Taisyklės

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

            NAUDOJIMOSI PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠĄJA BIBLIOTEKA 

T A I S Y K L Ė S

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka (toliau – Biblioteka) taisyklės (toliau Taisyklės) nustato aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Nesant Bibliotekoje reikiamo leidinio suteikia vartotojui galimybę jį pasiskolinti iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų per Tarpbibliotekinį abonementą.

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina Pasvalio rajono savivaldybės taryba.

5. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir Bibliotekos nuostatais (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimas Nr.-T1-233).

6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas Bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga– tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas– bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos, kurioje jis išduotas, paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

 Lankytojas– asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui naudojimasis vietoje atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.      

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

7. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja Biblioteka, bei naudotis kitomis Taisyklėse nustatytomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.

8.1. susipažinti su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;

8.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

8.3. užpildyti registracijos kortelę, nurodydamas Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

8.4. pasirašyti registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:

8.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

8.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

8.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

9. Mokiniai iki 5 klasės registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba pateikus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.

10. Vaikų globos namų, specialiosios mokyklos mokiniai Bibliotekoje gali būti registruojami Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

12. Registruoti vartotojai priskiriami atitinkamai grupei, atsižvelgiant į amžių ar mokslo cenzą. Vartotojų grupės:

12.1. M grupė. Šiai grupei priskiriami 10–12 klasiųbendrojolavinimo mokyklų ir gimnazijų mokiniai;

12.2. S grupė. Šiai grupei priklauso aukštųjų, aukštesniųjų ir kitų mokymo įstaigų studentai;

12.3. D grupė. Šiai grupei priskiriami visi dirbantieji ir neįgalieji 45-55 proc. netekę darbingumo (III gr.);

12.4. I grupė. Šiai grupei priskiriami neįgalieji 60-100 proc. netekę darbingumo. (I ir II gr.);

12.5. P grupė. Šiai grupei priskiriami pensininkai;

12.6. K grupė. Šiai grupei priskiriami bedarbiai, laikinai nedirbantys;

12.7. B grupė. Šiai grupei priskiriami Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojai;

12.8. A grupė. Šiai grupei priklauso ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 1 – 4 klasių mokiniai;

12.8.1. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir 1-4 klasių mokiniai gali naudotis nemokamu laikinu skaitytojo bilietu, kuris galioja visuose viešosios bibliotekos skyriuose.

12.9.C grupė. Šiai grupei priklauso5-9 klasių mokiniai;

13. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių Taisyklių 8 punkte numatyta tvarka.

14. Vartotojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į Biblioteką,  jis privalo registruotis iš naujo.

15.Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

16. Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Bibliotekos registratūroje.

17. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytąPasvalio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

18.Kiekvienais metais po sausio 1 d. vartotojaiperregistruojami nemokamai, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai.

19. Viešos interneto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos ir be skaitytojo pažymėjimo (laikinojo pažymėjimo), ir nemokamai, užsiregistravus vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje. Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato „Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje taisyklės“, kurias tvirtina Bibliotekos direktorius įsakymu.

20.Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvautiliteratūros, muzikos vakaruose, susitikimuose su žymiais žmonėmis, dokumentų, meno parodose, dalyvauti ekskursijose, skaityti spaudinius vietoje.

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

21. Vartotojai aptarnaujami visuose Bibliotekos skyriuose ir padaliniuose.

22. Naudojimosi Bibliotekos fondais tvarka.

22.1. Spaudiniai į namus skolinami:

22.1.1 abonemente skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 10 spaudinių ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.

22.1.2.  informacijos ir mokymo skyriuje – 5 vnt. spaudinių ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;

22.1.3. krašto kultūros dokumentavimo centre –5 vnt. spaudinių – 15 dienų laikotarpiui;

22.1.4. vaikų literatūros skyriuje – 5 vnt. spaudinių – 30 dienų laikotarpiui.

23. Vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas mėnesiui vartotojui apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai. Bibliotekos skyriuose ir padaliniuose, kur yra LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemis, vartotojui sudaryta galimybė vieną kartą pačiam prasitęsti dokumentų išdavimo terminą.

24. Naujai gautų bei paklausių spaudiniųišdavimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų, Informacijos ir mokymo skyriuje – iki 5 dienų. Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą arba LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio duomenų bazėje.

25. Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos ir kiti informaciniai leidiniai, rankraščiai, vaizdiniai, kartografijos, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai bei knygos iš skaityklų fondų į namus neskolinami. Jais galima naudotis vietoje.

26. Iš Bibliotekos skaityklų į namus skolinami žurnalai, išskyrus einamųjų metų žurnalus, ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui, vaikų literatūros skyriuje – 5 vnt. 30 dienų laikotarpiui. Kaimo bibliotekose, kur nėra  sąlygų skaityti vietoje, visi periodiniai leidiniai skolinami į namus.

