Taisyklės

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI  PANEVĖŽIO APSKRITIES
GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS VIEŠĄJA  BIBLIOTEKA
 TAISYKLĖS
 
 
I. BENDROJI DALIS
 
1. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) yra pagrindinė universali valstybinė biblioteka, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei sudaranti sąlygas juo naudotis.
2. Bibliotekos spaudinių ir kitų  dokumentų fondas yra kultūros paveldo dalis ir saugomas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3. Biblioteka turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos.
4. Naudojimosi Biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją skaitytojų registravimo, aptarnavimo, naudojimosi Bibliotekos fondais tvarką, skaitytojų teises, pareigas ir atsakomybę.
5. Skaitytojų aptarnavimo tvarką Bibliotekos skaityklose, specializuotuose skyriuose gali nustatyti specialios skaitytojų aptarnavimo taisyklės, parengtos vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus mokamas paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina Bibliotekos direktorius (2 priedas).
7. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis „Bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ (Kultūros ministro 1998 vasario 10 d. įsakymas Nr. 95) ir Bibliotekos nuostatais (Panevėžio apskrities viršininko 2007 vasario 13 d. įsakymas Nr. V-71).
 
 
II. SKAITYTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

8. Asmenys, norėdami naudotis Bibliotekoje turimais spaudiniais ir kitais dokumentais, kompiuteriais ir  internetu, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – galiojantį studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti. Šiuo parašu asmuo įsipareigoja laikytis Taisyklių, taip pat patvirtina savo duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti. Asmens duomenys Bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą.
9. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo bilieto išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant naudojimosi Biblioteka taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui.
10. Asmeniui išduodamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas (toliau -  skaitytojo pažymėjimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios Taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės  (1 priedas). 
11. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių Taisyklių 8 punkte numatyta tvarka.
12. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu ir skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu. Jei asmuo nori vėl tapti skaitytoju, jis turi iš naujo registruotis Bibliotekoje.
13. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas už mokestį, nustatytą Bibliotekos direktoriaus patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše (2 priedas).
14. Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti Bibliotekos centriniuose rūmuose - Registracijos tarnyboje (Respublikos g. 14), Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4).
15. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už  mokestį, nustatytą Bibliotekos direktoriaus patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše (2 priedas).
16. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
17. Asmenims, neturintiems skaitytojo pažymėjimo ir norintiems apsilankyti Bibliotekoje, pateikus asmens tapatybės dokumentą, Registracijos tarnyboje išduodamas vienkartinis skaitytojo pažymėjimas.
18. Vienkartinis skaitytojo pažymėjimas  suteikia teisę  naudotis visomis  Bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus. Išeidamas iš Bibliotekos skaitytojas vienkartinį skaitytojo pažymėjimą grąžina Registracijos tarnybai.
19. Asmuo, norėdamas aplankyti Bibliotekos parodas, įleidžiamas su parodos lankytojo leidimu, kurį išduoda Registracijos tarnybos darbuotojas. Išeidamas iš Bibliotekos, lankytojas jį grąžina Registracijos tarnybai. Leidimas nesuteikia teisės naudotis Bibliotekos fondais.
20. Kiekvienais metais skaitytojai turi persiregistruoti, patikslinti duomenis apie save.
 

III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
 
21. Skaitytojai aptarnaujami, pateikus skaitytojo pažymėjimą, Centriniuose rūmuose (Respublikos g. 14), Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4), Juozo Miltinio studijų palikimo studijų centre (Algirdo g. 54 – 19).
22. Įeidamas į Biblioteką (Respublikos g. 14) ir išeidamas iš jos skaitytojas privalo praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo skaitytojo pažymėjimą.
23. Naudojimosi Bibliotekos fondais tvarka.
23.1 Skaityklų atviruose fonduose esančius spaudinius ir kitus dokumentus skaitytojai renkasi patys; jų užsakyti nereikia.
23.2 Spaudiniai iš uždarų Saugyklų, Retų spaudinių, Rankraščių skyriaus fondų užsakomi naudojantis Bibliotekos katalogais.
23.3 Spaudiniai į namus skolinami: Skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente (toliau – Abonementas), Saugyklos spaudinių išdavimo tarnyboje, Menų skaitykloje, Užsienio kalbų skaitykloje (Respublikos g. 14),  Vaikų ir jaunimo literatūros centre (Aukštaičių g. 4 ).
Vieta Spaudinių į namus išdavimo
apribojimai Kiekis Išdavimo terminas
Abonementas Apribojimų nėra 8* 30**
Saugyklos spaudinių išdavimo tarnyba Neišduodami spaudiniai išvardinti 23.8 Taisyklių punkte. 2 30**
Menų skaitykla Neišduodami spaudiniai išvardinti 23.8 Taisyklių punkte. 8 30**
Užsienio kalbų
skaitykla Neišduodami spaudiniai
pažymėti raudona lipde. 8 30**
Vaikų ir jaunimo literatūros centras Neišduodami spaudiniai išvardinti 23.8 Taisyklių punkte. 8 30**
 
 *Studentams (aukštųjų mokyklų, kolegijų ir aukštesniųjų mokymo įstaigų studentai), pateikus galiojantį studento pažymėjimą, išduodama iki 15 spaudinių.
**Naujai gautiems bei paklausiems spaudiniams naudojimosi terminas gali būti sutrumpintas.
Punkto pakeitimas:
Galioja nuo 2011-01-01, Bibliotekos direktoriaus 2010-12 -27 įsakymas Nr. V-73.
 
