Taisyklės

Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje  ir jos filialuose tvarką (toliau – Bibliote-kos) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120- 4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

 Skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, lektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

II.  VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

4. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti Skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:

4.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;

4.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

4.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

4.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

4.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;

4.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

4.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

4.5. Sumokėti skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį. (Mokamų paslaugų teikimo tvarka).

5. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais. Šiuo atveju taikomi 7 punkte nustatyti reikalavimai.

6. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai bibliotekoje gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

7. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

8.. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, šių taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas  (Mokamų paslaugų teikimo tvarka).

9. Vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

10. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

11. Viešos interneto prieigos paslaugos viešojoje bibliotekoje vartotojams gali būti teikiamos be skaitytojo pažymėjimo.

 

III. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

 

12. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojams, gyvenantiems Kalvarijos savivaldybėje,  gauti panaudai į namus bibliotekos dokumentus: iki  5 spaudinių, ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui.  Neįgalieji, senjorai gali gauti iki 10 spaudinių. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems arba tik šioje bibliotekoje saugomiems spaudiniams  išdavimo į namus terminas gali būti nustatomas individualiai.

13. Vartotojai, gyvenantys ne Kalvarijos savivaldybėje,   gali  naudotis bibliotekos paslaugomis už užstatą. Jo dydis vartotojui nustatomas atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą, jų išdavimo vartotojui laiką. Minimalus užstato dydis –50 litų. Užstatas vartotojui negrąžinamas, jeigu jis per 4 mėnesius negrąžina paimtų spaudinių ir kitų dokumentų

                      14. Reti ir vertingi informaciniai leidiniai, kartografiniai vaizdiniai, naujausi periodiniai leidiniai  į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekoje.

                      15. Iš bibliotekos patalpų galima išnešti tik tuos leidinius, kurie įrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą.

                      16. Dokumentai skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs kontaktams savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą ir priklausomai nuo bibliotekos finansinių galimybių. Informuoti apie rankiniu būdu skolintų leidinių besibaigiantį ar pasibaigusį skolinimosi laikotarpį biblioteka galimybių neturi.

                      17. Bibliotekos vartotojai nustatyta tvarka gali  du kartus pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis, rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia) bei naudotis kitomis šiose taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

18. Esant galimybei, ligoniams ir neįgaliesiems spaudiniai ir kiti dokumentai pristatomi į namus.

 

 

IV. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:

19.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

19.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

19.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per naudojimosi taisyklėse apibrėžtą terminą gauti atsakymą;

19.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

19.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

19.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių

ir elektroninių dokumentų;

19.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;

19.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga,

esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

19.9. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;

19.10. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

20. Vartotojas privalo:

20.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;

20.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

20.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

20.4. gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;

20.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;

20.6.  bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams ir darbuotojams, bibliotekos patalpose nerūkyti.

21. Vartotojui draudžiama:

21.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

21.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba

atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

21.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

21.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais bibliotekos patalpose;

21.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

21.6. žaloti bibliotekos įrangą ir inventorių, kompiuterius, kompiuterinę įrangą, kopijavimo aparatus, garso ir vaizdo aparatūrą;

21.7. keisti nustatytą atvirų fondų tvarką;

21.8. skelbti informaciją bibliotekos informaciniame stende nesuderinus su bibliotekos darbuotojais;

21.9. valgyti, triukšmauti;

21.10. įsinešti į biblioteką ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų ir nuodingų medžiagų.

22. Vartotojo atsakomybė:

22.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

22.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo:

22.2.1. mokėti nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną ir spaudinį (suaugusiems už 1 spaudinį 0,05 ct, vaikams – 0,03 ct). Jei raginimas buvo siųstas paštu, apmokėti siuntimo išlaidas už kiekvieną išsiųstą raginimą;

22.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

22.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

22.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:

22.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

22.3.2. jei dėl panaudai gauto dokumento praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 22.2.3 punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

22.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

22.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

22.6.vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Biblioteka turi šias teises:

23.1. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

23.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

23.3. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

23.4. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

23.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir steigėjo patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

23.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

23.7. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

23.8. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

23.9. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

23.10. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

23.11. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

23.12. nekopijuoti nebibliotekinių dokumentų, išskyrus asmens tapatybę įrodančius dokumentus;

23.13. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių,  paskutinę mėnesio darbo dieną , neaptarnauti lankytojų ir vartotojų.

24. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

24.5. užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas(duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas (TBA taisyklės);

24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

24.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką;

24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles;

24.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.