Taisyklės

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI PETRO KRIAUČIŪNO  VIEŠĄJA  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Petro Kriaučiūno viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje, vykdančioje bibliotekų veiklą (toliau – bibliotekos) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Naudojimosi biblioteka taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos  kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d.  įsakymu Nr. ĮV – 442 patvirtintomis  „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimodokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir filialuose (paslaugos prieinamos laisvai ar užsiregistravus ar įgijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos šiose naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.

6. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti bibliotekos vartotoju, turi:

7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus ir suderintus su Asmens duomenų apsaugos  inspekcija asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą ;

7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, pagal   Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką ( 1 priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

9. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

12. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, galima įsigyti skaitytojo pažymėjimo dublikatą, kurio kainą nustato Marijampolės savivaldybė, tvirtindama Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą.

13. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

14. Biblioteka renka papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar informuoti apie dokumentų grąžinimo terminus. Vartotojui sutikus, asmenys pateikia informaciją apie profesiją, išsimokslinimą, mokslo įstaigą, darbo vietą, pareigas, kontaktinius duomenis.

15. Neįgaliems vartotojams Viešoji biblioteka ir filialai teikia specialiąsias paslaugas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente, veikia  skaitykla asmenims su specialiaisiais poreikiais: įrengta kompiuterizuota darbo vieta silpnaregimas ir akliesiems, komplektuojamos knygos padidintu šriftu ir garsinės knygos. Esant pageidavimui, neįgalūs vartotojai aptarnaujami namuose, pristatomos knygos ir pariodiniai leidiniai.

16. Viešos interneto prieigos paslaugos savivaldybės viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos be skaitytojo (laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

19.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinęužklausą ir per 2 darbo dienas, išskyrus savaitgalius, švenčių dienas ir bibliotekos švaros dieną, gauti atsakymą į užklausas;

19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus  naudotis bibliotekoje ar už jos ribų. Į namus vartotojui išduodami 5 dokumentai 30 kalendorinių dienų;

19.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą 2 kartus (60 kalendorinių dienų), rezervuoti panaudai dokumentus;

19.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

19.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

19.9. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

19.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;

19.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

19.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

20. Vartotojas privalo:

20.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

20.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

20.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

21. Vartotojui draudžiama:

21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą arba   prisijungimo duomenis kitam asmeniui;

21.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

21.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

21.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

22. Vartotojo atsakomybė:

22.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

22.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

22.2.1. delspinigiai skaičiuojami 5 centai  už vieną dokumentą per  kalendorinę dieną;

22.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku. Jeigu priskaičiuoti delspinigiai nepadengia paimtų dokumentų rinkos vertės, jie skaičiuojami tol, kol delspinigių suma padengia paimtų dokumentų rinkos vertę;

22.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekosdokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat, pateikti kokybišką kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gregutinių teisių įstatymas, arba grąžinti lygiavertį,

22.3.1. bibliotekoje sudaryta komisija peržiūri ir įvertina vartotojų  pateiktus dokumentus, vietoje pamestų ir pripažįsta juos lygiaverčiais. Dokumentas pripažįstamas lygiaverčiu, jei atitinka prarastąjį dokumentą pagal šiuos kriterijus: dokumento rūšis, tematika, aktualumas ir populiarumas, naujumas.

22.3.2. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

22.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento  praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22.2.3 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Biblioteka turi šias teises:

23.1. nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi biblioteka  taisykles;

23.2. bibliotekoje teikti nemokamos kultūrines ir informacines paslaugas: dokumentų panauda į namus  (tik su skaitytojo pažymėjimu), informacijos paieška ir darbas kompiuterizuotose vartotojų darbo vietose (būtina registracija VRSS), naudojimasis atvirais skaityklų dokumentų fondais, vartotojų informavimas ir konsultavimas, kompiuterinio raštingumo ir edukaciniai mokymai, dalyvavimas bibliotekos renginiuose, paslaugos  neįgaliesiems (dokumentų pristatymas į namus ar socialines įstaigas).

23. 2.1 Mokamos paslaugos teikiamos pagal Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

 23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką:

23.4.1 dokumentai vartotojams išduodami 30 kalendorinių dienų  laikotarpiui ir grąžinimo  terminas gali būti pratęstas 2 kartus (60 kalendorinių dienų), jeigu dokumentų  nereikalauja kiti vartotojai;

23.4.2 Naujai gauti ir didelę paklausą turintys dokumentai, programinė ir mokomoji literatūra, kurių mažas egzempliorių skaičius, į namus išduodami 15 dienų laikotarpiui. Jų grąžinimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 7 kalendorinėms dienoms.

23.4.3 Dokumentai, kurie saugomi Informacijos skyriuje, Meno ir muzikos bei Neįgaliųjų skaityklose (Skaitytojų aptarnavimo sk.), Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro skaityklose ir filialų skaityklose, galima naudotis tik bibliotekos patalpose;

23.4.4 Periodiniai leidiniai Viešosios bibliotekos skyriuose  ir filialuose vartotojams į namus gali būti išduodami 5 egzemplioriai 7 kalendorinėms  dienoms. Naudojimosi terminą galima pratęsti 2 kartus po  7 kalendorines dienas.  Nauji periodiniai leidiniai gali būti išduodami, gavus naują periodinio leidinio numerį;

23.4.5 Viešosios bibliotekos periodikos skaitykloje  laikraščiai vartotojams  į namus neišduodami. Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro skaitykloje periodiniais leidiniais galima naudotis tik vietoje.

23.4.6 „Knyga laisvalaikiui“ dokumentų fondo leidiniai į kaimo  filialus išduodami ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui. Filialų skaitytojai šio fondo knygas gali į namus gauti ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir  vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintu mokamų paslaugų sąrašu, teikti bibliotekos vartotojams mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

23.8. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

23.9. užsienio piliečiams,  išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti  rinkos kainos dydžio užstatą, bet ne mažiau kaip 30 Lt  už kiekvieną dokumentą.

23.10. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų  ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

23.11. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

23.12. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

23.13. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

23.14. bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

23.15. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių, vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;

24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus:

24.1. vadovaujasi  pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

24.2. nustato bibliotekos darbo laiką, patogų bibliotekos lankytojams  ir vartotojams, jį keičia  tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

24.3. užtikrina, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus  panaudai tiksliai nurodo panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis primena vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

24.4.1 vartotojui pateikus elektroninių kontaktų duomenis, LIBIS automatiškai siunčia priminimus ir raginimus;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina  bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodo  asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovaujasi Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

24.8. teikia tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.9. dokumentų išdavimą panaudai ir vartotojų apskaitą vykdo  pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.10. nustato atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisėsaktais;

24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) skelbia bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengia bibliotekos paslaugų rodykles ar planus;

24.12. rengia konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertina bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdo vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, naudoja  jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

24.13. Bibliotekos paslaugų vartotojai pageidavimus ir skundus gali teikti telefonu, elektroninėmis priemonėmis ir asmeniškai administracijai. Į raštu pateiktus pageidavimus ir skundus bibliotekos administracija atsako per 20 kalendorinių dienų.

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.