Taisyklės

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

PATVIRTINTA Bibliotekos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-29

 

NAUDOJIMOSI

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠĄJA I. SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

1.        BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.            Naudojimosi Klaipėdos apskrities viešąja biblioteka (toliau - Biblioteka) taisyklės (toliau -
Taisyklės) nustato naudojimosi bibliotekos fondais bei paslaugomis bendrą tvarką; vartotojo
teises, pareigas ir atsakomybę; bibliotekos teises ir pareigas.

1.2.             Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu (Žin., 1995, Nr.
51-1245; 2004, Nr. 120-4431, 2010, Nr. 53-2597; 2013, Nr. 141-7113), Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804; 2011,
Nr. 65-3046), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-
442 patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 101-
5226), taip pat Lietuvos standartais, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas
kultūros ministro įsakymu.

1.3.             Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Bibliotekos paslaugomis.

1.4.            Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo,
šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

1.5.            Biblioteka užtikrina galimybę naudotis viešais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų
autorių ar jose užfiksuotą žinių politinę bei ideologinę orientaciją;

1.6.            Naudojimasis bibliotekos paslaugomis yra nemokamas, išskyrus vienkartinį mokestį už
Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos(toliau LIBIS) vieningo skaitytojo
pažymėjimo(toliau skaitytojo pažymėjimas) išdavimą, bei kitas paslaugas pagal LR Kultūros
ministerijos rekomenduotą mokamų paslaugų sąrašą ir bibliotekos direktoriaus patvirtintus
įkainius.

2.         VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS IR APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

2.1.             Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalis. Už
nustatytą vienkartinį mokestį išduotas bibliotekos skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę
naudotis visų LIBIS bibliotekų paslaugomis tų bibliotekų taisyklėse nustatyta tvarka bei
sąlygomis, prieš tai jose užsiregistravus.

2.2.             Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nusako šios taisyklės ir LIBIS vieningo skaitytojo
pažymėjimo taisyklės.

2.3.             Vartotojo registravimasis bibliotekoje privalomas, kai biblioteka teikia: panaudai bibliotekos
dokumentus už bibliotekos ribų (toliau - skolintis į namus); panaudai bibliotekoje (toliau -
skaityti bibliotekos skaityklose) dokumentus, kuriems prioritetiniu nustatytas jų išsaugojimo
principas; fizinę arba nuotolinę prieigą prie bibliotekos prenumeruojamų licencijuotų duomenų
bazių; tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas.

 


2.4.             Vieša interneto prieiga (toliau tekste - VIP) bibliotekoje, teikiama Interneto skaitykloje, gali
naudotis tiek registruotieji, tiek neregistruotieji bibliotekos vartotojai, gavę prisijungimo
duomenis, kuriuos jam suteikia Interneto skaityklos darbuotojas.

2.4.1. vartotojų aptarnavimo tvarką kompiuterizuotose darbo vietose nustato bibliotekos

direktoriaus patvirtintos „Naudojimosi internetu ir vartotojų aptarnavimo kompiuterizuotose
darbo vietose taisyklės". Vartotojui, pažeidusiam šių Taisyklių reikalavimus, bibliotekos
direktoriaus įsakymu gali būti apribota arba atimta teisė naudotis VIP paslaugomis.

2.5.             LIBIS skaitytojo pažymėjimai išduodami:

2.5.1.        Registratūroje - Herkaus Manto g. 25;

2.5.2.        vaikams iki 16 m. Vaikų literatūros skyriuje - Herkaus Manto g. 25.

