Taisyklės

Joniškio rajono savivaldybės J. Avyžiaus viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Naudojimosi Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka (toliau – Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.  
2. Bibliotekos paskirtis - užtikrinti  galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr.51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. T-81 patvirtintais Bibliotekos nuostatais.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų
įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-
1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas Bibliotekoje
nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir
naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius,
patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą
mokestį.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis,
įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija,
pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas
parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka
užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto
prieigos paslaugomis.
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės
aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos
dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės
patvirtinimas (identifikavimas). Skaitytojo pažymėjimas gali būti elektroninis ir neelektroninis.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams
suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar
kitomis ryšio priemonėmis.
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai
pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą
naudojančiose bibliotekose.
 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA
 
5. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina Joniškio rajono savivaldybės taryba.
6. Asmenys, norėdami naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios Taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės. Viešojoje bibliotekoje skaitytojų pažymėjimai išduodami neribotam laikui už nustatytą mokestį. VB Vaikų literatūros skyriuje vaikams ir moksleiviams iki 8 kl. įskaitytinai ir Žagarės m. filialo vartotojams neelektroniniai skaitytojo pažymėjimai išduodami nemokamai.  Asmenims, norintiems dalyvauti renginiuose, naudotis kaimo filialų paslaugomis skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.
7. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas,  nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja Biblioteka,  bei naudotis kitomis Taisyklėse nustatytomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
8.  Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
8.1.  susipažinti su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;
8.2.  pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
8.3. užpildyti skaitytojo registracijos kortelę, nurodydamas Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
8.4.  pasirašyti registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:
8.4.1  susipažino su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;
8.4.2. sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
8.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.
9. Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir moksleiviai iki 12 metų amžiaus įskaitytinai registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba pateikus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.
10. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
11. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių Taisyklių 8 punkte numatyta tvarka.
12. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.
14.  Kiekvienais metais po sausio 1 d. vartotojai perregistruojami nemokamai, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai.
15. Vienas asmuo naudojasi tuo pačiu skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS tinklo    bibliotekose. Pažymėjimų numeracija yra vieninga, ją kontroliuoja Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
16. Viešos interneto prieigos paslaugos Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai. Asmenys, besinaudojantys viešos interneto prieigos paslaugomis užpildo skaitytojo registracijos kortelę.
 17. Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvauti literatūros vakaruose, susitikimuose su rašytojais ir žymiais žmonėmis, dokumentų, meno parodose, ekskursijose.

    
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
18.  Vartotojas turi teisę:
18.1.   gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
18.2.   naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
18.3.   apsilankius Bibliotekoje arba telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą ne ilgiau kaip per 3 dienas;
18.4.  gauti panaudai Bibliotekos dokumentus  naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų;
18.5. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
18.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus
panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų (vartotojui apsimokėjus dokumento  persiuntimo išlaidas). Dokumentai išduodami į namus ir vietoje.
18.7. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;  bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
18.8. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
18.9. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti
juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
18.10. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl
bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko,
skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų;
18.11. naudotis knygų grąžinimo įrenginiu bet kuriuo paros metu;
18.12. lankytis bibliotekoje rengiamuose renginiuose;
19. Į namus išduodama:
19.1. iki 10 dokumentų ne ilgesniam kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui;
19.2. dokumentai iš saugyklos išduodami ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų;
19.3. vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas mėnesiui vartotojui apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, el. paštu: abonementas@joniskis.rvb.lt., vaikai@joniskis.rvb.lt., jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai. Dokumentų iš saugyklos naudojimosi terminas nepratęsiamas;
19.4. reti dokumentai, enciklopedijos, žodynai, žemėlapiai, periodiniai leidiniai, rankraščiai, kraštotyros darbai į namus neišduodami. Jais vartotojai gali naudotis tik vietoje;
19.5. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti;
19.6. dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.
20. Vartotojas privalo:
20.1.  laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
20.2. pasirašyti kompiuteriniame išdavimo lapelyje už kiekvieną dokumentą;
20.3.  neišsinešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
20.4.  laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
20.5.  gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšimų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui; 
20.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.), ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
21.  Vartotojui draudžiama:
21.1.  naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
21.2.  be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą
arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
21.3.  bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
21.4.  naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaitykloje), kurioje tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas;
21.5.  užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;
21.6.  ateiti į biblioteką  išgėrus alkoholinių gėrimų, apsvaigus nuo narkotikų; su nešvariais darbo drabužiais.
22. Vartotojo atsakomybė:
22.1.  vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
22.2.  vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais dokumentais;
22.2.1.  jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
22.3.  už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4.  pabaigę mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukę mokymąsi, moksleiviai privalo atsiskaityti su biblioteka;
22.5.  pažeidęs  taisykles, vartotojas gali būti įspėtas, apie jo netinkamą elgesį gali būti informuota mokymosi įstaiga, tėvai ar globėjai, kitos bibliotekos;
22.6.  bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

        
IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
    
23. Biblioteka turi teisę:
23.1.  pagal „Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles“, patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-442 parengti ir patvirtinti naudojimosi Joniškio Jono Avyžiaus viešąja biblioteka taisykles;
23.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, gauti  ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;
23.3. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
23.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą saugyklos dokumentams;
23.5 Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
23.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;
23.7. asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus  ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
23.8. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius
bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);
23.9. Bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų;
23.10. vasaros laikotarpiu, ženkliai sumažėjus vartotojų skaičiui bei susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms, keisti vartotojų aptarnavimo laiką;
23.11. likus 15 min. iki darbo pabaigos neteikti mokamų paslaugų;
23.12.  neaptarnauti neblaivių ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių vartotojų;
23.13. paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti lankytojų ir vartotojų. Ši diena skiriama patalpų ir fondų pagrindiniam valymui, dezinfekavimui, kompiuterinio tinklo profilaktinei apžiūrai, kitiems Bibliotekos vidaus darbams;
24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis Taisyklėmis;
24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį
keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir
vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos
Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
24.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
24.5. išduodant Bibliotekos dokumentus  panaudai tiksliai nurodyti panaudos
terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
24.6. tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;
24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;
24.8.  teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus,
nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
24.10.  nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas,  žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;
24.11. viešai ir elektroninėmis priemonėmis paskelbti Bibliotekos nuostatus ir naudojimosi Taisykles;
24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, jų rezultatus panaudoti aptarnavimo kokybei gerinti;
24.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius
neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo
atvejus.
_______________________