizdas– 2,00 EUR**

K. Donelaičio g. 8,

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

 

Fotografijų ir atvirukų (iki 1945 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 4,00 EUR**

Radastų g. 2:  Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8, Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

 

Fotografijų ir atvirukų (nuo 1946 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 2,00 EUR**

Radastų g. 2:  Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.)

K. Donelaičio g. 8, Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 244

El. paštas

kaunistika@kvb.lt

Leidimas publikuoti 1 dokumentą *** 

nuo 9,00 EUR. Kaina nustatoma atsižvelgiant į dokumento apimtį, publikacijos paskirtį.

Skyrius, kuriame saugomas dokumentas

Skyriaus, kuriame saugomas dokumentas, arba

Tel. (8 37) 324 244

El. paštas

kaunistika@kvb.lt

Leidimas publikuoti vaizdą***

9 EUR. – jei yra ir tinka dokumento skaitmeninis vaizdas; jei reikia skaitmeninti – už skaitmeninimą mokama atskirai pagal šiame sąraše patvirtintus įkainius

 

 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas pagal individualią užklausą

1 bibliografinio įrašo kaina:

iš KAVB katalogų ir kartotekų- 0,60 EUR,

iš KAVB rengiamų ar prenumeruojamų duomenų bazių - 0,15 EUR.

Radastų g. 2:  Katalogų salė (234 kamb.), Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8: Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.), Muzikos leidinių skyrius (I a.)

Tel. (8 37) 324 236

El. paštas

ips@kvb.lt)

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą, sutvarkytos (naudoti parengtos) faktinės informacijos (dokumentų ar jų kopijų) pateikimas

1 bibliografinio įrašo kaina:

iš KAVB katalogų ir kartotekų- 0,60 EUR,

iš KAVB rengiamų ar prenumeruojamų duomenų bazių - 0,15 EUR,

iš KAVB esančių antrinių šaltinių (spaudos metraščių, bibliografijų) – 1,00 EUR,

iš KAVB esančių pirminių šaltinių (laikraščių, žurnalų, knygų) – 5,00 EUR.

Už kopijų pagaminimą mokama atskirai pagal šiame sąraše patvirtintus įkainius.

Radastų g. 2:  Katalogų salė (234 kamb.), Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.)

K. Donelaičio g. 8: Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.), Muzikos leidinių skyrius (I a.)

Tel. (8 37) 324 236

El. paštas

ips@kvb.lt)

KAVB andragogų, lektorių pranešimų ir mokymų rengimas bei vedimas***** 

Vienos dienos kaina nuo 30,00 EUR iki 120,00 EUR

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

e.kromerova@kvb.lt

Stažuotės bibliotekoje*****

Vienos dienos kaina nuo 30,00 EUR iki 120,00 EUR

Radastų g. 2, Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

e.kromerova@kvb.lt

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą;

Kainą sudaro: pašto paslaugos (užsakymo ir leidinių persiuntimo) – pagal pašto paslaugų tarifus, papildomi mokestiniai užsienio bibliotekų reikalavimai, kopijos (jei skaitytojas jos pageidauja) kaina – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Radastų g. 2, Katalogų salė (234 kamb.)

Tel. (8 37) 324 248

El. paštas

tba@kvb.lt

Bibliotekos salės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 15,00 EUR/val. ; šildymo sezono metu – 17,00 EUR/val.

Radastų g. 2, I aukštas

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 25,00 EUR/val.; šildymo sezono metu – 31,00 EUR/val.

Papildomų patalpų prie salės nuoma (komerciniams renginiams):

130 kamb.

2,50 EUR/val.; šildymo sezono metu – 3,00 EUR/val.

Radastų g. 2, I aukštas

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

148 kamb.

2,00 EUR/val.; šildymo sezono metu – 2,50 EUR/val.

153 kamb.

3,00 EUR/val.; šildymo sezono metu – 3,50 EUR/val.

129 kamb.

2,00 EUR/val.; šildymo sezono metu – 2,50 EUR/val.

Kompiuterių klasės nuoma

Nekomerciniams renginiams -21,00 EUR/val.;

šildymo sezono metu –22,00 EUR/val.

Radastų g. 2, 314 kamb.

