Taisyklės

Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

  NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Šilalės rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės, nustato skaitytojų registravimo, skaitytojų ir lankytojų  aptarnavimo tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų  įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 631479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.

 3. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Bibliotekos paslaugomis. Asmuo, pasirašydamas Bibliotekos skaitytojo registracijos kortelėje ar skaitytojo formuliare, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių reikalavimų, patvirtina apie save pateiktų duomenų teisingumą ir leidžia juos tvarkyti.

 

II. BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

 

4. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybę visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.  Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 1204431), Pavyzdinių naudijosi tvarka taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro (2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442),šių  taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Naudojimasis Biblioteka, jos įrenginiais, patalpomis ir specialistų kompetencija, teikiama nemokamai, išskyrus paslaugas pagal Kultūros ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą ir Šilalės rajono savivaldybės Tarybos patvirtintus įkainius. (Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainos - 1 priedas).

6. Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka yra Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalis. Jos išduotas skaitytojo pažymėjimas (vieningas LIBIS SAP pažymėjimas), teisės aktų nustatyta tvarka suteikia teisę bibliotekoje gauti dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas). Pažymėjimas galioja visose LIBIS sistemos bibliotekose (Lietuvos bibliotekų, kuriose galioja vieningas LIBIS SAP pažymėjimas, sąrašas- 2 priedas).

 

 

III. SKAITYTOJŲ REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

7. Fiziniai asmenys, nuo 14 metų, norintys naudotis Bibliotekos turimais informaciniais ištekliais ir paslaugomis, privalo:

- susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

-pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad  susipažino su naudojimosi taisyklėmis ir - sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

 -užsiregistruoti ir bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriui pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, kuriame yra nuotrauka, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ir parašas, užpildyti skaitytojo registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

7.1. Asmeniui, kuris dar  nėra įsigijęs vieningo  LIBIS sistemos bibliotekų skaitytojo pažymėjimo,  Bibliotekoje pažymėjimas išduodamas pagal Šilalės  rajono savivaldybės tarybos nustatytą vienkartinį mokestį.

7.2. Asmuo, kuris jau yra įsigijęs vieningą LIBIS sistemos bibliotekų skaitytojo pažymėjimą aptarnaujamas jau turimu pažymėjimu, pažymėjimo mokestis neimamas.

7.3. Pažymėjimai išduodami: Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (J. Basnavičiaus g. 15) skaitytojų aptarnavimo vietose: Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, Vaikų literatūros skyriuje.

7.4. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

8. Jaunesni nei 14 metų asmenys registruojami Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje tokia pat tvarka, kaip ir fiziniai asmenys nuo 14 metų; šiame skyriuje įregistruotiems asmenims išduodami, skaitytojo pažymėjimai pagal Šilalės  rajono savivaldybės tarybos nustatytą vienkartinį mokestį.

8.1. Vaikų literatūros skyriuje asmenys registruojami pateikus asmens tapatybės dokumentą, kuriame yra nuotrauka, parašas ir asmens kodas arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) asmens tapatybės dokumentą ir duomenis, reikalingus skaitytojo registracijos kortelei užpildyti.

8.2. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai iki 16 metų amžiaus registruojami Bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje pagal šių įstaigų pateiktus prašymus (Prašymo formos pavyzdys – 3 priedas)

8.3. Moksleiviai gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių sąrašą.

8.4. Asmenys nuo 14 metų amžiaus gali naudotis ir suaugusius vartotojus aptarnaujančių Bibliotekos skyrių paslaugomis bendrąja šiuose skyriuose nustatyta tvarka.

8.5. Vaikų literatūros skyriuje įregistruoti skaitytojai, neradę šio skyriaus fonduose jiems reikalingos informacijos, gali pasinaudoti kitų Bibliotekos fondų informaciniais ištekliais, įsigiję Skaitytojų aptarnavimo skyriuje Laikinąjį skaitytojo pažymėjimą,suteikiantį teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas. 

9.Juridiniai asmenys Bibliotekoje įregistruojami pateikę prašymą (Prašymo formos pavyzdys – 4 priedas).

10.  Registruojant skaitytojus surenkami asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti - moksliniams tyrimams, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir jų apskaitai. Asmens tapatybei nustatyti jie gali būti panaudoti tik Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais – skaitytojui dokumentą pasisavinus, sugadinus ar pan.

11. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.     

Pametus, sulaužius ar kitokiu būdu praradus skaitytojo pažymėjimą, mokamas nustatyto dydžio pažymėjimo keitimo mokestis. Mokestis mokamas tai LIBIS sistemos bibliotekai, kurioje yra keičiamas pažymėjimas. Apie skaitytojo pažymėjimo praradimą ir/ar naujo pažymėjimo įsigijimą informuojamas Bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius.