2.6.             Registruodamasis asmuo:

2.6.1.        pateikia galiojantį asmens tapatybės dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas,
pavardė, asmens kodas;

2.6.2.        užpildo registracinę kortelę, parašu patvirtindamas, kad pateikė tikslius ir teisingus asmens
duomenis, duoda sutikimą juos tvarkyti, yra susipažinęs su naudojimosi biblioteka taisyklėmis
ir įsipareigoja jas vykdyti;

2.6.3.        sumoka skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį - 2.10 eur

2.6.3.1.              pensininkai ir iš dalies nedarbingi asmenys (turintiems 30-55 % ir 60-100 % darbingumą.)
- 1,50 eur

2.6.3.2.  vaikai nuo 11 iki 16 m. -1,20 eur

2.6.3.3.              ikimokyklinukams, pradinukams ir globos namų auklėtiniams iki 18 metų (pateikus šios
įstaigos išduotą pažymą), neįgaliems asmenims turintiems 0-25 % nedarbingumą -
nemokamai.

2.7.             Turintys kitose bibliotekose įsigytą LIBIS skaitytojo pažymėjimą jį pateikia kartu su asmens
tapatybę liudijančiu dokumentu ir užpildo registracijos kortelę; naujas pažymėjimas
neišduodamas ir registracijos mokestis neimamas.

2.8.             Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus
bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

2.9.             Vienkartiniai leidimai, nesuteikiantys teisės išsinešti spaudinių į namus, išduodami asmenims,
pateikusiems tapatybę patvirtinantį dokumentą bei sumokėjusiems nustatytą mokestį - 0,60 eur

2.10.          Priklausomai nuo renginio pobūdžio, įėjimas į bibliotekos renginius yra laisvas arba su
pakvietimais - skaitytojo pažymėjimas nėra būtinas.

2.11.          Įeidamas į Biblioteką ir išeidamas iš jos, vartotojas privalo identifikuoti savo skaitytojo
pažymėjimą praėjimo kontrolės įrenginyje.

2.12.          Vartotojai aptarnaujami suaugusių, vaikų bei muzikos abonementuose, bendrojoje, periodikos,
interneto, informacijos, bibliotekininkystės, muzikos, vaikų literatūros, kraštotyros skaityklose,
vokiškų leidinių bibliotekoje.

2.13.          Iš kiekvieno abonemento ir Vokiškų leidinių bibliotekos į namus skaitytojas gali gauti ne
daugiau 8 dokumentų ir ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Itin paklausiems
spaudiniams gali būti nustatyti trumpesni terminai.

2.14.         Naudodamasis bibliotekoje įdiegta savitarnos sistema vartotojas gali savarankiškai paimti ir
grąžinti leidinius.

2.15.          Dokumentų, pasiskolintų iš abonementų, grąžinimo terminas gali būti pratęstas atėjus į
biblioteką, paskambinus telefonu, el. paštu, internetu, bet ne daugiau 1 kartą 30 dienų, jeigu jų
nerezervavo kiti skaitytojai. Darbuotojas turi teisę nepratęsti gražinimo termino, jei vartotojas
už laiku negrąžintus spaudinius turi susimokėti delspinigius.

2.16.          Dokumentų grąžinimo data nurodoma išdavimo lapelyje.

 


2.17.          Leidinius, pasiskolintus į namus, galima grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu, pasinaudojant
knygų grąžinimo dėže prie įėjimo į bibliotekos kiemą (Herkaus Manto g. 25). Dėžė yra
atidaryta bibliotekos nedarbo metu nuo 19 iki 10 val. bei sanitarinėmis ir poilsio bei švenčių
dienomis visą parą. Jei leidiniai į dėžę grąžinami po nustatyto termino, priskaičiuoti
delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą.

2.18.          Dokumentai iš skaityklų, saugyklų fondų į namus neišduodami.

2.19.          Už dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imami delspinigiai.

2.20.          Grąžinęs spaudinius, bet nesumokėjęs delspinigių, vartotojas negali skolintis dokumentų į
namus, bet turi teisę naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis.