Tel. (8 37) 324 450,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 23,00 EUR/val.; šildymo sezono metu – 24,00 EUR/val.

Konferencijųir renginių kambario nuoma

Nekomerciniams renginiams – 13,00 EUR/val. ;

šildymo sezono metu – 14,00 EUR/val.

Radastų g. 2,  322 kamb.

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 15,00 EUR/val. ;

šildymo sezono metu – 17,00 EUR/val.

Konferencijųir renginių kambario techninės įrangos nuoma

5,00 EUR/val.

Kultūros ir edukacinių renginių ir parodų organizavimas*****

Nuo 30,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g.2,  Kultūros renginių ir leidybos grupė (225 kamb.)

Tel. (8 37) 324 417

El. paštas

renginiai@kvb.lt

         

 

Edukacija „Knygos istorijos išmaniai“ *****

(grupė 10-20 žmonių)

3,00 EUR asmeniui

Radastų g. 2, Strateginės plėtros ir inovacijos centro El. paslaugų plėtros grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

g.poškiene@kvb.lt

Edukacija „Gamtos formų atspaudai“ *****

(grupė 15-30 žmonių)

2,00 EUR asmeniui

 

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2,  Vaikų literatūros skyrius

Tel. (8 37) 324 225

El. paštas

r.sukeviciene@kvb.lt

Edukacija „Sapnų ir svajonių gaudyklės“ *****

(grupė 15-30 žmonių)

Seminarų ir konferencijų organizavimas ir aptarnavimas*****

Nuo 30,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijos centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

e.kromerova@kvb.lt

Seminarų ir konferencijos dalyvių mokestis

Nuo 10,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

e.kromerova@kvb.lt

Bibliotekos leidybinė, suvenyrinė produkcija

Kaina nustatoma kiekvienam konkrečiam produktui priklausomai nuo sąnaudų jo gamybai (nuo 1,00 EUR iki 50,00 EUR)

Radastų g. 2,  Registracija ir informacija (II a. fojė)

Tel. (8 37) 324 259

El. paštas

registracija@kvb.lt

Fotografavimas ir filmavimas KAVB patalpose komerciniais tikslais

Nuo 30,00 EUR/ val.

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (22 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Komercinių reklaminių plotų (plakatai, stendai, kilnojamoji atributika ir pan.) įrengimas bibliotekos patalpose

A4 – 1,50 EUR/sav.;

A3 – 2,00 EUR/sav.;

A2 – 2,50 EUR/sav. Nestandartiniai formatai – 1 kv. m – 7,00 EUR/sav.

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (228 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Komercinės dalomosios medžiagos sklaida bibliotekos patalpose

iki 500 vnt. – 30,00 EUR/ mėn.; nuo 501 vnt. – 50,00 EUR/mėn.

Radastų g. 2,  Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (228 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Kitos paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje

Nuo 15,00 EUR iki 500,00 EUR/mėn.

Radastų g. 2,  Sekretoriatas (237 kamb.)

Tel. (8 37) 324 252

El. paštas

info@kvb.lt

         

 

*Naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas vietoj prarasto išduodamas nemokamai, jei vartotojas pateikia sugadintą (netinkamą naudoti) pažymėjimą arba teisėsaugos institucijų raštą patvirtinantį, kad pažymėjimas prarastas dėl nuo vartotojo nepriklausančių priežasčių (vagystės, gaisro ar pan.).

** asmenims, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis, turintiems tai patvirtinantį dokumentą, taikoma 50% nuolaida.

*** KAVB negali suteikti leidimo publikuoti, jei nustatoma, kad dokumentui taikoma autorių teisių apsauga.

****tais atvejais, kai dokumentai yra nuskenuoti arba nufotografuoti vykdant projektus, kurių vykdymo sąlygose nurodyta, jog sukurtas skaitmeninis turinys negali būti naudojamas komerciniais tikslais, mokestis už skaitmeninio vaizdo sukūrimą neimamas.

