Taisyklės

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠĄJA BIBLIOTEKA
TAISYKLĖS

                                                                                     
I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų (skaitytojų, lankytojų) aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) kaupia ir saugo universalų lietuviškų ir užsienio dokumentų fondą įvairiose informacijos laikmenose, pirmenybę teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentams. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
3. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešos interneto prieigos vartotojams, kitiems juridiniams asmenims – pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai (pagrindinės paslaugos juridiniams asmenims – 7 priedas).
4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše, parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintu „Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu“ bei Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.7-188 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto ir teikiamų gyventojams paslaugų kainos nustatymo“.
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintose Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse, Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu (Pagrindinės sąvokos – 1 priedas).
6. Lankytojus Biblioteka aptarnauja: rugsėjo – gegužės mėnesiais darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00 val. iki 16.00 val., sekmadieniais, švenčių dienomis Biblioteka nedirba,  prieššventinę  dieną - dirba  viena valanda trumpiau. Birželio – rugpjūčio mėnesiais lankytojus Biblioteka aptarnauja: darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. (šeštadieniais ir sekmadieniais Biblioteka nedirba). Kiekvieno mėnesio paskutinė darbo diena – švaros diena, lankytojai neaptarnaujami ( Viešosios bibliotekos miesto ir kaimo filialų darbo laikas). Aptarnavimo laikas keičiamas tik išimtiniais atvejais, pakeitimai iš anksto skelbiami Bibliotekoje ir Bibliotekos interneto svetainėje www.ukmergesvb.lt.
 

II. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ) REGISTRAVIMAS
 
 
7. Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs Bibliotekoje (registruojantis
    būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu).
8. Vartotojų registravimui ir aptarnavimui Bibliotekoje naudojamas:
8.1. Lietuvos integralios bibliotekų  informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo
     pažymėjimas ( toliau - LIBIS skaitytojo pažymėjimas, naudojimo tvarka – 2 priede);
8.2. lokalus Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilietas,
    galiojantis 1 kalendorinius metus (toliau - lokalus skaitytojo bilietas).
9. Vartotojai (skaitytojai) registruojami Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo (Vytauto g.
    30/2), Vaikų literatūros (Vytauto g. 22) skyriuose, miesto ir kaimo filialuose.
10. Asmuo, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi:
10.1.susipažinti su taisyklėmis;
10.2.pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka;
10.3.užpildyti registracijos formą (3 priedas), nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo
     sutikimu) asmens duomenis;
10.4.pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
10.4.1.susipažino su taisyklėmis;
10.4.2.sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
10.4.3.pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
10.5. pateikti dokumentą, įrodantį, kad asmuo dirba arba mokosi Ukmergės rajone (jei gyvenamoji vieta ne Ukmergės rajonas) norint gauti panaudai Bibliotekoje esančius leidinius į namus).
10.6. įsigyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą ar lokalų skaitytojo bilietą už mokestį, nurodytą
Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše. Asmenys, turintys teisę įsigyti skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis (pensininkai, moksleiviai, neįgalūs asmenys) privalo pateikti atitinkamą pažymėjimą.
10.7. pateikus LIBIS skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitoje bibliotekoje papildomas mokestis neimamas, skaitytojas užregistruojamas ir aptarnaujamas tuo pačiu pažymėjimu.
11. Asmuo iki 16 metų amžiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo    nustatytą  registracijos formą (3 priedas), arba atnešęs tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką (4 priedas) ir pateikęs pareiškėjo asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)  kopiją arba nepilnamečio gimimo liudijimo kopiją.  Šiuo atveju taikomi 10 punkte nustatyti reikalavimai.
12. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą.
13. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134) 19, 25.3-25.4, 37, 41, 42 punktai (5 priedas). Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo pažymėjimo išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant naudojimosi „Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos taisyklių“ pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui.
14. Vartotojui praradus LIBIS skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, už nustatyto dydžio mokestį išduodamas naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas.
15. Vartotojai, naujais kalendoriniais metais pirmą kartą atėję į Biblioteką, perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
16. Lankytojas – asmuo, neturintis skaitytojo pažymėjimo, besinaudojantis Bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas registravimasis. Lankytojams priskirtini ir vartotojus lydintys asmenys, ekskursantai, registruotieji viešos interneto prieigos vartotojai.
 

III. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ) APTARNAVIMO TVARKA
 
17. Vartotojai ir lankytojai aptarnaujami Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir Informacijos – bibliografijos skyriuose (Kraštotyros, Periodikos ir Interneto skaityklose), miesto ir kaimo filialuose (9 priedas).
18. Dokumentai į namus išduodami panaudai registruotiems vartotojams, kurie gyvena, dirba arba mokosi Ukmergės rajone (jei gyvenamoji vieta ne Ukmergės rajonas).
19. Vartotojas (Skaitytojas), nuolat besilankantis Bibliotekoje ir visuomet laiku grąžinantis dokumentus, į namus gali gauti panaudai daugiau kaip 5 dokumentus (iki 10 dokumentų) ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Per pirmąjį apsilankymą vartotojas gali gauti panaudai ne daugiau kaip 3 dokumentus.
20. Skaitytojas už kiekvieną paimtą dokumentą pasirašo kompiuteriniame išdavimo lapelyje ar savo formuliare.
21. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems dokumentams panaudos į namus terminą nustato  Biblioteka (iki 7 dienų). 
22. Išduodant dokumentus panaudai tiksliai nurodoma grąžinimo data. Apie besibaigiantį (pasibaigusį) panaudos laikotarpį Biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs kontaktams savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą ir priklausomai nuo Bibliotekos finansinių galimybių.
23. Vartotojas gali du kartus pratęsti paimtų panaudai į namus dokumentų naudojimosi terminą (išskyrus  atvejus, kai dokumentai yra labai paklausūs arba/ir kitų skaitytojų reikalaujami): internetu  http://85.206.38.72:8880/ ->“Mano sritis“), gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių, kuris dokumentą  paskolino;
24. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:
24.1.delspinigių dydis – 10 centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
24.2.delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui;
24.3.delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji  neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku; jei ši suma viršijama – delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus dokumentų įsigijimo kainą arba rinkos kainą jų išdavimo laiku.
25. Dokumentus, išduotus panaudai į namus iš bet kurio Bibliotekos skyriaus galima grąžinti ir bibliotekos nedarbo metu, naudojant Knygų grąžinimo įrenginį prie Bibliotekos pagrindinio įėjimo (Vytauto 30/2). Jei dokumentai grąžinami vėliau nustatyto termino – priskaičiuoti
    delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą.
26.Vartotojas, grąžinęs dokumentus, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų dokumentų į  namus.
27.Vartotojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti dokumentus, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko dokumentas negrąžintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus  neskolinami leidiniai.
28. Senyvo amžiaus ir neįgaliesiems vartotojams, jų pageidavimu, dokumentai gali būti pristatomi į   namus.
29.Skaityklų fonduose esantys dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik   skaityklose.
30. Visi registruoti Bibliotekos vartotojai gali naudotis Tarpbibliotekiniu abonementu (8 priedas).
 
