Taisyklės

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

UTENOS  A. IR  M. MIŠKINIŲ  VIEŠOJI BIBLIOTEKA
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


      I. BENDROJI DALIS
 
1. Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka (toliau biblioteka) yra savivaldybės biudžetinė  informacijos, švietimo ir kultūros įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei sudaranti sąlygas juo naudotis.
2. Bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
3. Biblioteka turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos.
4. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau -  taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo, aptarnavimo, naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, bibliotekos pareigas ir teises, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus mokamas paslaugas, kurias nustato ir tvirtina Kultūros ministerija. Konkrečių bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina rajono savivaldybės taryba.
6. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“(LR kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442) ir bibliotekos nuostatais (Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-273 2007 m. gruodžio 20 d.).
 
 
II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO  TVARKA

7. Asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti. Šiuo parašu asmuo įsipareigoja laikytis taisyklių, taip pat patvirtina apie save pateiktų duomenų tikslumą ir leidžia  juos tvarkyti. Asmens duomenys bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R – 2545 (9.1),  Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. B – 107.
8. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys. Registracijos duomenys, esant  taisyklių pažeidimui, naudojami fizinio asmens identifikavimui.
9. Asmeniui, norinčiam skolintis leidinius į namus, išduodamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas (toliau – skaitytojo pažymėjimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios  taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (Priedas Nr.1 ).
10. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 7 punkte numatyta tvarka.
11. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu ir skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu. Jei asmuo nori tapti skaitytoju, jis turi iš naujo registruotis bibliotekoje.
12. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr TS-72 redakcija „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų kainos“ (Priedas Nr.2 ).
13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr TS-72 redakcija „Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos mokamų paslaugų kainos“ (Priedas Nr.2 ).
14. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
15. Asmenims, norintiems naudotis visomis bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus, skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.
16. Kiekvienais metais vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
17. Iš visų bibliotekoje esančių fondų vartotojas į namus gali pasiskolinti po 5 egzempliorius dokumentų 30 dienų laikotarpiui, vaikams iki 14 metų – 15 dienų laikotarpiui. Nauji dokumentai  išduodami  ne daugiau 2 egzemplioriai ir ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui.
18.  Vartotojo prašymu, naudojimosi dokumentais terminas 2 kartus gali būti pratęstas jam apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu ar el. paštu, jeigu per tą laikotarpį šių dokumentų  nepageidavo kiti skaitytojai.
19. Negrąžinus spaudinių nustatytu laiku, imamas mokestis už kiekvieną uždelstą dieną ir spaudinį. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos pasibaigus spaudinio grąžinimo terminui po 0,10 Lt už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui, iš  skaitytojų vaikų iki 14 metų po 0,02 Lt už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui.
20. Reti ir vertingi, informaciniai, periodiniai leidiniai, vaizdiniai, kartografiniai, garsiniai, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami.  Raudonu žymekliu pažymėtais leidiniais galima naudotis tik skaityklose arba nusikopijuoti norimą fragmentą.
21. Esant galimybei, ligoniams ir invalidams spaudiniai pristatomi į namus.

 
III. VARTOTOJO TEISĖS,  PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

22. Vartotojas turi teisę:
22.1 naudotis  bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
22.2 naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
22.3 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondus ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo  sąlygas ir procedūras;
22.4 apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę  užklausą ir, priklausomai nuo užklausos sudėtingumo, laike nuo 0,5 val. iki 24 val. gauti atsakymą;
22.5 gauti panaudai bibliotekos dokumentus  naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
22.6 taisyklėse  18 punkte nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai  dokumentus;
22.7 naudotis  prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų  duomenų bazių ir   elektroninių  dokumentų;   
22.8 naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis  darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais  nešiojamais kompiuteriais;
22.9  naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis, lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;
22.10  tik asmeniniam naudojimui  kopijuoti bibliotekos dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr.50-1598; 2003, Nr. 28-1125)  nuostatų;
22.11 bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos  veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų;
22.12 gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.
23. Vartotojas privalo:
23.1 laikytis naudojimosi  taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
23.2 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose  jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti bibliotekos inventoriaus;
23.3 neišnešti  dokumentų iš bibliotekos patalpų jei dokumentai  neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
23.4 laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
23.5 paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius, rankines palikti rūbinėje;
23.6 gavus dokumentus ar įrangą naudojimui, atidžiai patikrinti ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų).  Juos pastebėjus,pranešti bibliotekos darbuotojui. Priešingu atveju už sugadintus dokumentus ar kitą bibliotekos turtą atsako vartotojas;
23.7 bibliotekos skaityklose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams;
23.8 pasikeitus asmens  duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;
23.9 suveikus knygų apsaugos sistemai, bibliotekos darbuotojams parodyti išsinešamus daiktus ir dokumentus;
24. Vartotojui draudžiama:
24.1 naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
24.2 gadinti dokumentus, bibliotekos įrangą ir inventorių;
24.3 be bibliotekos  darbuotojo leidimo kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę   įrangą;
24.4 bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
24.5 užsiimti  veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui organizuoti mitingus,  platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;
24.6 keisti dokumentų sustatymo tvarką bei pernešti juos į kitas saugojimo vietas.
25. Vartotojo atsakomybė:
25.1 vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės   aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo  pažymėjimu;
25.2 vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, privalo juos pakeisti tokiais pat arba  pripažintais lygiaverčiais dokumentais,  o jei pakeisti neįmanoma – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka;
25.3 už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai, įtėviai   arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.
25.4 vartotojas, vėluojantis grąžinti dokumentus nurodytu laiku, privalo sumokėti  delspinigius, kaip nustatyta  taisyklių  19 punkte;
25.5 baigęs mokymo įstaigą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi moksleivis      (studentas)  privalo atsiskaityti su biblioteka;
25.6 vartotojas padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka;
25.7  bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi  taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
 
 
 
IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS
 
26. Biblioteka  aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
26.1 vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos  principais,  bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
26.2 užtikrinti vartotojams lygias teises  bei  galimybes ieškoti ir gauti informaciją, dokumentus, naudotis bibliotekos  paslaugomis, mokytis, pažinti nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą;
26.3 panaudoti visas Lietuvos bibliotekų fondo galimybes vartotojo poreikiams tenkinti;
26.4 viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles  vartotojams gerai  matomoje vietoje bei interneto tinklalapyje;
26.5 išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
26.6 nustatyti patogų   bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
26.7 teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d.įsakymu Nr. 1T-71 (žin., 2008, Nr.135-5298);
26.8 nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis LR  vyriausybės  2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir   naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002,
Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais; 
26.9 teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose.
26.10 dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
26.11 rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų  poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
26.12 teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.
27. Biblioteka turi teisę:
27.1 atsižvelgiant į  bibliotekos nuostatus  nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
27.2 registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai  vartotojų asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
27.3 nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų skaičių ir panaudos  terminus, termino pratęsimo ir  dokumentų rezervavimo tvarką;
27.4 teisės aktų nustatyta tvarka ir rajono tarybos sprendimais patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
27.5 nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;
27.6 teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą.
27.7 už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;
27.8 nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolininmą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
27.9 informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
27.10 bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų taisyklėse nustatytų reikalavimų;
27.11 suderinus su steigėju paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti  fondų, įrangos valymui, dezinfekavimui ar kitoms prevencinėms bibliotekos fondo priežiūros    priemonėms.