Taisyklės

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

            PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

 

  NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (toliau – Bibliotekoje) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-

1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose

nustatomas Kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

II.  VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO  BIBLIOTEKOSE TVARKA

 

4. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

5.  Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

5.1. susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

5.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

5.3.nurodyti Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefoną, el. pašto adresą bei pateikti asmens nuotrauką nuskenavimui;

5.4. pasirašyti ant formuliaro ir tuo patvirtinti, kad:

5.4.1. susipažino su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

5.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

5.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

5.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše. 

6. Vaikaiiki 14 metų amžiaus bibliotekoje registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 5 punkte nustatyti reikalavimai.

7. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

8. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

9. Asmenys, turintys LIBIS skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose bibliotekose ir norintys naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių Taisyklių 5-5.4 punktuose numatyta tvarka.

10. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

11. Vartotojai turi teisę laikinai naudotis konkrečios bibliotekos paslaugomis už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis protingumo bei proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku, bet ne mažesnis nei 30 Lt.

12. Kasmet nuo sausio 1 d. vieną kartą per metus vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

13. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo,

fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pvz., asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos.

14. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai, užsiregistravus vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje. Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato „Naudojimosi Viešąja interneto prieiga Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje taisyklės“, patvirtintos Bibliotekos direktorius įsakymu.          

15. Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvauti literatūros, muzikos vakaruose, susitikimuose su žymiais žmonėmis, dokumentų, meno parodose, dalyvauti ekskursijose.

 

III.  VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

16. Vartotojai aptarnaujami Abonemento, Informacijos, Vaikų literatūros skyriuose bei šešiuose Viešosios bibliotekos filialuose.

17. Spaudiniai į namus skolinami:

17.1. Abonemente  –  ne daugiau kaip 12 vnt. (studentams – 7), ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.2. Informacijos skyriuje – tik populiarūs periodiniai leidiniai ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.3. Vaikų literatūros skyriuje – ne daugiau kaip 10 vnt. pradinių klasių moksleiviams, vyresniems – 7, ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.4. Vaikų bibliotekoje „Žiburėlis“ – ne daugiau kaip 5 vnt., ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.5. Šiaurinėje bibliotekoje – ne daugiau kaip 10 vnt. (vaikams – 8), ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.6. Vaikų bibliotekoje „Šaltinėlis“ – ne daugiau kaip 10 vnt. (vaikams – 5), ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

17.7. Parko, „Židinio“, Smėlynės bibliotekose – ne daugiau kaip 10 vnt., ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

18. Vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas mėnesiui vartotojui apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai. Be to, vartotojas gali dokumentų išdavimo terminą du kartus prasitęsti pats per LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį, jeigu dokumentas nėra rezervuotas kitam skaitytojui. Taip pat terminas nepratęsiamas, jei skaitytojas yra skolingas bent vienai bibliotekai.

19. Ypač paklausių leidinių išduoties terminas gali būti sutrumpintas. Iš bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą ar LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio duomenų bazėje.

20. Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos ir kiti informaciniai leidiniai, vaizdiniai, kartografijos, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai bei knygos iš skaityklų fondų į namus neskolinami. Jais galima naudotis vietoje.

21. Iš bibliotekų skaityklų skolinami  periodiniai leidiniai (išskyrus naujausius numerius).

22. Spaudinių grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare, juos grąžinus, vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti.

 

 VI.  VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

23. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

23.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

23.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir elektroninėmis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

23.4. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

23.5. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, įrangą ( tik bibliotekoje) naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

23.6. 2 kartus pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);

23.7. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

23.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

23.9. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir Vieša interneto prieiga; Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

23.10. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

23.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

23.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

23.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

24. Vartotojas privalo:

24.1. laikytis Biblioteka naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų, Bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems, renginių metu, skaityklose nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą;

24.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

24.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

24.4. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti darbuotojui;

24.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

 24.6. tausoti ir saugoti Bibliotekos spaudinius, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų; tausoti ir saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą, negadinti inventoriaus;

24.7. paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius palikti rūbinėje.

25. Vartotojui draudžiama:

25.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

25.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

25.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

25.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pvz., organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

26. Vartotojo atsakomybė:

26.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

26.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius: 0,05 Lt už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam dokumentui. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui; delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

26.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, arba atlyginti jo rinkos kaina, kurią nustato Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta Dokumentų įkainojimo komisija.

26.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

26.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į Biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių

26.2. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

26.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

26.5. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

V. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

27. Biblioteka turi teisę:

27.1. pagal „Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles“, patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-442 parengti ir patvirtinti Naudojimosi Panevėžio miesto savivaldybės viešąja biblioteka taisykles;

27.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

27.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

27.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

27.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

27.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

27.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

27.8. iš vartotojų, turinčių teisę laikinai naudotis Biblioteka, išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti  jų rinkos kainos dydžio užstatą, bet ne mažesnį kaip 30 Lt;

27.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė Naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

27.10. už Bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

27.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

27.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, piktybiškai pažeidinėjančius Naudojimosi biblioteka taisykles;

27.13. Bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

27.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių paskutinį mėnesio penktadienį (Parko bibliotekoje – ketvirtadienį) neaptarnauti lankytojų.

27.15. vasaros laikotarpiu, sumažėjus vartotojų skaičiui bei susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms, keisti vartotojų aptarnavimo laiką;

28. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

28.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

28.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

28.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visosLietuvos bibliotekų fondo galimybės;

28.4. išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

28.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą

neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

28.6. Naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas  privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

28.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

28.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus Kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

28.9. panaudai išduodamų dokumentų ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus Kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

28.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr.102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d.įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo irapskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

28.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus irnaudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti Bibliotekos paslaugų rodykles;

28.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

28.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.