Taisyklės

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

                          NAUDOJIMOSI VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka (toliau tekste – biblioteka)  taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo, registravimo  bibliotekoje tvarką,  vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr.51-1245; 2004, Nr. 120-4431,  2010, Nr. 53-2597),Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804),   Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d.  įsakymu Nr. ĮV- 442 patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 101-5226), taip pat Lietuvos standartais,  kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.

3. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi bibliotekos paslaugomis.

Asmuo, pasirašydamas bibliotekos skaitytojo registracijos kortelėje, o Vaikų literatūros skyriuje registruoti asmenys – skaitytojo formuliare, patvirtina, kad:

3.1. susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų  reikalavimų; 

3.2. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

3.3. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo pateiktus asmens duomenis.

4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos standartuose bei  kituose teisės aktuose.  Kitos šiose naudojimosi taisyklėse vartojamos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekosvartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Neregistruotasisvartotojas - neįregistruotas bibliotekos duomenų bazėje asmuo, kuris šių Taisyklių nustatyta tvarka naudojasi  bibliotekos paslaugomis.

Registruotasis vartotojas– vartotojas, kurio asmens duomenys įrašyti į bibliotekos  vartotojų duomenų bazę ir jam išduotas bibliotekos (arba kitos LIBIS bibliotekos) skaitytojo pažymėjimas.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimodokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Vartotojų perregistravimas– kasmetinis bibliotekoje įregistruotų vartotojų asmens duomenų patikslinimas jam pirmą kartą tais metais apsilankius bibliotekoje.  

Vartotojų registravimasbibliotekoje – Taisyklėse nustatytų konkretaus asmens duomenų įrašymas į bibliotekos pildomą jos vartotojų duomenų bazę, išduodant registruotajam asmeniui nustatytos formos skaitytojo pažymėjimą ir paimant nustatyto dydžio  skaitytojo pažymėjimo išdavimo  mokestį.

Asmuo, jau įsigijęs vieningą LIBIS bibliotekos skaitytojo pažymėjimą bet kurioje kitoje LIBIS bibliotekoje, registruojamas pateikus turimą skaitytojo  pažymėjimą ir  įrašant jo asmens duomenis į bibliotekos pildomą duomenų bazę. Šiuo atveju bibliotekoje skaitytojo bilieto  mokestis neimamas, įregistruotas asmuo aptarnaujamas jau turimu skaitytojo pažymėjimu.

Vieningasis skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose Lietuvos integruotą bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS)   naudojančiose bibliotekose. ( LIBIS bibliotekų sąrašą žr.  2 priede) 

 

II. TEISĖ NAUDOTIS BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS

 

5. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, kitų teisės aktų bei šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Vartotojo registravimasis bibliotekoje  privalomas, kai biblioteka teikia:  panaudai bibliotekos dokumentus už bibliotekos ribų (toliau - skolintis į namus); panaudai bibliotekoje (toliau - skaityti bibliotekos skaityklose) dokumentus, kuriems prioritetiniu nustatytas jų išsaugojimo principas; fizinę arba nuotolinę prieigą prie bibliotekos prenumeruojamų licencijuotų duomenų bazių; tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas.

7. Mokamos bibliotekos paslaugos (1 priedas) nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintu valstybės ar savivaldybių bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu. Šiame sąraše neįrašytas  bibliotekos paslaugas biblioteka teikia nemokamai. Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius tvirtina bibliotekos direktorius.

8. Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalis. Už nustatytą vienkartinį mokestį  išduotas bibliotekos skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę naudotis visų  LIBIS bibliotekų paslaugomis tų bibliotekų taisyklėse nustatyta tvarka bei sąlygomis,  prieš tai jose užsiregistravus.  Šiuo atveju, registruojantis kitose LIBIS bibliotekose, skaitytojo pažymėjimo išdavimo  mokestis nemokamas.

9. Vartotojas, jau įgijęs skaitytojo pažymėjimą kitoje LIBIS bibliotekoje registruojamas pateikus įgytąjį skaitytojo pažymėjimą ir vartotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą; šiuo atveju bibliotekoje skaitytojo pažymėjimo išdavimo   mokestis neimamas, vartotojas aptarnaujamas turimu pažymėjimu. 