23.4 Spaudinius iš Saugyklos ir Abonemento fondų skaitytojas gali užsisakyti naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu internete. Užsakymas galioja 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
23.5 Jei Abonemente reikalingo spaudinio visi egzemplioriai yra užimti, skaitytojas jį gali rezervuoti naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu vidaus tinkle.
23.6 Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti 2 kartus pratęstas jam apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, arba el. paštu, jeigu per tą laikotarpį spaudinių nepageidavo kiti skaitytojai.
23.7 Negrąžinus spaudinių nustatytu laiku, imamas Bibliotekos direktoriaus įsakymu nustatytas mokestis (delspinigiai) (6 priedas). Delspinigiai už panaudai išduotus ir laiku negrąžintus Bibliotekos dokumentus pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui ir nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų dokumentų įsigijimo kainos (kai dokumentai Bibliotekoje įsigyti po 1993 m. sausio 1 d.) arba rinkos kainą jų išdavimo laiku (kai dokumentai Bibliotekoje įsigyti iki 1993 m. sausio 1 d.).
23.8 Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos, kiti  informaciniai leidiniai, periodiniai leidiniai, rankraščiai, mikrokopijos, vaizdiniai, kartografijos, garso ir vaizdo dokumentai, natų vieninteliai egzemplioriai, Saugyklos spaudinių paskutinieji egzemplioriai (jei šių spaudinių nėra skaityklose), į namus neskolinami. Ši nuostata netaikoma Saugyklos fonduose saugomai grožinei literatūrai.
23.9 Iš Bibliotekos patalpų skaitytojas gali  išsinešti tik tuos spaudinius ar kitus dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą.
23.10 Naudojimąsi personalinio abonemento paslaugomis, kompiuteriais ir internetu Bibliotekoje, tarpbibliotekiniu abonementu tvarką nustato atskiros taisyklės (3, 4 ir 5 priedai).
 
 
IV. SKAITYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
 
24 Skaitytojai turi teisę:
24.1 naudotis Bibliotekos fonduose esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais; naudotis Bibliotekos katalogais, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
24.2 užsisakyti Bibliotekoje nesančius spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą iš kitų Lietuvos  bibliotekų;
24.3 naudotis ir gauti  informaciją apie Bibliotekos teikiamas paslaugas;
24.4 pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
24.5 lankyti Bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;
24.6 skaityklose naudotis savo nešiojamaisiais kompiuteriais;
24.7 pareikšti savo nuomonę apie Biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba atsiliepimų knygose;
24.8 žinoti, kaip tvarkomi jo asmens duomenys.
25 Skaitytojai privalo:
25.1 tausoti ir saugoti Bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti  lapų; negadinti Bibliotekos inventoriaus;
25.2 nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus spaudinius ir kitus dokumentus;
25.3 neardyti katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kataloginių kortelių, nekeisti Bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;
25.4  tausoti ir saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą;
25.5 pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamai vietai ir kt.,) ar praradus vartotojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką;
25.6 Bibliotekos skaityklose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams;
25.7 skaityklose nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą;
25.8 suveikus knygų apsaugos sistemai, Registracijos tarnybos darbuotojams parodyti išsinešamus daiktus ir dokumentus;
25.9 paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius, rankines palikti rūbinėje; asmeninius daiktus įsinešti tik permatomuose aplankuose ar krepšeliuose;
25.10  skelbti informaciją Bibliotekos informaciniame stende tik suderinus su Registracijos tarnybos darbuotojais.
26 Skaitytojo atsakomybė:
26.1 praradęs ar sugadinęs (išplėšęs lapus, pribraukęs, sutepęs ir pan.) spaudinį ar kitą dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat arba grąžinti kitą dokumentą, Bibliotekos pripažintą lygiaverčiu. Jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktu nustatyta tvarka. Jei skaitytojas neatsiskaito su Biblioteka, įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka;
26.2 už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako jų tėvai arba globėjai;
26.3 skaitytojui draudžiama naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu, perduoti jį kitiems asmenims;
26.4 skaitytojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs Bibliotekai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus Bibliotekai spaudinius bei kitus dokumentus;
26.5 skaitytojas, nesilaikantis arba pažeidęs šias Taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu, jam gali būti taikomi apribojimai naudotis Bibliotekos paslaugomis arba Bibliotekos direktoriaus įsakymu jam gali būti terminuotai arba visam laikui atimta teisė naudotis Biblioteka.
26.6 skaitytojas, padaręs turtinę žalą Bibliotekai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
____________________________________________________________________________________