Taisyklės

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS M. VALANČIAUS  VIEŠĄJA  BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka taisyklės (toliau – Naudojimosi biblioteka taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Naudojimosi biblioteka taisyklės yra parengtos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr.ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226) patvirtintomis taisyklių nuostatomis.

 4. Naudojimosi biblioteka taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63- 1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

Bibliotekos paslauga– tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, apsilankymas parodoje, renginyje ir pan.

Nemokama vartotojo identifikavimo kortelė – vartotojo identifikavimo dokumentas, nemokamai išduodamas Bibliotekoje, galiojantis neribotą laiką ir suteikiantis teisę nemokamai naudotis viešosios interneto prieigos paslaugomis Bibliotekoje.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

5. Vartotojų registravimo tvarka:

5.1. asmuo, norėdamas naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai Bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti:

5.1.1. bendrą skaitytojo pažymėjimą (elektroninį LIBIS skaitytojo pažymėjimą), galiojantį neribotą laiką iki susidėvėjimo ir suteikiantį teisę naudotis kitų Lietuvos bibliotekų, įdiegusių LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį, paslaugomis;

5.1.2. asmuo, norėdamas naudotis viešos interneto prieigos paslaugomis Bibliotekoje, privalo tapti registruotuoju viešos interneto prieigos vartotoju, kuriam išduodama  nemokama vartotojo identifikacijos  kortelė, galiojanti neribotą laiką, bet turi būti perregistruojama kas metai. 

5.1.3. fizinis asmuo iki 16 metų amžiaus Bibliotekoje registruojamas atėjus su vienu iš  tėvų, įtėvių ar globėju, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas) ir pateikus vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų asmens dokumento kopiją.

5.1.4. specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai Bibliotekoje registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą apie asmens mokymąsi jų įstaigoje.

5.1.5. vartotojo registravimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, įregistruojant bendrojoje LIBIS vartotojų duomenų bazėje ir vietinėje Bibliotekos skaitytojų bazėje.

5.2. Registruodamasis skaitytojas:

5.2.1. pateikia  galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas;

 5.2.2 skaitytojo formuliare parašu patvirtina pateiktų asmens duomenų tikslumą ir duoda sutikimą juos tvarkyti remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R – 2545 (9.1), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. B – 107, bei įsipareigoja laikytis Naudojimosi biblioteka taisyklių;

5.2.3. sumoka Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendimu „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatytą mokestį už bendrą skaitytojo pažymėjimą;

5.2.4.  registruotojo viešos interneto prieigos vartotojo identifikacijos kortelė išduodama nemokamai;

5.2.5. turintieji kitose bibliotekose įsigytą elektroninį LIBIS skaitytojo pažymėjimą pateikia asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pasirašo skaitytojo formuliare. Naujas bendras pažymėjimas neišduodamas ir mokestis neimamas.

5.3. Bendras skaitytojo pažymėjimas išduodamas Bibliotekos (Vilniaus g. 8, Kretinga) skaitytojų aptarnavimo vietose: Abonemente, Vaikų literatūros sektoriuje, Informacijos skaitykloje, Periodikos skaitykloje, Interneto skaitykloje, filialuose.

5.4. Registruotojo viešos interneto prieigos vartotojo identifikacijos kortelės išduodamos Bibliotekos (Vilniaus g. 8, Kretinga) Interneto skaitykloje ir Vaikų literatūros sektoriuje, filialuose.

6. Vartotojų aptarnavimas:

6.1. Vartotojas aptarnaujamas tik pateikus bendrą skaitytojo pažymėjimą, nemokama prieiga prie interneto suteikiama pateikus registruotojo viešos interneto prieigos vartotojo identifikacijos kortelę;

6.2. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami Abonemente, Vaikų literatūros sektoriuje, Informacijos skaitykloje, Periodikos skaitykloje, Interneto skaitykloje ir Bibliografijos-informacijos sektoriuje, filialuose;

6.3.  Biblioteka teikia nemokamas paslaugas: dokumentų skolinimą, interneto prieigą, kompiuterių prieigą, bibliografinį-informacinį konsultavimą, kultūrinių-edukacinių žodinių ir vaizdinių renginių lankymą;

6.4. Bibliotekos mokamos paslaugos: bendrų skaitytojų pažymėjimų (bilietų) ir jų dublikatų išdavimas, dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, atsakymas į bibliografines užklausas, tarpbibliotekinio abonemento paslauga. Mokamų paslaugų kainos nustatytos Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. Nr. T2-363 sprendime „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais);

6.5. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai;

6.6. Biblioteka neaptarnauja agresyvių, neblaivių asmenų.

7. Bendras skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę:

7.1. vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus į namus - ne daugiau kaip 5 ir ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. Dokumento grąžinimo data nurodoma išdavimo čekyje. Dokumentų, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai, grąžinimo terminas gali būti pratęstas paskambinus telefonu, parašius elektroniniu paštu, bet  ne daugiau kaip 2 kartus. Itin paklausūs dokumentai išduodami 14 kalendorinių dienų ir gali būti imamas užstatas;

7.2.  vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus iš uždarų fondų naudotis vietoje;

7.3. ne Kretingos rajono gyventojai ir asmenys, nenurodantys savo gyvenamosios vietos, turi teisę skolintis iš Bibliotekos knygas, palikę užstatą nuo 50 iki 300 Lt. už kiekvieną dokumentą;

7.4. skolintis dokumentus iš skaityklų už piniginį užstatą (nuo 50 iki 300 Lt. už kiekvieną dokumentą) švenčių ar nedarbo dienoms, išskyrus enciklopedijas, žinynus, žodynus;

7.5. elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas;

7.6. nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidžia);

7.7. naudotis tarpbibliotekinio abonemento paslauga.

