Taisyklės

Lietuvos technikos biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI LIETUVOS TECHNIKOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Naudojimosi Lietuvos technikos biblioteka (LTB) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų aptarnavimo ir registravimo LTB tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę. Naudojimąsi LTB regioniniais skyriais Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje reglamentuoja šių padalinių taisyklės.

2. Lietuvos technikos biblioteka yra valstybinės reikšmės specialioji biblioteka ir technikos bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės paramos centras.

3. LTB spaudinių ir dokumentų fondai yra Lietuvos bibliotekų vieningo fondo dalis ir yra saugomi valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

4. Lietuvos technikos biblioteka turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, įmonės, įstaigos ir organizacijos.

5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal LTB direktoriaus patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

6. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

Vartotojas – bibliotekos paslaugų gavėjas (asmuo arba organizacija), įregistruotas LTB nustatyta tvarka.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs jos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, apsilankymas parodoje, renginyje, naudojimasis atvirais dokumentų fondais, skaitykla ir kitomis paslaugomis.

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už nustatytą mokestį.

Vartotojų aptarnavimas – veikla, kurią vykdo LTB struktūriniai padaliniai, teikiantys bibliotekines ir informacines paslaugas.

Dokumentas – naudojama ir saugoma laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, patentinis dokumentas, normatyvinis dokumentas, firmos (pramonės) katalogas, elektroninis dokumentas.

Vieningasis skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS) naudojančiose bibliotekose.

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

7. Fizinis asmuo, norintis tapti registruotu LTB vartotoju ir įsigyti bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą, turi:

7.1. susipažinti su LTB taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą, o besimokantieji – studento ar moksleivio pažymėjimą;

7.3. nurodyti asmens duomenis, būtinus registracijos formos užpildymui: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

7.4. pasirašyti registracijos formoje, patvirtinant susipažinimą su Taisyklėmis ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

7.5. sumokėti nustatyto dydžio vienkartinį mokestį.

8. Pateikti asmens duomenys yra neskelbiami ir naudojami tik apibendrintai šiems tikslams: fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais), vartotojų bendrojo bilieto funkcionavimui LIBIS bibliotekose.

9. Asmenys, nesutikę pateikti privalomų registracijai duomenų, neregistruojami Bibliotekos vartotojais. Jie aptarnaujami kaip laikini vartotojai, kuriems yra išduodamas laikinas pažymėjimas-leidimas.

10. Laikinas pažymėjimas-leidimas išduodamas asmenims, norintiems apsilankyti Bibliotekoje, neįsigyjant nuolatinio vartotojo pažymėjimo. Tam būtina pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą. Išeinant iš bibliotekos šis pažymėjimas grąžinamas Registracijos poste.

11. Laikinas pažymėjimas-leidimas galioja vieną kartą. Jis suteikia teisę susipažinti su Bibliotekos katalogais, atvirais skaityklų fondais, gauti vienkartinę informaciją ir prieigą prie interneto, bet neužsisakyti leidinių. Pakartotinai apsilankius privaloma įsigyti nuolatinį skaitytojo pažymėjimą.

12. Juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos, organizacijos) bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

13. Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) abonentai skaitytojo pažymėjimą įsigyja nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje.

14. Skaitytojo pažymėjimas yra vienintelis dokumentas, suteikiantis teisę užsisakyti, rezervuoti, pasiskolinti bibliotekos dokumentus, pratęsti dokumentų išduoties terminą.

15. Išduoti nuolatiniai vartotojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

16. Kiekvienais metais vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų registracijos duomenis.

17. Asmens duomenys saugomi 6 metus. Jeigu per šį laikotarpį vartotojas nė karto nepasinaudojo bibliotekos paslaugomis, jo duomenys iš bibliotekos vartotojų registracijos duomenų bazės pašalinami automatiškai.

18. Vartotojas, įsigijęs bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą, gali naudotis visų LIBIS tinklo bibliotekų paslaugomis, prieš tai jose užsiregistravęs. Vartotojas registruojamas ir aptarnaujamas pagal LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės.

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

19. LTB registruoti vartotojai priskiriami atitinkamai grupei.

20. Asmenys, įsigiję laikiną pažymėjimą-leidimą gali naudotis LTB katalogais, kartotekomis, atvirais skaityklų fondais, gauti kitokią informaciją, naudotis internetu.

21. Įeidamas į biblioteką ir išeidamas iš jos vartotojas privalo praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo pažymėjimą.

22. Bibliotekos abonementuose ir TBA dokumentai išduodami nustatytam terminui:

22.1. knygos (ne daugiau kaip 5 egz.), firmų katalogai – 30 dienų;

22.2. periodiniai leidiniai (1 metų komplektas), patentiniai, normatyviniai dokumentai – 14 dienų;

22.3. studentams (ne daugiau kaip 3 egz.) – 7 dienoms. - išdavimo terminas gali būti pratęstas (atėjus į biblioteką, telefonu ar e. paštu), jei dokumento nereikia kitiems skaitytojams; - didelę paklausą turintiems leidiniams ir dokumentams gali būti nurodytas kitas (sutrumpintas) išdavimo terminas.