   

III. VARTOTOJŲ  REGISTRAVIMAS

 

10. Bibliotekoje 16metų ir vyresni fiziniai asmenys registruojami Skaitytojų registracijos skyriuje, jaunesni nei 16 metų asmenys -  Vaikų literatūros skyriuje (žr. 12 Taisyklių punktą)

11.  Fiziniai asmenys Skaitytojų registracijos skyriuje registruojami pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra vardas, pavardė, asmens kodas, nuotrauka bei parašas ir užpildžius nustatytą registracijos formą.

11.1. Registruojantis privalomapateikti šiuos duomenis:

11.1.2. asmens vardas, pavardė;

11.1.3. asmens kodas;

11.1.4. gimimo data, jei asmuo nėra Lietuvos pilietis;

11.2. Asmeniui sutikus, Bibliotekoje renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:

11.2.1. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo/buto numerį, pašto kodas, miestas/rajonas, šals); 

11.2.2. faktinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo/buto numeris, pašto kodas, miestas/rajonas, šalis)   kontaktams bibliotekos veiklos klausimais (jei nesutampa su nurodyta deklaruotąja vieta),

11.2.3. telefono numeris, el.  pašto adresas kontaktams bibliotekos veiklos klausimais

11.2.4. išsimokslinimas;

11.2.4. kalbos, kuriomis gali skaityti bibliotekoje užsiregistravęs asmuo;

11.2.6. profesija;

11.2.7. mokymosi (studijų) vieta;

11.2.8. mokslo laipsnis; mokslo vardas;

11.3. Asmeniui nesutikus teikti 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 punktuose nurodytų asmens duomenų, biblioteka neteikia dokumentų skolinimo į namus paslaugos.

11.4. Už nustatytą skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį (1 priedas) įregistruotam bibliotekoje asmeniui išduodamas bibliotekos skaitytojo pažymėjimas.

11.4.1. Asmenys, turintys teisę ir norintys įsigyti bibliotekos skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis - pensininkai, moksleiviai, neįgalūs asmenys - privalo pateikti atitinkamus pažymėjimus.

11.5. Asmuo, jau įgijęs skaitytojo pažymėjimą kitoje LIBIS bibliotekoje, registruojamas pateikus įgytąjį skaitytojo pažymėjimą ir asmens dokumentus bei duomenis, nurodytus Taisyklių 11 skyriuje. Šiuo atveju bibliotekos skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestis neimamas, vartotojas aptarnaujamas turimu LIBIS bibliotekos pažymėjimu.

11.6. Fiziniam asmeniui gali būti išduodamas laikinasis  skaitytojo pažymėjimas,  jei jis  bibliotekos paslaugomis ketina naudotis ribotą laiką. Laikinasis  skaitytojo pažymėjimas paprastai išduodamas 1 kalendorinei dienai.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas išduodamas įregistruotam bibliotekoje asmeniui. Šiuo atveju vartotojo asmens duomenys neregistruojami bendrojoje bibliotekos vartotojų duomenų bazėje. Laikinasis skaitytojo  pažymėjimas  nesuteikia teisės skolintis bibliotekos dokumentų į namus,  užsakyti leidinių per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) ir naudotis bibliotekoje prenumeruojamomis licencijuotomis duomenų bazėmis.

12. Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje asmenys registruojami:

12.1. pateikus galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra vardas, pavardė, asmens kodas, nuotrauka bei parašas ir pateikus duomenis nustatytos  registracijos formai užpildyti, arba

12.2. atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais (šiuo atveju taikomi 11 punkte nustatyti reikalavimai), arba

12.3. atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką. (Paraiškos dėl vaiko (globotinio) iki 16 metų registravimo bibliotekoje forma -  4 priedas)

13. Vaikų literatūros skyriuje įregistruotiems vartotojams skaitytojo pažymėjimai neišduodami, skaitytojopažymėjimo (registravimo)  mokestis neimamas;  iki atskirai nustatyto termino   šiame skyriuje  negalioja kitų LIBIS bibliotekų išduoti skaitytojo pažymėjimai.

14. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai bibliotekoje  gali būti registruojami Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

15. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

16. Asmenų registravimas(is) ir aptarnavimas  viešojoje interneto prieigos (VIP) sistemoje

16.1. Vieša interneto prieiga (toliau tekste VIP) bibliotekoje teikiama Informacijos skaitykloje, nustatytose VIP darbo vietose.  Vieša interneto prieiga gali naudotis tiek registruotieji, tiek neregistruotieji bibliotekos vartotojai.    

16.2. Neregistruotasis bibliotekos vartotojas VIP paslauga gali naudotis įsigijęs Skaitytojų registracijos skyriuje vienkartinį leidimą įeiti į biblioteką (kontrolinį lapelį), kurį jis pateikia Informacijos skaityklos  darbuotojui; išeidamas iš bibliotekos patalpų, šį kontrolinį lapelį su Informacijos skaityklos  darbuotojo atžyma grąžina Skaitytojų registracijos skyriui.

17. Pirmą kartą jungiantis prie VIP, bibliotekininkas vartotojui suteikia nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį, kuris galioje visose Lietuvos viešosiose bibliotekose įsteigtose VIP vietose.

18. Informacijos skaitykloje įrengtomis kompiuterizuotomis (ne VIP nustatytomis ) darbo vietomis pirmenybę naudotis turi registruotieji bibliotekos vartotojai. Neregistruotasis bibliotekos vartotojas gali ne VIP skirtomis  darbo vietomis naudotis tuo atveju, kai jomis nesinaudoja registruotasis bibliotekos vartotojas. 

19. Vartotojų aptarnavimo tvarką kompiuterizuotose darbo vietose nustato bibliotekos direktoriaus patvirtintos Naudojimosi internetu ir vartotojų aptarnavimo  kompiuterizuotose darbo vietose taisyklės. 

20. Vartotojui, pažeidusiam šių Taisyklių reikalavimus (žr. Taisyklių 47 p.), bibliotekos direktoriaus įsakymu gali būti apribota arba atimta teisė naudotis VIP paslaugomis.

 

IV. SKAITYTOJO  PAŽYMĖJIMAS

 

21.  Bibliotekos išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

22. Vartotojui pametus, sugadinus ar kitokiu būdu praradus skaitytojo pažymėjimą, jam išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.  Pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatyto dydžio pažymėjimo keitimo mokestį.  Mokestis mokamas tai LIBIS bibliotekai, kurioje yra keičiamas pažymėjimas.Bibliotekoje nustatytą  pažymėjimo keitimo mokestis   ( 1 priedas).  

23. Vartotojas pametęs, sugadinęs ar kitokiu būdu praradęs bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, privalo nedelsiant apie tai informuoti bibliotekos Skaitytojų registracijos skyrių.  Vagystės ar kitu, nuo skaitytojo nepriklausančiu skaitytojo pažymėjimo praradimo atveju, pateiktus atitinkamas pažymas,  naujas skaitytojo pažymėjimas išduodamas be pažymėjimo keitimo mokesčio.

24. Vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu.      

25. Draudžiama:

25.1. perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

25.2. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu;

25.3. naudotis dviem  ar daugiau vieningų LIBIS bibliotekų skaitytojo pažymėjimų.

26. Skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu, jei jis per šešerius metus neapsilankė nei vienoje LIBIS bibliotekoje.  Vartotojo asmens duomenys iš vartotojų duomenų bazės panaikinami automatiniu būdu; norėdamas įsigyti galiojantį skaitytojo pažymėjimą, asmuo turi iš naujo registruotis bibliotekoje.

 

 V. VARTOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

27.  Bibliotekoje  renkami asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti moksliniams tyrimams, bibliotekos dokumentų fondo komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir apskaitai. Asmens tapatybei nustatyti jie gali būti panaudoti tik esminio Taisyklių pažeidimo atvejais – skaitytojui pasisavinus ar sugadinus dokumentą, bibliotekos įrangą, nustatytu terminu negrąžinus gautų panaudai leidinių ir pan.

