Taisyklės

Kėdainių rajono savivaldybės M. Daukšos viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojus Daukšos viešąja biblioteka (toliau – Biblioteka) taisyklės nustato vartotojo ir bibliotekos teises, pareigas, atsakomybę.

2. Naudotis biblioteka, bet kuriuo jos struktūriniu padaliniu, gali visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, bibliotekos nuostatų, šių taisyklių ir kitų galiojančių juridinių, norminių dokumentų nustatyta tvarka.

3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą ir Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatytus įkainius.

4. Biblioteka kaupia, saugo universalų Kėdainių rajono savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą. Jo katalogas bibliotekos interneto svetainėje www.kedainiai.rvb.lt prieinamas visiems interneto vartotojams. Duomenys apie bibliotekos fonde esančius dokumentus yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) suvestiniame kataloge ir Nacionalinės bibliografijos duomenų banke.

5. Visas bibliotekos fondas, esantis bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių skaityklose, abonementuose, – atviras bibliotekos vartotojams.

6. Biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemės (toliau – LIBIS SAP) dalyvė. Bibliotekos vartotojo pažymėjimas galioja visose LIBIS SAP programinę įrangą naudojančiose bibliotekose.

7. Pagrindinės sąvokos:

Biblioteka– įstatymų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, veikiantis informacijos sklaidos, kultūros, mokslo ir švietimo srityse ir vykdantis bibliotekų veiklą, arba juridinio asmens, turinčio teisę vykdyti bibliotekų veiklą, struktūrinis padalinys.                 

Vartotojas– asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Tarpbibliotekinis abonementas – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vieša interneto prieiga (toliau – VIP) – vieta, kurioje galima nemokamai naudotis internetu.

Vienkartinis vartotojo pažymėjimas– dokumentas, suteikiantis teisę vieną kartą pasinaudoti bibliotekos, kurioje jis įsigytas, paslaugomis.

Apsilankymas – asmens apsilankymas bibliotekoje.

 

II. VARTOTOJŲAPTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

8. Asmuo, norintis naudotis biblioteka, jos teikiamomis paslaugomis, įranga, duomenų bazėmis, fondais: spaudiniais ar kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti.

9. Registruodamasis asmuo:

9.1. pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. susipažįsta su naudojimosi biblioteka, VIP taisyklėmis ir savo parašu patvirtina, kad pasižada jų laikytis;

9.3. pateikia visus registracijai reikalingus dokumentus bei asmens duomenis,

9.4. įsigyja vartotojo pažymėjimą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatyta kaina.

9.5. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami, atėję kartu su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešę užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas).

9.6. Vaikų globos įstaigos globotiniai ir mokyklų, kurių mokyklos bibliotekos funkcijas vykdo viešosios bibliotekos filialas, moksleiviai ir pedagogai registruojami pagal įstaigos vadovo einamaisiais metais patvirtintą sąrašą, be vartotojo pažymėjimo.

9.7. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

9.8. Praradus bibliotekos vartotojo pažymėjimą ar jį sugadinus, išduodamas pažymėjimo dublikatas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatyta kaina.

9.9. Bibliotekos vartotojo pažymėjimo galiojimo laikas neribotas. Vienkartinis vartotojo pažymėjimas suteikia teisę tik vieną kartą pasinaudoti bibliotekos, kurioje jis įsigyja vienkartinį pažymėjimą, paslaugomis be teisės skolintis dokumentus į namus.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

10. Vartotojas turi teisęaptarnavimo valandomis:

10.1. tik bibliotekos skaityklose, vartotojams skirtose darbo vietose, naudotis duomenų bazėmis, informaciniais leidiniais, einamųjų metų periodika ir kitais dokumentais;

10.2. iš bibliotekos abonementų ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui pasiskolinti ne daugiau kaip 10 dokumentų. Jei dokumento nereikia kitam vartotojui, skolinimosi laikotarpis gali būti pratęstas 2 kartus;

10.3. gauti leidinį iš kitų šalies bei užsienio bibliotekų pagal galiojančias tarpbibliotekinio abonemento (toliau – TBA) taisykles;

10.4. naudotis kitomis nemokamai teikiamomis ir mokamomis bibliotekos paslaugomis;

10.5. konsultuotis dokumentų bei informacijos paieškos ir kitais klausimais.

