Taisyklės

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA

 IR JOS PADALINIAIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, vykdančioje bibliotekų veiklą (toliau – Bibliotekos) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurios nustatytos rajono Tarybos sprendimu ir išvardytos Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše.

4. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ (Žin., 2010, Nr.101-5226) ir „Bibliotekos nuostatais“, patvirtintais Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007  m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.B1-71.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme  ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimodokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

 

6. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas.

7. Bibliotekos padaliniuose, kuriuose neįdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, LIBIS skaitytojų pažymėjimai neišduodami, o tik užpildomi skaitytojų formuliarai.

8. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

8.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

8.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

8.3. užpildyti registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

8.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

8.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

8.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

8.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo, kuris išduodamas neribotam laikui,  išdavimo mokestį, kuris nustatytas rajono Tarybos sprendimu:

8.5.1. suaugusiems - 3,0 Lt; (dublikato išdavimas - 3,0 Lt);

8.5.2. vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams - 2,0 Lt.

9.  Vaikaiiki 7 metų Bibliotekoje registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.

10. Bendrojo lavinimo mokyklų, vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai Bibliotekoje registruojami naudojimosi Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

12. Elektroninis skaitytojo pažymėjimas išduodamas, kai pirmą kartą vartotojas registruojasi vienoje iš Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau-LIBIS) bibliotekų. Jei skaitytojo pažymėjimas įsigytas kitoje bibliotekoje, Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje mokestis neimamas. Vartotojas yra tik registruojamas, pateikus darbuotojui asmens tapatybės dokumentą ir skaitytojo pažymėjimą.

13. Bibliotekos padaliniuose, kuriuose neįdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, vartotojai registruojami pateikus asmens tapatybės dokumentą, o vaikai iki 7 metų amžiaus, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Mokiniai registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių sąrašą.
                      14. Vartotojai registruojami ir LIBIS vieningi skaitytojų pažymėjimai išduodami Bibliotekos abonemente, vaikų literatūros ir informacijos skyriuose .

15. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

16. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, imamas nustatytas dublikato mokestis, nustatytas Molėtųrajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąrašeir išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.

17.Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

18. Vartotojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į Biblioteką, jis privalo registruotis pagal Taisyklių 8 punkto reikalavimus.

19.  Viešos interneto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos  be skaitytojo pažymėjimo  ir nemokamai, užsiregistravus Vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS). Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato „Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje taisyklės“.

20.  Be skaitytojo pažymėjimo galima dalyvauti įvairiuose susitikimuose, vakaruose, dokumentų ir meno parodų atidarymuose, ekskursijose.

21.  Dokumentai į namus skolinami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui ir ne daugiau nei 10egzempliorių.Paklausiems spaudiniams, pažymėtiems specialiu ženklu,  išdavimo terminas sutrumpinamas iki 10 dienų.

22.  Vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas dar mėnesiui vartotojui apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešti telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai;

23.  Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą arba LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio duomenų bazėje;

24.  Informacijos skyriuje esantys spaudiniai į namus neišduodami, jais leidžiama naudotis vietoje (skaitykloje);

25.  Einamųjų metų einamojo mėnesio periodiniai leidiniai į namus neišduodami. Jais leidžiama naudotis tik Bibliotekos skaityklose. Kaimo bibliotekose visi periodiniai leidiniai skolinami į namus iki 5 dienų (išskyrus einamos dienos spaudinius).

26.  Ne Bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojai į namus pasiskolinti dokumentus gali už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis proporcingumo principu, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku, bet ne mažesnis kaip 30 Lt.