28. Pasikeitus vartotojo asmens duomenims, vartotojas, nelaukdamas perregistravimo, apie pasikeitimus informuoja jį įregistravusio skyriaus darbuotojus.

29. Vartotojo asmens duomenys (registracijos kortelė) sunaikinami, jei jis per šešerius metus nė karto neapsilankė bibliotekoje.

30. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo

 

VI. BIBLIOTEKOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA  

 

31. Dokumentų panauda už bibliotekos ribų (skolinimas į namus)

31.1. Ši paslauga teikiama tik registruotam bibliotekos vartotojui.

31.2. Vartotojui  vieno kalendorinio mėnesio laikotarpiui iš bibliotekos fondų išduodama  ne daugiau nei po 5 knygas ir kitus dokumentus ir (arba)  ne daugiau nei po 10 fizinių  vienetų  (egzempliorių) serialinių leidinių  (toliau tekste – leidiniai).  Du ir daugiau to paties leidinio  egzemplioriai tam pačiam vartotojui neskolinami.

31.3. Reti ir vertingi, informaciniai, kartografiniai, garsiniai ir regimieji (kino filmai, garso įrašai ir pan.),  elektroniniai dokumentai, taip pat  periodiniai ir tęsiamieji leidiniai iš uždarųjų bibliotekos fondų teikiami panaudai tik bibliotekos patalpose. 

31.4. Leidinių grąžinimo terminą vartotojas  gali pratęsti, tačiau ne daugiau nei du kartus iš eilės. Leidinių grąžinimo terminas pratęsiamas atėjus į bibliotekos skyrių,  iš kurio buvo pasiskolinti  leidiniai, arba  šio skyriaus  telefonu ar elektroniniu paštu. Biblioteka turi teisę sutrumpinti leidinių grąžinimo terminą arba apriboti leidinių pratęsimo terminą itin paklausiems, vertingiems, atskirų rūšių (meno, serijiniams), taip pat naujai gautiems bibliotekos leidiniams.

31.5. Austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės skaitykloje gali būti nustatyti kitokie teikiamų panaudai leidinių apribojimai.

  

31.6. Nustatytu laiku negrąžinęs bibliotekai pasiskolinto leidinio arba nepratęsęs jo grąžinimo termino, skaitytojas pagal nustatytus įkainius  moka baudą (delspinigius). Baudos dydis priklauso nuo pavėluotai grąžinamų leidinių kiekio ir uždelstų kalendorinių dienų skaičiaus.

31.6.1. Delspinigiai  pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos pasibaigus nustatytam grąžinimo terminui.

31.6.2. Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba jų rinkos kainos išdavimo laiku.

31.6.3. Vartotojas, grąžinęs bibliotekai gautus panaudai leidinius, bet nesumokėjęs jam teisėtai priskaičiuotų delspinigių, praranda teisę gauti panaudai bibliotekos dokumentus; šią teisę jis vėl įgyja, kai sumoka jam teisėtai priklausančius delspinigius.    

 32.  Dokumentų panauda bibliotekoje (skaitymas vietoje)

32.1. Ši paslauga teikiama registruotiems ir neregistruotiems vartotojams. Neregistruotiems vartotojams neteikiami leidiniai iš bibliotekos saugyklos fondo.  

32.2. Leidiniai iš bibliotekos skaityklų atvirųjų fondų pasirenkami savarankiškai, arba padedant skaityklos darbuotojui. Pasinaudojęs leidiniu, vartotojas  grąžina jį skaityklos darbuotojui arba palieka tam tikslui nurodytoje vietoje.

32.3. Leidiniai iš bibliotekos saugyklos fondo užsakomi pateikus nustatytos formos paraišką ir  skaitomi bibliotekos Bendrojoje skaitykloje. Vartotojui  iš saugyklos fondų vienu metu leidžiama  naudoti  5 knygas ir kitus dokumentus ir (arba)  10 fizinių  vienetų  (egzempliorių) serialinių leidinių.  Du ir daugiau to paties leidinio  egzemplioriai tam pačiam vartotojui neišduodami.

