Taisyklės

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO

VIEŠAJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) yra informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją..

2. Bibliotekos dokumentų fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

3. Teisę naudotis Biblioteka turi visi fiziniai ir juridiniai asmenys: Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šiį taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

5. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau Taisyklės) nustato vartotojų registravimo, aptarnavimo, naudojimosi Bibliotekos dokumentų fondais tvarką, Bibliotekos pareigas ir teises, vartotojų teises, pareigas bei  atsakomybę. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir Bibliotekos nuostatais.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

6. Asmenys, norėdami skolintis Bibliotekos dokumentus, privalo užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (1 priedas).

7. Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą (4 priedas), nurodant Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

7.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis (asmens duomenų tvarkymo tikslas – fondų komplektavimas, aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimas, apskaita, mokslo tyrimo darbas, asmens tapatybės nustatymas (aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais), skaitytojų bendro pažymėjimo funkcionavimas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) bibliotekose);

7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, numatytą Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

8. Asmuo registruojamas tik vieną kartą bet kurioje LIBIS  tinklo bibliotekoje, įdiegusioje automatizuotą skaitytojų (vartotojų) aptarnavimo posistemį;

9. Vienas asmuo naudojasi tuo pačiu skaitytojo pažymėjimu visose 2 priede nurodytose bibliotekose. Pažymėjimų numeracija yra vieninga, ją kontroliuoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

10. Fiziniai asmenys iki 16 m. amžiaus Bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (3 priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

11. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai Bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

12. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

13. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, naudojimosi taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.

14. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis (pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys)  aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams,.

16. Vartotojui per šešerius metus neapsilanius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo skaitytojo pažymėjimas tampa negaliojančiu, o asmens duomenys automatiniu būdu panaikinami iš sistemos. Norėdamas vėl tapti Bibliotekos vartotoju, asmuo turi registruotis iš naujo.

17. Viešos interneto prieigos paslaugos Bibliotekose lankytojams teikiamos be skaitytojo  pažymėjimo ir nemokamai, vadovaujantis Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos naudojimosi internetu taisyklėmis. Asmenims, norintiems naudotis visomis Bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus, skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

18. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

18.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

18.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

18.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 48 val. gauti atsakymą;

18.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų:

18.4.1. vartotojai, norintieji pasiskolinti Bibliotekos dokumentus, aptarnaujami tik pateikus skaitytojo pažymėjimą;

18.4.2. dokumentai į namus išduodami ne ilgesniam kaip 30 - ties kalendorinių dienų laikotarpiui;

18.4.3. didelę paklausą turintys dokumentai  –  10-čiai kalendorinių dienų;

18.4.4. studentams ir moksleiviams išduodama 15 dokumentų;

18.4.5. visiems kitiems - 10 dokumentų;

18.4.6. meno albumų ir garsinių dokumentų – 5;

18.4.7. vieninteliais, retais, ypatingai vertingais bei per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) gautais dokumentais leidžiama naudotis tik skaityklose;

18.5. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminąatėjus į Biblioteką, telefonu, elektroniniu paštu, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai; didelę paklausą turinčių dokumentų, išduodamų 10-čiai kalendorinių dienų panaudos jais terminas  nepratęsiamas;

18.6. rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);

18.7. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

18.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

18.9. naudotis Bibliotekos įranga, kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

18.10. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis; lankytis Bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

18.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

18.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

18.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos  esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

19. Vartotojas privalo:

19.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

19.2. laikytis naudojimosi internetu, fonoteka bei tarpbibliotekiniu abonementu taisyklių;

19.3. viršutinius rūbus ir rankines palikti rūbinėje;

19.4. asmeninius daiktus įsinešti tik permatomuose aplankuose ar krepšeliuose;

19.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

19.10. internetu užsakytus dokumentus paimti nustatytu laiku arba atšaukti užsakymą;

19.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

19.4. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

19.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

20. Vartotojui draudžiama:

20.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

20.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

20.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

20.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais, fotoaparatais, videokameromis bei kitais įrenginiais renginių metu ir Bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

20.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

21. Vartotojo atsakomybė:

21.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

21.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

21.2.1. už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam dokumentui atskirai - 5 ct;

21.2.2. už didelę paklausą turinčių spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nustatytu laiku imti dvigubą mokestį (10 centų) už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam spaudiniui atskirai;

21.2.3. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

21.2.4. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

21.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

21.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

21.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į Biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 21.2.4 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

21.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam Bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

21.4. pabaigęs mokyklą ar kitą mokymosi įstaigą ar nutraukęs mokymąsi, moksleivis ar studentas privalo atsiskaityti su Biblioteka;

21.5. pažeidęs Naudojimosi Biblioteka taisykles, vartotojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuota mokymosi įstaiga, tėvai ir globėjai, kitos bibliotekos;

21.5. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS IR TEISĖS IR PAREIGOS

 

22. Biblioteka turi šias teises:

22.1. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

22.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

22.3. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką:

22.3.1. vartotojams išduodama10 dokumentų;

22.3.2. studentams ir moksleiviams – 15 dokumentų;

22.3.3. meno albumų ir garsinių dokumentų – 5;

22.3.4. vieninteliais, retais, ypatingai vertingais bei per tarpbibliotekinį abonementą (TBA) gautais dokumentais leidžiama naudotis tik skaityklose;

22.3.5. dokumentai į namus išduodami ne ilgesniam kaip 30 - ties kalendorinių dienų laikotarpiui;

22.3.6. nauji ir (ar) ypač paklausūs dokumenti išduodami 10 dienų;

22.3.7. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminągalima atėjus į Biblioteką, telefonu, elektroniniu paštu, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai; didelę paklausą turinčių dokumentų, išduodamų 10-čiai kalendorinių dienų panaudos jais terminas  nepratęsiamas;

22.3.8. dokumentus panaudai galima rezervuoti atėjus į Biblioteką arba LIBIS sistemoje internetu;

22.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir Bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

22.6. už Bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

22.6.1. už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam dokumentui atskirai - 5 ct;

22.6.2. už didelę paklausą turinčių spaudinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nustatytu laiku imti dvigubą mokestį (10 centų) už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam spaudiniui atskirai;

22.6.3. neįgaliems ir pensininkams baudos neskaičiuojamos (išskyrus didelę paklausą turinčius leidinius);

22.7. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus Bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. įsijungus apsaugos vartelių signalizacijai, registratūros darbuotojai turi teisę paprašyti parodyti išsinešamus daiktus ir dokumentus;

22.9 neaptarnauti neblaivių ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių vartotojų;

22.10. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

22.11. Bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

22.12. paskutinį mėnesio penktadienį dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių Bibliotekos fondo priežiūros priemonių neaptarnauti lankytojų ir vartotojų.

22.13.  likus 15 min. iki darbo pabaigos nepriimti užsakymų iš Dokumentų saugojimo skyriaus  fondų;

23. Biblioteka, aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

23.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

23.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

23.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

23.4. išduodant Bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

23.5. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

23.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų  saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

23.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

23.8. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

23.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

23.10. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti Bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

23.11. reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

23.12. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų Bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras:

23.12.1. vartotojas gali pateikti pageidavimus bei skundus raštu ir žodžiu;

23.12.2. Biblioteka į raštu pateiktus pageidavimus ir skundus turi atsakyti per 10 darbo dienų.

23.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.