27. Ne Pasvalio rajono gyventojai į namus pasiskolinti gali 2 spaudinius už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis protingumo bei proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku. Užstatas grąžinamas vartotojui atsiskaičius su Biblioteka.

28. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jeigu jis per keturis mėnesius negrąžina pasiskolintų dokumentų.

29. Spaudinių grąžinimo data nurodoma skaitytojo  formuliare ir spaudinio grąžinimo lapelyje. Juos grąžinus, vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinustoje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti.

30. Dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.

 

IV. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

31. Vartotojas turi teisę:

31.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

31.2. naudotis visų Bibliotekos padalinių fonduose saugomais dokumentais;

31.3. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;

31.4. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

31.5. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų;

31.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

31.7. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);

31.8. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

31.9. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, viešojoje bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

31.10. naudotis ir gauti išsamią informaciją apie Bibliotekoje teikiamas paslaugas;

31.11. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;

31.12. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr.50-1598; 2003, Nr.28-1125) nuostatų;

31.13. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

31.14. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, vartotojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

31.15. lankyti Bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

32. Vartotojas privalo:

32.1. laikytis naudojimosi Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų, bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems, skaityklose nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą;

32.2. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų; tausoti ir saugoti bibliotekos patalpas ir įrangą, negadinti inventoriaus;

32.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

32.4. laiku grąžintipanaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

32.5. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

32.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.), praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;

32.7. skaitytojo pažymėjimo vagystės ar stichinės nelaimės atveju, pateikti pažymą iš policijos ar atitinkamų institucijų. Tuo pagrindu bus išduotas naujas skaitytojo pažymėjimas be pakeitimo mokesčio;

32.8. paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius palikti rūbinėje.

33. Vartotojui draudžiama:

33.1. naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;

33.2. pernešti skaityklų atviruose fonduose esančius dokumentus į kitas skaityklas be skaityklos darbuotojo leidimo;

33.3. be bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

33.4. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas, ardyti katalogus, kartotekas, keisti nustatytą atvirų fondų tvarką;

33.5. skelbti informaciją Bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su Bibliotekos administracija.

33.6. naudotis mobilaus ryšio telefonais renginių metu ir bibliotekos patalpose, kuriose yra atitinkamas ženklinimas, valgyti ar miegoti skaityklose, rūkyti Bibliotekos patalpose;

33.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

34. Vartotojo atsakomybė:

34.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus (įrangą)  privalo pakeisti juos tokiais pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti kitą dokumentą Bibliotekos pripažintą lygiaverčiu arba atlyginti jo rinkos kaina. Šiuo atveju kainą nustato  Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Jei vartotojas neatsiskaito su Biblioteka, įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka;

34.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;

34.3. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

34.4. pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su Biblioteka ir gauti Bibliotekos darbuotojo parašą;

34.5. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius, kurių tvarką nustato Bibliotekos direktorius įsakymu;

34.5.1. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

34.5.2. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

34.6. vartotojui, nesilaikančiam arba pažeidusiam šias taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

34.7. skaitytojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

35. Biblioteka turi teisę:

35.1. pagal „Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles“, patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-442 parengti ir patvirtinti naudojimosi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka taisykles;

35.2 nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

35.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmensduomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

35.4. nustatyti ir koreguoti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

35.5. nustatyti trumpesnį naujų ir  ypač paklausių dokumentų panaudos terminą;

35.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

35.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už tarpbibliotekinio abonemento dokumentų persiuntimą. Mokestis imamas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašu (neviršijant pašto paslaugų kainos).

35.8. iš vartotojų turinčių teisę laikinai naudotis Biblioteka, už pasiskolintus į namus  dokumentus, imti jų rinkos kainos dydžio užstatą, bet ne mažesnį kaip 30 Lt;

35.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis per 4 mėn. laikotarpį negrąžino pasiskolintų dokumentų;

35.10. už Bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus dokumento grąžinimo terminui: 5 centus už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam dokumentui;

35.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

35.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, piktybiškai pažeidinėjančius Naudojimosi biblioteka taisykles;

35.13. Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotamar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėsenustatytų reikalavimų;

35.14. vasaros laikotarpiu, ženkliai sumažėjus vartotojų skaičiui bei susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms, keisti vartotojų aptarnavimo laiką;

35.15. suderinus su savivaldybe, paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti vartotojų. Ši diena skiriama  patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kompiuterinio tinklo profilaktinei apžiūrai, kitiems Bibliotekos vidaus darbams.

36. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

36.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis;

36.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

36.3. užtikrinti, kad lankytojųir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondųgalimybės;

 36.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

36.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. IT-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

36.6. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

36.7. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

36.8. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus (įrangą) tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr.97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr.3-80) bei kitais teisės aktais;

36.9. viešai ir elektroninėmis priemonėmis paskelbti Bibliotekos nuostatus ir naudojimosi Taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;

36.10. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

36.11. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų Bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

36.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.