Taisyklės

Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JURGIO BIELINIO VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

         1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje (toliau – biblioteka) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

 

         2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis  viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys ( toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo ( Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

         3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ( Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

         Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

         Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

         Lankytojas -  asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

         Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

         Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės  patvirtinimas ( identifikavimas).

         Vartotojų aptarnavimas – bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

         Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

 

 

        

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

         5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus ar įgijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.

 

         6. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

        

         7. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

         7.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

         7.2.pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

         7.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

         7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

         7.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

         7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

         7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

         7.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį, kurį patvirtino Biržų rajono savivaldybės taryba ( 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-260 „Dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kainų“).

 

         8. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

 

         9. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį.

 

         10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

 

         11. Vartotojai aptarnaujami naudojant LIBIS SAP (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos skaitytojų aptarnavimo posistėmę).

 

         12. Skaitytojo pažymėjimo ir dublikato kaina nustatyta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-260 „ Dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kainų).

 

         13. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimo dublikatas.

 

         14. Kalendorinių metų pradžioje vartotojai perregistruojami ir patikslinami jų asmens  duomenys. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

 

         15. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems vietinio tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens  profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

 

         16. Neįgaliems vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka yra numatytos specialios paslaugos ir aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems yra neprieinamos.  Jei yra galimybės ir pagrįstas poreikis, specialios sąlygos (aptarnavimas namuose) gali būti taikomos ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms jų pageidavimu.

 

         17. Viešos interneto prieigos paslaugos viešosiose bibliotekose vartotojams teikiamos be skaitytojo pažymėjimo ir nemokamai. Naudojimosi taisyklės gali nustatyti asmenų registravimo(si) bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje reikalavimus ir sąlygas, neribojančias šių paslaugų prieinamumo ir neprieštaraujančias Asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatoms.

 

         18. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami Skaitytojų aptarnavimo (abonimente), Informacijos, Vaikų aptarnavimo skyriuose, periodinių leidinių ir interneto skaityklose, gali naudotis tarpbibliotekiniu abonementu (apmokėjus dokumento persiuntimo išlaidas).

 

         19. Skaitytojai į namus gali gauti iki 10 vnt. spaudinių 30 dienų laikotarpiui. Terminas gali būti pratęstas 30 dienų, jei paimto spaudinio nepageidauja kiti skaitytojai.

 

         20. Didesnę paklausą turintys spaudiniai iš saugyklos išduodami iki 5 vnt. 20 dienų laikotarpiui, iš Informacijos skyriaus iki 2 vnt. 10 dienų laikotarpiui.

 

         21. Reti ir vertingi spaudiniai, enciklopedijos, žodynai, kraštotyriniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, periodiniai leidiniai į namus neišduodami. Jais skaitytojai gali naudotis tik skaitykloje.

 

         22. Biržų mieste ar rajone neregistruotiems arba laikinai registruotiems skaitytojams spaudiniai į namus skolinami už užstatą pagal knygos rinkos vertę iki 2 vnt. 10 dienų laikotarpiui. Minimalus užstato dydis 30 Lt. Imant užstatą skaitytojui išrašomas kvitas. Grąžinus spaudinį ir pateikus kvitą, užstatas grąžinamas. Laiku negrąžinus spaudinio, po 4 mėnesių užstatas įnešamas į bibliotekos kasą ir panaudojamas spaudinių įsigijimui.

 

         23. Bibliotekos kaimo filialuose, kuriuose nėra galimybės skaityti vietoje, periodiniai spaudiniai, išskyrus pačius naujausius, išduodami į namus 5  dienų laikotarpiui.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

         24. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

         24.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

         24.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

         24.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą;

         24.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

         24.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

         24.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

         24.7. naudotis tarp bibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

         24.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms,  bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

         24.9. naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis;

         24.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125)  nuostatų;

         24.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

         24.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

 

         25. Vartotojas privalo:

         25.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

         25.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

         25.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

         25.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

         25.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamai vietai ar kt.)  ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;

        

         26. Varotojui draudžiama:

         26.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

         26.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

         26.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

         26.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui skaityklose), kuriose tai draudžia naudojimosi taisyklės ir yra  atitinkamas ženklinimas;

         26.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir atsinešti į patalpas pašalinius daiktus;

        

         27. Vartotojo atsakomybė:

         27.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

         27.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius;

         27.2.1. delspinigių dydis nustatytas Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus  2011 m. kovov9 d. įsakymu Nr.V1 – 4

         27.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

         27.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

         27.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomais sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

         27.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

         27.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 27.2.1. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

         27.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

         27.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

         28. Biblioteka turi šias teises:

         28.1. nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

         28.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

         28.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

         28.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

         28.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

         28.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

         28.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

         28.8. iš vartotojų, neregistruotų arba laikinai registruotų Biržų mieste ar rajone išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklių 22 punkte;

         28.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

         28.10. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

         28.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

         28.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius  bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

         28.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

         28.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dizinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių vieną darbo dieną per mėnesį (pirmutinį mėnesio penktadienį), neaptarnauti lankytojų ir vartotojų.

 

         29. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

         29.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

         29.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

         29.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

         29.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

         29.5. teisė aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

         29.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

         29.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais  organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

         29.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

         29.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

         29.10.nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr.102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-260 „Dėl Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų ir kainų“ ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktoriaus 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1-4.

         29.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;

         29.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę;

         29.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

         29.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.