Taisyklės

Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 PAKRUOJO RAJONO JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
   NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Naudojimosi Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešąja biblioteka (toliau – Biblioteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ar juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431) šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius tvirtina Pakruojo rajono savivaldybės taryba.
4. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr.ĮV-442 patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis (Žin., 2010, Nr.101-5226) ir Bibliotekos nuostatais, patvirtintais Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-408.
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.63-1479, 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose numatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui naudojimasis vietoje atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS sistemą naudojančiose bibliotekose.
 

II.VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA
 
6. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja Biblioteka bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.
7. Fizinis asmuo, norėdamas įsigyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
7.1. susipažinti su naudojimosi Biblioteka taisyklėmis;
7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
7.3. užpildyti vartotojo registracijos kortelę, nurodydamas Bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
7.4. pasirašyti registracijos kortelėje ir tuo patvirtinti, kad:
7.4.1. susipažino su bibliotekos naudojimosi taisyklėmis;
7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, nustatytą Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame mokamų paslaugų sąraše.
8. Mokiniai iki 5 klasės Bibliotekoje registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas).Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.
9. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai Bibliotekoje gali būti registruojami naudojimosi Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
10. Juridiniai asmenys Bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
11. Vartotojui praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Pakruojo rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.
12. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
13. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, išduotą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis Bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių Taisyklių 7 punkte numatyta tvarka.
14. Kiekvienais metais po sausio 1 d. vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
15. Vartotojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu.Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į Biblioteką, jis privalo registruotis pagal Taisyklių 7 punkto reikalavimus.
16. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas suteikia vartotojui teisę laikinai pasinaudoti Bibliotekos paslaugomis už užstatą.
17. Viešos interneto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos ir be skaitytojo pažymėjimo (laikinojo pažymėjimo) ir nemokamai, užsiregistravus vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje. Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato „Naudojimosi kompiuteriais ir internetu Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje taisyklės“
18. Be skaitytojo pažymėjimo galima dalyvauti įvairiuose susitikimuose, vakaruose, dokumentų ir meno parodų atidarymuose, ekskursijose.
19. Dokumentai į namus skolinami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui ir ne daugiau nei 5 vnt.
20. Vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas dar mėnesiui vartotojui apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešti telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai.
21. Naujai gautų bei paklausių spaudinių išdavimo terminas trumpinamas iki 7-15 dienų.
22. Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą arba LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio duomenų bazėje.
23. Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos, kiti informaciniai leidiniai bei knygos iš skaityklos fondų į namus neskolinami. Jais galima naudotis tik Bibliotekos skaitykloje.
24. Periodiniai leidiniai į namus neskolinami. Kaimo bibliotekose, kuriose nėra sąlygų skaityti vietoje, visi periodiniai leidiniai skolinami į namus iki 5 dienų (išskyrus einamos dienos spaudinius).
25. Ne Bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyventojai į namus pasiskolinti dokumentus gali už užtatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis proporcingumo principu, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku, bet ne mažesnis kaip 30 Lt.
26. Užstatas vartotojui negrąžinams, jeigu jis per keturis mėnesius negrąžina pasiskolintų dokumentų.
27. Dokumento grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir dokumento grąžinimo lapelyje. Grąžinus dokumentą bibliotekininkas pasirašo vartotojo akivaizdoje. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumento grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti.
 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

