Taisyklės

Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) nustato Naudojimosi biblioteka taisykles (toliau – taisyklės), kuriose numatyta vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarka, vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė, bibliotekų teisės ir pareigos.

2.       Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.       Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas 1 priede, parengtame vadovaujantis LR Kultūros ministro 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-502 „Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 134-4832).

4.       Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMAS

 

5.    Vartotojų aptarnavimo sąlygos nustatomos šiomis naudojimosi taisyklėmis, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais, atsižvelgiant į miesto bendruomenės poreikius.

5.1.      Vartotojų registravimui ir aptarnavimui bibliotekoje naudojamas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas (jo naudojimo tvarka – 2 priede) ir skaitytojo registracijos kortelė (3 priedas).

5.2.      Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje (registruojantis būtinas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu) ir turintis bibliotekos išduotą (už mokestį, nurodytą mokamų paslaugų sąraše) arba kitoje bibliotekoje įsigytą LIBIS skaitytojo pažymėjimą bei pasirašęs skaitytojo registracijos kortelėje:

5.2.1.   gali naudotis visu bibliotekos dokumentų fondu, kompiuterinėmis darbo vietomis, internetu, užsakyti leidinius TBA;

5.2.2.   bibliotekos informacinio fondo dokumentais bei saugyklos leidiniais skaityklose.

5.3.      Asmuo, norėdamas tapti registruotu vartotoju, privalo:

5.3.1.   susipažinti su taisyklėmis;

5.3.2.   pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka;

5.3.3.   užpildyti skaitytojo registracijos kortelę, nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo sutikimu) asmens duomenis;

5.3.4.   pasirašyti skaitytojo registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:

5.3.4.1.   susipažino su taisyklėmis;

5.3.4.2.   sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

5.3.4.3.   pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

5.3.5.   pateikti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, jeigu įsigijo jį kitoje bibliotekoje, arba įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą už mokestį, nurodytą bibliotekos mokamų paslaugų sąraše.

6.    Asmuo, iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, užpildo nustatytos formos paraišką (4 priedas), arba atnešęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką ir pateikęs pareiškėjo paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės kopiją. Paraiška pildoma pagal 5.3. punkte nustatytus reikalavimus.

7.    Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų mokiniai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą.

8.    Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą, bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009 08 17 įsakymu Nr. B – 134)19, 25.3 – 25.4, 37, 41, 42, punktai (5 priedas).

9.    Lankytojas – asmuo, neturintis skaitytojo pažymėjimo, besinaudojantis bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas registravimas. Lankytojams priskiriami ir vartotojus lydintys asmenys, ekskursantai, registruotieji viešos interneto prieigos vartotojai:

9.1.      gali gauti informacijos paslaugas, naudotis bibliotekos katalogais, vieša interneto prieiga;

9.2.      negali gauti panaudai leidinių (nei naudotis vietoje, nei skolintis į namus).

 

III. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ) APTARNAVIMO TVARKA

10.  Vartotojai aptarnaujami visuose bibliotekos vartotojų aptarnavimo skyriuose ir padaliniuose.

11.  Leidiniai į namus skolinami registruotiems vartotojams, kurie gyvena Kauno mieste, dirba, mokosi.

11.1.    Vartotojai gali skolintis į namus ne daugiau kaip 5 leidinius ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

11.2.    Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems arba kitokiems bibliotekoje saugomiems dokumentams, skolinimosi terminas – 2 savaitės.

11.3.    Už laiku negrąžintus dokumentus imami delspinigiai. Už kiekvieną praleistą dieną – 0,05 Lt. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui.

11.4.    Delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų (paskolintų) ir laiku negražintų bibliotekos leidinių (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku; jei ši suma viršijama – delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus leidinių (įrangos) įsigijimo kainą arba rinkos kainą jų išdavimo laiku.

11.5.    Leidinius, pasiskolintus į namus, reikia grąžinti į tą biblioteką, iš kurios jie buvo paskolinti.

11.6.    Jei leidiniai grąžinami vėliau nustatyto termino – priskaičiuojami delspinigiai įrašomi į vartotojo formuliarą (elektroninį formuliarą).

11.7.    Vartotojas, grąžinęs leidinius, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų leidinių į namus.

11.8.    Vartotojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti leidinius gali būtiskiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negražintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

11.9.    Reti, vertingi, informaciniai ir per tarpbibliotekinį abonementą gauti leidiniai neskolinami. Jais galima naudotis tik bibliotekos skaityklose.