11. Vartotojas privalo:

11.1. pateikti vartotojo pažymėjimą;

11.2. bibliotekoje laikytis tylos, naudojimosi biblioteka, VIP taisyklių, elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netrukdyti kitiems;

11.3. saugoti bibliotekos turtą, naudoti jį tik pagal bibliotekos administracijos nustatytą paskirtį, nekeisti baldų, įrangos vietos, dokumentų išdėstymo tvarkos;

11.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus;

11.5. nenešti iš bibliotekos patalpų į išdavimo apskaitą neįrašytų dokumentų;

11.6. gavus dokumentus ar įrangą bibliotekininko akivaizdoje patikrinti, ar jie nesugadinti, ar nėra defektų;

11.7.saugoti bibliotekos dokumentus, grąžinti juos ne prastesnės būklės nei gavo;

11.8. atlyginti bibliotekai padarytus nuostolius;

11.9. nedelsiant informuoti biblioteką apie prarastą vartotojo pažymėjimą, pasikeitusius asmens duomenis: elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą, telefono numerį ir kt.

12. Vartotojo atsakomybė:

12.1. vartotojas atsako už vartotojo pažymėjimą, paimtus dokumentus, naudojamą bibliotekos turtą.Praradęs arba nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, vartotojas turi juos pakeisti tokiais pat ar lygiaverčiais arba atlyginti jų rinkos vertę;

12.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

12.2.1. delspinigių dydis – 10 centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną. Atskiroms vartotojų grupėms: moksleiviams, studentams, senatvės pensininkams – po 5 ct, asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – neskaičiuojamas;

12.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

12.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

12.3. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 12.2.3. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi biblioteka taisyklių ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;

12.5. už vartotojo sugadintą bibliotekos įrangą ir kitą turtą atsako jį sugadinęs vartotojas; 

12.6. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi biblioteka taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS  TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Bibliotekos pareigos:

13.1. Organizuoti bibliotekos ir kitas paslaugas Kėdainių miesto bei rajono gyventojams;

13.2. aptarnauti fizinius ir juridinius asmenis (vartotojus), teikti jiems informacines, ugdymo, kultūrines, skaitymo, komunikacines ir kitokias paslaugas;

13.3.  skolinti vartotojams dokumentus per tarpbibliotekinį abonementą (TBA);

13.4. kaupti, tvarkyti, saugoti universalų spaudinių ir kitokių dokumentų (rankraščių, garsinių, regimųjų, vaizdinių, elektroninių ir kt.) fondą, atitinkantį bibliotekos vartotojų poreikius;

13.5. sisteminti, atskleisti ir pateikti vartotojams bibliotekos fonde esančių dokumentų turinį, juose užfiksuotas žinias, kūrinius, organizuoti dokumentų bei juose esančių žinių, kūrinių paieškos sistemą;

13.6. kaupti, saugoti, skleisti ir populiarinti įvairiuose dokumentuose fiksuotą informaciją apie Kėdainius, jo kraštą, įstaigas, žmones;

13.7. bibliotekos tinklapyje www.kedainiai.rvb.ltpateikti informaciją apie turimus dokumentus, konsultuoti vartotojus jų bei informacijos paieškos klausimais.

14. Biblioteka turi teisę:

14.1. Naudojimosi biblioteka taisyklių, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti, kad vartotojas atstatytų arba atlygintų vartotojo prarastų ar sugadintų dokumentų, įrangos ar kito bibliotekos turto vertę;

14.2. šių taisyklių nustatyta tvarka imti iš vartotojų delspinigius už pavėluotai grąžintus dokumentus;

14.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi biblioteka taisykles, apriboti teisę naudotis biblioteka;

14.4. informuoti kitas LIBIS bibliotekas apie vartotojus, pažeidinėjančius naudojimosi biblioteka taisykles.

14.5. rinkti, saugoti, papildyti, patikslinti ir tik bibliotekos veiklai, jos plėtrai naudoti duomenis apie bibliotekos vartotojus.