27.  Užstatas vartotojui negrąžinamas, jeigu jis per keturis mėnesius negrąžina pasiskolintų dokumentų.

28. Aptarnaujant vartotojus automatizuotai (naudojant LIBIS programinę įrangą), kiekvienas išduodamas dokumentas įrašomas LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemėje, o vartotojas už kiekvieną dokumentą pasirašo kompiuteriniame išdavimo lapelyje, kuriame nurodoma ir dokumento grąžinimo data. Vienas kompiuterinio išdavimo lapelio egzempliorius lieka Bibliotekoje, o kitas atiduodamas vartotojui. Grąžinus dokumentus, bibliotekininkas LIBIS skaitytojų aptarnavimo duomenų bazėje pažymi, kad dokumentas grąžintas;

29. Vartotojas, kur nėra įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, savo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą (vaikai pasirašo nuo 5 klasės). Tėvai ir kiti šeimos nariai pageidaujantys, kad  dokumentus iš Bibliotekos jiems atneštų vaikai ar kiti asmenys, parašo prašymą ir pasirašo. Knygos ar kito dokumento grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir knygos grąžinimo terminų lapelyje. Grąžinus dokumentus, už kiekvieną jų vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas.
                      30. Pasiskolintų dokumentų negrąžinus laiku, vartotojui siunčiamas raginimas juos grąžinti.
                      31. Neįgaliems vartotojams dokumentai gali būti pristatyti į namus.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

32. Vartotojas turi teisę:

32.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

32.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

32.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

32.4. gauti iš Bibliotekos ir padalinių fondų dokumentus laikinam naudojimuisi į namus arba į skaityklas nustatyta tvarka;

32.6.pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą ir rezervuoti panaudai dokumentus;

32.7. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

32.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

32.9. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

32.10. naudotis kitomis Bibliotekų paslaugomis;

32.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo;

32.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

32.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

 

33. Vartotojas privalo:

33.1. laikytis naudojimosi Biblioteka taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

33.2. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, įrangą ir patalpas;

33.3. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

33.4. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

33.5. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

33.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

 

34. Vartotojui draudžiama:

34.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

34.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

34.3. Bibliotekoje, naudojantis  paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

34.4. nekalbėti mobiliojo ryšio telefonais renginių metu ir bibliotekos patalpose (skaityklose), rūkyti ir triukšmautiBibliotekos patalpose;

34.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

 

 35. Vartotojo atsakomybė:

35.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

35.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais;

35.3. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti, sumokant prarastų dokumentų įsigijimo vertę atitinkančią pinigų sumą;

35.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam Bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai;

35.5.vartotojas, išvykdamas į kitą gyvenamą vietą, privalo atsiskaityti su Biblioteka;

35.6.mokiniai pabaigę mokyklą ar nutraukę mokymąsi, privalo atsiskaityti su Biblioteka ir gauti Bibliotekos darbuotojo parašą;

35.7. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi Biblioteka taisykles, Bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

36. Biblioteka turi šias teises:

36.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi Biblioteka taisykles;

36.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

36.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

36.4.išduoti kitus dokumentus skaitytojui į namus tik tada, kai bus grąžinti tie, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs;

36.5. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

36.6. nustatyti trumpesnį panaudos terminą ypač paklausiems dokumentams;

36.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

36.8. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą. Mokestį imti vadovaujantis Molėtųrajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašu (neviršijant pašto paslaugų kainos);

36.9. iš vartotojų, gyvenančių ne bibliotekos aptarnaujančiame mikrorajone, už paskolintus į namus dokumentus imti jų rinkos kainos dydžio užstatą, bet ne mažesnį kaip 30 Lt.;

36.10. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis per 4 mėnesių laikotarpį negrąžino pasiskolintų dokumentų;

36.11. padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus Bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

36.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

36.13. Bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi Biblioteka taisyklėse nustatytų reikalavimų;

36.14. vasaros metu, sumažėjus vartotojų skaičiui ar susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms, keisti vartotojų aptarnavimo laiką;

36.15. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių Bibliotekos fondo priežiūros priemonių paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;

37. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

37.1.vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

37.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

37.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

37.4. išduodant Bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

37.5. esant poreikiui, užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms specialių poreikiųvartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

37.6. užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą;

37.7. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas;

37.8. vykdyti dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą ;

37.9. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką;

37.10. viešai paskelbti naudojimosi Biblioteka taisykles;

37.11.rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

37.12. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų Bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

37.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.