Taisyklės

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.
2. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis Zarasų rajono centralizuoto tinklo bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymo „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.101-5226), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę ne Lietuvos Respublikos piliečiams laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (toliau – LIBIS) skaitytojo pažymėjimas (toliau skaitytojo pažymėjimas) – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę Lietuvos respublikos piliečiams bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas),  vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
 
 
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA
 
 
4. Vartotojai aptarnaujami bibliotekoje pagal nustatytas biblioteka naudojimosi taisykles, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.
5. Bibliotekos paslaugos yra prieinamos laisvai visiems vartotojams ir lankytojams.
6. Asmenys, norintys gauti dokumentus panaudai į namus, bibliotekoje, kurioje įdiegtas LIBIS, turi užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Registruoti vartotojai aptarnaujami pateikę skaitytojo pažymėjimą.
7. Teritoriniuose padaliniuose, kuriuose neįdiegtas LIBIS,  asmenys, norintys gauti dokumentus panaudai į namus, bibliotekoje turi užpildyti skaitytojo registravimo kortelę. 
8. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui ne tik gauti panaudai bibliotekos dokumentus, bet nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), naudotis tarpbibliotekinio abonemento paslaugomis.
9. Asmenys, neturintys skaitytojo pažymėjimo ar neužpildę skaitytojo registravimo kortelės (teritoriniuose padaliniuose), gali naudotis bibliotekos katalogais, elektroniniais katalogais, internetu, visais bibliotekos fondais be teisės panaudai imti dokumentus iš fondų į namus.
10. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
10.1.  susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
10.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
10.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą (Priedas Nr. 2), nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninį adresą, telefono numerį;
10.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
10.4.1.  susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
10.4.2.  sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
10.4.3.  pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
10.5.  sumokėti vienkartinį skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį (Žr. Mokamų paslaugų sąrašą).
11. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba pagal moksleivio, studento pažymėjimą, o ne Zarasų rajono gyventojai, atsinešę užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (Priedas Nr. 1). Zarasų rajono vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai gali būti registruojami pagal pateiktus šių įstaigų išduotus vaikų, moksleivių, studentų sąrašus. Šiuo atveju taikomi 10 punkte nustatyti reikalavimai.
12. Zarasų, Salako pensionatų gyventojai registruojami pagal įstaigos išduotą pažymą.
13. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.
14. Vartotojas į namus gali gauti dokumentų 30 dienų laikotarpiui:
14.1. Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 7 knygas;
14.2. Kraštotyros skaitykloje – 3 dokumentus;
14.3. Fonotekoje – 3 dokumentus;
14.4. Meno skaitykloje – 3 vaizdajuostės arba 1 DVD;
14.5. Vaikų literatūros skyriuje – iki 15 dokumentų (iš jų ne daugiau  kaip 7 knygas);
14.6. Teritoriniame padalinyje – iki 19 dokumentų (iš jų ne daugiau kaip 7 knygas).
15. Vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas (jeigu jie nerezervuoti arba jų nereikalauja kiti vartotojai) atėjus vartotojui į biblioteką, paskambinus telefonu arba savarankiškai elektroninėmis priemonėmis, prisiregistravus prie bibliotekos LIBIS katalogo.
16. Naujai gauti, didelę paklausą turintys (kai rezervavimo eilėje laukia daugiau nei 3 vartotojai) dokumentai išduodami į namus be termino pratęsimo galimybės.
17. Seni ir reti  (iki 1945 m.) spaudiniai, informaciniai leidiniai, kartografiniai dokumentai ir meno albumai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik  skaityklose arba specialiose vietose bibliotekoje.
18. Viešojoje bibliotekoje einamųjų metų periodiniai leidiniai į namus neišduodami, išskyrus literatūrinius žurnalus po 2 vnt. 10 dienų laikotarpiui. Ankstesnių metų periodiniai leidiniai išduodami į namus iki 12 vnt.14 dienų laikotarpiui su pratęsimo galimybe 2 kartus. Teritoriniuose padaliniuose einamųjų metų  periodiniai leidiniai išduodami į namus  po 2 vnt. 2 dienoms, ankstesnių metų - iki 12 vnt. 14 dienų laikotarpiui su pratęsimo galimybe 2 kartus.
19. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
20. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis už užstatą ne Lietuvos piliečiams. Užstato dydis yra 30 Lt. Išduodamų spaudinių piniginė vertė neviršija piniginės vertės dydžio užstato.
21. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas, sumokėjus skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį (Žr. Mokamų paslaugų sąrašą).
22. Kiekvienais metais vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
23. Biblioteka, vartotojui sutikus, renka papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams: gyvenamoji vieta, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos.
24. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekose vartotojams teikiamos be skaitytojo (ar laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai. Pirmąsyk besinaudojantis internetu vartotojas neribotam laikotarpiui iš bibliotekos darbuotojo prieigos slaptažodį, kurį gali savarankiškai keisti. Laikinam vartotojui suteikiamas vienkartinis prieigos slaptažodis.
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
25. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
25.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
25.2. naudotis bibliotekos katalogais, elektroniniu katalogu ir kartotekomis, kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
25.3. apsilankius bibliotekoje, paskambinus telefonu arba elektroninėmis priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir vėliausiai per tris darbo dienas gauti atsakymą;
25.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus bibliotekoje ar už jos ribų;
25.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;
25.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
25.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
25.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;
25.9. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
25.10.  gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
25.11. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, kreipdamasis tiesiogiai į bibliotekos direktorių arba palikdamas įrašą pageidavimų ir skundų knygoje.
26. Vartotojas privalo:
26.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
26.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
26.3.  laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
26.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
26.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
27. Vartotojui draudžiama:
27.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
27.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
27.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
27.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
28. Vartotojo atsakomybė:
28.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
28.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų ir nepratęsusiam naudojimosi jais termino, turi sumokėti delspinigius:
28.2.1. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui 5 ct. už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam spaudiniui ar kitam dokumentui. Jaunimui nuo 15 iki 18 metų  imamas 3 ct mokestis už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam  negrąžintam spaudiniui ar kitam dokumentui.
28.2.2. Vaikams iki 14 metų ir neįgaliems vartotojams mokestis  už laiku negrąžintus spaudinius ir kitus dokumentus neskaičiuojamas.
28.2.3. Apie laiku negrąžintus spaudinius ir kitus dokumentus gali būti informuojami vartotojo vaiko tėvai, mokytojai, globėjai.
28.2.4. Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.
28.3. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:
28.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
28.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 28.2. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka.
28.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka.
28.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
29. Biblioteka turi šias teises:
29.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi biblioteka taisykles;
29.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
29.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
29.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
29.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;
29.6. teisės aktų nustatyta tvarka, Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaps pelno siekiančia veikla; (Žr.Mokamų paslaugų sąrašą)
29.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio dydžio (Žr. Mokamų paslaugų sąrašą);
29.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustatytus naudojimosi taisyklėse;
29.9. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;
29.10. nesumokėjus delspinigių, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
29.11. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
29.12. Direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
29.13. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;
30. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
30.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
30.2.  nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
30.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
30.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
30.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
30.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;
30.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);
30.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
30.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
30.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;
30.11. viešai ir bibliotekos interneto žiniatinklyje paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;
30.12.  Reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
30.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
30.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.