Taisyklės

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA  BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi Šiaulių rajono savivaldybės viešąja  biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau -bibliotekos ) vartotojų aptarnavimo ir

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ir juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431),šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas,išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

4. Nesant bibliotekoje reikiamo leidinio suteikia vartotojui galimybę jįpasiskolinti iš kitų Lietuvos bibliotekų perTarpbibliotekinį abonementą.

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas Bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje, ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas. kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui naudojimasis vietoje atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotas viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas , vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS naudojančiose bibliotekose.

           

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

 

6. Vartotojai aptarnaujami Kuršėnų miesto bibliotekoje ir Viešosios bibliotekos filialuose.

7. Fizinis asmuo, norėdamas tapti bibliotekos vartotoju, turi:

7.1. susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

7.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;

7.3. užpildyti registracijos kortelę, nurodant bibliotekos veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;

7.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

7.4.1. susipažino su naudojimosi biblioteka taisyklėmis;

7.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

7.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.

8. Kuršėnų miesto bibliotekoje vartotojai aptarnaujami su skaitytojo pažymėjimu, kuris išduodamas už mokestį, nustatytą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų  mokamų paslaugų sąraše.

9. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis priemonėmis rezervuoti ir užsakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja biblioteka, bei naudotis kitomis taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis,  kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.

10. Fiziniai asmenys iki 16 metų  bibliotekoje registruojami atėjus  su tėvais ar globėjais, arba pateikus  jų užpildytą nustatytos formos paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi  8 punkte nustatyti reikalavimai.

11. Vaikų globos namų ar specialiųjų mokyklų moksleiviai bibliotekoje registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

12. Neįgaliems vartotojams, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems neprieinamos, dokumentai nešami į namus. Tą paslaugą atlieka knygnešiai arba pats bibliotekininkas.

13. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.

14. Vartotojui per penkerius metus neapsilankius  nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į biblioteką, jis privalo registruotis iš naujo.

15.  Išduoti skaitytojo pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

16. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintame teikiamų mokamų paslaugų sąraše.

17. Kiekvienais metais po sausio 1 d. vartotojai perregistruojami nemokamai, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai.

18. Viešos interneto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos nemokamai, užsiregistravus vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje. Naudojimosi vieša interneto prieiga tvarką nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės, kurias tvirtina bibliotekos direktorius įsakymu.

19. Be skaitytojo pažymėjimo leidžiama dalyvauti bibliotekos organizuojamuose renginiuose, dokumentų parodose, skaityti spaudinius vietoje.

20. Naudojimosi bibliotekos fondais tvarka:

20.1. skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau kaip 5 vnt. spaudinių, ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;

20.2. naujai gautų ir (ar) paklausių spaudinių išdavimo terminas gali būti sutrumpintas iki 15 dienų;

20.3. vartotojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas mėnesiui vartotojui apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, el. paštu, jeigu paimtų leidinių nereikalauja kiti vartotojai;

20.4. vienetiniai spaudiniai, enciklopedijos, žodynai, žinynai, garsiniai, regimieji, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami;

20.5. į namus gali būti išduodami senesnio laikotarpio laikraščiai ir žurnalai ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui ;

20.6. ne Šiaulių rajono gyventojai į namus gali gautine daugiau kaip 2 vnt. spaudinių už užstatą.Užstato dydis nustatomas atsižvelgiant į panaudai išduodamų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku. Užstatas grąžinamas vartotojui atsiskaičiuos su biblioteka;

20.7. užstatas vartotojui negrąžinamas, jei jis per keturis mėnesius negrąžina pasiskolintų dokumentų;

20.8. dokumentų grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir dokumento grąžinimo lapelyje. Juos grąžinus, vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas;

20.9. išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma dokumento išdavimo lapelyje  ir duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų  bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti;

20.10. dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

21. Vartotojas turi teisę taisyklių nustatyta tvarka:

21.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą, jos teikiamas paslaugas ir aptarnavimo sąlygas;

21.2. naudotis  bibliotekos fonduose saugomais dokumentais, katalogais, kartotekomis ir kitomis  informacijos paieškos priemonėmis;

21.3. pratęsti dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus;

21.4. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą  ir ne vėliau kaip per 3 dienas  gauti atsakymą;

21.5. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;

21.6. naudotis bibliotekos  kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga;

21.7. lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;

21.8. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikos bibliotekų;

21.9. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

21.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

21.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

21.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos.

22. Vartotojas privalo:

22.1. laikytis šių  taisyklių  ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netrukdyti dirbti kitiems, nekalbėti mobiliuoju telefonu, bei išjungti mobiliojo telefono garso signalą;

22.2. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, tausoti ir saugoti bibliotekos patalpas ir įrangą, negadinti inventoriaus

22.3. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų  apskaitą;

22.4. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka  pratęsti panaudos terminą;

22.5 gavus dokumentus panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui.

22.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.), praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;

22.7. praradus skaitytojo pažymėjimą vagystės ar stichinės nelaimės atveju, pateikti pažymą iš atitinkamų institucijų. Tuo pagrindu bus išduotas naujas pažymėjimas be pakeitimo mokesčio.

23.Vartotojui draudžiama:

23.1. naudotis kito skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;

23.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą ar atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

23.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas, ardyti katalogus, kartotekas, keisti nustatytą atvirų fondų tvarką;

23.4. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

24. Vartotojo atsakomybė:

24.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

24.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;

24.3. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų, privalo sumokėti delspinigius:

24.3.1. delspinigių dydis - 0,05 Lt už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;

24.3.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;

24.3.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku;

24.4. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą) turi pakeisti juos tokiais pat arba  pripažintais lygiaverčiais, arba atlyginti jų rinkos kaina:

24.4.1. dokumentą pripažįsta lygiaverčiu ar jo rinkos kainą nustato bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija;

24.4.2. jeigu pakeisti dokumentus (įrangą) yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

24.4.3. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 24.3. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;             

24.5. vartotojui, nesilaikančiam arba pažeidusiam šias taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

24.6. vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

           

25. Biblioteka turi šias teises:

25.1. nustatyti lankytojams ir vartotojams  prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

25.2. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis;

25.3. nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

25.4. nustatyti trumpesnį naujų,  ir (ar) ypač paklausių dokumentų (įrangos) panaudos terminą;

25.5. teisės aktų nustatyta tvarka ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

25.6. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų;

25.7. iš vartotojų, kurie nėra Šiaulių rajono gyventojai, už išduotus panaudai į namus dokumentus, imti jų rinkos kainos dydžio užstatą;

25.8. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis per 3 mėn. laikotarpį negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos)  ir laiku nesiėmė taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento (įrangos)  panaudos terminą;

25.9. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius taisyklių nustatyta tvarka;

25.10. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą, asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

25.11. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, piktybiškai pažeidinėjančius naudojimosi biblioteka taisykles;

25.12. bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų taisyklėse nustatytų reikalavimų;

25.13. dėl patalpų  ir fondų valymo, kompiuterinio tinklo profilaktinės apžiūros bei kitų bibliotekos darbų paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti vartotojų.

26.  Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:

26.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Viešosios bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

26.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais, tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus;

26.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

26.4.  išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

26.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialiųjų paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

26.6. taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą bei saugojimo trukmę;

26.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5296);

26.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

26.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

26.10.  nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus (įrangą) tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80 ) bei kitais teisės aktais;

26.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti  naudojimosi biblioteka taisykles;

 26.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

26.13. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.