32.4. Išnešti  leidinius iš Bibliotekos skaityklų patalpų galima tik gavus toje skaitykloje budinčio darbuotojo leidimą.

32.5. Naudotis  į biblioteką atsineštais ne bibliotekos fondui priklausančiais įrašais kompiuteriniuose diskuose, plokštelėse, vaizdajuostėse, garsajuostėse galima tik gavus toje skaitykloje dirbančio darbuotojo leidimą ir tik tuo atveju, jei jie yra įrašyti į skaitytojui išduodamą leidimą įeiti į biblioteką (kontrolinį lapelį).

33. Naudojimasis personalinio  abonemento paslaugomis

33.1. Ši paslauga teikiama tik registruotiems vartotojams.

33.2. Asmenims, aktyvia veikla arba materialiai parėmusiems, taip pat kitokiu būdu  nusipelniusiems bibliotekai,  buvusiems ir esamiems kultūros ir meno institucijų darbuotojams, kūrybinių sąjungų nariams gali būti suteikta teisė naudotis personalinio abonemento paslaugomis.

33.3. Teisę naudotis personalinio abonemento paslaugomis suteikia bibliotekos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, pasirašydamas nustatytos formos rekomendaciją, bibliotekos administracijos teikimu. (Rekomendacijos dėl teisės  naudotis personalinio abonemento paslaugomis forma – 3 priedas)

33.4. Asmuo, kuriam suteikta teisė naudotis personalinio abonemento paslaugomis naudojasi šiomis išimtinėmis teisėmis:

33.4.1. skaitytojo pažymėjimą įsigyti už mažesnį išdavimo  mokestį arba nemokamai;

33.4.2. gauti panaudai (už bibliotekos ribų)  leidinius iš bibliotekos saugyklos fondų ir kitų uždarųjų fondų,  išskyrus retus ir vertingus, informacinius,  kartografinius, garsinius  ir regimuosius,  elektroninius leidinius (fizinėse laikmenose);

33.4.3. visais kitais atvejais jis naudojasi visomis bendrąja tvarka bibliotekoje įregistruoto vartotojo teisėmis ir privalo laikytis visų šių Taisyklių reikalavimų.  

34. Tarpbibliotekinis skolinimas bibliotekos vartotojams

34.1.Ši paslauga teikiama tik registruotiems vartotojams.

34.1. Tarpbibliotekinio skolinimo  paslauga – galimybė užsakyti leidinį ar jo kopiją iš kitų Lietuvos bibliotekų. (Kopijos  reprografijos būdu atgaminamos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų) .

34.2. Užsakymų kiekis neribojamas,  išsiųstas užsakymas neatšaukiamas.

34.3. Leidinio (ar jo kopijos) persiuntimo išlaidas bei kopijavimo išlaidas, jei šios išlaidos yra įskaitomos į bibliotekos leidinio savininkės tarpbibliotekinio skolinimo  paslaugų kainas,  apmoka leidinį užsakęs vartotojas.

34.4. Tarpbibliotekinio skolinimo būdu  užsakyti ir gauti leidiniai skaitomi tik bibliotekos skaityklose. Naudotis leidiniais galima iki nurodyto jo grąžinimo termino, kurį nustato biblioteka leidinio savininkė.   Už prarastus ar sugadintus leidinius vartotojas  atsako jį paskolinusios bibliotekos nustatyta tvarka. 

34.5. Tarpbibliotekinio skolinimo būdu  užsakytos  ir gautos dokumento dalies ar viso dokumento (pvz. straipsnio) kopijos yra jas užsakiusiojo  vartotojo nuosavybė.

35. Tarpbibliotekinis skolinimas iš bibliotekos dokumentų fondo

35.1. Bibliotekos tarpbibliotekinis skolinimo sektorius (tarpbibliotekinis abonementas – trumpinys  TBA)  teikia panaudai bibliotekos fondo dokumentus arba siunčia jų  ar jų  fragmentų kopijas kitoms bibliotekoms.

