Taisyklės

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau Biblioteka) yra savivaldybės biudžetinė kultūros įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei sudaranti sąlygas juo naudotis.
2. Bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informaci-jos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orienta-ciją.
3. Naudotis biblioteka teisę turi visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
4. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrąją vartotojų regist-ravimo, aptarnavimo, naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, bibliotekos pareigas ir teises, var-totojų teises, pareigas ir atsakomybę.
5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus mokamas paslaugas, kurias nustato ir tvirtina Kultūros ministerija. Konkrečių bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina rajono savivaldybės taryba.
6.Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ ir Mažeikių rajono savivaldybės 2005 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-392 „Dėl Mažeikių ra-jono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.
 
 
II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO TVARKA
 
7. Asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo joje užsiregistruoti.
Vaikai ir moksleiviai iki 16 metų amžiaus registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar glo-bėjais.
Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą ,užpildyti registracijos kor-telę ir joje pasirašyti. Parašu asmuo įsipareigoja laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių, taip pat patvirtina apie save pateiktų duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti. Asmens duomenys biblio-tekoje tvarkomi vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duome-nų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).
8. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo pažymėjimo išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organi-zavimui, apskaitai ir, esant biblioteka naudojimosi taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifi-kavimui.
9. Asmeniui, norinčiam skolintis leidinius į namus, išduodamas LIBIS skaitytojo pažy-mėjimas (toliau – skaitytojo pažymėjimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės.
10. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 7 punkte numatyta tvarka.
11. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu ir skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojan-čiu. Jei asmuo nori tapti skaitytoju, jis turi iš naujo registruotis bibliotekoje ir įsigyti pažymėji-mą.
12. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tary-bos sprendimu.
13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
14. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.
15. Bibliotekos filialuose, kuriuose neįdiegta LIBIS skaitytojų aptarnavimo programa, vartotojai įsigyja skaitytojo bilietą, kuris galioja iki einamųjų metų pabaigos už mokestį, nusta-tytą rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
16. Kiekvienais metais skaitytojai turi persiregistruoti, patikslinti savo duomenis.
17. Iš visų bibliotekoje esančių fondų vartotojas į namus gali pasiskolinti iki 10 fizinių vienetų 30 dienų laikotarpiui.
18. Išimties tvarka kai kurie dokumentai gali būti skolinami tik už piniginį užstatą, ati-tinkantį dvigubą dokumento vertę. Užstatas grąžinamas, kai vartotojas atsiskaito su biblioteka.
Jeigu per 3 mėnesius, pasibaigus pasiskolinto dokumento grąžinimo terminui, jis negrą-žinamas, užstatas lieka bibliotekai naujam dokumentui įsigyti.
19. Vartotojo prašymu, naudojimosi dokumentais terminas 2 kartus gali būti pratęstas jam apsilankius bibliotekoje, pranešus telefonu ar el. paštu, jeigu per tą laikotarpį šių dokumentų nepageidavo kiti skaitytojai. Taip pat vartotojas dokumentų grąžinimo terminą gali pratęsti elek-troniniu būdu savarankiškai.
20. Negrąžinus spaudinių (ir kitų dokumentų) nustatytu laiku, imamas mokestis už kiek-vieną pavėluotą grąžinti spaudinį po 0,10 Lt per kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti nuo ki-tos dienos pasibaigus spaudinio grąžinimo terminui. Delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos sumą.
21. Esant galimybei, ligoniams, neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms, negalin-tiems ateiti į biblioteką, spaudiniai pristatomi į namus.
22. Viešosios interneto prieigos paslaugos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose vartoto-jams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai.
 