28. Vartotojas turi teisę:
28.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
28.2. naudotis visų Bibliotekos padalinių fonduose saugomais dokumentais;
28.3. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
28.4. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 3 darbo dienas gauti atsakymą;
28.5. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
28.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
28.7. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
28.8. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą, patalpas);
28.9. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
28.10. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;
28.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598, 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
28.12. gauti informaciją apie savo duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
28.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
29.Vartotojas privalo:
29.1. laikytis naudojimosi Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų, Bibliotekoje netrukdyti dirbti kitiems, išsijungti mobiliųjų telefonų garsą;
29.2. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus, įrangą ir patalpas;
29.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
29.4. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęti panaudos terminą;
29.5. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui.
29.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
29.7.nevaikščioti dokumentų fonduose su krepšiais, portfeliais.
30. Vartotojui draudžiama:
30.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
30.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiūstą iš interneto programinę įrangą;
30.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas, ardyti katalogus, kartotekas, keisti nustatytą atvirų fondų tvarką;
30.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaitytkloje), kuriose yra atitinkamas ženklinimas, rūkyti Bibliotekos patalpose, triukšmauti, valgyti ar miegoti skaitykloje;
30.5 .užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
31. Vartotojo atsakomybė:
31.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) privalo pakeisti juos tokiais pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, jeigu dokumento nesaugoja Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, arba grąžinti kitą dokumentą Bibliotekos pripažintą lygeverčiu arba atlygina jo rinkos kaina. Jei vartotojas neatsiskaito su Biblioteka įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka;
31.2. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į Biblioteką ir neatsiskaito iki panaudos termino pabaigos, privalo sumokėti delspinigius, kurių tvarką    nustato Bibliotekos direktorius savo įsakymu;
31.3. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
31.4. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų Bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo metu;
31.5. už nepilnamečių vartotojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
31.6. mokiniai pabaigę mokyklą ar nutraukę mokymąsi, privalo atsiskaityti su biblioteka ir gauti Bibliotekos darbuotojo parašą;
31.7. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekos dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
31.8. vartotojui, nesilaikančiam arba pažeidusiam šias taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotai arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.
 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS
 
32. Biblioteka turi šias teises:
32.1. pagal „Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles“, patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-442,  parengti ir patvirtinti naudojimosi Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešąja biblioteka taisykles;
32.2. nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
32.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui, sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
32.4. nustatyti ir koreguoti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
32.5. nustatyti trumpesnį naujų ir ypač paklausių dokumentų panaudos terminą;
32.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
32.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už tarpbibliotekinio abonemento dokumentų persiuntimą. Mokestį imti vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų sąrašu (neviršijant pašto paslaugų kainos);
32.8. iš vartotojų, gyvenančių ne bibliotekos aptarnaujančiame mikrorajone, už paskolintus į namus dokumentus imti jų rinkos kainos dydžio užstatą, bet ne mažesnį kaip 30 Lt
32.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis per 4 mėn. laikotarpį negrąžino pasiskolintų dokumentų;
32.10. už Bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius. Mokestis pradedamas skaičiuoti nuo kitos dienos, pasibaigus dokumento grąžinimo terminui: 10 centų už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam dokumentui; 5-12 kl. moksleiviams už laiku negrąžintus spaudinius imamas 5 ct. mokestis;
32.11. vaikams iki 5 kl., neįgaliesiems ir pensininkams delspinigiai neskaičiuojami;
32.12. dėl delspinigių mokiniams iki 16 m. amžiaus informuojami tėvai ar globėjai;
32.13. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš Bibliotekos lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
32.14. Informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, piktybiškai pažeidinėjančius Naudojimosi biblioteka taisykles;
32.15. Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų taisyklėse nustatytų reikalavimų;
32.16. vasaros metu, sumažėjus vartotojų skaičiui ar susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms, keisti vartotojų aptarnavimo laiką;
32.17. suderinus su rajono savivaldybe, paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti vartotojų. Ši diena skiriama pataplų ir dokumentų fondų valymui, dezinfekavimui, kompiuterinio tinklo profilaktinei apžiūrai ir kitiems Bibliotekos vidaus darbams.
33. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
33.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
33.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
33.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
33.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
33.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. IT-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);
33.6. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos respublikos standartuose;
33.7. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos respublikos standartuose;
33.8. nustatyti atsiskaitytmo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus (įrangą) tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr.105-4709; 2003, Nr.3-80) bei kitais teisės aktais;
33.9. viešai ir elektroninėmis priemonėmis paskelbti Bibliotekos nuostatus ir naudojimosi Taisykles;
33.10. Rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimo, reguliariai vertinti Bibliotekos aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dviejus metus vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
33.11. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų Bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
33.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinmo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

___________________________________________________________________________