12. Skaitytojai Bibliotekoje kartą į metus gali būti nemokamai perregistruojami, patikslinant įrašytus asmens duomenis. Pasikeitus asmens duomenims, įrašytiems registracijos kortelėje, skaitytojas, nelaukdamas perregistravimo, apie tai informuoja jį įregistravusio skyriaus darbuotojus.

13. Skaitytojui sutikus, Biblioteka gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

 

IV. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

14.  Skaitytojų aptarnavimo sąlygos - paslaugos prieinamos laisvai, užsiregistravus ar įgijus skaitytojo pažymėjimą

14.1. Atėjęs į Biblioteką, vartotojas skaitytojo pažymėjimą pateikia kiekvieno Bibliotekos skyriaus kurio paslaugomis naudojasi bibliotekininkui. Bibliotekos darbuotojai turi teisę neleisti įeiti į Bibliotekos bendrąsias, skaityklų ir abonementų patalpas, jei lankymosi tikslas nėra susijęs   su Bibliotekos teikiamomis paslaugomis ar tiesiogine  Bibliotekos paskirtimi.

14.2. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami Skaitytojų aptarnavimo skyriuose (abonemente), skaitykloje, Vaikų literatūros skyriuje, Informatikos skyriuje, Bibliografijos ir kraštotyros skyriuje bei visuose filialuose.

14.3. Vienas skaitytojas į namus gali  išsinešti ne daugiau kaip 7 knygas ar kitus  leidinius, ir  ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. Itin paklausiems leidiniams gali būti nustatyti trumpesni išdavimo terminai. Du ir daugiau to paties dokumento egzemplioriai tam pačiam skaitytojui neskolinami.

14.4. Knygų ar kitų leidinių, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai, grąžinimo terminas gali būti pratęstas ir paskambinus telefonu, bet ne daugiau kaip  2 kartus.

14.5. Leidiniai bei dokumentai iš skaityklų į namus neišduodami, bet gali būti skolinami už piniginį užstatą 10 dienų. Informacijos skyriuje leidiniai yra neapskaitomi ir išduodami be skaitytojo pažymėjimo.

14.6. Naudotis į Biblioteką atsineštais ne Bibliotekai priklausančiais įrašais   kompiuteriniuose diskuose, plokštelėse, vaizdajuostėse, garsajuostėse galima tik gavus skaitykloje dirbančio darbuotojo leidimą.

14.7. Ne Šilalės rajono Savivaldybės Viešosios bibliotekos ar jos filialų  aptarnaujamo mikrorajono gyventojai, arba  asmenys nenurodantys savo gyvenamosios vietos, turi teisę skolintis iš bibliotekos dokumentus, palikę dabartinės dokumentų vertės, bet  nemažesnį nei 30 Lt. užstatą.

14.8. Neįgaliems vartotojams, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems yra neprieinamos, jei yra galimybės ir pagrįstas poreikis, ligoniams ir neįgaliems leidiniai gali būti pristatomi į namus.

14.9. Įregistruotas Skaitytojas  gali naudotis Tarpbibliotekinio abonemento paslauga – tai galimybė užsakyti leidinį ar jo kopiją iš kitų Lietuvos bibliotekų.

14.10. Leidinio (ar jo kopijos) persiuntimo išlaidas bei kopijavimo išlaidas, jei šios išlaidos yra įskaitomos į bibliotekos - leidinio savininkės tarpbibliotekinių paslaugų kainas,  apmoka leidinį užsakęs skaitytojas.

14.11. Per TBA užsakyti ir gauti leidiniai į namus skolinami 30 dienų už užstatą arba skaitomi Bibliotekos skaityklose. Už prarastus ar sugadintus per TBA gautus leidinius skaitytojas atsako šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

14.12. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės  aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

14.13. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje ir jos filialuose skaitytojams ir lankytojams teikiamos be skaitytojo (laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai. Naudojimosi taisyklės gali nustatyti asmenų registravimo(si) bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje reikalavimus ir sąlygas.

15.  Į įvairius renginius (koncertus, parodų atidarymus, parodų peržiūras, klubus, seminarus  ir pan.) lankytojai įleidžiami be registracijos

 

V. SKAITYTOJO IR LANKYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

 16.   Skaitytojų ir lankytojų teisės:

16.1. Skaitytojas turi teisę gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

16.2. Naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;

16.3. Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu ir per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

16.4. Skolintis leidinius į namus iš Bibliotekos skyrių, kuriuose teikiama ši paslauga (Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų skyriuose);

