Taisyklės

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA
BIBLIOTEKA IR JOS FILIALAIS TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrosios naudojimosi Varėnos rajono savivaldybės viešąja  biblioteka ir jos filialais taisyklės ( toliau – taisyklės)  nustato bendrą vartotojų aptarnavimo, registravimo, naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių  ar juose užfiksuotų  žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai  ir  juridiniai asmenys ( toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; Nr. 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu.
Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius  ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo  dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis  tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.
Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant  ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas  ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos  viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto  prieigos  paslaugomis.
Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų  nustatyta tvarka ir suteikiantis  teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams  suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis  ar kitomis ryšio priemonėmis.
Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu  visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.
 
 
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

4. Asmenims paslaugos prieinamos laisvai  tik užsiregistravus ar įgijus  skaitytojo pažymėjimą.
5. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos  dokumentus ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka ( jei licencija tai leidžia), bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis  bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
6. Asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
6.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
6.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
6.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekos veiklai būtinus  asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
6.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
6.4.1. susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
6.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
6.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;
6.5. sumokėjo skaitytojo pažymėjimo išdavimo mokestį.
7. Asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje registruojami atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką. Šiuo atveju taikomi 6 punkte nustatyti reikalavimai.
8. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas (is) gali būti  vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.
9. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešojoje bibliotekoje gali būti registruojami naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
10. Juridiniai asmenys bibliotekoje aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų  nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
11. Biblioteka suteikia vartotojui teisę laikinai naudotis jos paslaugomis už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis protingumo bei proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo vartotojui laiku.
12. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus,  naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas.
13. Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.
14. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui: asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.
15. Esant galimybei, senyvo amžiaus žmonėms, ligoniams ir neįgaliesiems pageidaujant  spaudiniai ir kiti dokumentai pristatomi į namus.
16. Viešos interneto prieigos paslaugos viešojoje bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo ( laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai, įrašant juos į registracijos žurnalą.

                        
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
           
17. Vartotojas turi teisę naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka:
17.1. gauti  išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
17.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;
17.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per 3 dienas gauti atsakymą;
17.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus naudotis bibliotekoje ar už jos ribų;
17.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);
17.6. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
17.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
17.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;
17.9. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;
17.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant  Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr.50-1598; 2003, Nr.28-1125) nuostatų;
17.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
17.12. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
18. Vartotojas privalo:
18.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
18.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
18.3. laiku grąžinti  panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
18.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai, patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
18.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
19. Vartotojui draudžiama:
19.1. naudotis kito vartotojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
19.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą  iš interneto programinę įrangą;
19.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
19.4. naudotis mobiliojo ryšio telefonais  bei kitais įrenginiais renginių  metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose);
19.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui: organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
20. Vartotojo atsakomybė:
20.1. vartotojas, nedelsdamas nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito  asmens paimtus ir  negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
20.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:
20.2.1. delspinigių dydis - 10 centų už vieną dokumentą per kalendorinę dieną;
20.2.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
20.2.3. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo laiku.
20.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai  sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, laikantis naudojimosi taisyklėse nustatytos  dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems ar nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarkos:
20.3.1. jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
20.3.2. jei dėl panaudai  gauto dokumento  praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką  ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 20.2.3 punkte. Žalos neatlyginus  ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisė aktų nustatyta tvarka;
20.4. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
20.5. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti  apribota teisė naudotis biblioteka.
           

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
21. Biblioteka turi šias teises:
21.1. registruojant  ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;
21.2. vartotojams į namus išduoti ne daugiau 5 bibliotekos dokumentus ir ne ilgesniam panaudos terminui kaip 30 dienų; esant reikalui, terminas gali būti pratęstas dokumentų  pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarka;
21.3. trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai) nustato bibliotekininkas;
21.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
21.5. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos ir užsienio šalių bibliotekų  dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;
21.6.  iš laikinai atvykusių  vartotojų, išduodant bibliotekos dokumentus panaudai ne bibliotekoje imti rinkos kainos dydžio užstatą.
21.7. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku  negrąžino panaudai gautų dokumentų ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
21.8. už bibliotekos dokumentų negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;
21.9. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų  nustatyta tvarka;
21.10. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;
21.11. vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;
21.12.  dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių  paskutinį kiekvieno mėnesio ketvirtadienį neaptarnauti  lankytojų ir vartotojų.
22. Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:
22.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
22.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastį, trukmę;
22.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;
22.4. išduodant bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
22.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;
22.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;
22.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T- 71 (Žin., 2008, Nr. 135 – 5298);
22.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
22.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
22.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2002, Nr.82-3522; 2003, Nr.102-4606; 2005, Nr. 97-3654, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“( Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr.3-80) bei kitais teisės aktais;
22.11. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
22.12. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.