8. Registruotojo viešos interneto prieigos vartotojo identifikacijos kortelė suteikia teisę Bibliotekoje naudotis viešos interneto prieigos paslaugomis.

9. Skaitytojas, praradęs bendrą skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinęs, privalo tuoj pat pranešti Bibliotekos darbuotojui ir įsigyti kartotinį bendrą skaitytojo pažymėjimą.

10. Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinami jų asmens duomenys, būtini Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

11. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, tokius duomenis kaip asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

12. Bibliotekoje yra skirta kompiuterizuota darbo vieta silpnaregiams vartotojams.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

13. Vartotojas turi teisę:

13.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, registravimo ir aptarnavimo tvarką;

13.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

13.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą per 48 valandas, išskyrus mokamas užklausas, į kurias atsakoma per skirtingą laiką, priklausantį nuo užklausos sudėtingumo;

13.4. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų, pagal punkte 7.1 nustatytą tvarką;

13.5. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

13.6. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

13.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

13.8. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

13.9. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis;

13.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

13.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

13.12. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

14. Vartotojas privalo:

14.1. laikytis elgesio viešoje vietoje etikos;

14.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

14.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba 7.1 punkte nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą;

14.4. gavus dokumentus panaudai, patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

14.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus bendrą skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

15. Vartotojui draudžiama:

15.1. naudotis kito vartotojo bendru skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo bendrą skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

15.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

15.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

15.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir Bibliotekos Periodikos, Interneto, Informacijos skaityklose, filialų skaityklose ir ten, kur yra atitinkamas ženklinimas;

15.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

16. Vartotojo atsakomybė:

16.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą bendrą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo bendru skaitytojo pažymėjimu;

16.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius - 10 ct už vieną dokumentą per kalendorinę dieną suaugusiesiems, 5 ct už vieną dokumentą per kalendorinę dieną vaikams iki 16 metų; laiku negrąžinus su užstatu paimtų leidinių, delspinigiai išskaičiuojami iš skaitytojo palikto užstato:

16.2.1. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

16.2.2. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

16.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba dvigubai padengti dokumento rinkos vertės kainą:

16.3.1. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į Biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius pagal 16.2 punktą;

16.3.2. žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

16.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą, padarytą kitam Bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai šių taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

16.5. pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis (studentas) privalo atsiskaityti su Biblioteka; iš savo mokymosi įstaigos gauna atsiskaitymo lapelį, kurį, nesant įsiskolinimų, pasirašo Bibliotekos Abonemento, Vaikų literatūros sektoriaus ar filialo darbuotojas;

16.6. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Naudojimosi biblioteka taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

17. Biblioteka turi šias teises:

17.1. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226) patvirtintas taisykles, parengti ir patvirtinti Naudojimosi biblioteka taisykles;

17.2. nustatyti vartotojams mokamų ir nemokamų paslaugų sąrašą;

17.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

17.4. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo tvarką;

17.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

17.6. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-363 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas;

17.7. pagal Lietuvos pašto ir kitų užsienio šalių pašto tarnybų įkainius imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą;

17.8. iš vartotojų, kurie nėra Kretingos rajono gyventojai ir asmenys, nenurodantys savo gyvenamosios vietos, bei vartotojų, norinčių gauti panaudai dokumentus iš uždarų fondų, pagal 7.3 ir 7.4 punktus imti piniginius užstatus;

17.9. išskaičiuoti delspinigius iš skaitytojo palikto užstato, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė Naudojimosi biblioteka taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

17.10. už Bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius pagal 16.2. punkte nustatytą tvarką;

17.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą, asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus Bibliotekos dokumentus išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teismine tvarka;

17.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

17.13. Bibliotekos direktoriaus įsakymu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nesilaikė šių taisyklių 14, 15, 16 punktuose nustatytų reikalavimų;

17.14. paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, paskelbti fondų pagrindinio valymo diena.

18. Biblioteka, aptarnaudama lankytojus ir vartotojus, privalo:

18.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

18.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), per viešas komunikacijos priemones informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

18.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

18.4. išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), vartotojams, registracijos metu pateikusiems elektroninio pašto adresą, apie besibaigiantį dokumentų panaudos laiką pranešama elektroniniu laišku;

18.5. šiose taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti (5.2.1. punktas);

18.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

18.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

18.8. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

18.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais;

18.10. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus ir Naudojimosi biblioteka taisykles, matomoje vietoje įrengti Bibliotekos paslaugų rodyklę ir Bibliotekos planą;

18.11. vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, esant poreikiui, vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

18.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.