23. Į namus neišduodami bibliografiniai – informaciniai leidiniai (žinynai, žodynai, enciklopedijos, atlasai, rodyklės ir kt.), vieninteliai ar paskutiniai egzemplioriai, ypač didelę paklausą turintys naujausi leidiniai, elektroniniai dokumentai, per TBA gauti kitų bibliotekų leidiniai.

24. Vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius - 0,03 € už vieną dokumentą per kalendorinę dieną.

25. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui.

26. Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

27. Vartotojų aptarnavimo tvarką kompiuterizuotose darbo vietose nustato bibliotekos direktoriaus patvirtintos Naudojimosi Lietuvos technikos bibliotekos kompiuteriais ir internetu taisyklės.

IV. VARTOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

29. Vartotojai turi teisę:

29.1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti;

29.2. gauti informaciją apie LTB fondą, elektroninus išteklius ir jos teikiamas paslaugas;

29.3. naudotis LTB sukauptais informacijos ištekliais, paieškų sistema, internetu; prenumeruojamomis duomenų bazėmis ir kitais elektroniniais šaltiniais;

29.4. skaityklose naudotis belaidžiu internetu, nešiojamaisiais kompiuteriais, nejungiant jų į bibliotekos kompiuterių tinklą;

29.5. kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, įsirašyti informaciją į elektronines laikmenas, laikantis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir LTB struktūrinių padalinių vartotojų aptarnavimo taisyklių;

29.6. užsisakyti dokumentus bibliotekoje ir per internetą, rezervuoti užsakymus bei pratęsti dokumentų grąžinimo terminus;

29.7. užsisakyti slaptažodžius, naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis ne bibliotekoje;

29.8. užsisakyti bibliotekoje nesančius dokumentus per TBA iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų;

29.9. lankyti LTB vykstančius renginius ir parodas;

29.10. pareikšti savo nuomonę apie LTB, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu, elektroniniu būdu arba Pasiūlymų ir pageidavimų knygoje, kuri yra Vartotojų registracijos darbo vietoje.

30. Vartotojai privalo:

30.1. paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbinėje;

30.2. laikytis bibliotekoje priimtų taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

30.3. negadinti LTB įrangos, inventoriaus ir dokumentų, neišsinešti jų be leidimo;

30.4. bibliotekos kompiuteriais naudotis tik informacijos paieškos tikslais;

30.5. už LTB teikiamas mokamas paslaugas mokėti pagal patvirtintas paslaugų kainas;

30.6. už dokumentų grąžinimo terminų pažeidimą mokėti nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir dokumentą;

30.7. praradus vartotojo pažymėjimą nedelsiant pranešti registratūros darbuotojai;

30.8. pažeidus skaitytojo pažymėjimą, įsigyti naują;

30.9. LTB patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, išjungti mobiliojo telefono garsą. Skaityklose ir renginių metu nekalbėti mobiliojo ryšio telefonais.

31. Vartotojams draudžiama:

31.1. naudotis kitų vartotojų pažymėjimais, perduoti savo pažymėjimą kitiems asmenims;

31.2. naudotis pažeistais pažymėjimais;

31.3. keisti atviruose fonduose leidinių išdėstymo tvarką;

31.4. LTB kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

31.5. eiti į tarnybines patalpas;

31.6. vykdyti veiklą, nesusijusią su LTB paskirtimi (platinti reklaminius bukletus, reklamuoti prekes, skelbti informaciją bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su Parodų ir ryšių su visuomene sektorium).

32. Vartotojo atsakomybė:

32.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), privalo pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais arba atlyginti žalą teisės aktų nustatyta tvarka;

32.2. vartotojas, praradęs vartotojo pažymėjimą ir nepranešęs LTB registratūrai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, atliktus veiksmus;

32.3. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems šias taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis LTB paslaugomis, informuojant apie tai kitas bibliotekas;

32.4. vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

32.5. Biblioteka turi šias teises:

32.5.1. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;

32.5.2. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus;

32.5.3. bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

32.5.4. iš vartotojų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos ar darbovietės, išduodant dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, pinigų priėmimo ir grąžinimo (ar negrąžinimo) tvarką ir terminus nustačius Užstatų naudojimo tvarkoje;

32.5.5. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi Taisyklių nustatyta tvarka;

32.5.6. bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

32.6. Bibliotekos pareigos:

32.6.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

32.6.2. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių fondų galimybės;

32.6.3. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių aptarnavimo sąlygų;

32.6.4. reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdant poreikių ir nuomonės tyrimus; jų rezultatus panaudoti aptarnavimo kokybei gerinti.

__________________________