Taisyklės

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  ir filialuose (toliau – Bibliotekos)  tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Biblioteka užtikrina galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu -  asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51 – 1245; 2004, Nr. 120 – 4431), šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63 – 1479; 2008, Nr. 22 – 804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.  
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pvyzdžiui, naudojimąsis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.  
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.  
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo indentifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo  tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).  
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.   
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu automatizuotą  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemą (LIBIS) naudojančiose bibliotekose.
 
 
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA
 
 
4. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai  Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka  pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja Biblioteka, bei naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.     
5. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:   
5.1. susipažinti su naudojimosi  biblioteka taisyklėmis;       
5.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;        
5.3. užpildyti Skaitytojo registracijos kortelę, nurodant Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;       
5.4. pasirašyti Skaitytojo registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:    
5.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;        
5.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;       
5.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;        
5.4. sumokėti elektroninio skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Atlygintinų paslaugų sąraše.      
6. Asmenys iki 16 metų amžiaus Bibliotekoje registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atnešus užpildytą nustatytos formos  tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (pridedama). Šiuo atveju taikomi 5 punkte nustatyti reikalavimai.          
7. Vaikų globos namų vaikai Bibliotekoje registruojami Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šios įstaigos išduotą pažymėjimą.
8. Asmenys, jau įgiję kitos LIBIS sistemos bibliotekos skaitytojo pažymėjimą yra registruojami nemokamai šių Taisyklių 5 punkte numatyta tvarka.
9. Asmenys, turintys teisę įsigyti bibliotekoje elektroninį skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis – pensininkai, I – II grupės neįgalieji,  privalo pateikti atitinkamus pažymėjimus.
10. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant sertifikuotą elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.  
11. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis.     
12. Užsienio piliečiai, laikinai atvykę į gyvenamąją vietovę, turi teisę laikinai naudotis Biblioteka.   Skolintis spaudinius ar kitus dokumentus į namus gali tik įgiję skaitytojo pažymėjimą. Tokiu atveju  gali pasiskolinti  2 spaudinius ar kitus dokumentus  už jų rinkos kainos užstatą. Minimalus užstato dydis 50 Lt. Užstatas skaitytojui negrąžinamas, jeigu jis per 3 mėnesius negrąžina paimtų spaudinių ir kitų dokumentų.    
13. Vartotojui  praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, sumokėjus nustatytą mokestį, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.          
14. Kiekvienais metais po sausio 1 dienos vartotojai perregistruojami, patikslinami jų duomenys, būtini Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai. Vartotojui per 6 metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Asmuo, atėjęs į Biblioteką, privalo registruotis iš naujo.  
15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.     
16. Esant galimybei ir pagrįstam poreikiui neįgalieji  vartotojai, ligoniai gali būti aptarnaujami nunešant spaudinius į namus.            
17. Viešos interneto  prieigos paslaugos vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo nemokamai, užsiregistravus Vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje (VRSS). Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato „Naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės“, kurias tvirtina Bibliotekos direktorius.
18. Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvauti įvairiuose Bibliotekos renginiuose, naudotis spaudiniais ir kitais dokumentais skaityklose.
 
 
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
 
19. Vartotojas turi teisę:
19.1. gauti išsamią informaciją apie   Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo  sąlygas ir procedūras;
19.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
19.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 48 valandas, išskyrus savaitgalius, švenčių dienas ir kitus nenumatytus atvejus, kai biblioteka nedirba,  gauti atsakymą;
19.4. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus  naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;   19.4.1. į namus  gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir kitų dokumentų  ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
19.4.2. spaudinių ir kitų dokumentų grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir spaudinio grąžinimo lapelyje. Juos grąžinus vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas. Išduodant dokumentus naudojantis LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posisteme, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus, toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kad dokumentai grąžinti;
19.4.3. naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas 2 kartus po 15 dienų gali būti pratęstas, skaitytojui apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu ar el. paštu, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai. Bibliotekose, kur yra LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemė, vartotojas turi galimybę vieną kartą pats pratęsti dokumentų naudojimo terminą;      
19.4.4. reti ir vertingi, informaciniai, vaizdiniai, kartografiniai, elektroniniai dokumentai, einamų metų periodiniai leidiniai išskyrus literatūrinius žurnalus, į namus neskolinami. Jais galima naudotis vietoje.
19.5. rezervuoti 3 dienoms  panaudai dokumentus;
19.6. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
19.8. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga,  esant techninėms sąlygoms, Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
19.9. naudotis kitomis Bibliotekų paslaugomis;
19.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003,Nr. 28-1125) nuostatų;
19.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
19.12. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
20. Vartotojas privalo:
20.1. laikytis naudojimosi Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
20.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
20.4. gavus spaudinius ir kitus dokumentus  panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;
20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.
21. Vartotojui draudžiama:
21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
21.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
21.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją,elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
21.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais skaityklose, abonemente bei renginių metu, valgyti, rūkyti;
21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai: organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;
21.6. keisti nustatytą Bibliotekos atvirų fondų tvarką.
22. Vartotojo atsakomybė:
22.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
22.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais;
22.2.1. jei pakeisti dokumentus  yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti  teisės aktų nustatyta tvarka, jų rinkos kaina;
22.2.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į Biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą, kaip nustatyta Taisyklių 21.2.1 punkte.  Žalos neatlyginus, ji išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
22.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam Bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi Taisykles, bibliotekos  vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
 
    
IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
 
23. Biblioteka turi teisę:           23.1. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro  patvirtintų Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių nuostatas parengti ir patvirtinti  naudojimosi biblioteka taisykles;      23.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo duomenis;
23.4. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ar ypač paklausiems dokumentams;
23.6. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr.T-139 patvirtintais įkainiais teikti atlygintinas bibliotekos paslaugas;
23.7. iš užsienio piliečių, laikinai atvykusių į Ignalinos rajoną,  išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą (Taisyklių 12 punktas);
23.8. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi Taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumentų panaudos terminą;
23.9. padarytą turinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
23.10. informuoti kitas Bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ar negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
23.11. direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
23.12. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfikavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo ir įrangos priežiūros priemonių kiekvieną mėnesio paskutinę dieną neaptarnauti lankytojų ir vartotojų; 23.13. vasaros laikotarpiu, dėl lankytojų ir vartotojų  skaičiaus kitimo bei susidarius kitoms aplinkybėms, keisti lankytojų aptarnavimo laiką.
24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:         24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis;      24.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik jei yra pakankamas pagrindas, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
24.3. Bibliotekos lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti panaudoti visos Lietuvos Bibliotekų fondo galimybes;            
24.4.  išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą),  elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;    
24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;          
24.6. naudojimosi Taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju
24.7. teisės  aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);
24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
24.10. atsiskaitant už mokamas paslaugas, piniginių užstatų ėmimą, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus, įrangą, vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80 ) bei kitais teisės aktais;   
24.11. viešai  ir elektroninėmis priemonėmis paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi Taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;
24.12. reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdyti vartotojų, aptarnaujamos bendruomenės poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
24.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.