Taisyklės

Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS  BIBLIOTEKOS
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

I. BENDROJI DALIS
 
1. Biblioteka savo veikla siekia tenkinti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos gyventojų informacinius, kultūrinius, savišvietos poreikius. Informacijos ištekliais  ir paslaugomis leidžiama naudotis visiems Lietuvos Respublikos piliečiams bei užsienio svečiams.
2. Naudojimasis biblioteka nemokamas, išskyrus paslaugas, išvardintas bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (Priedas 1).
 
 
II. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA
 
3. Bibliotekos paslaugos teikiamos bibliotekoje registruotiems ir LIBIS vieningą skaitytojo pažymėjimą  įsigijusiems asmenims (LIBIS skaitytojo pažymėjimas galioja visose LR bibliotekose, įsijungusiose į LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemę, toliau LIBIS SAP).
3.1. Pirmą kartą registruojantis bibliotekoje LIBIS skaitytojo pažymėjimas išduodamas  sumokėjus  nustatyto dydžio mokestį:
   suaugusiems – 7 Lt;
   vaikams iki 16 metų – 4 Lt;
   pirmos ir antros grupės invalidams bei pensinio amžiaus žmonėms – 5 Lt.
3.2. Registracijai  būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka). Vaikai iki 16 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu.
3.3. Registracijos kortelei užpildyti skaitytojas privalo pateikti gyvenamosios vietos deklaraciją, e- pašto adresą , kitus duomenis. 
3.4.  Naujais kalendoriniais metais skaitytojai perregistruojami, asmens duomenys patikslinami.
Pastaba: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka  įregistruota  Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (identifikacinis kodas P2990). Bibliotekos darbuotojai atsako už asmens duomenų  apsaugą ir tikslingą naudojimą. 
3.5. Pasirašydami skaitytojo registracinėje kortelėje skaitytojai patvirtina , kad yra susipažinę su skaitytojų aptarnavimo tvarka ir įsipareigoja jos laikytis.
3.6. Bibliotekoje neregistruotiems skaitytojams, pateikusiems LIBIS skaitytojo pažymėjimą išduotą  kitose šalies  bibliotekose, leidžiama naudotis bibliotekos paslaugomis, tačiau dokumentai į namus neskolinami.
3.7. Skaitytojai, praradę ar sugadinę LIBIS skaitytojo pažymėjimą, nusiperka naują. Apie  pažymėjimo praradimą, pakeitimą  informuoja visas bibliotekas, kurių paslaugomis naudojasi.
4. LIBIS skaitytojo pažymėjimo neturintys vartotojai vieną kartą bibliotekos paslaugomis gali pasinaudoti  įsigiję  Vienkartinį skaitytojo  pažymėjimą. Pagal šį pažymėjimą spaudiniai į namus neskolinami. Pažymėjimo kaina – 1 Lt.
5. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
 
 
III. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
 
6. LIBIS skaitytojo pažymėjimą įsigiję skaitytojai aptarnaujami visuose viešosios bibliotekos padaliniuose
7. Registruotiems bibliotekos skaitytojams leidžiama naudotis abonementų paslaugomis - skolintis iki 5 vnt.  dokumentų 30 dienų laikotarpiui.  
8. Siekiant išsaugoti bibliotekos fondus, taikomi apribojimai dokumentų skolinimui:
8.1. Naujų, paklausą turinčių dokumentų skolinimas gali būti ribojamas iki 1 egzemplioriaus 1 savaitei.
8.2. Spaudiniais iš uždarų fondų leidžiama naudotis skaityklose arba skolintis į namus  už užstatant trumpam išdavimo terminui. 
8.3. LIBIS skaitytojo pažymėjimą turintiems, tačiau Klaipėdos mieste neregistruotiems asmenims dokumentai skolinami už rinkos kainos užstatą (minimalus užstatas - 30 Lt).
Pastaba:  imant užstatą skaitytojams duodamas kvitas. Grąžinus spaudinį ir pateikus kvitą, užstatas grąžinamas. Laiku negrąžinus spaudinio, užstatas įnešamas į bibliotekos kasą po 6 mėnesių, ir naudojamas spaudiniams pirkti.
9. Už dokumentus, skolinamus į namus, skaitytojai pasirašo ant kompiuterinio dokumentų užsakymo lapelio, kartu įsipareigoja dokumentus grąžinti iki šiame lapelyje nurodyto termino. 
10.  Naudojimosi leidiniais terminą skaitytojas gali pratęsti 2 kartus atėjęs į biblioteką, telefonu ar el. paštu, jei leidinių nereikalauja kiti skaitytojai. Paklausių leidinių naudojimosi terminas nepratęsiamas.
11. Skaitytojams, pavėlavusiems grąžinti leidinius, skiriama bauda – 5 ct delspinigių už kiekvieną spaudinį kiekvienai uždelstai dienai.
12.  Skaitytojai, susipažinę su naudojimosi kompiuterizuotomis darbo vietomis taisyklėmis, gali naudotis  bibliotekos kompiuteriais, internetu, duomenų bazėmis. 
 