***** atitinkančių KAVB bibliotekos veiklų prioritetus, planus ir bendradarbiavimo principus – teikiamos nemokamai.

 

2 PRIEDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS

 

 

PARAIŠKA

DĖL ASMENS IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

 

_________ m. _____________ mėn. ______ d.

 

 

1. DUOMENYS APIEPAREIŠKĖJĄ (tėvą, įtėvį, globėją ar rūpintoją):

 

Vardas*

 

Pavardė*

 

Asmens kodas*

 

Gyvenamoji vieta (adresas)*

(gatvės pavadinimas, namo, buto numeris, miestas / rajonas, šalis)

 

 

Vaikų globos (rūpybos) įstaigos, specialiosios mokyklos, ugdymo centro pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo*

 

Telefono numeris ir (ar) el.pašto adresas*

 

* privalomi duomenys

 

2. DUOMENYS APIE REGISTRUOJAMĄ ASMENĮ IKI 16 METŲ:

 

Vardas*

 

Pavardė*

 

Asmens kodas*

 

* privalomi duomenys

 

Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:

  1.  Susipažinau su Naudojimosi          __________________ (nurodomas bibliotekos pavadinimas) bibliotekataisyklėmis irįsipareigoju prisiimti atsakomybę už šioje paraiškoje nurodyto asmens iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus, įrangą ir kitą bibliotekos turtą.
  2.  Šioje paraiškoje pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.
  3.  Esu informuotas (-a), kad mano nurodyti asmens duomenys naudojami bibliotekų veiklos tikslais (vartotojams aptarnauti ir jų informaciniam aprūpinimui organizuoti, vartotojų apskaitai vykdyti, asmens tapatybei nustatyti, vieningam vartotojo pažymėjimui funkcionuoti).

 

_____________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                       (vardas ir pavardė, parašas)

 

 

3. VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO NUMERIS (pildo bibliotekos darbuotojas) _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB), atstovaujamos direktorės Astos Naudžiūnienės, veikiančios pagal KAVB nuostatus, ir

_______________________________________________________________________________________

 

(juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas, veikimo sąlygos)

 

 

Leidinių panaudos sutartis

_____________________________

(data)

______________

(surašymo vieta)

 

Sutarties objektas:

1.1.____________________________________________________________________________________

(leidinių skolinimo tikslas ir terminas)

________________________________________________ panaudos sąlygos (leidinių sąrašas pridedamas).

 

Sutarties šalių įsipareigojimai:

2.1._________________________________________________įsipareigoja:

(įrašyti juridinio asmens pavadinimą)

2.1.1. Užtikrinti leidinių apsaugą bei saugų transportavimą;

2.1.2. Nurodyti eksponuojamų leidinių ar jų fragmentų saugojimo vietą: Kauno apskrities viešosios bibliotekos ______________________________________________ skyrių;

2.1.3. Parodoje bei renginyje, pristatančiame parodą, informuoti apie KAVB leidinių panaudą;

2.1.4. Minėti KAVB bei naudoti jos logotipą viešinant informaciją apie parengtą parodą;

2.1.5. Skirti atsakingą asmenį – _______________________________________________, tinkamai leidinių

                                                                                                                                                                             (įrašyti pareigas, vardą ir pavardę)

panaudai kontroliuoti;

2.1.7. Grąžinti paskolintus leidinius laiku ir nesugadintus.

2.2. KAVB įsipareigoja:

2.2.1. Užtikrinti, kad pagal sąrašą pageidaujami leidiniai būtų pateikti, informuojant apie jų būklę bei jų skenavimo, eksponavimo sąlygas;

2.2.2. Skleisti informaciją apie parodą, renginį sau prieinamais informacijos kanalais (internete, informacinėse lentose ir kt.), suderinant informacijos turinį su rengėjais;

2.2.3. Paskirti atsakingą darbuotoją leidinių išdavimui ir priėmimui ________________________________;

                                                                                                                                                                                                                                                                   (įrašyti pareigas, vardą ir pavardę)

Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki paskolintų leidinių grąžinimo _______________________________________________________________________________________.

(įrašyti terminą)

Priedas:

4.1. Skolinamų leidinių sąrašas.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Kauno apskrities viešoji biblioteka

 

 

Radastų g.2, LT-44164 Kaunas

Įst. kodas 190758138

 

 

Tel.  (8 37) 324 252

Faks. (8 37) 324 250

El. paštas info@kvb.lt

www.kvb.lt

 

 

Direktorė  Asta Naudžiūnienė

(parašas)

 

               A.V.

 

 

 

 

               A.V.

