Taisyklės

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 NAUDOJIMOSI  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau skaitytojo pažymėjimas)– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

4.  Vartotojų registravimui ir aptarnavimui bibliotekoje naudojamas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau skaitytojo pažymėjimas). Jo naudojimo tvarka – 1 priede.

5. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

6. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

6.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

6.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

6.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą (2 priedas), nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

6.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

6.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

6.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

6.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

6.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nurodytą bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąraše (3 priedas);

6.6. pateikti dokumentą, įrodantį, kad asmuo dirba arba mokosi Šiauliuose (jei gyvenamoji vieta ne Šiaulių miestas, o pageidaujama skolintis leidinius į namus).

7. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 6.1-6.4 punktuose numatyta tvarka.

8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (4 priedas). Šiuo atveju taikomi 6 punkte nustatyti reikalavimai.

9. Bibliotekoje našlaičiai, vaikai su negalia, vaikų globos namų auklėtiniai, pateikus bibliotekos direktoriui vaikų globos įstaigų direktorių sudarytus sąrašus arba negalią ar globą patvirtinantį dokumentą, atleidžiami nuo skaitytojo pažymėjimo įsigijimo (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-401 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“).

10. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134) 19, 25.3-25.4, 37, 41, 42 punktai (5 priedas).

11. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

12. Vartotojui praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą,  mokamas nustatyto dydžio bilieto pakeitimo mokestis, nurodytas bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąraše, ir yra išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.

13. Vieną kartą per metus vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu ir skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu. Jei asmuo nori tapti skaitytoju, jis turi iš naujo registruotis bibliotekoje.

14. Vartotojas į namus gali pasiskolinti ne daugiau 10 egzempliorių dokumentų 30 dienų laikotarpiui. Nauji, labai paklausūs dokumentai gali būti išduodami ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui. Periodiniai leidiniai į namus neskolinami.

15. Vartotojas gali 2 kartus pratęsti paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs arba/ir kitų skaitytojų reikalaujami) internetu (http://77.79.28.124:8880/content/login.jsp) gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, arba atėjęs, paskambinęs į skyrių, kuris leidinį paskolino.

16. Asmenims, norintiems naudotis visomis bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus ir nuotolinį naudojimąsi visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka, skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.

17. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

18. Esant galimybei, neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms spaudiniai ir kiti dokumentai gali būti pristatomi į namus.

19. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai. Bibliotekos padaliniuose, kuriose veikia projekto „Bibliotekos pažangai“ viešoji interneto prieiga, vartotojui suteikiami prisijungimo duomenys.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

20. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

20.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

20.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

20.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;

20.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

20.5. taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

20.6. leidinius, pasiskolintus į namus iš bet kurio bibliotekos padalinio grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu, naudojant Knygų grąžinimo įrenginį prie bibliotekos padalinio - Aido  g. 27. Jei leidiniai grąžinami vėliau nustatyto termino – priskaičiuoti delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą;

20.7. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

20.8. naudotis tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugomis:

20.8.1. teisę naudotis TBA suteikia skaitytojo pažymėjimas;

20.8.2. biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas;

20.8.3. visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio), taip pat papildomus bibliotekų mokesčius (jeigu tokie yra) sumoka vartotojas;

20.8.4. užsakymus priima ir dokumentus išduoda bibliotekos padalinio darbuotojas, jais galima naudotis tik bibliotekoje iki nurodyto jų grąžinimo termino; leidinio naudojimo terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka;

20.8.5. sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles;

20.8.6. vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė;

20.9. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

20.10. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

20.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

20.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

20.13. bibliotekos padalinio vadovui arba bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos (Vartotojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-7 „Skaitytojų pareiškimų knygas“ turi visi aptarnaujantieji padaliniai).

21. Vartotojas privalo:

21.1. laikytis šių taisyklių, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklių (patvirtintų bibliotekos direktoriaus 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-138) ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

21.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

21.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba prasitęsti dokumentų naudojimosi terminą;

21.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

21.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

22. Vartotojui draudžiama:

22.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

22.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

22.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

22.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais renginių metu ir bibliotekos skaityklose;

22.5. viešosios interneto prieigos darbo vietose Skype programą garsiniams pokalbiams naudoti ilgiau negu 15 min., stengiantis, kad pokalbis netrukdytų kitų vartotojų darbui;

22.6. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

23. Vartotojo atsakomybė:

23.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

23.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

23.2.1. delspinigių dydis - 5 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

23.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

23.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku. Jei ši suma viršijama – delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus leidinių įsigijimo kainą arba rinkos kainą jų išdavimo laiku;

                      23.2.4. vartotojas, grąžinęs leidinius, bet nesumokėjęs delspinigių viename bibliotekos padalinyje, negali skolintis leidinių į namus ir iš kitų bibliotekos padalinių;

23.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais (Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiesiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-9):

23.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

23.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

23.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi teisės aktų nustatyta tvarka;

23.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

23.6. už padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus skaitytojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Biblioteka turi šias teises:

24.1. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

24.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

24.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

24.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

24.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

24.7. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

24.8. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

24.9. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

24.10. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

24.11. paskutinį mėnesio ketvirtadienį neaptarnauti bibliotekos lankytojų ir vartotojų dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių.

 

25. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

25.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

25.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

25.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

25.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

25.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

25.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

25.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

25.8. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

25.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, delspinigių ėmimo tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

25.10. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles;

25.11. reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vertinimo rezultatus panaudoti aptarnavimo kokybei gerinti;

25.12. sudaryti galimybę vartotojams pareikšti pageidavimus bei skundus dėl bibliotekos paslaugų;

25.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.