Taisyklės

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 
1.Skaitytojų aptarnavimo skyrius (toliau - Skyrius) yra Kauno rajono  savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) skyrius , veikiantis adresu : Vytauto g. 21, Garliava, Kauno rajonas.
2.Skyrius įsteigtas suaugusiųjų ir vaikų Garliavos miesto gyventojų informaciniams  ir kultūrininiams poreikiams tenkinti,  panaudojant  visas esamas  bibliotekos  fondų  galimybes, skaitytojų informaciniam raštingumui ugdyti, kraštotyrinės medžiagos kaupimui, skaitymo skatinimo renginių ir parodų organizavimui bei informacinėms paslaugoms teikti.
3. Skyriuje veikia abonementas; saugykla; menų, periodikos ir užsienio kalbų skaitykla; kraštotyros ir rašytinio paveldo skaitykla; informacinių paslaugų skaitykla ir vaikų centras.
4.Skyrius, vykdydamas veiklą, vadovaujasi bibliotekų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, standartais, LR  Kultūros ministerijos įsakymu patvirtintomis Naudojimosi biblioteka taisyklėmis bei Bibliotekos fondo apsaugos nuostatais, Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintais Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos nuostatais, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatais, Bibliotekos direktoriaus įsakymais patvirtintomis tvarkomis, kitais privalomais taikyti teisės aktais.
5. Skyriaus nuostatus, pareigybių skaičių ir  aprašymus tvirtina Bibliotekos direktorius.

 
II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
6. Kvalifikuotai ir operatyviai aptarnauti visus Bibliotekos skaitytojus ir lankytojus.
7. Formuoti miesto gyventojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą, užtikrinti fondų prieinamumą ir teikti pasiūlymus Komplektavimo ir tvarkymo skyriui dėl leidinių įsigijimo.
8. Suteikti visiems gyventojams vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis socialinėms ir visuomeninėms reikmėms, tenkinti informacinius skaitytojų poreikius.
9. Vykdyti Bibliotekos skaitytojų, lankytojų ir išduotų dokumentų apskaitą.
10. Dirbti Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemyje (LIBIS SAP).
11. Organizuoti kultūrinius renginius: meno darbų ir dokumentų parodas bei žodinius renginius.
12. Tobulinti Bibliotekos skaitytojų informacinio ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
13. Organizuoti kraštotyros veiklą, kraštotyros medžiagos skaitmeninimą.
14. Atnaujinti informacijos sklaidą  Bibliotekos internetinėje svetainėje  www.krsvbiblioteka.lt
15. Teikti kopijavimo ir skanavimo paslaugas.
16.Užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
17. Užsakyti dokumentus skaitytojams per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).
18. Atsakyti į užklausas „Klausk bibliotekininko“.
19.Atsakyti į užklausas naudojantis Bibliotekos fondų medžiaga, elektroniniu katalogu, prenumeruojamomis duomenų bazėmis.
20.Užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos bibliotekų fondo ir interneto galimybės.
21. Analizuoti skaitytojų aptarnavimo, skaitmeninimo, bibliografijos, informacijos darbo technologijas ir  įgyvendinti naujoves.
22. Nuolat tirti gyventojų poreikius, jiems teikiamas paslaugas ir tobulina Bibliotekos darbą.
23. Suteikti galimybę akliesiems ir silpnaregiams naudotis programomis MAGIC ir JAWS.
24. Konsultuoti Bibliotekos filialų darbuotojus skaitytojų aptarnavimo, informacijos ir kraštotyros darbo klausimais.
25. Rūpintis vaikų laisvalaikio užimtumu, sudaryti sąlygas žaisti, naudotis internetu.
26. Rengti projektus finansinei paramai gauti.
27. Tvarkyti, apskaityti ir saugoti dokumentus pagal Bibliotekos fondų apsaugos nuostatus ir kitus teisės aktus.
 

III. SKYRIAUS TEISĖS
 
28. Teikti pasiūlymus Komplektavimo ir tvarkymo skyriui dėl leidinių įsigijimo.
29. Organizuoti Skyriaus veiklą kompetencijos ribose.
30. Perduoti dubletinius ir nepaklausius leidinius įvairioms organizacijoms.
31. Teikti pasiūlymus bibliotekos administracijai.
32. Reikalauti, kad būtų užtikrinta galimybė kelti kvalifikaciją ir įgyti žinių, būtinų darbui su skaitytojais.
33. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.
 
 
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
34. Skyriui vadovauja ir darbą organizuoja Skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Bibliotekos direktorius. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus direktoriui. Kai Skyriaus vedėjo nėra, jį pavaduoja Skyriaus darbuotojas arba kitas Direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.
35. Darbas planuojamas ir už jį atsiskaitoma Bibliotekos administracijai nurodytais terminais.
36. Skyrius dirba pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintas darbo taisykles ir pareiginius nuostatus.
37. Skyriaus darbuotojai materialiai atsakingi už perduoto turto naudojimą ir apsaugą.
38. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vedėjui.
39. Nesant skyriaus darbuotojo, jį pavaduoja kitas darbuotojas.

                                            ________________________