 

5 PRIEDAS

 

_______________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose

Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris)

 

 

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos

__________________________________________ skyriaus vedėjai

 

 

PRAŠYMAS DĖL Leidinių FRAGMENTŲ SKENAVIMO

________________________________

(data)

_______________________

(surašymo vieta)

 
 
Norimas skenuoti leidinys (-iai):
_______________________________________________________________________________________
(Nurodyti konkretų leidinio pavadinimą ir skenuojamų ar fotografuojamų fragmentų puslapius)
_______________________________________________________________________________________

 

 

Atlikimo būdas: 
_______________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________

 

 

ESU INFORMUOTAS, kad Kauno apskrities viešoji biblioteka yra tik dokumentų/eksponatų saugotojas, bet nėra nei autorius, nei autorių teisių turėtojas.

 

ĮSIPAREIGOJU skaitmenines kopijas naudoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ).

 

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, parašas)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                              Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo

                                                                                                                                                                             bibliotekos generalinio direktoriaus

                                                                                                                                                                             2011 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. B-164

 

                      I. BENDROJI DALIS

 

                      1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – tai bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau – LIBIS bibliotekos).

                      2. LIBIS Pažymėjimo naudojimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato Pažymėjimo išdavimo Vartotojui bei naudojimosi Pažymėjimu tvarką, Vartotojo teises bei atsakomybę.

                      3. Šios Taisyklės taikomos visose LIBIS bibliotekose.

                      4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LIBIS nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinės bibliotekos) generalinio direktoriaus.

                      5. Šiose Taisyklėse vartojamas sąvokos:

                      5.1. Vartotojas – asmuo arba organizacija, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis LIBIS bibliotekos paslaugomis;

                      5.2. Lankytina biblioteka – LIBIS biblioteka, kurios paslaugomis Vartotojas naudojasi arba pageidauja naudotis.

                      5.3. Globotinis – asmuo iki 16 metų amžiaus, kuriam tėvai, įtėviai ar globėjai gali užsakyti Pažymėjimą.

 

                      II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

                      6. Pažymėjimą Vartotojas gali įsigyti dviem būdais: registruojantis Nacionalinės bibliotekos portale „www.ibiblioteka.lt“ (toliau – Portalas), arba registruojantis atvykus į vieną iš LIBIS bibliotekų.

                      6.1. Įsigyjant Pažymėjimą Portale Vartotojas turi:

                      6.1.1. įvesti registracijai reikalingus duomenis (jei Pažymėjimas perkamas Globotiniui, privaloma įvesti jo duomenis);

                      6.1.2. pateiktame sąraše pasirinkti vieną ar kelias lankytinas bibliotekas, kuriose Vartotojas automatiškai užregistruojamas;

                      6.1.3. pasirinkti Pažymėjimo atsiėmimo būdą:

                      6.1.3.1. pristatant paštu, Vartotojo nurodytu adresu;

                      6.1.3.2. atvykstant į Nacionalinės bibliotekos skaitytojų registratūrą (Gedimino pr. 51, Vilnius).

                      6.1.4. apmokėti už Pažymėjimą per nustatytą 40 dienų terminą;

                      6.1.5. apmokėjus už Pažymėjimą, per 14 dienų atvykti jo atsiimti (jei pasirinktas šis Pažymėjimo atsiėmimo būdas);

                      6.1.6. laiku neapmokėjus už paslaugą, ar neatvykus atsiimti Pažymėjimo (jei pasirinktas toks Pažymėjimo atsiėmimo būdas), registracijai pateikti duomenys ištrinami, Pažymėjimas neišduodamas.

                      6.1.7. atsiimant Pažymėjimą Nacionalinėje bibliotekoje, skaitytojų registratūros darbuotojui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei atstovaujamas juridinis asmuo, organizaciją atstovaujančio asmens įgaliojimą.

                      6.2. Įsigydamas Pažymėjimą, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

                      6.3. Įsigyjant Pažymėjimą ne Portale, o vienoje iš LIBIS bibliotekų, Vartotojas užregistruojamas ir Pažymėjimas išduodamas pagal toje bibliotekoje galiojančias Skaitytojų aptarnavimo taisykles.