 
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
 
23. Vartotojas turi teisę:
23.1. naudotis visais bibliotekos fonduose esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais, elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
23.2. užsisakyti bibliotekoje nesančius spaudinius per tarpbibliotekinį abonementą iš ki-tų šalies bibliotekų;
23.3. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondus ir jos teikiamas paslaugas;
23.4. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
23.5. naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatyta tvarka pratęsti dokumentų grąžinimo terminą;
23.6. gauti prieigą prie bibliotekos licencijuojamų duomenų bazių ir kitų elektroninių informacijos šaltinių;
23.7. naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, esant techninėms sąlygoms - savo nešiojamaisiais kompiuteriais;
23.8. lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;
23.9. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti dokumentus, nepažeidžiant Lietuvos Res-publikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
23.10. pareikšti savo nuomonę apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, tei-kiamas paslaugas, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, aptar-navimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų;
23.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.
24. Vartotojas privalo:
24.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir bibliotekos nustatyto darbo laiko reži-mo;
24.2. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti bibliotekos inventoriaus;
24.3. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų,  jei spaudiniai neįra-šyti elektroniniame skaitytojo formuliare;
24.4. laiku grąžinti pasiskolintus spaudinius arba nustatyta tvarka pratęsti naudojimosi jais terminą;
24.5. paltus, striukes, apsiaustus, portfelius, krepšius palikti tam skirtoje vietoje;
24.6. gavus dokumentus ar įrangą naudojimui, atidžiai patikrinti ar nėra defektų (išplė-šymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui. Priešingu atveju, už sugadintus dokumentus ar kitą bibliotekos turtą atsako vartotojas;
24.7. bibliotekos skaityklose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bib-liotekininkams;
24.8. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
25. Vartotojui draudžiama:
25.1. naudotis kitų skaitytojų pažymėjimais, perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;
25.2. gadinti dokumentus, bibliotekos įrangą ir inventorių;
25.3. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą; keisti kompiuterio parametrus bei darbo aplinką, bandyti (testuoti) kompiuterio atsparu-mą virusams, patiems išjungti kompiuterį;
25.4. vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitin-gus, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes ir pan.);
25.5. keisti dokumentų sustatymo tvarką fonduose;
25.6. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliote-kos patalpose (skaityklose, abonemente).
26. Vartotojo atsakomybė:
26.1. vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs bibliotekai apie jo prara-dimą, yra atsakingas už kito asmens, pasinaudojus jo pažymėjimu, paimtus ir negrąžintus biblio-tekai dokumentus;
26.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, privalo juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka;
26.3. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
26.4. vartotojas, vėluojantis grąžinti dokumentus nurodytu laiku, privalo sumokėti bib-liotekos nustatytus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 20 punkte;
26.5. baigęs mokymo įstaigą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi mokslei-vis (studentas) privalo atsiskaityti su biblioteka;
26.6. vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Res-publikos įstatymų nustatyta tvarka;
26.7. vartotojams, pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė nau-dotis biblioteka.
 

IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS
 
 
27. Biblioteka privalo:
27.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
27.2. užtikrinti vartotojams lygias teises bei galimybes ieškoti ir gauti informaciją, do-kumentus, naudotis bibliotekos paslaugomis, mokytis, pažinti nacionalinį ir pasaulio kultūros pa-veldą;
27.3. panaudoti visas Lietuvos bibliotekų fondo galimybes vartotojo poreikiams ten-kinti;
27.4. paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles bibliotekos patalpose vartotojams gerai matomoje vietoje bei interneto tinklalapyje;
27.5. nuolat informuoti vartotojus apie spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei teikiamas paslaugas;
27.6. iš anksto informuoti vartotojus apie sprendimus dėl bibliotekos darbo laiko pakei-timų, nurodant priežastis ir trukmę;
27.7. organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinti renkamų ir tvarkomų asmens duomenų, reikalingų bibliotekų veiklai vykdyti, saugumą, laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų;
27.8. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmi-mo, vartotojų padarytos žalos atlyginimo tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 844 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apra-šo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais. Atsiskaitant grynaisiais pinigais turi būti išrašomas pinigų priėmimo kvitas arba išduodamas kasos aparato čekis;
27.9. nuolat tobulinti vartotojų aptarnavimą.
28. Biblioteka turi teisę:
28.1. atsižvelgdama į bibliotekos nuostatus ir kitus teisės aktus nustatyti naudojimosi bibliotekos paslaugomis tvarką, įvardinti paslaugas, kurioms teikti būtina vartotojų registracija;
28.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, rinkti ir tvarkyti tuos vartotojų asmens duomenis, kurie būtini vartotojų apskaitai bibliotekoje, dokumentų išdavimo kontrolei, skolų iš-ieškojimo teismine tvarka ir statistikos tikslams įgyvendinti;
28.3. vartotojui sutikus, teisės aktų nustatyta tvarka, rinkti papildomus vartotojų asmens duomenis, reikalingus bibliotekos vartotojų analizei, fondo komplektavimo sprendimams;
28.4. nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų skaičių ir grąžinimo terminus, naudo-jimosi dokumentais pratęsimo tvarką;
28.5. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už bibliotekos dokumentų negrąžinimą nurodytu laiku;
28.6. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku nesiėmė naudojimosi taisyk-lėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
28.7. teisės aktų nustatyta tvarka ir rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais, teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
28.8. imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir kitų išlaidų, susijusių su dokumentų siuntimu;
28.9. vartotojo padarytą bibliotekai žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nusta-tyta teismine tvarka;
28.10. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, negrąžinusius išduotų bibliotekos dokumentų;
28.11.bibliotekos direktoriaus sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų nau-dojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
28.12 suderinusi su bibliotekos steigėju, paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų. Šią dieną skirti fondų, įrangos valymui, dezinfekavimui ar kitoms prevencinėms bib-liotekos fondo priežiūros priemonėms.
________________________________________