16.5. Naudotis Bibliotekos prenumeruojamomis licencijuotomis duomenų bazėmis;

16.6. Užsisakyti Bibliotekoje nesančius leidinius per Tarpbibliotekinį abonementą (TBA) iš kitų Lietuvos bibliotekų;

16.7. Naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;

16.8. Gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

16.9. Lankytis bibliotekoje rengiamuose renginiuose: parodose, susitikimuose, konferencijojse ir pan.

17.  Skaitytojų ir lankytojų pareigos:

17.1. Laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų

17.2. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į skolinimui išduotų leidinių apskaitą;

17.3. Laiku grąžinti pasiskolintus leidinius arba nustatyta tvarka pratęsti skolinimosi terminą;

17.4. Tausoti ir saugoti bibliotekos įrangą, inventorių ir leidinius; patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

17.5. Pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

17.6. Tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

17.7. Už Bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugas mokėti pagal patvirtintas paslaugų kainas (Žiūrėti šių taisyklių 1 priedą).

18. Skaitytojui ir lankytojui (Vartotojui) draudžiama:

18.1. Naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

18.2. Be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

18.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

18.4. Naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu, triukšmauti tylos zonose, trukdant skaitytojams dirbti ar darbuotojams atlikti savo pareigas;

18.5. Užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;

18.6. Žaloti Bibliotekos turtą ir trikdyti Bibliotekos darbą.

19. Skaitytojo  (Vartotojo) atsakomybė:

19.1. Skaitytojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs apie  tai bibliotekai, teisės aktų nustatyta tvarka ,  yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo skaitytojo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus bibliotekai  leidinius ar dokumentus;

19.2. Skaitytojas ar lankytojas,  praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos leidinį, privalo jį pakeisti tokiu pat, jeigu leidinio nesaugo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba pateikti kokybišką to leidinio  kopiją, arba atnešti  Bibliotekai leidinį,  kurį Biblioteka pripažįsta (kainą nustato viešosios bibliotekos komplektavimo skyriaus specialistai) lygiaverčiu prarastajam (ar sugadintam) Tuo atveju, kai skaitytojas (įstaiga, organizacija) neatsiskaito, įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka;

19.3. Skaitytojas nustatytu laiku negrąžinęs gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam dokumentui atskirai, delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus terminui (žr. Taisyklių 1 priedą);

19.4. Už didelę paklausą turinčių leidinių ir kitų dokumentų negrąžinimą nustatytu laiku mokėti dvigubą mokestį   už kiekvieną uždelstą dieną atskirai;

19.5. Neįgaliesiems ir pensininkams baudos neskaičiuojamos (išskyrus didelę paklausą turinčius leidinius);

19.6. Už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai;

19.7. Skaitytojas, pažeidęs šias taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu, apie netinkamą  skaitytojo elgesį informuojamos visos LIBIS sistemos bibliotekos. Už šių taisyklių pažeidimus skaitytojui gali būti tam tikram laikotarpiui arba visam laikui atimta teisė naudotis Bibliotekos paslaugomis.

 

VI. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

20. Bibliotekos turi šias teises:

20.1. Atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai, o skaitytojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas;

20.2. Registruojant ar perregistruojant skaitytoją, jam sutikus, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis;

20.3. Nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos leidinių ir dokumentų skaičių ir panaudos (skolinimosi) terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

20.4. Nustatyti trumpesnį panaudos (skolinimosi) terminą naujiems ir ypač paklausiems leidiniams ir dokumentams;

20.5. Išduodant į namus didelę paklausą turinčius leidinius, bei kitus dokumentus, imti užstatą, pagal dabartinę leidinio vertę rinkos kainą;

20.6. Iš TBA gautų leidinių kitų dokumentų, imti užstatą dabartinės rinkos vertės, bet ne mažiau 30 Lt. ir mokestį už atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto išlaidų;

20.7. Iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, pagal šių taisyklių nustatytą tvarką;

20.8. Negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų leidinių ir dokumentų bei laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

20.9. Už bibliotekos leidinių ir dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos (skolinimosi) termino imti delspinigius naudojimosi šių taisyklių nustatyta tvarka;

20.10. Nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

20.11. Bbibliotekos, direktoriaus įsakymu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei jis nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

20.12. Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį neaptarnauti lankytojų ir skaitytojų (vartotojų). Ši diena skirta pagrindiniam fondų valymui, kompiuterinio tinklo profilaktinei apžiūrai, kitiems Bibliotekos vidaus darbams.

21. Biblioteka  aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

21.1. Vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

21.2. Nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

21.3. Užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

21.4. Išduodant bibliotekos leidinius ir dokumentus (įrangą) panaudai (skolinimuisi) tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

21.5. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

21.6. Naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti skaitytoju taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

21.7. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

21.8. Teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

21.9. Dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

21.10. Nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką,vadovaujantis, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

21.11. Viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles;

21.12. Rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

21.13. Nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

24.14. Teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.