2.21.          Esant poreikiui ir galimybei, ligoniams ir neįgaliems vartotojams spaudiniai pristatomi į
namus.

2.22.          Vartotojai gali naudotis tarpbibliotekiniu ir tarptautiniu tarpbibliotekiniu abonementu (toliau
TBA ir TTBA). Paslauga mokama: imamas mokestis už dokumento atsiuntimą ir grąžinimą.
Sugadinęs ar praradęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles.
TBA veiklą reglamentuoja Lietuvos standartas „Informacija ir dokumentai. Atviras sisteminis
tarpusavio ryšys. Tarpbibliotekinio skolinimo tarnybos paslaugų teikimo apibrėžimas".

2.23.          Visos piniginės įmokos (už suteiktas paslaugas, delspinigiai, žalos atlyginimas) mokamos į
bibliotekos kasą Registratūroje.

2.24.          Mokamos bibliotekos paslaugos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros
ministro patvirtintu valstybės ar savivaldybių bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu ir
tvirtinamos atskiru bibliotekos direktoriaus įsakymu dėl teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir
įkainių.

3. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

3.1. Vartotojas turi teisę :

3.1.2.        gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas,
aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

3.1.3.        apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikti informacinę
užklausą ir nustatyta tvarka gauti atsakymą;

3.1.4.        skolintis iš bibliotekos abonementų ir Vokiškų leidinių bibliotekos dokumentus laikinam
naudojimui į namus, užsisakyti dokumentus iš skaityklų ir saugyklų skaitymui vietoje;

3.1.5.        rezervuoti dokumentus panaudai;

3.1.6.        1 kartą 30 dienų pratęsti (ir telefonu bei e. paštu) spaudinių grąžinimo terminą, jeigu jų
nereikalauja kiti skaitytojai

3.1.7.        naudotis bibliotekos informacinės paieškos priemonėmis, prieiga prie bibliotekos
licenzijuojamų duomenų bazių ir kt. elektroninių dokumentų;

3.1.8.        naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis ir internetu, naudotis asmeniniais nešiojamais
kompiuteriais;

3.1.9.       tik asmeniniam naudojimui, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo kopijuoti bibliotekos dokumentus;

3.1.10.    lankytis bibliotekoje vykstančiuose renginiuose bei parodose;

3.1.11.    bibliotekos administracij ai žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl
bibliotekų veiklos ir jos teikiamas paslaugas.

 

3.2. Vartotojas privalo:

3.2.2.        laikytis Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų; nepažeisti kitų asmenų
teisių naudotis bibliotekos paslaugomis, netriukšmauti nustatytose tylos zonose ar kitokiais
veiksmais netrikdyti bibliotekos lankytojų darbą, laikytis interneto skaityklos ir
kompiuterizuotų darbo vietų, naudojimosi elektroniniais katalogais, spaudinių užsakymo ir kitų
taisyklių;

3.2.3.        tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, nekeisti fondų sustatymo tvarkos, negadinti
kompiuterinės technikos, kito inventoriaus;

3.2.4.        gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai, patikrinti ar nėra defektų (įplėšimų,
subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

3.2.5.        neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai nepažymėti į panaudai išduotų
dokumentų apskaitą;

3.2.6.        laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

3.2.7.        pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo
pažymėjimą, nedelsiant informuoti registratūros darbuotoją.

3.2.8.        prieš įeinant į bibliotekos skaityklas ir (ar) abonemento patalpas, palikti rūbinėje
striukes, apsiaustus, didelius krepšius.

3.3. Vartotojui draudžiama:

3.3.1.        naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam
asmeniui;

3.3.2.        be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš
interneto programinę įrangą; skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą
veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines
programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines programas;

3.3.3.        bibliotekos patalpose pardavinėti prekes bei paslaugas;

3.3.4.        naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose
(pvz. Skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

3.3.5.        žodžiais ar veiksmais žeminti lankytojų ir (ar) darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti
bendruosius asmens higienos reikalavimus bei kitas elgesio viešose vietose normas;

3.3.6.        būti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, rūkyti, vartoti alkoholinius
gėrimus bibliotekos patalpose.

