Taisyklės

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Telšių rajono savivaldybės įsteigtose bibliotekose, vykdančiose bibliotekų veiklą (toliau – bibliotekose) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120 - 4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV- 442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir galioja visose Telšių  rajono viešosiose bibliotekose.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63 -1479; 2008, Nr. 22 - 804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

 Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis. Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis. Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas). Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

 

5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus ar įgijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos termini, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.

5.1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. (Skaitytojų pažymėjimai išduodami bibliotekose, kuriose yra įdiegtas LIBIS Skaitytojų posistemis). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo paţymėjimo naudojimo taisyklės (1 priedas).

5.2. Filialuose, kuriuose nėra LIBIS SAP, asmenys registruodamiesi į bibliotekas turi pateikti duomenis reikalingus Skaitytojų registracijos kortelei užpildyti. Užsiregistravęs vartotojas turi teisę naudotis visomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

6. Skaitytojo paţymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai ne daugiau 10 bibliotekos dokumentų (vaikams iki 14 metų ne daugiau 5 dokumentų) ir ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui. Didelę paklausą turintys dokumentai 15 kalendorinių dienų.

6.1. Vartotojai turi teisę nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį nustatė Telšių rajono savivaldybės taryba 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.T1-57.

7.5.1. skaitytojų pažymėjimai išduodami neribotam laikui;

7.5.2. suaugusiems skaitytojams – 6 Lt;

7.5.3. vaikams iki 14 metų – 2 Lt;

7.5.4. nedarbingiems asmenims su negalia 4 Lt;

7.6. Skaitytojo pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (2 priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

9. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo paţymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

11. Mokymo įstaigų bibliotekose moksleiviai (studentai) gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą moksleivių (studentų) sąrašą.

12. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

13.Telšių rajone neregistruotiems asmenims spaudiniai į namus išduodami už užstatą pagal knygos rinkos vertę. Minimalus užstato dydis 30 Lt. Išduodama ne daugiau 3 egz. dokumentų. Užstatas skaitytojui negrąžinamas, jeigu jis iki kalendorinių metų pabaigos negrąžina bibliotekai paimtų dokumentų.

14. Vieną kartą per metus (nuo sausio 2 d.) vartotojai yra perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdţiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

16. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams gali būti teikiamos be skaitytojo paţymėjimo, pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

17. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

17.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

17.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis; 17.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą;

17.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

17.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

17.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

17.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

17.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

17.9. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

17.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

17.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

17.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

18. Vartotojas privalo:

18.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

18.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

18.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

18.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

18.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo paţymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

19. Vartotojui draudžiama:

19.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

19.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

19.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

19.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais renginių metu ir bibliotekos patalpose (skaityklose),

19.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

20. Vartotojo atsakomybė:

20.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo paţymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

20.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

20.2.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

20.2.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą . Žalos neatlyginus jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

20.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

20.4. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Biblioteka turi šias teises:

21.1. parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

21.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo paţymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

21.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

21.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

21.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;

21.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Telšių rajono savivaldybės  2009 m.vasario 26 d.sprendimu Nr.T1-57 patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas ;

21.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio; 21.8. iš vartotojų, deklaruojančių savo gyvenamąją vietą ne Telšiųs rajone, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse: 21.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

21.10. asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus, žalą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

21.11. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

21.12. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

21.13. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų;

22. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

22.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

22.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

22.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

22.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

22.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

22.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Ţin., 2008, Nr. 135-5298);

22.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

22.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

22.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų,  žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

22.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;

22.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

22.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo;

22.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.