Taisyklės

Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TAISYKLĖS

 

 

1. Viešoji biblioteka aptarnauja visus Lietuvos Respublikos piliečius.

2. Suaugusieji skaitytojai registruojamiRegistratūroje pateikus  pasą ar kitą tolygų tapatybę įrodantį  dokumentą.

3.Moksleiviai registruojami pateikus savo, tėvų arba globėjų pasą.

4. Jei bibliotekos lankytojo pasas registruotas ne Alytaus mieste, taip pat – studentams, besimokantiems už Alytaus miesto ribų, knygos į namus išduodamos palikus užstatą, atitinkantį knygos vertę, bet ne mažesnį, kaip 30 litų.

5. Kiekvienam naujai įregistruotam lankytojui užpildoma registracinė kortelė ir išduodamas neribotą laiką (iki susidėvėjimo) galiojantis elektroninis skaitytojo pažymėjimas – magnetinė kortelė. Šis pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, besinaudojančiose vieninga LIBIS sistema (kitų savivaldybių viešosiose, Nacionalinėje M. Mažvydo, Lietuvos technikos ir kitose ).

             ĮKAINIAI:

5.1. Skaitytojo pažymėjimo-magnetinės kortelės išdavimas - 6 Lt; 

5.2. Moksleiviams iki 14 meų skaitytojo pažymėjimo-magnetinės kortelės išdavimas - 3 Lt;

5.3. I-III grupės neįgalūs skaitytojai bei sulaukę daugiau, nei 70 metų, nuo mokesčio atleidžiami;

5.4. Pametus skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą, jo dublikato išdavimas – 6 Lt, moksleiviams iki 14 metų – 3 Lt;

5.5. Vienkartinio skaitytojo bilieto išdavimo mokestis - 1 Lt.

Šis bilietas galioja tik skaityklose, jį  įsigijusiems leidiniai į namus neišduodami.

6. Knygos į namus išduodamos  bibliotekos abonemente. Periodiniai leidiniai, knygos bei kiti dokumentai iš skaityklų į namus neišduodami.

7. Dokumentai iš skaityklų gali būti išduodami į namus tik išimties tvarka - administracijai leidus. Tokiu atveju būtina palikti užstatą, kuris nustatomas, atsižvelgiant į knygos vertę. Jei knyga brangesnė,  imama suma, atitinkanti knygos kainą.

8. Bibliotekoje teikiamos  interneto ir kt. kompiuterinės paslaugos, kurių teikimo tvarką reglamentuoja atskiros taisyklės.

9. Skaitytojams pageidaujant, bibliotekoje teikiamos kopijavimo paslaugos. Vienos A4 formato nespalvotos  kopijos kaina25 centai. Taip pat teikiama ir dokumentų įrišimo paslauga.

10. Asmenims, padariusiems bibliotekos fondams žalą, tenka materialinė atsakomybė, kurią numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

11. Asmenys, pametę ar sugadinę leidinį, privalo atsilyginti  knyga ar 2 kt. knygomis, bibliotekininko pripažintomis lygiavertėmis. Jeigu pakeisti neįmanoma - atlyginti pinigais.

12. Atlyginant žalą, pirminė spaudinio kaina nustatoma pagal leidimo metus. Spaudinio, išleisto iki 1990 m. imtinai, kaina indeksuojama 100 kartų, išleisto nuo 1990 m. iki 1992 07 01 - 10 kartų. Skaitytojas privalo bibliotekai atlyginti iki dešimteriopos indeksuoto leidinio vertės. Už ypač didelę vertę turinčius leidinius: meno knygas, albumus, žodynus ir vertus leidinius atsilyginama antikvarine jo verte.

13. Knygos į namus išduodamos 30 dienų laikotarpiui, kai kurie leidiniai pakartotinai tęsiami dar vienam mėnesiui. Tuo atveju, kai skaitytojas piktybiškai negrąžina pasiskolintų spaudinių, biblioteka pasilieka sau teisę kreiptis į anstolius dėl nuostolių išieškojimo.

14. Negražinus knygų laiku, už kiekvieną uždelstą dieną skaitytojas privalo mokėti delspinigius - po 5 centus  už kiekvieną negrąžintą leidinį atskirai.

15. Skaitytojas, tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar padaręs kitus taisyklių pažeidimus, gali prarasti teisę naudotis biblioteka.

16. Skaitytojai kiekvienais metais privalo persiregistruoti ir patikslinti duomenis.

17. Bibliotekos darbuotojai privalo su šiomis taisyklėmis supažindinti kiekvieną skaitytoją, pasirašant jam skaitytojų registracijos kortelėje.