                      7. Išduotas Pažymėjimas atgal nepriimamas.

                      8. Sumokėti už Pažymėjimą pinigai negrąžinami.

                      9. Vartotojas, turintis Pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, turi užsiregistruoti. Registracijos metu Vartotojas privalo pateikti savo Pažymėjimą skaitytojų registratūros darbuotojui.

                      10. LIBIS bibliotekose galioja tik vienas Pažymėjimas. Jeigu Vartotojas turi daugiau nei vieną Pažymėjimą, jam reikia pasirinkti, kuris iš jo turimų Pažymėjimų yra galiojantis.

                      11. Turint Pažymėjimą ir registruojantis į lankytinas LIBIS bibliotekas arba persiregistruojant, papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.

                      12. Vartotojui, turinčiam Pažymėjimą, naujas pažymėjimas gali būti išduodamas tik jį praradus ar sugadinus.

 

                      III. VARTOTOJO PAREIGOS

 

                      13. Vartotojas privalo:

                      13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

                      13.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;

                      13.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;

                      13.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;

                      13.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;

                      13.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.

                      14. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.

 

                      IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

                      15. Vartotojas turi teisę:

                      15.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;

                      15.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.

                      16. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.

                      17. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.

                      18. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PRIEDAS

 

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS (LIBIS) NUOSTATŲ

(patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos

 generalinio direktoriaus 2018-10-04 įsakymo Nr. B-305)

punktai:

 

16. LIBIS naudojantys asmenys:

16.1. LIBIS vartotojai ir Skaitytojai.

17. LIBIS naudojantys asmenys turi teisę:

17.1. naudotis LIBIS funkcionalumu bei gauti LIBIS kaupiamus duomenis pagal jiems suteiktą prieigos teisių lygmenį;

17.2. gauti informaciją apie kaupiamus asmeninius duomenis;

17.3. kitas teisės aktuose nurodytas teises.

18. LIBIS naudojančių asmenų pareigos yra:

18.1. tvarkyti (teikti naujus, tikslinti, papildyti, naikinti) savo LIBIS kaupiamus duomenis;

18.2. gavus informaciją apie neteisingus LIBIS duomenis, juos ištaisyti ir/ar patikslinti;

18.3. vykdyti kitas teisės aktuose nurodytas pareigas.

22. LIBIS informacinę struktūrą sudaro:

22.1.5. Skaitytojų DB, kurioje saugomi vartotojų duomenys, reikalingi skaitytojų pažymėjimų išdavimui, skaitomų ir rekomenduojamų knygų sąrašai, gaunamų paslaugų ir su jomis susijusių el. mokėjimų istorija bei kiti skaitytojo profilio duomenys. Iš skaitytojų gaunami ir saugomi duomenys aprašyti šių Nuostatų p. 23.7.1.

23. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų elektroniniai katalogai skirti kaupti visą informaciją apie jų bibliotekose saugomus dokumentus bei veiksmus, atliekamus su šiais dokumentais, ir apima:

23.7. Skaitytojų registracijos duomenų bazę, kuri sudaroma registruojant duomenis, reikalingus skaitytojų pažymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, kurią sudaro:

23.7.1. Skaitytojo registracijos duomenys:

23.7.1.1. vardas;

23.7.1.2. pavardė/organizacija;

23.7.1.3. asmens kodas/juridinis kodas;

23.7.1.4. gimimo data;

23.7.1.5. gyvenamosios vietos adresas;

23.7.1.6. elektroninio pašto adresas;

23.7.1.7. telefonas;

23.7.1.8. lytis;

23.7.1.9. darbovietės pavadinimas;

23.7.1.10. išsilavinimas;

23.7.1.11. mokymosi vieta;

23.7.1.12. mokymosi statusas;

23.7.1.13. mokslo laipsnis, vardas;

23.7.1.14. nuotrauka;

23.7.1.15. pastabos.

24. Į LIBIS teikiami duomenys iš:

24.3. LIBIS duomenų tvarkytojų:

24.3.2. skaitytojų registracijos duomenys (šių Nuostatų 23.7.1 p.)

