Taisyklės

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 NAUDOJIMOSI TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Trakų rajono savivaldybės viešąja biblioteka (toliau – biblioteka) taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Biblioteka užtikrina galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV - 442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis LIBIS valdybos pirmininko 2002 - 12 - 20;

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas Bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimodokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

 

5. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), bei naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.

6. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

6.1. susipažinti su taisyklėmis;

6.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

6.3. užpildyti Skaitytojo registracijos kortelę, nurodant bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

6.4. pasirašyti Skaitytojo registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:

6.4.1. susipažino su bibliotekos taisyklėmis;

6.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

6.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

6.5. sumokėti nustatytą LIBIS skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį (Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos mokamų paslaugų įkainiai – 1 priedas).

7. Asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (2priedas). Šiuo atveju taikomi 6 punkte nustatyti reikalavimai.

8. Vaikų globos namų auklėtiniai  bibliotekoje registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

9. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

10. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.

11. Asmenys, įgiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitoje bibliotekoje, registruojami nemokamai šių taisyklių 6punktenustatyta tvarka.

12. Asmenys, turintys teisę įsigyti skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis - pensininkai, neįgalieji, ikimokyklinio amžiaus ir vaikai iki 14 metų,  privalo pateikti atitinkamus pažymėjimus.

13. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.

14. Kiekvienais metais po sausio 1 dienos vartotojai perregistruojami, patikslinami jų duomenys, būtini bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai. Vartotojui per 6 metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Atėjęs į biblioteką, asmuo, privalo registruotis iš naujo.

15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

16. Esant galimybei ir pagrįstam poreikiui neįgalieji vartotojai, ligoniai gali būti aptarnaujami pristatant spaudinius į namus

17. Viešos interneto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai, užsiregistravus Vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS). Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato bibliotekos direktoriaus patvirtintos Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naudojimosi kompiuteriais ir internetinio tinklo paslaugomis taisyklės (3 priedas).

18. Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvauti įvairiuose bibliotekos renginiuose, naudotis spaudiniais ir kitais dokumentais skaityklose.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Vartotojas turi teisę:

19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

19.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 48 valandas išskyrus savaitgalius, švenčių dienas ir kitus nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba, gauti atsakymą;

19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų:

19.4.1. į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir kitų dokumentų ne ilgesniam kaip 45 dienų laikotarpiui;

19.4.2. spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir spaudinio grąžinimo lapelyje. Juos grąžinus vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas. Išduodant dokumentus naudojantis LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posisteme, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus, toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kad dokumentai grąžinti;

19.4.3. naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas 2 kartus po 15 dienų gali būti pratęstas, skaitytojui apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu ar el. paštu, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai. Bibliotekose. Esant LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemei, vartotojas turi galimybę vieną kartą pats pratęsti dokumentų naudojimo terminą.

19.4.4. reti ir vertingi, informaciniai, vaizdiniai, kartografiniai, elektroniniai dokumentai, einamų metų periodiniai leidiniai išskyrus literatūrinius žurnalus, į namus neskolinami. Jais galima naudotis vietoje; 

 19.5. Trakų rajone neregistruoti vartotojai gauti panaudai bibliotekos dokumentus už piniginį užstatą. Jo dydis nustatomas, atsižvelgiant į dokumentų rinkos kainą, jų išdavimo vartotojui laiku. Užstatas grąžinamas kai vartotojas atsiskaito su biblioteka. Užstatas skaitytojui negrąžinamas, jeigu jis per 3 mėnesius negrąžina paimtų spaudinių ir kitų dokumentų;

19.6. rezervuoti panaudai dokumentus 3 dienoms;

19.7. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

19.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

19.9. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga. Esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

19.10. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;

19.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

19.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

19.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų (Prašymų bei skundų Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas - 4 priedas);.

20. Vartotojas privalo:

20.1. laikytis taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

20.2. neišnešti dokumentų iš .bBibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

20.4. gavus bibliotekos dokumentus ar įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

21. Vartotojui draudžiama:

21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

21.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

21.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

21.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais bibliotekos skaityklose, abonemente, renginių metu, taip pat valgyti bei rūkyti;

21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;

21.6. skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su bibliotekos administracija.

21.7. keisti nustatytą bibliotekos atvirų fondų tvarką.

22. Vartotojo atsakomybė:

22.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

22.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

22.2.1. delspinigių dydis nustatytas Trakų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame mokamų paslaugų sąraše, tai yra 5 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

22.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

22.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos aprašu (5– priedas):

22.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka, jų rinkos kaina;

22.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22.2. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, bibliotekos  vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

 IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Biblioteka turi teisę:

23.1. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių nuostatas parengti ir patvirtinti taisykles;

23.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

23.6.  Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. S1-66 patvirtintais mokamų paslaugų įkainiais teikti mokamas paslaugas;

23.7. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius  taisyklių nustatyta tvarka;

23.8. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

23.9. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

 23.10. iš vartotojų, registruotų ne Trakų rajone, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą;

23.11. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir nesiėmė taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumentų panaudos terminą;

23.12. bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

23.13. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių kiekvieną mėnesio paskutinį penktadienį neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;

23.14. vasaros laikotarpiu, dėl lankytojų ir vartotojų skaičiaus kitimo bei susidarius kitoms aplinkybėms, keisti lankytojų aptarnavimo laiką.

24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik jei yra pakankamas pagrindas, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

24.6. taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju;

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.10. atsiskaitant už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimą, žalos atlyginimą už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus, įrangą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

24.11. viešai ir elektroninėmis priemonėmis paskelbti bibliotekos nuostatus ir taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;

24.12. reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.