Taisyklės

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės


NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS1.  Pavyzdinės  naudojimosi  biblioteka  taisyklės  (toliau  –  taisyklės)  nustato naudojimosi Vilkaviškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojų aptarnavimo ir  registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2.  Bibliotekos    paskirtis    –    užtikrinti    galimybes    visuomenei    naudotis    viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.  Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos  Respublikos  bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-
4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4.  Šiose  taisyklėse  vartojamos  sąvokos  apibrėžtos  Lietuvos  Respublikos  bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-
1479;  2008,  Nr.  22-804)  ir  Lietuvos  standartuose,  kurių  privalomas  taikymas  bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą
mokestį.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant   ir   tokias   paslaugas,   kurioms   nebūtinas   skaitytojo   pažymėjimas   ar   registracija, pavyzdžiui: apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Registruotasis  viešos  interneto  prieigos  vartotojas  –  vartotojas,  nustatyta  tvarka užsiregistravęs  bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta  tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis  bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
Vartotojų  aptarnavimas  –  bibliotekos  veikla,  apimanti  lankytojams  ir  vartotojams suteikiamas  bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas   skaitytojo   pažymėjimu   visose   tam   tikrą   automatizuotą   bibliotekų   sistemą naudojančiose bibliotekose.
 II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA5.  Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai juridiniams ir fiziniams asmenims, užsiregistravus ir įgijus skaitytojo  pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir  kt.) nustatomos šiose taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo,  protingumo,  proporcingumo  ir   nediskriminavimo  principais.
6.  Skaitytojo    pažymėjimas    suteikia    teisę    vartotojui    gauti    panaudai    bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis  rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija  tai  leidžia)  bei  naudotis  kitomis  šiose  taisyklėse  nustatytomis  bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
7.  Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
7.3. užpildyti  naudojimosi  taisyklėse nustatytą  registracijos  formą,  nurodant  bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
7.5. sumokėti  skaitytojo  pažymėjimo  išdavimo  mokestį, kurį patvirtina Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. B-TS-1414 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų įkainių patvirtinimo“).
8.    Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar  globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.
9.    Esant   techninėms   galimybėms,   vartotojo   registravimas(is)   gali   būti   vykdomas elektroninėmis  priemonėmis,  naudojant  elektroninį  parašą,  patvirtintą  sertifikatu,  suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.
10. Vaikų  globos  namų,  specialiųjų  mokyklų  moksleiviai  ir aukštųjų  mokyklų  mainų programų studentai bibliotekoje gali būti registruojami, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
11. Vartotojai aptarnaujami naudojant LIBIS SAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos skaitytojų aptarnavimo posistemę).
12. Skaitytojo pažymėjimo ir dublikato kainą nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1414 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų įkainių patvirtinimo“
13. Vartotojui  praradus  skaitytojo  pažymėjimą  ar  jį  sugadinus nustatyta tvarka išduodamas skaitytojo pažymėjimo dublikatas.
14. Kalendorinių metų pradžioje  vartotojai  perregistruojami,   patikslinant   jų   asmens   duomenis,   būtinus   bibliotekos   veiklai.   Vartotojai perregistruojami nemokamai.
15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų  komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems lokalinio tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.
16. Neįgaliems  vartotojams yra  numatytos  specialios paslaugos ir aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems  yra  neprieinamos.  Jei  yra    pagrįstas  poreikis,  specialios  sąlygos (aptarnavimas namuose) gali  būti taikomos ligoniams, senyvo amžiaus  žmonėms jiems to pageidaujant.
17. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos tik turint skaitytojo pažymėjimą, nemokamai.
18. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
19. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami abonemente, bibliografijos – informacijos, vaikų literatūros skyriuose, periodikos bei interneto skaityklose, tarpbibliotekinio abonemento būdu (skaitytojui apsimokėjus dokumento persiuntimo išlaidas).
20. Skaitytojai į namus gali gauti iki 5 vnt. spaudinių ar kitų dokumentų 30 dienų laikotarpiui. Terminas gali būti pratęstas 30 dienų, jei paimto spaudinio nereikalauja kiti skaitytojai.
21. Paklausą turintys spaudiniai duodami ne daugiau kaip po 2 vnt. ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
22. Vienetiniai spaudiniai, enciklopedijos, žodynai,  spaudiniai iš bibliografijos – informacijos skyriaus fondų, saugyklos, rankraščiai, kraštotyros darbai į namus neišduodami. Jais skaitytojai naudojasi tik bibliografijos – informacijos skyriaus skaitykloje.