 
IV. VARTOTOJO (LANKYTOJO, SKAITYTOJO) TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

31. Lankytojas turi teisę:
31.1. žodžiu, telefonu, raštu, el. paštu aptarnavimas@ukmergesvb.lt pateikti užklausą ir gauti    informaciją apie Biblioteką, dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
31.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos  priemonėmis;
31.3. naudotis vieša interneto prieiga (9 priedas);
31.4. lankyti Bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius;
31.5 Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos „Bibliotekos vartotojų pasiūlymų ir pageidavimų knygose“, esančiose visuose Viešosios bibliotekos skyriuose, skaityklose ir filialuose, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų;
32. Registruotas vartotojas (skaitytojas) turi teisę:
32.1. registruoti vartotojai, kurie gyvena, dirba arba mokosi Ukmergės rajone (jei gyvenamoji vieta ne Ukmergės rajonas) gali gauti panaudai dokumentus į namus.
32.2. naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu internete gali užsisakyti dokumentus iš Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyrių fondų. Užsakymas galioja 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
32.3. pratęsti panaudos dokumentais terminą, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai;
32.4. žodžiu, telefonu, raštu, el. paštu aptarnavimas@ukmergesvb.lt pateikti užklausą ir gauti  informaciją apie Biblioteką, dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
32.5. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
32.6. užsisakyti dokumentus iš kitų šalies bibliotekų (TBA paslauga 8 priedas);
32.7. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga,  asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu (9 priedas);
32.8. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidžia);
32.9. naudotis Bibliotekos fonde esančiais dokumentais;
32.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos  Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų ;
32.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
32.12. lankyti Bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius;
32.13. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis;
32.14. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos („Bibliotekos vartotojų pasiūlymų ir pageidavimų knygose), dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
33. Vartotojas (lankytojas, skaitytojas) privalo:
33.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, Bibliotekos darbuotojams, nerūkyti Bibliotekos patalpose;
33.2. informuoti Biblioteką (tiesiogiai, telefonu (8 340) 56700, 51625 arba el. paštu aptarnavimas@ukmergesvb.lt  apie prarastą LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba lokalų skaitytojo bilietą, nes atsako už jo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;
33.3. pranešti darbuotojui (tiesiogiai, telefonu (8 340) 56700, 51625 arba el. paštu  aptarnavimas@ukmergesvb.lt  apie pasikeitusius asmens duomenis (pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.);
33.4. skaityklose ar renginių metu išjungti mobiliojo ryšio telefoną, nesinaudoti MC ar CD grotuvais;
33.5. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus (neplėšyti, nebraukyti ir nelankstyti knygų lapų ir pan.), kitą turtą, pastebėjus, kad dokumentai ir kitas turtas žalojamas ar pasisavinimas - pranešti  bibliotekininkui;
33.6. gavus dokumentą  atidžiai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšytų, subraukytų leidinių lapų, ir t. t.), juos pastebėjus – pranešti bibliotekininkui; to nepadarius, atsakoma už sugadintus leidinius ar kitą bibliotekos turtą;
33.7. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą. Atsineštus į Biblioteką nuosavus ar iš kitų bibliotekų panaudai gautus dokumentus, parodyti darbuotojui.
33.8. nustatytu laiku grąžinti į namus paskolintus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą
33.9. neardyti kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kortelių, nekeisti Bibliotekos fondų tvarkos;
33.10. apsiaustus, paltus, striukes ir didelius krepšius palikti rūbinėje. 
34. Vartotojui draudžiama:
34.1. LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba lokalų skaitytojo bilietą perduoti kitam asmeniui ar naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu (iš asmens, mėginančio naudotis svetimu  skaitytojo pažymėjimu, jis paimamas ir grąžinamas savininkui);
34.2. Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą internetu programinę įrangą.
34.3. naudojantis interneto prieigos paslaugomis skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją el. paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
34.4. skelbti informaciją Bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su  bibliotekos darbuotojais.
34.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešosios Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
35. Vartotojo (lankytojo, skaitytojo) atsakomybė:
35.1. vartotojas, praradęs LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba lokalų skaitytojo bilietą ir apie tai nepranešęs Bibliotekai, yra atsakingas už jo vardu paimtus ir negrąžintus, ar sugadintus dokumentus;
35.2. vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka.
35.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais. Jei pakeisti dokumentų neįmanoma, padarytą žalą privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
35.4. vartotojas, nepranešęs Bibliotekai apie panaudai gauto dokumento praradimą ar sugadinimą ir neatsiskaitęs nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių  22  punkte. Neatlyginus žalos ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
35.5. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus  ir žalą, padarytą kitam Bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;
35.6. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotą ar visą laiką gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;
35.7. už padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas (skaitytojas, lankytojas) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 
V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
 

36. Bibliotekos teisės ir pareigos reglamentuotos „Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“ patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 23-24 punktuose (6 priedas).
 
 
                                                      1 priedas

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Dokumentų panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų  neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar už jos ribų.

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs  bibliotekoje  ir  pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant  ir paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas.

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidžiamas daugeliu kopijų.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta  tvarka  užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis    kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos   paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Vieša interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra    nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo pažymėjimo.
 
2 priedas

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIBIS) VIENINGO SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Patvirtinta
LIBIS valdybos pirmininko 2002-12-20 d.

