Taisyklės

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA IR JOS PADALINIAIS TAISYKLĖS


 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi Kupiškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir jos padaliniais (toliau – biblioteka) taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras, o mokamų paslaugų įkainius tvirtina  Savivaldybės taryba.
3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. ĮV-442), bibliotekos nuostatais ir kitais bibliotekų veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir tvirtinamos bibliotekos steigėjo.
4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bendrasis LIBIS skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS)  naudojančiose bibliotekose.
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos (toliau – VIP) sistemoje, besinaudojantis VIP paslaugomis.
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
Vietinis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę naudotis tik bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus paslaugomis.
 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos:
5.1. Vartotojai ir lankytojai aptarnaujami Kupiškio viešosios bibliotekos (L. Stuokos-Gucevičiaus a. 3a) Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (abonemente, periodikos skaitykloje, meno ir muzikos skaitykloje), Informacijos ir kraštotyros skyriuje, Vaikų literatūros skyriuje ir padaliniuose:
5.1.1. sujungtųjų  bibliotekos padalinių ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų veiklą reglamentuoja padalinių, vykdančių ir mokyklos bibliotekos funkcijas, nuostatai ir ugdymo įstaigų administracijos sudarytos vidaus darbo tvarkos taisyklės.
5.2. Vartotojas panaudai į namus gali gauti ne daugiau kaip dešimt dokumentų  ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.
5.3. Naujiems, didelę paklausą turintiems dokumentams gauti biblioteka sudaro galimybę rezervuoti dokumentą.
5.4. Dokumentų išdavimo panaudai į namus tvarka:
5.4.1. aptarnaujant vartotojus automatizuotai (naudojant LIBIS programinę įrangą) kiekvienas išduodamas dokumentas įrašomas LIBIS skaitytojų aptarnavimo programoje, o vartotojas už kiekvieną dokumentą pasirašo čekyje, kuriame nurodoma ir dokumento grąžinimo data. Vienas čekio egzempliorius lieka bibliotekoje, o kitas atiduodamas vartotojui. Grąžinus dokumentus, bibliotekininkas skaitytoje aptarnavimo programoje pažymi, kad dokumentas grąžintas;
5.4.2. padaliniuose, kuriuose nėra įdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, vartotojas skaitytojo formuliare pasirašo už kiekvieną dokumentą (vaikai pasirašo nuo 10 metų). Grąžinus dokumentus, už kiekvieną jų pasirašo bibliotekininkas.
5.5. Periodinių leidinių išdavimo panaudai tvarka:
5.5.1. einamųjų metų žurnalai ir laikraščiai į namus neišduodami, išskyrus tuos atvejus, kai biblioteka prenumeruoja du to paties pavadinimo leidinius;
5.5.2. ankstesnių metų periodiniai leidiniai panaudai į namus išduodami penkiolikai dienų;
5.5.3. padalinių darbuotojams palikta teisė patiems nustatyti periodinių leidinių išdavimo panaudai į namus tvarką.
5.6. Panaudai į namus neišduodami:
5.6.1. Informacijos ir kraštotyros skyriuje, meno ir muzikos skaitykloje saugomi dokumentai;
5.6.2. kituose bibliotekos skyriuose ir padaliniuose saugomi reti ir vertingi informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žodynai, žinynai), meno albumai, rankraščiai;
5.6.3. Vaikų literatūros skyriaus žaislotekos dokumentai.
5.7. Asmenims, laikinai atvykusiems į Kupiškio rajoną, dokumentai panaudai į namus išduodami už užstatą. Minimalus užstato dydis yra 40 litų: išduodamų dokumentų įsigijimo kaina negali būti didesnė už užstatą. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jeigu jis per keturis mėnesius negrąžina paimtų dokumentų.
5.8. Vartotojo prašymu dokumentų panaudos terminai tris kartus gali būti pratęsti, jeigu dokumentų nereikalauja kiti vartotojai. Pratęsti dokumentų panaudos terminą galima atėjus į biblioteką, telefonu ar elektroniniu paštu.
5.9. Likus trims dienoms iki dokumentų panaudos pabaigos, vartotojas informuojamas  telefonu arba elektroniniu paštu siunčiamas priminimas apie besibaigiantį panaudos terminą. Pasibaigus dokumentų panaudos terminui, vartotojui siunčiamas raginimas juos grąžinti (tai atlieka LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, o bibliotekose, kuriose nenaudojama ši programa, darbuotojas raginimą siunčia paštu). Dokumentų negrąžinus laiku, imami delspinigiai: 5 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną.
5.10. Viešosios bibliotekos vartotojai panaudai paimtus dokumentus  ne  bibliotekos darbo laiku gali palikti dokumentų grąžinimo įrenginyje.
6. LIBIS skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia), naudotis VIP ir kitomis paslaugomis.
7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti LIBIS skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
7.1. susipažinti su taisyklėmis;
7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
7.3. užpildyti skaitytojo registracijos kortelę,  nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
7.4. pasirašyti registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:
7.4.1. susipažino su taisyklėmis;
7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį nustato  Savivaldybės taryba.
8. Vaikams iki 16 metų  LIBIS skaitytojo pažymėjimas gali būti išduodamas į biblioteką  atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.
9. Vartotojas, turintis kitoje bibliotekoje įsigytą LIBIS skaitytojo pažymėjimą ir norintis užsiregistruoti Kupiškio viešojoje bibliotekoje, turi:
9.1. pateikti jau turimą skaitytojo pažymėjimą;
9.2. susipažinti su taisyklėmis;
9.3. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
9.4. užpildyti skaitytojo registracijos kortelę, joje pasirašyti ir tuo patvirtinti, kad:
9.4.1. susipažino su taisyklėmis;
9.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
9.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
10. Vaikai iki 10 metų, norėdami įsigyti vietinį bibliotekos skaitytojo pažymėjimą ir tapti Vaikų literatūros skyriaus vartotoju, turi:
10.1. susipažinti su taisyklėmis;
10.2. pateikti moksleivio pažymėjimą;
10.3. ateiti į biblioteką su tėvais ar globėjais (ikimokyklinio amžiaus vaikai);
10.4. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį nustato Savivaldybės taryba.
11. Asmuo, norintis tapti bibliotekos padalinių, kuriuose neįdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, skaitytoju, turi:
11.1. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
11.2. pateikti moksleivio pažymėjimą (vaikai iki 16 metų);
11.3. susipažinti su taisyklėmis;
11.4. pasirašyti skaitytojo formuliare ir tuo patvirtinti, kad: 
11.4.1. susipažino su taisyklėmis;
11.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
11.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
12. Vaikų globos namų ir specialiųjų mokyklų moksleiviai bibliotekoje gali būti registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
13. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, už nustatyto dydžio mokestį išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas. Vagystės ar stichinės nelaimės (gaisro, potvynio ir kt.) atveju, pateikus pažymą iš policijos, naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas išduodamas už nustatytą vienkartinį mokestį (t.y. be dublikato mokesčio).
14. Vartotojai, naujais kalendoriniais metais pirmą kartą atėję į biblioteką, perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.
16. Jei yra galimybė ir pagrįstas poreikis, neįgaliesiems vartotojams dokumentai gali būti pristatomi į namus. Bibliotekos pirmame aukšte įrengta kompiuterizuota darbo vieta akliesiems ir silpnaregiams.
17. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
18. Viešos interneto prieigos (toliau – VIP) paslaugos  bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai. VIP vartotojų registracijai naudojama vartotojų registracijos ir statistikos sistema (toliau – VRSS). VIP lankytojų aptarnavimo tvarką reglamentuoja Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Kupiškio rajono viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose taisyklės.
 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
  
19. Vartotojas turi teisę taisyklių nustatyta tvarka:
19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
19.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per tris darbo dienas gauti atsakymą;
19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudoti bibliotekoje ar už jos ribų;
19.5. pratęsti (atėjus į biblioteką, telefonu ar elektroniniu paštu) bibliotekos dokumentų panaudos terminą tris kartus, jei pasiskolintų dokumentų nereikalauja kiti vartotojai, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);
19.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
19.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms ir pagal nustatytą tvarką, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;
19.9.  naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis: lankyti bibliotekoje vykstančius renginius, parodas, mokymus ir kt.;
19.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų;
19.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
19.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
20. Vartotojas privalo:
20.1. laikytis taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
20.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatytąja tvarka pratęsti panaudos terminą;
20.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
20.5. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose atžymų;
20.6. negadinti bibliotekos įrangos, laikytis Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose taisyklių bei kitų interneto paslaugų teikimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
20.7. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;
20.8. išvykdamas į kitą gyvenamąją vietą (moksleivis baigęs mokyklą ar nutraukęs mokslus), atsiskaityti su biblioteka – grąžinti panaudai paimtus dokumentus;
20.9. paltus, striukes ir krepšius palikti rūbinėje.
21. Vartotojui draudžiama:
21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
21.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
21.3. bibliotekoje, naudojantis VIP paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
21.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose, kuriose tai draudžia taisyklės ir yra atitinkamas ženklinimas, naudotis bibliotekos tarnybiniais telefonais;
21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
22. Vartotojo atsakomybė:
22.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
22.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:
22.2.1. delspinigių dydis - 5 centai už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
22.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;
22.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:
22.3.1. jei pakeisti dokumentų neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti sumokėdamas dvigubą prarastų dokumentų įsigijimo vertę atitinkančią pinigų sumą;
22.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22.2.3 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;
22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;
22.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu gali būti taikomos drausminės nuobaudos:
22.5.1. įspėjimas žodžiu;
22.5.2. įspėjimas raštu;
22.5.3. terminuotai apribota teisė naudotis biblioteka;
22.5.4. visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka.

 
IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
  
23. Biblioteka turi teisę:
23.1. pagal Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles bei nustatytąja tvarka parengti ir patvirtinti  taisykles;
23.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su bendruoju LIBIS skaitytojo pažymėjimu ar vietiniu skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms nereikalinga vartotojo registracija;
23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
23.4. nustatyti vartotojams išduodamų  bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams;
23.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos steigėjo sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;
23.8. iš vartotojų, laikinai atvykusių į Kupiškio rajoną, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius taisyklėse;
23.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
23.10. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius taisyklių nustatyta tvarka;
23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą LIBIS skaitytojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);
23.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatytąja tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų taisyklėse nustatytų reikalavimų;
23.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną Kupiškio viešojoje bibliotekoje neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su  Savivaldybės administracija.
24. Biblioteka, aptarnaudama lankytojus ir vartotojus, privalo:
24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
24.3. informuoti vartotojus apie bibliotekos dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas, tobulinti vartotojų aptarnavimo organizavimą, diegti naujas darbo formas;
24.4. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo ir interneto galimybės. Teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
24.5. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
24.6. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms specialiųjų poreikių vartotojų grupėms. Esant poreikiui ir galimybėms, judėjimo negalią turintiems vartotojams dokumentus panaudai pristatyti į namus;
24.7. taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas  privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą;
24.8. teisės aktų nustatyta tvarka ir LIBIS duomenų saugos nuostatais užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą;
24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos standartuose;
24.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus (inventorių) tvarką vadovaujantis teisės aktais;
24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir šias taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);
24.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.
______________________________________