Taisyklės

Vilniaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklėsSKAITYTOJŲ REGISTRAVIMO TVARKA:


1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje turimais spaudiniais ir kitais dokumentais, kompiuteriais ir interneto paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti;
2. Parašu asmuo įsipareigoja laikytis taisyklių, taip pat patvirtina savo duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti. Asmens duomenys bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą;
3. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo bilieto išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant biblioteka naudojimosi taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui;
4. Bibliotekos registratūroje asmeniui išduodamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas (toliau – skaitytojo pažymėjimas) ir suteikiama atitinkama skaitytojo grupė. Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato vieningo skaitytojo pažymėjimo taisyklės.
5.Skaitytojų grupės:
5.1. V grupė. Šiai grupei priskiriami 1–9 klasių bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviai;
5.2. M grupė. Šiai grupei priklauso 10-12 klasių bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų moksleiviai;
5.3.  P grupė. Šiai grupei priskiriami pensininkai;
5.4. T grupė. Šiai grupei priskiriami aukštųjų, aukštesniųjų ir kitų mokymo įstaigų studentai;                                                           

5.5.  D grupė. Šiai grupei priklauso Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos ir jos kaimo filialų darbuotojai ;
5.6. S grupė. Šiai grupei priklauso visi likusieji bibliotekos skaitytojai;                                                
6. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti mūsų bibliotekoje;
7. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į biblioteką, jį reikia registruoti iš naujo;
8. Skaitytojo pažymėjimą galima įsigyti bibliotekos abonemente ir vaikų literatūros skyriuje;
9. Asmenims, neturintiems skaitytojo pažymėjimo leidžiama literatūros, muzikos vakaruose, susitikimuose su žymiais žmonėmis, dokumentų, meno parodose, dalyvauti ekskursijose, naudotis internetu;
10. Kiekvienais metais skaitytojai turi persiregistruoti, patikslinti duomenis apie save.
 

 

SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA:


1. Skaitytojai aptarnaujami, pateikus skaitytojo pažymėjimą suaugusių ir vaikų abonementuose bei skaityklose;
2. Spaudiniai į namus skolinami:
2.1. abonemente skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
2.2. vaikų literatūros skyriuje – 5 vnt. spaudinių 30 dienų laikotarpiui.
2.3. Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti pratęstas skaitytojui apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti skaitytojai;
2.4. Naujai gautiems bei paklausiems spaudiniams išdavimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų.
3. Iš bibliotekos patalpų skaitytojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą;
4.  Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos ir kiti informaciniai leidiniai, rankraščiai, vaizdiniai, kartografijos, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai bei knygos iš skaityklų fondo į namus neskolinami. Jais galima naudotis vietoje;
5. Iš bibliotekos skaityklų į namus skolinami žurnalai, išskyrus einamųjų metų žurnalus, ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui. Kaimo bibliotekose, kur nėra sąlygų skaityti vietoje, periodika skolinama į namus;
6. Spaudinių grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir spaudinio grąžinimo lapelyje. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų bazėje automatiškai pažymima, kada dokumentai grąžinti;
7. Spaudinių ir kitų dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.

Skaitytojai turi teisę:
1. naudotis visų bibliotekos padalinių fonduose saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais;
2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
3. užsisakyti bibliotekoje nesančius spaudinius per TBA;                                                                 
4. naudotis ir gauti išsamią informaciją apie bibliotekoje teikiamas paslaugas;
5. lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;
6. žinoti, kaip tvarkomi jo asmens duomenys.


Skaitytojai privalo:
1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų;
2. tausoti ir saugoti bibliotekos patalpas ir įrangą, negadinti inventoriaus;
3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
4. nustatytu laiku grąžinti pasiskolintus spaudinius ir kitus dokumentus arba prasitęsti naudojimosi jais terminą;
5. praradę skaitytojo pažymėjimą, tuoj pat pranešti bibliotekos darbuotojui;
6. sulūžus skaitytojo pažymėjimui, pateikti jį bibliotekos darbuotojui;
7. bibliotekoje laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, skaityklose nekalbėti mobiliuoju telefonu bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą.


Skaitytojams draudžiama:
1. naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo pažymėjimą kitiems asmenims;
2. pernešti skaityklų atviruose fonduose esančius spaudinius ir kitus dokumentus į kitas skaityklas be skaityklos darbuotojo leidimo;
3. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
4. ardyti katalogus, kartotekas, išiminėti iš dėžučių katalogo korteles, keisti nustatytą atvirų fondų tvarką;
5. skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su bibliotekos administracija;
6. valgyti ar miegoti skaityklose, rūkyti bibliotekos patalpose.

Skaitytojų atsakomybė:
1. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį, privalo jį pakeisti tokiu pat arba pateikti kokybišką dokumento kopiją, arba nupirkti tokį spaudinį, kokį nustato biblioteka;                    

2. už nepilnamečių skaitytojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
3. skaitytojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs bibliotekai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojusio jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus bibliotekai spaudinius bei kitus dokumentus;
4. pabaigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis privalo atsiskaityti su biblioteka ir gauti bibliotekos darbuotojo parašą;
5. skaitytojas, nesilaikantis arba pažeidęs šias taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu, jam gali būti taikomi apribojimai naudotis bibliotekos paslaugomis arba bibliotekos direktoriaus įsakymu jam gali būti terminuotai arba visam laikui atimta teisė naudotis biblioteka;

6. skaitytojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS


Biblioteka privalo:
1. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;
2. panaudoti visų Lietuvos bibliotekų fondų galimybes tenkinant vartotojų poreikius;
3. nuolat tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.


Biblioteka turi teisę:
1.  laikiniems skaitytojams išduoti tik 2 spaudinius;
2. informuoti kitas bibliotekas apie skaitytojus, piktybiškai pažeidinėjančius naudojimosi biblioteka taisykles;
3. vasaros laikotarpiu, ženkliai sumažėjus vartotojų skaičiui bei susiklosčius kitoms ypatingoms aplinkybėms keisti vartotojų aptarnavimo laiką;
4. suderinus su savivaldybe, paskutinį mėnesio penktadienį neaptarnauti vartotojų. Ši diena skiriama patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui, kompiuterinio tinklo profilaktinei apžiūrai, kitiems bibliotekos vidaus darbams.