Taisyklės

Plungės rajono savivaldybės viešosios biblioteka: bibliotekos taisyklės

            Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo taisyklės

 

1. BENDROJI DALIS

 

1. Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau - Biblioteka) fondai yra Lietuvos Respublikos kultūros paveldo dalis ir saugomi valstybės.

2. Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo taisyklės nustato bendrąją skaitytojų aptarnavimo tvarką, jų teises, pareigas, atsakomybę.

3. Biblioteka turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos, organizacijos.

4. Bibliotekos vartotojas turi teisę gauti informaciją ir dokumentus, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę, religinę ar ideologinę orientaciją. Nesant bibliotekoje reikiamo leidinio suteikia skaitytojui galimybę jį pasiskolinti iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų per Tarpbibliotekinį abonementą.

5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą.

 

2. SKAITYTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

6. Asmenys, norintys naudotis bibliotekos turimais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems - ir studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir ją pasirašyti.

6.1. Registruojant skaitytojus surenkami asmens duomenys neskelbiami ir gali būti naudojami tik apibendrinti - moksliniams tyrimams, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui ir jų apskaitai. (Asmens tapatybei nustatyti jie gali būti panaudoti tik bibliotekos skaitytojų aptarnavimo taisyklių esminio pažeidimo atvejais - skaitytojui dokumentą pasisavinus, sugadinus ir pan.)

7. Vaikai iki 16 metų registruojami pateikus tėvų ar globėjų pasą, kurie sutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi bibliotekos fondo apsaugos, fondo komplektavimo ir mokslo tyrimo tikslams. Vaikai skaito Vaikų literatūros skyriuje.

8. Skaitytojas turi būti supažindintas su skaitytojų aptarnavimo taisyklėmis ir apmokytas naudotis bibliotekos fondais ir informacijos sistema.

9. Kiekvienais metais skaitytojai turi persiregistruoti, patikslinti duomenis apie save.

 

3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

10. Skaitytojai į namus gali gauti ne daugiau 5 egz. spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui (vaikams iki 14 m. – 20 dienų laikotarpiui). Naujau gautiems, didelę paklausą turintiems arba tik šioje bibliotekoje saugomiems retiems spaudiniams  išdavimo į namus terminą gali nustatyti biblioteka.

11. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami.

12. Esant galimybei, liginiams ir invalidams spaudiniai ir kiti dokumentai pristatomi į namus.

13. Skaitytojas savo formuliare arba ant išduodamo kvito (spaudinių sąrašo lapelyje) pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą.

14. Skaitytojo prašymu, naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas du kartus gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.

15. Visi bibliotekos skaitytojai gali naudotis Tarpbibliotekiniu abonementu (TBA).

 

4. SKAITYTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

16. Skaitytojai turi teisę:

16.1. Naudotis visų bibliotekos padalinių fonduose saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais;

16.2. Naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;

16.3. Užsisakyti bibliotekoje nesančius spaudinius per TBA iš kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų;

16.4. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas;

16.5. Pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu , elektroniniu paštu;

16.6. Lankyti įvairius bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

16.7. Pareikšti savo nuomonę apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba raštu.

17. Skaitytojams draudžiama:

17.1. Pernešti skaityklų atviruose fonduose esančius spaudinius ir kitus dokumentus į kitas skaityklas be skaityklos darbuotojo leidimo.

17.2. Gadinti bibliotekos įrangą ir inventorių, kompiuterius, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatus, garso ir vaizdo aparatūrą.

17.3. Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą.

17.4. Ardyti katalogus, kartotekas, išiminėti iš dėžučių katalogo korteles.

17.5. Keisti nustatytą atvirųjų fondų tvarką.

17.6. Vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes).

17.7. Valgyti ar miegoti skaityklose, triukšmauti, taip pat rūkyti tam neskirtose vietose.

17.8. Skaityklose naudotis mobilaus ryšio telefonais, įjungus garsą.

17.9 Įsinešti į Biblioteką ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų ir nuodingųjų medžiagų.

17.10. Eiti į tarnybines patalpas.

18.Skaitytojai privalo:

18.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos įrangą, inventorių ir spaudinius, jų nebraukyti, nelankstyti, neplėšyti lapų, neišsinešti be leidimo spaudinių bei kitų dokumentų.

18.2 Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams, bibliotekos patalpose nerūkyti.

18.3 Bibliotekos kompiuterius naudoti tik pagal jų paskirtį.

18.4. Atsiimti visus užsisakytus dokumentus.

18.5. Už Bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugas mokėti pagal patvirtintas paslaugų kainas.

19. Skaitytojų atsakomybė:

19.1. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti lygiavertį iš bibliotekai reikalingų knygų sąrašo, kurį pateikia spaudinių fondo saugotojo skyriaus atsakingas darbuotojas, arba atlyginti dešimteriopą jo rinkos kainą.

19.2. Tuo atveju, kai skaitytojas (įstaiga, organizacija) neatsiskaito, įsiskolinimas išieškomas teismine tvarka.

19.3. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai, globėjai ar vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų vadovai.

19.4. Baigęs mokyklą, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka.

19.5. Už šių taisyklių pažeidimus skaitytojui gali būti tam tikram laikotarpiui arba visam laikui draudžiama naudotis biblioteka.

19.6. Skaitytojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖ

20. Biblioteka privalo:

20.1. Informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas.

20.2. Užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis fondais bei gauti pilną ir tikslią informaciją. Panaudoti viso Lietuvos bibliotekų fondo galimybes, tenkinant bibliotekos vartotojų poreikius.

20.3. Pastoviai tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.

21. Biblioteka turi teisę:

21.1. Imti mokestį už Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) spaudinių bei kitų dokumentų persiuntimą.

21.2. Laikiniems skaitytojams riboti išduodamų spaudinių ir kitų dokumentų skaičių.

21.3. Vieną mėnesio dieną neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kitiems bibliotekos vidaus darbams.