23. Periodiniai leidiniai į namus neišduodami, išskyrus literatūrinius žurnalus, kurie išduodami 15 dienų laikotarpiui.
24. Skaitytojas pasirašo kompiuteriniame išdavimo lapelyje už kiekvieną spaudinį.
25. Vilkaviškio  mieste ar rajone neregistruotiems arba laikinai registruotiems skaitytojams spaudiniai į namus skolinami už užstatą pagal knygos rinkos vertę. Minimalus užstato dydis 30 Lt. Imant užstatą skaitytojams duodamas kvitas. Grąžinus spaudinį ir pateikus kvitą, užstatas grąžinamas. Laiku negrąžinus spaudinio, po 6 mėnesių užstatas įnešamas į bibliotekos kasą  ir naudojamas spaudiniams pirkti.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
26. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
26.1. gauti  išsamią  informaciją  apie  bibliotekos  dokumentų  fondą  ir  jos  teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
26.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos  informacijos paieškos priemonėmis;
26.3. apsilankius  bibliotekoje,  telefonu,  elektroninėmis  ir  kitomis  ryšio  priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą;
26.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
26.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;
26.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
26.7. naudotis  tarpbibliotekinio  skolinimo  paslaugomis,  parsisiunčiant  dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
26.8.    naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
26.9.    naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;
26.10. tik   asmeniniam   naudojimui   kopijuoti   bibliotekos   dokumentus   nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų, pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinus įkainius;
26.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
26.12. bibliotekos  administracijai  pareikšti  savo  nuomonę,  prašymą  ar  skundą  dėl bibliotekos   veiklos,  dalyvauti  konsultacijose  dėl  esminių  aptarnavimo  sąlygų  (darbo  laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
27. Vartotojas privalo:
27.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
27.2. neišnešti  dokumentų  iš  bibliotekos  patalpų,  jei  dokumentai  neįrašyti  į  panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
27.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
27.4. gavus  dokumentus  panaudai  patikrinti,  ar  nėra  defektų (išplėšymų,   subraukymų,   išpjaustymų   ar   gedimų).   Juos   pastebėjus,   pranešti   bibliotekos darbuotojui;
27.5.    pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
28. Vartotojui draudžiama:
28.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
28.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
28.3. bibliotekoje,    naudojantis    viešos    interneto    prieigos    paslaugomis,    skaityti pornografinę,   smurtą,   terorizmą   bei   kitokią   nusikalstamą   veiklą   skatinančią   informaciją, elektroniniu paštu  platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
28.4.    naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;
28.5.    užsiimti    veikla,    prieštaraujančia    viešai    bibliotekos    paskirčiai,    pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
29. Vartotojo atsakomybė:
29.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
29.2. vartotojas,  nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:
29.2.1. delspinigių dydis nustatytas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1414 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų įkainių patvirtinimo“
29.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
29.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti  juos  tokiais  pat  arba  pripažintais  lygiaverčiais  dokumentais,  laikantis  dokumentų    pripažinimo    lygiaverčiais    prarastiems    ar    nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:
29.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
29.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą  žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių
29.2.1. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
29.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
29.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos  ar  įstaigos,  vykdančios  bibliotekų  veiklą,  vadovo  įsakymu  terminuotam  ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS30. Biblioteka turi šias teises:
30.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;
30.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
30.3. registruojant  ar  perregistruojant  vartotoją,  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  rinkti  ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
34.4. nustatyti   vartotojams   išduodamų   bibliotekos   dokumentų  skaičių   ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
34.5. nustatyti    trumpesnį    panaudos    terminą    naujiems    ir    (ar)    ypač    paklausiems dokumentams;
34.6. teisės  aktų  nustatyta tvarka ir bibliotekos  vadovo  ar įstaigos  savininko  teises  ir pareigas  įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
34.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų    dėl    skolinančios    bibliotekos    nustatyto    tarpbibliotekinio    skolinimo    paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;
34.8. iš   vartotojų,   neregistruotų arba laikinai registruotų Vilkaviškio mieste ar rajone,   išduodant   bibliotekos dokumentus panaudai, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklių 25 punkte:
34.9. negrąžinti  užstato  vartotojui,  jeigu  jis  nurodytu  laiku  negrąžino  panaudai  gautų dokumentų  ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
34.10. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;
34.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
34.12. informuoti  kitas  bibliotekas  apie  vartotojus,  pametusius  ar  kitaip  praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų ;
34.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
34.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros  priemonių  vieną  darbo  dieną  per  mėnesį (paskutinę mėnesio darbo dieną), neaptarnauti lankytojų ir  vartotojų.
35. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:
35.1. vadovautis    pagarbos    žmogaus    teisėms,    lygių    galimybių,    teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
35.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik  išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
35.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos
Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
35.4. išduodant  bibliotekos  dokumentus panaudai  tiksliai  nurodyti  panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
35.5.    teisės    aktų    nustatyta    tvarka    užtikrinti    bibliotekos    paslaugų    prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
35.6.    naudojimosi  taisyklėse  tiksliai  nurodyti  asmens  duomenis,  kuriuos  vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;
35.7.    teisės  aktų  nustatyta  tvarka  užtikrinti  bibliotekų  veiklai  renkamų  ir  tvarkomų asmens   duomenų   saugumą   bei   vadovautis   Bendraisiais   reikalavimais   organizacinėms   ir techninėms   duomenų   saugumo   priemonėms,   patvirtintais   Valstybinės   duomenų   apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);
35.8.    teikti    tarpbibliotekinio    skolinimo    paslaugas    pagal    reikalavimus,    nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
35.9.    dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
35.10. nustatyti  atsiskaitymo  už  mokamas  paslaugas,  piniginių  užstatų,  delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką,  vadovaujantis Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002  m.  rugpjūčio  13  d.  nutarimu  Nr.  1283  ,,Dėl  Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr.
102-4606;  2005,  Nr.  97-3654),  Lietuvos  Respublikos  finansų  ministro 2002  m.  spalio 30  d. įsakymu  Nr.  340  ,,Dėl  pinigų  priėmimo  ir  pinigų  išmokėjimo  kvitų  naudojimo,  išrašymo  ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-1414 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų įkainių patvirtinimo“
35.11.  viešai    (ir    elektroninėmis    priemonėmis)    paskelbti    bibliotekos    nuostatus naudojimosi taisykles;
35.12. rengti  konsultacijas  su  vartotojais  dėl  esminių  aptarnavimo  sąlygų  pakeitimų, reguliariai  vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę;
35.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
35.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus,    nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.