24.4. LIBIS naudojantys asmenys teikia duomenis, aprašytus 23.7.1 p., reikalingus bibliotekos paslaugai gauti.

47. LIBIS duomenų saugą reglamentuoja LIBIS valdytojo tvirtinami LIBIS duomenų saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

48. Už LIBIS kaupiamų duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka atsako LIBIS valdytojas ir LIBIS duomenų tvarkytojai.

51. LIBIS naudotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra įpareigoti saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Už šios pareigos nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kuria nors LIBIS paslauga, arba iki to momento, kol (fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS Skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PRIEDAS

 

PAVYZDINĖS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. ĮV-680  redakcija)

 

VI SKYRIUS

BIBLIOTEKos TEISĖS ir PAREIGOS

 

38. Biblioteka turi teisę:

38.1. rinkti ir tvarkyti šių taisyklių 13 punkte nustatytiems tikslams pasiekti būtinus vartotojo asmens duomenis, o, gavus rašytinį vartotojų sutikimą, mokslinių ir (ar) vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimų tikslais rinkti papildomus asmens duomenis;

38.2. nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų, įrangos skaičių ir skolinimo terminus, termino pratęsimo ir dokumentų, įrangos, patalpų rezervavimo tvarką bei kitas specialias naudojimosi biblioteka sąlygas (pvz., dėl gyvūnų augintinių, maisto vartojimo ir pan.);

38.3. paprašyti vartotojų parodyti išsinešamus dokumentus ir daiktus, jeigu suveikė dokumentų apsaugos signalizacija ar kilo įtarimas dėl bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo asmeninio turto vagystės;

38.4. paprašyti vartotojų pasišalinti iš bibliotekos patalpų, jei jiems apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis, jei vartotojai yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu užsiima komercine veikla bibliotekos patalpose arba kitaip pažeidžia bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

38.5. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka ar kuria nors iš bibliotekos teikiamų paslaugų, jei vartotojas nesilaikė naudojimosi biblioteka taisyklių ir (ar) kitų teikiamų paslaugų tvarką reglamentuojančių teisės aktų;

38.6. suderinus su bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ne daugiau kaip vieną darbo dieną per mėnesį dėl bibliotekos fondo pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių jo priežiūros priemonių neaptarnauti vartotojų.

39. Bibliotekos pareigos:

39.1. užtikrinti šiose taisyklėse nustatytų vartotojų teisių įgyvendinimą;

39.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

39.3. patvirtinti ir bibliotekos interneto svetainėje paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles ir kitus norminius dokumentus, būtinus teikiant specializuotas paslaugas;

39.4. patikslinti šių taisyklių 18−20 punktuose pateiktą informaciją, nurodant konkretų duomenų valdytoją, kuriam perduodami vartotojų asmens duomenys, asmens duomenų saugojimo terminus ir bibliotekos kontaktus ryšiams dėl asmens duomenų apsaugos;

39.5. nustatyti mokamų paslaugų teikimo tvarką ir jų įkainius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

39.6. nustatyti bibliotekos darbo (vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtiniais motyvuotais atvejais, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas bibliotekos interneto svetainėje paskelbus informaciją apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

39.7. išduodant bibliotekos dokumentus, įrangą panaudai nurodyti panaudos terminą bei grąžinimo datą, esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

39.8. vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus teikiamų paslaugų kokybei gerinti, naujiems produktams ir paslaugoms kurti;

39.9. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą negalią turintiems asmenims ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir (ar) aptarnavimo sąlygų;

39.10. rašytiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentėjusio asmens tarnybiniu pranešimu ir (ar) techninėmis priemonėmis (filmavimo, fotografavimo, garso įrašymo įranga ir pan.) nedelsiant fiksuoti bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo faktą ir surašyti aktą, su kuriuo vartotoją supažindinti pasirašytinai (vartotojui atsisakius pasirašyti, akte daroma žyma apie atsisakymą);

39.11. įvertinti vartotojo padarytą pažeidimą pagal masto, sunkumo bei poveikio trukmės kriterijus ir priimti sprendimą dėl teisės naudotis biblioteka ar jos teikiama konkrečia paslauga (paslaugomis) ribojimo, su kuriuo vartotojas supažindinamas pasirašytinai ar registruotu laišku;

39.12. kreiptis į policijos įstaigą, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo, viešosios tvarkos pažeidimo atvejus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PRIEDAS

 

Lietuvos higienos norma HN 18:2007

„Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“

 

PRATIMAI AKIŲ NUOVARGIUI PAŠALINTI

 

Siūlomi keli šių pratimų deriniai:

1 derinys

1. 10–15 kartų nestipriai pamirksėti.