35.2. Teisę teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas suteikia TBA sutartis( 5 priedas).  

35.3. Užsakymus tarpbibliotekiniam skolinimui galima siųsti paštu, elektroniniu paštu, užsakyti telefonu ir internetu; užsakymų skaičius neribojamas. 

35.4. Biblioteka teikia panaudai dokumentus 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Dokumentų grąžinimo terminą galima pratęsti, bet ne daugiau nei 2 kartus iš eilės ir tik tuo atveju, jei to dokumento nereikalauja kiti vartotojai. 

35.5. Neskolinami reti, vertingi, autografuoti, informaciniai (enciklopedijos, žodynai),  kartografiniai, garsiniai ir regimieji (kino filmai, garso įrašai ir pan.), skaitmeniniai dokumentai (fizinėse laikmenose) , laikraščių ir žurnalų komplektai, paskutiniai saugomo leidinio egzemplioriai, itin paklausūs bibliotekoje leidiniai.

35.6. Skolinančiajai institucijai (joje leidinį užsakiusiam asmeniui)  pageidaujant, daromos dokumentų (fragmentų) kopijos, įskaitant skaitmeninį informacijos nuskaitymą (skenavimą). Kopijos  atgaminamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatomis. Už kopijas užsakovas atsiskaito pagal bibliotekoje galiojančius mokamų paslaugų įkainius. (1 priedas). 

36. Tuo atveju, jei bibliotekos dokumentų fonde nėra užsakomo dokumento, biblioteka užsakymą persiunčia į kitas Lietuvos bibliotekas. Užsakovas dokumentą gauna tiesiogiai iš jį skolinančios bibliotekos, grąžina jį skolinusiai bibliotekai pasibaigus panaudos terminui ir atsiskaito už paslaugas ir/ar prarastą ar sugadintą  dokumentą paskolinusios dokumentą bibliotekos nustatyta tvarka.

37. Tarpbibliotekinio skolinimo būdu  užsakytos  ir gautos dokumento dalies ar viso dokumento (pvz. straipsnio) kopijos yra jas užsakiusio vartotojo nuosavybė.

38. TBA abonento atsakomybė

38.1. Užsakovas, praradęs (pametęs, sugadinęs) bibliotekos dokumentą, atsako šių Taisyklių 48.3, 48.3.1. p. p.  nustatyta tvarka.

38.2. Užsakovui, negrąžinusiam  dokumento nustatytu laiku, kiti dokumentai neskolinami. Skolinimas atnaujinamas užsakovui grąžinus visus jo pasiskolintus dokumentus.

38.3. Užsakovas apmoka visas dokumento išsiuntimo ir parsiuntimo  išlaidas pagal galiojančius pašto paslaugų tarifus.

38.4. Užsakovui, pažeidusiam šias Taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu  gali būti atimta teisė naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis.

39.  Naudojimasis internetu ir bibliotekos vartotojams  įrengtomis  kompiuterizuotomis   darbo vietomis 

39.1. Dirbti kompiuterizuotose darbo vietose Informacijos skaitykloje ir rinktis informaciją interneto tinkle gali asmenys,  turintys bazinių darbo su kompiuteriu bei informacijos paieškos internete  žinių.

39.2. Bibliotekos įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos skirtos informacijos paieškai žiniatinklyje, bibliotekoje prenumeruojamose ar testuojamose elektroninėse duomenų bazėse (tik registruotam vartotojui),  darbui bibliotekoje įdiegtomis  biuro programomis, naudojimuisi  elektroniniu paštu.

39.3. Dirbantys kompiuterizuotose darbo vietose turi teisę:   1) įsirašyti informaciją į Bibliotekoje įsigytą lankstųjį diskelį ar atsineštą kompaktinę plokštelę ir/ar atmintuką; 2) už nustatytą mokestį atsispausdinti informaciją spausdintuvu; 3) gauti ir pasinaudoti ausinėmis  informacijai išklausyti.

