Taisyklės

Rietavo savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

NAUDOJIMOSI RIETAVO SAVIVALDYBĖS  IRENĖJAUS OGINSKIO VIEŠĄJA  BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naudojimosi  Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešąja biblioteka taisyklės (toliau – Naudojimosi biblioteka taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešojoje  bibliotekoje ( toliau – Bibliotekos)    tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę,  Bibliotekos teises ir pareigas.

2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais

informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu –asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Naudojimosi biblioteka taisyklės yra parengtos  vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226) patvirtintomis taisyklių nuostatomis.

4. Naudojimosi biblioteka taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63- 1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą naudojančiose bibliotekose.

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, apsilankymas parodoje, renginyje ir pan.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Vartotojas – asmuo, Bibliotekų įstatymų bei Naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis Bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

 

II. Vartotojų registravimo ir aptarnavimo bibliotekoje tvarka

 

5. Vartotojų registravimo tvarka:

5.1. asmuo, norėdamas naudotis bibliotekoje ar už jos ribų, bibliotekos teikiamomis paslaugomis (gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir kitas paslaugas),  privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti:

5.1.1. bendrą skaitytojo pažymėjimą (elektroninį LIBIS skaitytojo pažymėjimą), galiojantį neribotą laiką iki susidėvėjimo ir suteikiantį teisę naudotis kitų Lietuvos bibliotekų, įdiegusių LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemį, paslaugomis;

5.1.2. fizinis asmuo iki 16 metų amžiaus Bibliotekoje registruojamas atėjus su vienu iš  tėvų, įtėvių ar globėju, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas) ir pateikus vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų asmens dokumento kopiją.

5.1.3. specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai Bibliotekoje registruojami pateikus šių įstaigų išduotą pažymą apie asmens mokymąsi jų įstaigoje.

5.1.4. vartotojo registravimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis, įregistruojant bendrojoje LIBIS vartotojų duomenų bazėje ir vietinėje Bibliotekos skaitytojų bazėje.

5.2. Registruodamasis skaitytojas:

5.2.1. pateikia  galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra savininko nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas;

 5.2.2 skaitytojo formuliare parašu patvirtina pateiktų asmens duomenų tikslumą ir duoda sutikimą juos tvarkyti remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R – 2545 (9.1), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. B – 107, bei įsipareigoja laikytis Naudojimosi biblioteka taisyklių;

5.2.3. sumoka Rietavo savivaldybės tarybos 2010m. vasario 4 d. Nr. T1-24 sprendimu „Dėl mokamų paslaugų, teikiamų Rietavo  savivaldybės   viešojoje bibliotekoje, įkainių nustatymo“ (su vėlesniais pakeitimais) nustatytą mokestį už bendrą skaitytojo pažymėjimą;

5.2.4. turintieji kitose bibliotekose įsigytą elektroninį LIBIS skaitytojo pažymėjimą pateikia asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir pasirašo skaitytojo formuliare. Naujas bendras pažymėjimas neišduodamas ir mokestis neimamas.

5.3. Bendras skaitytojo pažymėjimas išduodamas Bibliotekos (Plungės g. 19, Rietavas) skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

6. Vartotojų aptarnavimas:

6.1. Vartotojas aptarnaujamas tik pateikus bendrą skaitytojo pažymėjimą.

6.2. Vartotojai (skaitytojai ir lankytojai) aptarnaujami: Abonemente (aptarnavimo skyrius),  Periodikos skaitykloje, Bibliografiniame skyriuje, Interneto skaitykloje, filialuose.

6.3. Bibliotekoje registruotas fizinis asmuo iki 16 metų amžiaus aptarnaujamas Vaikų literatūros skyriuje ir filialuose.

6.4.  Biblioteka teikia nemokamas paslaugas: dokumentų skolinimą, interneto prieigą, kompiuterių prieigą, bibliografinį-informacinį konsultavimą, kultūrinių-edukacinių žodinių ir vaizdinių renginių lankymą;

6.5. Bibliotekos mokamos paslaugos: bendrų skaitytojų pažymėjimų (bilietų), dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas, atsakymas į bibliografines užklausas. Mokamų paslaugų kainos nustatytos Rietavo savivaldybės tarybos 2010m. vasario 4 d. Nr. T1-24 sprendimu „Dėl mokamų paslaugų, teikiamų Rietavo  savivaldybės   viešojoje bibliotekoje, įkainių nustatymo“(su vėlesniais pakeitimais);

6.6. Biblioteka neaptarnauja agresyvių, neblaivių ir nesilaikančių Naudojimosi biblioteka taisyklių asmenų.

7. Bendras skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę:

7.1. vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus į namus - ne daugiau kaip 5 ir ne ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui. Dokumento grąžinimo data nurodoma išdavimo čekyje. Dokumentų, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai, grąžinimo terminas gali būti pratęstas paskambinus telefonu, parašius elektroniniu paštu, bet  ne daugiau kaip 2 kartus. Itin paklausūs dokumentai išduodami 14 kalendorinių dienų.