11.10.  Periodiniai leidiniai skolinami tokia tvarka: einamųjų metų paskutinio mėnesio žurnalų numeriai neskolinami. Ankstesni, atskiri žurnalų numeriai skolinami 1 (vienai) savaitei, iki 5 fiz. vnt. vienu metu. Komplektai neskolinami.

11.11.  Vartotojo prašymu naudojimosi leidiniais terminas gali būti pratęstas 2 kartus, jeigu tų dokumentų nereikalauja kiti vartotojai.

11.12.  Lietuvos Respublikos ar užsienio piliečiai, laikinai atvykę į Kauno miestą, turi teisę naudotis biblioteka. Bibliotekos dokumentais galima naudotis vietoje arba skolintis į namus už dokumentų rinkos kainos dydžio užstatą naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka. Minimalus užstato dydis – 30 Lt. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jeigu per 4 mėnesius negrąžinami skolinti dokumentai.

11.13.  Dokumento grąžinimo data fiksuojama LIBIS SAP, o nesant įdiegtos posistemės, fiksuojama vartotojo formuliare. Vartotojas formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą. Juos grąžinus tokia pat tvarka bibliotekininkas pasirašo formuliare vartotojo akivaizdoje.

12.  Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

13.  Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

14.  Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai bibliotekoje gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

15.  Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

16.  Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, pagal bibliotekos mokamų paslaugų sąrašo tvarką, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.

17.  Kalendoriniais metais vartotojui apsilankius pirmą kartą bibliotekoje, vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

18.  Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui: asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

19.  Neįgaliems vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka, jei yra galimybės ir pagrįstas poreikis, sudaromos specialios sąlygos aptarnaujant ligonius, senyvo amžiaus žmones ir kitas vartotojų grupes jų namuose, pasitelkiant ir jų šeimos narius, socialinius darbuotojus, savanorius.

20.  Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje teikiamos bibliotekos vartotojams, turintiems skaitytojo pažymėjimą, be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai. Šios paslaugos prieinamos ir neprieštarauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatoms.

 

IV. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

21.  Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

21.1.    gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

21.2.    naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

21.3.    apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą;

21.4.    gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

21.5.    pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą 2 kartus, jeigu tų dokumentų nereikalauja kiti vartotojai, rezervuoti panaudai dokumentus;

21.6.    naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

21.7.    naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų;

21.8.    naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

21.9.    naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

21.10.  tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

21.11.  gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

21.12.  bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

22.  Vartotojas privalo:

22.1.   laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

22.2.   neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

22.3.   laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą; rezervuotus dokumentus panaudai paimti per tris dienas nuo jų rezervavimo datos;

22.4.   gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų); juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

22.5.   pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

23.  Vartotojui draudžiama:

23.1.   naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

23.2.   be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą interneto programinę įrangą;

23.3.   bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

23.4.   naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

23.5.   užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;

23.6.   rūkyti, naudoti bibliotekoje alkoholį, narkotines ar toksines medžiagas arba būti jomis apsvaigus.

24.  Vartotojo atsakomybė:

24.1.   vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

24.2.   vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

24.2.1.delspinigių dydis negali būti didesnis kaip 0,05 Ltuž 1 dokumentą per kalendorinę dieną įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

24.2.2.delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

24.2.3.delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos).

24.3.   vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais;

24.3.1.jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3.2.jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigių;

24.3.3.už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3.4.bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

V.   BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

25.  Biblioteka turi šias teises:

25.1.    pagal šias taisykles nustatyta tvarka informuoti vartotojus apie jiems prieinamas paslaugas, taip pat apie tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

25.2.    registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

25.3.    nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

25.4.      nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;

25.5.    teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

25.6.    teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

25.7.    iš vartotojų, laikinai atvykusių į Kauno miestą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse 11.12 punktu.

25.8.    negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

25.9.    už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

25.10.  nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

25.11.  informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

25.12.  bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

25.13.  dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių, paskutinę mėnesio darbo dieną – švaros dieną, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje veikiančias bibliotekas.

26.  Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

26.1.    vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

26.2.    nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

26.3.    užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

26.4.    išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

26.5.    teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kuriems dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

26.6.    naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

26.7.    teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

26.8.    teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

26.9.    dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

26.10.  nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

26.11.  viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę ar planą;

26.12.  rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

26.13.  nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

26.14.  teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.