3.4. Vartotojo atsakomybė:

3.4.1.        vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir apie tai nepranešęs bibliotekai, yra atsakingas už
kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus spaudinius;

3.4.2.        vartotojas, praradęs pažymėjimą, sulaužęs ar kitaip jį sugadinęs ir ketinantis įsigyti kitą, turi
sumokėti už naują LIBIS skaitytojo pažymėjimą pagal šiose taisyklėse (2.2.3.) nustatytus
įkainius;

3.4.3.        pažymėjimo vagystės atveju, pateikti pažymą iš policijos. Tuo pagrindu naujas skaitytojo
pažymėjimas bus išduotas nemokamai, bet ne daugiau 1 kartą tam pačiam asmeniui;

 


3.4.4.       praradęs, nepataisomai sugadinęs dokumentą, vartotojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu ar atlyginti žalą teisės aktų nustatyta tvarka

3.4.5.       už nepilnamečių prarastus ar sugadintus spaudinius, CD ar kitą bibliotekos turtą atsako jų tėvai ar globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.

3.4.6.       vartotojas nustatytu laiku, negrąžinęs panaudai gautų dokumentų privalo sumokėti delspinigius - už kiekvieną pavėluotą dieną ir dokumentą 0,02 eur. Didžiausia delspinigių suma - vienas bazinis mėnesinis atlyginimas. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

3.4.7.       praradus rūbinės žetoną, privaloma padengti jo gamybos kaštus - 2,90 eur.

3.4.8.       tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, vartotojas įspėjamas, apie netinkamą elgesį informuojama darbovietė, mokymo įstaiga, tėvai ar globėjai; tokiam vartotojui gali būti apribota teisė naudotis bibliotekos paslaugomis.

 

4. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Biblioteka turi šias teises:

4.1.1.       registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis; vartotojui sutikus, mokslinio tyrimo tikslams rinkti papildomus asmens duomenis;

4.1.2.       teikti mokamas paslaugas pagal Kultūros ministerijos rekomenduoto mokamų paslaugų sąrašo direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius;

4.1.3.       už spaudinių gražinimo terminų pažeidimą imti nustatyto dydžio baudą (3.4.7.);

4.1.4.       nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš vartotojo ar lankytojo teisės aktų nustatyta tvarka;

4.1.5.       įsijungus apsaugos varteliams, registracijos ir kontrolės darbuotojai turi teisę patikrinti skaitytojų išsinešamus daiktus ir dokumentus;

4.1.6.       informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius LIBIS skaitytojo pažymėjimą ar negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų, piktybiškai pažeidžiančius naudojimosi biblioteka taisykles;

4.1.7.       riboti išduodamų dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

4.1.8.       nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ar ypač paklausiems dokumentams;

4.1.9.       teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

4.1.10.    neaptarnauti neblaivių ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių vartotojų;

4.1.11.    nesilaikantiems ar pažeidinėjantiems nustatytą tvarką bei naudojimosi biblioteka taisykles, direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui atimti teisę naudotis biblioteka;

4.1.12.    paskutinę kiekvieno mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų ir skirti ją patalpų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams;

4.1.13.    vasaros laikotarpiu, ženkliai sumažėjus vartotojų skaičiui, keisti jų aptarnavimo laiką.

 


4.2. Biblioteka privalo:

4.2.1.        aptarnaudama vartotojus ir lankytojus vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, profesinės etikos
principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

4.2.2.       informuoti vartotojus apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; vartotojams
užtikrinti galimybę naudotis bibliotekos fondais;

4.2.3.       užtikrinti, kad vartotojų ir lankytojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos
bibliotekų fondo galimybės;

4.2.4.       išduodant dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant
galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį
panaudos terminą;

4.2.5.       užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

4.2.6.        dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus
kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

4.2.7.       reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdyti vartotojų poreikių ir
nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

4.2.8.       nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar
sunaikinimo atvejus, teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus,

4.2.9.       viešai paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles.