Taisyklės

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 NAUDOJIMOSI RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Raseinių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau - biblioteka) yra savivaldybės biudžetinė kultūros ir švietimo įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei sudaranti sąlygas juo naudotis.

2. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau - taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

3. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus mokamas paslaugas, kurias nustato ir tvirtina kultūros ministerija. Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą tvirtina Raseinių rajono savivaldybės taryba.

5. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2010 m.gegužės 27 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-191 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.

6. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.63-1479; 2008, Nr.22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekos veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais numatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

7. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas.

8. Asmuo, norėdamas įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

8.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

8.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

8.3. užpildyti registracijos kortelę, nurodant bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

8.4. pasirašyti registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad :

8.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

8.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

9. Skaitytojo pažymėjimas, galiojantis neribotą laiką ir suteikiantis teisę naudotis kitų Lietuvos bibliotekų paslaugomis, išduodamas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų“:

9.1. suaugusiems vartotojams – 4,0 Lt; (dublikatas – 5,0 Lt);

9.2. vaikams, bendro lavinimo mokyklų, gimnazijų moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems – 2 Lt; (dublikatas -3 Lt);

9.3. vienkartinis vartotojo pažymėjimas – 1 Lt

10. Išduotas skaitytojo pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.

11.Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-242 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų“.

12. Asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami atėjus kartu su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (pridedama). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.

13. Vieną kartą per metus bibliotekos vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

14. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti, ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

15. Vienkartinis skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui teisę laikinai naudotis bibliotekos paslaugomis už piniginį užstatą. Jo dydis nustatomas, atsižvelgiant į dokumentų rinkos kainą, jų išdavimo vartotojui laiku. Užstatas grąžinamas, kai vartotojas atsiskaito su biblioteka. Jei per 3 mėn., pasibaigus dokumento panaudos grąžinimo terminui, jis negrąžinamas, užstatas lieka bibliotekai.

16. Vartotojams į namus išduodama iki 10 dokumentų, ne ilgesniam kaip 30-ies kalendorinių dienų laikotarpiui;

16.1. didelę paklausą turintys dokumentai – 10 kalendorinių dienų.

17. Neįgaliesiems, ligoniams ir senyvo amžiaus vartotojams, negalintiems ateiti į biblioteką, dokumentai pristatomi į namus.

18. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo (laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai, pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Vartotojas turi teisę:

19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

19.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 3 darbo dienas gauti atsakymą;

19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

19.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą iki 2 kartų, ne ilgesniam kaip 60-ies kalendorinių dienų laikotarpiui. Elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus, multimedijos įrangą bei konferencijų salę;

19.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ir joje sudaromų duomenų bazių bei elektroninių dokumentų;

19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių bibliotekų;

19.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, vieša interneto prieiga ir, esant reikalui, asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

19. 9. lankytis bibliotekos rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

19.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

19.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

19.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

20. Vartotojas privalo:

20.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

20.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

20.4. gavus dokumentus, ar multimedijos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų, gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.

21.Vartotojui draudžiama:

21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

21.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą ar atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

21.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

21.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos skaityklose;

21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.;

22. Vartotojo atsakomybė:

22.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, yra atsakingas už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

22.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

22.2.1. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

22.2.2. delspinigių dydis yra nuo 5 iki 10 centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.

22.3. vartotojas, praradęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, o jei pakeisti neįmanoma – sumoka prarastų dokumentų įsigijimo vertę atitinkančią pinigų sumą;

22.3.1. jei dėl panaudai gauto dokumento, įrangos praradimo, ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22.2.3. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai, arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. vartotojams, nesilaikantiems naudojimosi taisyklių, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Biblioteka turi teisę:

23.1 pagal Pavyzdines taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

23.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

23.6. rajono savivaldybės tarybos patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir kitų išlaidų, susijusių su dokumentų siuntimu;

23.8. iš vartotojų, turinčių vienkartinį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti už juos užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse;

23.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumentų panaudos terminą;

23.10. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius;

23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą bibliotekai turtinę žalą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ar negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

23.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

23.14. suderinus su Raseinių rajono savivaldybe taryba, paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonėms;

24. Biblioteka privalo:

24.1 vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis ir trukmę;

24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

24.5. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir aptarnavimo sąlygų;

24.6. tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

24.7. užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 .

24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas;

24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

24.11. viešai paskelbti bibliotekos nuostatus ir šias naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodykles ar planus;

24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimą ir nagrinėjimą;

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.