7.2.  vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus iš uždarų fondų naudotis vietoje;

7.3. elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas;

8. Vieną kartą per metus vartotojai perregistruojami, patikslinami jų asmens duomenys, būtini Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

9. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, tokius duomenis kaip asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.

10. Bibliotekoje yra skirta kompiuterizuota darbo vieta silpnaregiams vartotojams.

 

III. Vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė

 

11. Vartotojas turi teisę:

11.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, registravimo ir aptarnavimo tvarką;

11.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

11.3. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą per 48 valandas.

11.4. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų, pagal punkte 7.1 nustatytą tvarką;

11.5. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus, pagal punkte 7.1 nustatytą tvarką;

11.6. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

11.8. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, Bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais;

11.9. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis;

11.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;

11.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

11.12. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

12. Vartotojas privalo:

12.1. laikytis elgesio viešoje vietoje, bendravimo etikos ir Naudojimosi biblioteka taisyklių;

12.2. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

12.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba 7.1 punkte nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą;

12.4. gavus dokumentus panaudai, patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

12.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus bendrą skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką.

13. Vartotojui draudžiama:

13.1. naudotis kito vartotojo bendru skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo bendrą skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

13.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

13.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

13.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir Bibliotekos Periodikos, Interneto skaityklose, filialų skaityklose ir ten, kur yra atitinkamas ženklinimas;

13.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

14. Vartotojo atsakomybė:

14.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą bendrą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo bendru skaitytojo pažymėjimu;

14.2. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos tokiais pat arba Bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma -  dvigubai padengti dokumento rinkos vertės kainą;

14.3. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą, padarytą kitam Bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai šių taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;

14.4. pabaigęs mokyklą ar dėl kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, moksleivis (studentas) privalo atsiskaityti su Biblioteka; iš savo mokymosi įstaigos gauna atsiskaitymo lapelį, kurį, nesant įsiskolinimų, pasirašo Bibliotekos Abonemento, Vaikų literatūros sektoriaus ar filialo darbuotojas;

14.5. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems Naudojimosi biblioteka taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

 

IV. Bibliotekos teisės ir pareigos

 

15. Biblioteka turi šias teises:

15.1. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-08-20 įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 101-5226) patvirtintas taisykles, parengti ir patvirtinti Naudojimosi biblioteka taisykles;

15.2. nustatyti vartotojams mokamų ir nemokamų paslaugų sąrašą;

15.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti Bibliotekos veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

15.4. nustatyti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo tvarką;

15.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams;

15.6. Rietavo savivaldybės tarybos 2010m. vasario 4 d. Nr. T1-24 sprendimu „Dėl mokamų paslaugų, teikiamų Rietavo  savivaldybės   viešojoje bibliotekoje, įkainių nustatymo“(su vėlesniais pakeitimais) patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas;

15.7.  padarytą turtinę žalą, asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus Bibliotekos dokumentus išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teismine tvarka;

15.8. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų;

15.9. Bibliotekos direktoriaus įsakymu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nesilaikė šių taisyklių 14, 15, 16 punktuose nustatytų reikalavimų;

15.10. paskutinę mėnesio darbo dieną neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, paskelbti fondų pagrindinio valymo diena.

16. Biblioteka, aptarnaudama lankytojus ir vartotojus, privalo:

16.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

16.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), per viešas komunikacijos priemones informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

16.3. išduodant Bibliotekos dokumentus panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), vartotojams, registracijos metu pateikusiems elektroninio pašto adresą, apie besibaigiantį dokumentų panaudos laiką pranešama elektroniniu laišku;

16.4. šiose taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti (5.2.1. punktas);

16.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

16.6. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

16.7. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei Rietavo savivaldybės tarybos patvirtintais sprendimais;

16.8. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus ir Naudojimosi biblioteka taisykles, matomoje vietoje įrengti Bibliotekos paslaugų rodyklę ir Bibliotekos planą;

16.9. vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę, esant poreikiui, vykdyti vartotojų poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

16.10. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atveju.