Taisyklės

Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖ

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 
1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120- 4431), šių taisyklių ir kitų   teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Naudojimosi biblioteka taisyklės yra parengtos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros  ministro 2010-08-20 įsakymu Nr.ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226) patvirtintomis taisyklių nuostatomis.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63- 1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekoje nustatytas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir
naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis. įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekosvartotojų duomenų bazėje ir viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose automatizuotą bibliotekų sistemą LIBIS naudojančiose bibliotekose.
 
 
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO
BIBLIOTEKOJE TVARKA
 
 
5. Vartotojai aptarnaujami vadovaujantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo, nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.
6. Bendras skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
6.1. Bendras skaitytojo pažymėjimas  galioja neribotą laiką iki susidėvėjimo ir suteikia teisę naudotis  Lietuvos bibliotekų, įdiegusių LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį, paslaugomis.
6.2. Vartotojas, praradęs  bendrąjį skaitytojo pažymėjimą, privalo nedelsiant apie tai pranešti bibliotekai ir įsigyti  naują pažymėjimą (6 Lt). Pristačius pažymą iš policijos apie skaitytojo pažymėjimo vagystę, naujas skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai.
7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti  bendrą skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
7.3. užpildyti nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį:
7.5.1. moksleiviams, pensininkams, neįgaliesiems – 2 Lt;
7.5.2. kitiems  - 5 Lt.
8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.
9. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
10. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
11. Vartotojas, įsigijęs skaitytojo pažymėjimą,  gali gauti panaudai:
11.1 ne daugiau 5 dokumentų;
11.2.  nenuolatinis Palangos miesto gyventojas - ne daugiau 3 dokumentų;
11.3. dokumentus ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui;
11.4. iš saugyklos – ne daugiau 3 dokumentų ir ne ilgesniam kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui.
 12. Dokumentai iš skaityklų ir kraštotyros fondų į namus neišduodami.
13. Dokumentų grąžinimo data nurodoma išdavimo lapelyje.
14. Dokumentų panaudos terminas gali būti pratęstas atėjus į biblioteką, paskambinus telefonu, elektroninėmis priemonėmis , bet ne daugiau kaip 3 kartus po 30 dienų, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai. Iš saugyklos išduotų dokumentų pratęsti negalima.
15. Dokumentai panaudai gali būti suteikiami už 50 Lt užstatą:
15.1. reti ir didesnę paklausą turintys dokumentai;
15.2. nenuolatiniams Palangos miesto gyventojams.
16. Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
17. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.
18. Į vartotojo informacinę užklausą, pateiktą apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis, atsakoma per 2 darbo dienas.
19. Vartotojams teikiama tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga, užsakant dokumentus ar jų kopijas iš kitų Lietuvos bei užsienio bibliotekų. Pašto išlaidas apmoka vartotojas.
20. Neįgaliems vartotojams sudarytos sąlygos naudotis visomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.
21. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai. Viešos interneto prieigos vartotojai registruojami:
21.1. tik pateikę galiojantį asmens dokumentą;
21.2 registruojami bibliotekos vartotojų duomenų bazėje ir viešosios interneto prieigos sistemoje;
21.3. suteikti prisijungimo duomenys galioja visose bibliotekose, teikiančiose viešosios interneto prieigos paslaugą.
21.4. vartotojams, registruotiems viešosios interneto prieigos sistemoje, bet neturintiems skaitytojo pažymėjimo, leidiniai panaudai į namus neišduodami.
22. Be skaitytojo pažymėjimo vartotojas ir lankytojas gali:
22.1. lankytis bibliotekos renginiuose ir parodose;
22.2. naudotis vieša interneto prieigos paslauga. Šiuo atveju taikomi 21 punkte nustatyti reikalavimai;
22.3. gauti informaciją apie bibliotekos teikiamas paslaugas.
 
 
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
 
23. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
23.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
23.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
23.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis
pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;
23.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
23.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą,
23.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
23.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslauga, parsisiunčiant dokumentus
panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
23.8. naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, vieša interneto prieiga ir naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
23.9. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;
23.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
23.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
23.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos.
24. Vartotojas privalo:
24.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
24.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai
išduotų dokumentų apskaitą;
24.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
24.4. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
25. Vartotojui draudžiama:
25.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
25.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
25.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti
pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas
kompiuterines sistemas;
25.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;
25.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui,
organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
26. Vartotojo atsakomybė:
26.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
26.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:
26.2.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
26.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir
žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka
26.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
 
 
IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
 
 
27. Biblioteka turi šias teises:
27.1. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
27.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir
tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
27.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų  skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo tvarką;
27.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;
27.5. teikti mokamas paslaugas, pagal steigėjo patvirtintus įkainius. Mokamų paslaugų sąrašas skelbiamas bibliotekos internetinėje svetainėje www.palangamvb.lt
27.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų dydžio;
27.8. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
27.9. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų ;
27.10. bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
27.11. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su steigėju.
28. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
28.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
28.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
28.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
28.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
28.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
28.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);
28.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas;
28.8. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
28.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką;
28.10. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę  ar planą;
28.11. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
28.12. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
28.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius
neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo
atvejus.