39.4. Vartotojų aptarnavimo tvarką kompiuterizuotose darbo vietose nustato bibliotekos direktoriaus patvirtintos Naudojimosi internetu ir vartotojų aptarnavimo kompiuterizuotose darbo vietose taisyklės.   

40.  Kitos taisyklės:

40.1. Įeidamas į biblioteką (išskyrus Vaikų literatūros skyriaus patalpas) skaitytojas privalo:

40.1.1. pateikti Skaitytojų registracijos skyriaus darbuotojui Skaitytojo pažymėjimą ir įsigyti kontrolinį lapelį – leidimą įeiti į bibliotekos patalpas. Išeidamas iš bibliotekos skaitytojas grąžina kontrolinį lapelį su bibliotekos skyrių atžymomis Skaitytojų registracijos skyriui.

40.1.2. Pateikti Skaitytojų registracijos skyriaus darbuotojui įsinešamus ne bibliotekos fondui priklausančius leidinius, personalinius kompiuterius;   

40.1.3. iš bibliotekos patalpų išsinešti tik tuos bibliotekos leidinius, kurie yra įrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą ir įrašyti į kontrolinį lapelį.

40.1.4. pateikti skaitytojo pažymėjimą su kontroliniu lapeliu kiekvieno bibliotekos skyriaus kurio paslaugomis naudojasi skaitytojas budinčiam bibliotekininkui. Kontrolinį lapelį su skyrių, kuriuose vartotojas lankėsi, darbuotojų atžymomis, grąžinti Skaitytojų registracijos skyriui.

40.1.5. Neregistruotasis vartotojas (išskyrus renginių lankytojus) prieš įeidamas į bibliotekos aptarnaujančių skyrių  patalpas turi įsigyti vienkartinį leidimą įeiti į biblioteką (kontrolinį lapelį). 

41. Asmenys nuo 14 metų amžiaus gali naudotis ir suaugusius vartotojus aptarnaujančių bibliotekos skyrių paslaugomis bendrąja šiuose skyriuose nustatyta tvarka.

42. Vaikų literatūros skyriuje įregistruoti vartotojai,  neradę šio skyriaus fonduose jiems reikalingų leidinių ar  informacijos, gali pasinaudoti kitų bibliotekos fondų informaciniais ištekliais.  

43.  Paltai, striukės, apsiaustai, portfeliai, krepšiai, rankinės ir pan.  prieš įeinant į bibliotekos skaityklų ir/ar abonementų patalpas paliekami rūbinėje.

 

VII. BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

44 . Bibliotekos vartotojas  turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka:   

44.1. Gauti panaudai leidinius, naudotis kitais bibliotekoje esančiais ar čia prieinamais informaciniais ištekliais, jos  informacijos paieškos sistema (katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis),  bibliotekos specialistų konsultacijomis, kitomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis:

44.1.1. rezervuoti panaudai bibliotekos saugyklos fondo dokumentus;  

44.1.2. nepažeisdamas  Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų,  asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus;

44.1.3. įnešti ir naudotis skaityklose vartotojui ar kitoms bibliotekoms priklausančius leidinius.  ( Įnešamų asmeninių ar kitoms bibliotekoms priklausančių leidinių skaičius,  taip pat atžyma apie įnešamą asmeninį kompiuterį į kontrolinį lapelį įrašoma Skaitytojų registracijos skyriuje);

44.1.4. užsisakyti bibliotekoje nesančius leidinius  per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA)  iš kitų Lietuvos bibliotekų;

44.1.5. skaityklose naudotis asmeniniais kompiuteriais, neįjungiant jų į bibliotekos kompiuterių tinklą;

44.1.6.  gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

45. Taip pat vartotojas (ar bet kuris asmuo) turi teisę:

45.1. gauti   išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras; apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 48 valandas (bibliotekos darbo dienomis)  gauti atsakymą;

45.2. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

45.3. Lankyti bibliotekoje organizuojamus viešus kultūros renginius.

46.Bibliotekos vartotojas  privalo:

46.1. Laikytis Taisykliųir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų; nepažeisti kitų asmenų teisių naudotis bibliotekos paslaugomis, netriukšmauti nustatytose tylos zonosear kitokiais veiksmais trikdyti bibliotekos lankytojų darbą.

