Taisyklės

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Biblioteka naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi Radviliškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2.      Bibliotekos paskirtis - užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ir ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51- 1245;2004, Nr. 120 – 4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3.      Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.63 – 1479; 2008, Nr. 22 -804 ) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

 

Bibliotekos paslauga  - tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

 

Lankytojas, asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui: apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

 

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

 

Skaitytojo pažymėjimas vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

 

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ar už jos ribų, telefonu, elektroninėmis priemonėmis.

 

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA 

 

4. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos juridiniams ir fiziniams asmenims laisvai prieinamos, užsiregistravus ir įgijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos šiose taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais.

5. Skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licenzija tai leidžia) bei naudotis  kitomis šiose taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

6.Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

6.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

6.2. pateikti galiojantį asmens dokumentą;

6.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis.

6.4. pasirašyti registracijos formoje  ir tuo patvirtinti, kad

6.4.1. susipažino  su naudojimosi taisyklėmis;

6.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

6.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

6.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį patvirtina Radviliškio rajono savivaldybės taryba ( 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T- 136  “Dėl Radviliškio viešosios bibliotekos paslaugų kainų nustatymo“).

7. Fiziniai asmenys iki 16 m. amžiaus bibliotekoje registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atnešus  užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką. Šiuo atveju taikomi 6 punkte nustatyti reikalavimai.

8. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas (asis) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.

9. LRPRC moksleiviams ir Radviliškio globos namų auklėtiniams išduodami Viešosios bibliotekos bilietai, kurie jiems suteikia teisę nemokamai naudotis bibliotekos paslaugomis.

10. Vartotojai aptarnaujami naudojant LIBIS  SAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemę).

11. Skaitytojo pažymėjimo ir dublikato kainą nustato Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2006 m. gruodžio 21 d.sprendimu Nr.T- 136 „Dėl Radviliškio viešosios bibliotekos paslaugų kainų nustatymo“.

12. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, nustatyta tvarka išduodamas skaitytojo pažymėjimo dublikatas.

13. Kalendorinių metų pradžioje vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

14. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems lokalinio tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos.

15. Neįgaliems vartotojams yra numatytos specialios paslaugos ir aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos jiems yra neprieinamos. Jei yra pagrįstas poreikis, vartotojams pageidaujant dėl senyvo amžiaus ar ligos jiems knygos turi būti pristatomos į namus.

16. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos nemokamai tik turint skaitytojo pažymėjimą.

17. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

18. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Informacijos – kraštotyros skyriuje, Vaikų literatūros skyriuje, Tarpbibliotekinio abonemento būdu - TBA (skaitytojas turi apmokėti pašto išlaidas).

19. Skaitytojai į namus gali gauti iki 5 vnt. spaudinių ar kitų dokumentų 30 dienų laikotarpiui, terminas gali būti pratęstas 30 dienų, jei paimto spaudinio nereikalauja kiti skaitytojai.

20. Vienetiniai spaudiniai, enciklopedijos, žodynai, žinynai, kiti reti spaudiniai  iš bibliotekos fondų į namus neišduodami. Jais skaitytojai gali naudotis tik vietoje.

21. Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami. Senesni periodiniai leidiniai išduodami 7 dienų laikotarpiui.

22. Skaitytojas pasirašo kompiuteriniame išdavimo lapelyje už kiekvieną pasiimtą spaudinį.

23. Radviliškio mieste ar rajone neregistruotiems skaitytojams spaudiniai į namus skolinami iki 2 vienetų už užstatą. Užstato dydis 50 Lt. Imant užstatą, skaitytojui išduodamas kvitas. Grąžinus spaudinį ir pateikus kvitą, užstatas grąžinamas. Laiku negrąžinus spaudinio, po 6 mėnesių užstatas įnešamas į bibliotekos kasą ir naudojamas spaudiniams pirkti.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

24. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

24.1.gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras.

24.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis:

24.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą;

24.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

24.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

24.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

24.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimosi paslauga, persiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

24.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėmis sąlygomis, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

24.9. naudotis kitomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis;

24.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50 – 1598; 2003, Nr. 28 1125) nuostatų, pagal Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus paslaugų įkainius;

24.11. gauti informaciją apie savo duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

24.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, mokamų paslaugų ir kt. ) pakeitimų.

 

25. Vartotojas privalo:

25.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešojoje vietoje reikalavimų;

25.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

25.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

25.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

25.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

26. Vartotojui draudžiama:

26.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu , perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;

26.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo kompiuteriuose įdiegti atsineštą ar atsisiųstą iš interneto programinę įrangą.

26.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

26.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose, kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;

26.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

27. Vartotojo atsakomybė:

27.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

27. 2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius;

27.2.1. delspinigių dydis nustatytas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T- 136 „Dėl Radviliškio viešosios bibliotekos paslaugų kainų nustatymo“;

27.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

27.3. vartotojas praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

27.3.1. jei pakeisti dokumentus neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

27.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 27.2.1. punkte. Žalos neatlyginus ir nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

27.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ar  žalą padarytą  kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

27.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Biblioteka turi šias teises:

28.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

28.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir  vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

28.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

28.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumento rezervavimo tvarką;

28.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą ypač paklausiems dokumentams arba leisti jais naudotis tik vietoje.

28.6. teisės aktų nustatyta tvarka  ir bibliotekos vadovo ar įstaigos ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtinančiais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

28.7. iš vartotojų, neregistruotų arba laikinai registruotų Radviliškio mieste ar rajone, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklių 23 punkte;

28.8. negrąžinti užstato vartotojui, jei jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

28.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2002, Nr.82-3522; 2003, Nr.102 – 4606; 2005, Nr.97 – 3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo  ir apskaitos taisyklių patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 105 – 4709; 2003, Nr. 3-80) bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.T- 136 „Dėl Radviliškio viešosios bibliotekos paslaugų kainų nustatymo“

28.10. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras.

28.11. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.