I. BENDROJI DALIS

1.  Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau tekste – LIBIS SAP).
2.    Pažymėjimo naudojimo taisyklės nustato naudojimosi Pažymėjimu tvarką, teises bei atsakomybę.
3.    Skaitytojas, turintis šį Pažymėjimą, gali skaityti visose LIBIS SAP (Priedas).
4.    Šios taisyklės bendros visoms bibliotekoms, naudojančioms LIBIS SAP.
5.  Senieji skaitytojų pažymėjimai lieka galioti tik toje bibliotekoje, kurioje buvo išduoti. Jų galiojimo laiką nustato konkreti biblioteka.

II. VIENINGO SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

6.    Pažymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis vienoje iš LIBIS SAP naudojančių bibliotekų.
7.  Pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą mokestį. Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.
8.    Skaitytojai, įsigiję Pažymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS SAP bibliotekose, privalo jose užsiregistruoti.
9.  Registruojantis kitose LIBIS SAP bibliotekose mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas:
    9.1.    šių bibliotekų registratūros darbuotojui parodomas jau turimas pažymėjimas,
    9.2.    skaitytojas užregistruojamas ir aptarnaujamas tuo pačiu pažymėjimu.

10. Naujas skaitytojas registruojamas ir išduodamas Pažymėjimas pagal bibliotekose galiojančias Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo taisykles.
11.   Keičiant skaitytojo grupę papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.
12.    Naujas Pažymėjimas išduodamas skaitytojui jį praradus, sulaužius.
13.    Praradus skaitytojo Pažymėjimą mokamas nustatyto dydžio bilieto pakeitimo mokestis. Mokestis mokamas tai bibliotekai, kuri išduoda naują skaitytojo pažymėjimą, kitos bibliotekos duomenų bazėje tik pakeičia pažymėjimo numerį.

III.    TEISĖS

14.    Pažymėjimas suteikia teisę:
    14.1.    Užsiregistravus skaityti visose LIBIS SAP bibliotekose.
    14.2.    Užsisakyti dokumentus.
    14.3.    Naudotis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.

IV.    SKAITYTOJAI PRIVALO

15.    Užsiregistruoti kiekvienoje pasirinktoje LIBIS SAP bibliotekoje.
16.    Registruojantis pateikti registratūros darbuotojui turimą Pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio pažymėjimą.
17.    Informuoti kiekvieną LIBIS SAP biblioteką, kurioje yra užsiregistravęs apie:
      17.1.    pažymėjimo praradimą,
      17.2.    naujo Pažymėjimo įsigijimą;
      17.3.    registracijos duomenų pasikeitimus.

18.    Vagystės atveju pateikti pažymą iš policijos. Tuo pagrindu naujas Pažymėjimas bus išduotas be pakeitimo mokesčio.
19.    Įeinant ir išeinant iš bibliotekos praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo Pažymėjimą.

V. DRAUDŽIAMA

20.    Vienu metu turėti kelis skaitytojo Pažymėjimus.
21.    Naudotis svetimu Pažymėjimu.
22.    Naudotis sulūžusiu Pažymėjimu.
23.  Skaitytojas, pažeidęs šias taisykles, atsako pagal konkrečioje LIBIS SAP bibliotekoje galiojančias skaitytojų aptarnavimo taisykles.

LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio programinė įranga įdiegta:

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Lietuvos aklųjų bibliotekoje
Lietuvos medicinos bibliotekoje
Lietuvos technikos bibliotekoje
Lietuvos technikos bibliotekos Panevėžio filiale
Lietuvos technikos bibliotekos Šiaulių filiale
Lietuvos technikos bibliotekos Klaipėdos filiale
Lietuvos technikos bibliotekos Kauno filiale
Lietuvos žemės ūkio bibliotekoje
Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje
Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje
Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje
Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
Birštono viešojoje bibliotekoje
Biržų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje
Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje
Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje
Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje
Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje
Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje
Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje
Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje
Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Prienų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Rietavo savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje
Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šalčininkų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje
Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Tauragės savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje
Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje
Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje
Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje
Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
Visagino miesto viešojoje bibliotekoje
Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
 
2 priedas

 

REGISTRACIJOS FORMA