46.2. Neišnešti bibliotekai priklausančių dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą.

46.3. Laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą.

46.4. Gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ir pan.). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui.

46.5. Už bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugasmokėti pagal patvirtintas paslaugų kainas.

47. Vartotojui draudžiama:

47.1. Naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui; naudotis dviem ar daugiau LIBIS bibliotekos pažymėjimų.

47.2. Lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų ar psichotropinių medžiagų, neštis į bibliotekos patalpas daiktus, kurie gali kelti pavojų aplinkiniams, pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems bibliotekos lankytojams, žodžiais ar veiksmais žeminti lankytojų ir/ar darbuotojų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti kitas elgesio viešose vietose normas.

47.3. Be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą.

47.4. Bibliotekoje, naudojantis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir (arba) viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas.

47.5.Kompiuterizuotose darbo vietose: 1) įrašyti savo rinkmenas į kompiuterio standųjį  diską; 2) įdiegti atsisiųstą ar atsineštą programinę įrangą; 3) naudotis savo atsineštais diskeliais; 4) keisti kompiuterio parametrus bei darbo aplinką;  5) bandyti (testuoti) kompiuterio atsparumą virusams; 6) išarchyvuoti iš interneto atsisiųstus archyvus; 7) patiems keisti interneto naršyklių parametrus; 9) patiems išjungti kompiuterį.

47.6. Naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose,  kuriose yra atitinkamas ženklinimas.

47.7 Ardyti nustatytą tvarką atviruosiuose fonduose, kataloguose, ir/ar kartotekose.  

47.8. Užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.).

48. Vartotojo atsakomybė:

48.1. Vartotojas, nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu.

48.2. Vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 31.6 p. nustatyta tvarka.

48.3. Vartotojas (arba lankytojas)  praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais vadovaujantis bibliotekos direktoriaus patvirtinta Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka.

48.3.1. Jei pakeisti dokumentus (įrangą) yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.

48.4. Jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 31.6 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.

48.5. Už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai Taisyklių  ir teisės aktų nustatyta tvarka;

48.6. Bibliotekos vartotojams ir lankytojams,  nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, bibliotekos direktoriaus  įsakymu gali būti apribota  ar atimta  teisė naudotis biblioteka.

 

VIII. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR  PAREIGOS

 

49. Biblioteka turi teisę:

49.1. Registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

49.2. Nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką; nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams.

49.3. Teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla.

49.4. Teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio.

49.5. Už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius Taisyklių nustatyta tvarka.

49.6. Nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka.

49.7. Informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius vieningą skaitytojo  pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų.

49.8. Bibliotekos direktoriaus  sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėse  nustatytų reikalavimų.

49.9. Dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje veikiančias bibliotekas.

49.10. Neleisti įeiti į bibliotekos bendrąsias, skaityklų ir abonementų patalpas, jei lankymosi tikslas  nėra susijęs su bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir/ar   bibliotekos paskirtimi.

49.11. Bibliotekos informaciniuose stenduose neskelbti informacijos,  dėl kurios skelbimo nebuvo suderinta su biblioteka.

50. Bibliotekos,  aptarnaudamos  vartotojus ir lankytojus privalo:

50.1. Vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis.

50.2. Nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis ir  trukmę.

50.3. Užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės.

50.4. Išduodant panaudai bibliotekos dokumentus,  tiksliai nurodyti panaudos terminą (dokumento grąžinimo datą), esant galimybėms elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą.

50.5. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų.

50.6. Naudojimosi biblioteka taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę.

50.7. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

50.8. Teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose.

50.9. Vartotojų ir dokumentų išdavimo panaudai apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose.

50.10. Nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80, 2005, Nr.101-3771)bei kitais teisės aktais.

50.11. Viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us).

50.12. Rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti.

50.13. Nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras.

50.14. Teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.