2. Užsimerkus, nepasukant galvos, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į viršų, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į apačią, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai. Kartoti 4–5 kartus.

3. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į savo rodomąjį pirštą, ištiestą 25–30 cm atstumu nuo akių, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

4. Sukant žvilgsnį ratu sukti akis 4–5 kartus iš kairės pusės į dešinę ir 4–5 kartus – iš dešinės į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 2 kartus.

2 derinys

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti ir stipriai suspausti vokus, atsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

2. Užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 4 stengtis žiūrėti į nosį, atsimerkti, skaičiuojant nuo1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3. Nepasukant galvos ir skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į kairę; skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3 derinys

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 atsimerkti ir išplėtus akis žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

2. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į nosies galą, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3. Nepasukant galvos žiūrėti į viršų, dešinę, apačią, kairę, po to – į viršų, kairę, apačią, dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

 

SKELETO IR RAUMENŲ SISTEMOS PAŽEIDIMŲ PROFILAKTIKOS PRATIMAI

 

1. Atsisėsti ant kėdės – nugarą laikyti tiesiai, į atkaltę nesiremti, kojas tvirtai atremti į grindis. Pakelti rankas. Kaire ranka paimti už dešinės rankos riešo ir lėtai palenkti rankas į šoną. Pakeisti rankų padėtį ir palenkti jas į kitą šoną.

2. Atsisėsti ant kėdės krašto ir sudėti rankas už nugaros, ant liemens. Ištiesti nugarą, pečius įtraukti atgal, įsitempti ir suskaičiuoti iki 5.

3. Atsisėsti ant kėdės ir apėmus rankomis pakelti aukštyn vieną kelį, po to – kitą. Keliant kelį kiekvieną kartą neskubant suskaičiuoti iki 5.

4. Atsisėsti, ištiesti nugarą ir pasukti liemenį į vieną pusę. Suskaičiuoti iki 5 ir pasukti į kitą pusę. Suskaičiuoti iki 5. Rankas sudėti prie to šono, į kurią pusę pasisukama.

5. Atsisėsti, ištiestas kojas pakelti horizontaliai ir sukryžiuoti. Suskaičiuoti iki 5 ir pakeisti kojų padėtį.

6. Atsisėsti ant kėdės krašto ir pražergti kojas. Pasilenkti žemyn, kiek galima. Suskaičiuoti iki 5.

7. Atsistoti truputį toliau už kėdės ir pasilenkti, ištiestomis rankomis laikantis už kėdės. Kiekvieną pratimą pakartoti po 4–5 kartus. Baigus pratimus lengvai atpalaiduoti visus kūno raumenis.

 

PRATIMAI, SKIRTI PEČIŲ JUOSTOS IR RANKŲ NUOVARGIUI MAŽINTI

 

Kiekvienas raumenų įtempimo pratimas turi būti atliekamas keletą sekundžių. Atsipalaidavimui pakanka pratimus pakartoti 5–10 kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15–20 kartų, tris kartus per dieną.

1. Pečius pakelti, nuleisti. Kartoti 6–8 kartus. Atpalaiduoti pečių juostos raumenis. Tempas lėtas.

2. Padėti plaštakas išorine puse ant juosmens. Stumti alkūnes į priekį ir žemyn lenkti galvą. Po to stumti alkūnes atgal, kelti galvą ir išsiriesti. Tempas lėtas. Kartoti pratimą 4–6 kartus, po to nuleisti rankas žemyn ir atpalaidavus pakratyti.

3. Dešinę ranką tiesti į priekį, kairę – į viršų. Keisti rankų padėtį. Pratimą baigti, nuleisti rankas ir pakratyti plaštakas. Kartoti 4–6 kartus. Tempas vidutinis.

4. Laisvai pakelti rankas į šalis, lengvai išriesti nugarą, „numesti“ rankas, po to jas pakelti ir sukryžiuoti ant krūtinės. Kartoti 4–6 kartus.

 

 

________________________________