 
IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

13. Teisės:
13.1 Nustatyta tvarka skolintis spaudinius, naudotis informacijos paieškos priemonėmis -     katalogais, duomenų bazėmis, internetu.
13.2. Naudotis el. paslauga „ Klausk bibliotekininko“, pateikti užklausas žodžiu, raštu, telefonu,
 elektroniniu paštu.
13.3. Skaitytojai gali pageidauti, kad būtų suteiktos konsultacijos ir mokymai naudotis bibliotekos katalogais, duomenų bazėmis, internetu.
13.4. Naudotis mokamomis bibliotekos paslaugomis, už jas sumokant pagal Klaipėdos miesto
tarybos sprendimu patvirtintus įkainius.
13.5. Pateikti savo nuomonę ir pageidavimus dėl bibliotekos veiklos gerinimo.
13.6.  Bibliotekoje neregistruoti vartotojai gali būti bibliotekos lankytojais, kuriems leidžiama  lankytis  renginiuose, naudotis laisvai prieinamais leidiniais, internetu, kitomis paslaugomis, kurios teikiamos be bibliotekininko pagalbos.
14.  Pareigos:
14.1. Tausoti bibliotekos spaudinius ir kitą turtą.
14.2. Neišsinešti iš bibliotekos patalpų dokumentų, neįregistruotų skaitytojo formuliare ar
 kompiuterinėje duomenų bazėje.
14.3. Nustatytu laiku grąžinti dokumentus arba pratęsti skolinimosi terminą. Pavėlavus grąžinti spaudinius sumokėti delspinigius – 5 ct. už kiekvieną uždelstą dieną, už kiekvieną laiku  negrąžintą spaudinį.
14.4. Saugoti skaitytojo bilietą, neleisti juo naudotis kitiems asmenims. Pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir t.t.) arba praradus skaitytojo bilietą, informuoti biblioteką.
14.5. Savo elgesiu netrukdyti kitiems skaitytojams.
15.  Atsakomybė:
15.1.Praradę ar sugadinę spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojai jį keičia tokiu pat ar lygiaverčiu, arba sumoka dešimteriopą leidinio kainą. Įsiskolinimai gali būti išieškomi pasitelkiant antstolių paslaugas ir teismo tvarka.
15.2. Nesilaikantys šių taisyklių skaitytojai praranda teisę naudotis biblioteka laikinai ar visam laikui. Informacija apie pažeidimus gali būti paviešinta.
V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
16. Pareigos:
16.1. Išnaudoti visas galimybes aprūpinant skaitytojus reikalingais dokumentais. Maksimaliai panaudoti savus ir kitų bibliotekų informacijos išteklius, informacijos paieškos galimybes atsakant į skaitytojų  užklausas.
16.2. Pagal vartotojų poreikius nuolat gerinti bibliotekos informatyvumą ir skaitytojų aptarnavimo kokybę.
16.3. Užtikrinant vertingų dokumentų saugumą bei, imant užstatą už panaudai išduodamus dokumentus mieste neregistruotiems skaitytojams, laikytis tvarkos, nustatytos Bibliotekos direktoriaus 2006-09-12 įsakymu Nr. 19 „ Dėl piniginių užstatų priėmimo, tvarkymo, saugojimo, grąžinimo ir panaudojimo tvarkos“.  
16.4.   Atsižvelgti į bendruomenės poreikius ir pageidavimus dėl darbo gerinimo.
17. Teisės:
17.1. Reikalauti, kad bibliotekos vartotojai laikytųsi šių taisyklių. Už taisyklių nesilaikymą taikyti numatytas sankcijas.
17.2.  Nustatyta tvarka imti mokestį už skaitytojo pažymėjimą, kitas mokamas paslaugas, skaičiuoti ir imti delspinigius.
17.3. Skaitytojui laiku negrąžinus spaudinių, negrąžinti užstato. Užstatas įnešamas į bibliotekos kasą praėjus 6 mėnesiams nuo dokumento grąžinimo termino.
17.4.  Iš skaitytojų, pageidaujančių naudotis TBA (tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis), reikalauti sumokėti dokumento persiuntimo išlaidas.
Kiekvieno mėnesio paskutinis trečiadienis--švaros diena