Taisyklės

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo valstybės ir savivaldybių ar jų institucijų įsteigtose bibliotekose, vykdančiose bibliotekų veiklą (toliau– bibliotekos) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.
 2. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją. Naudotis bibliotekomis turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau kartu – asmenys) Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir įkainius tvirtina Jurbarko rajono savivaldybės taryba.
4. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintomis „Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ (įsakymas Nr. ĮV-442).
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:
Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.
 Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojų pažymėjimas.
 Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui, naudojimasis atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.
 Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.
 Skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ir už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
 Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.
 Bendras skaitytojo pažymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose tam tikrą automatizuotą bibliotekų sistemą (LIBIS) naudojančiose bibliotekose.
 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO BIBLIOTEKOSE TVARKA

6. Vartotojų aptarnavimo sąlygos (paslaugos prieinamos laisvai ir tik užsiregistravus ar įsigijus skaitytojo pažymėjimą, panaudai išduodamų bibliotekos dokumentų skaičius, panaudos terminai, pratęsimo galimybės ir kt.) nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis teisėtumo, sąžiningumo, protingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos veiklos specifiką.
 7. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka bei naudotis kitomis naudojimosi taisyklėse nustatytomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).
 8. Fizinis asmuo, norėdamas įgyti skaitytojo pažymėjimą ir tapti vartotoju, turi:
 8.1. susipažinti su naudojimosi taisyklėmis;
 8.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą;
 8.3. užpildyti naudojimosi taisyklėse nustatytą registracijos formą, nurodant bibliotekų veiklai būtinus asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą;
 8.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:
 8.4.1.susipažino su naudojimosi taisyklėmis;
 8.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;
 8.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis.
 8.5. sumokėti skaitytojo pažymėjimo (dublikato) išdavimo mokestį, jei tokį numato naudojimosi taisyklės ar kiti teisės aktai.
 9. Fiziniai asmenys iki 16 metų amžiaus bibliotekoje gali būti registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba atsinešus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką (priedas). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.
 10. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai ir aukštųjų mokyklų mainų programų studentai viešosiose bibliotekose gali būti registruojami, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.
 11. Juridiniai asmenys aptarnaujami bibliotekose pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.
 12. Laikinasis skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui laikinai naudotis šios bibliotekos paslaugomis už užstatą. Užstato dydis vartotojui nustatomas remiantis protingumo ir proporcingumo principais, atsižvelgus į panaudai išduotų dokumentų įsigijimo ar rinkos kainą jų išdavimo laiku.
 13. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose ir norintis naudotis šios bibliotekos paslaugomis, privalo užsiregistruoti šių taisyklių 8 punkte nustatyta tvarka.
 14. Vartotojui praradus skaitytojo pažymėjimą ar jį sugadinus, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas (dublikatas), už kurį imamas mokestis, nustatytas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T2-233 (2 Lt).
 15. Vieną kartą per metus vartotojai gali būti perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus bibliotekų veiklai.
 16. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui, asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys.
 17. Neįgaliems vartotojams teisės aktų nustatyta tvarka turi būti numatytos specialios paslaugos ir (ar) aptarnavimo sąlygos, jei įprastos bibliotekos paslaugos ir aptarnavimo sąlygos jiems yra neprieinamos. Jei yra galimybės ir pagrįstas poreikis, specialios sąlygos gali būti taikomos aptarnaujant ligonius, senyvo amžiaus žmones ir kitas vartotojų grupes:
 17.1. aklieji ir silpnaregiai skaitytojai gali naudotis Kauno aklųjų bibliotekos kilnojamosios bibliotekėlės dokumentais, garsinėmis ir Brailio raštu parašytomis knygomis, jiems skirtas vienas kompiuteris su specialia programine įranga;
 17.2. neįgaliesiems, ligoniams ir senyvo amžiaus žmonėms jų pageidavimu dokumentai gali būti pristatomi į namus.
 18. Skaitytojai aptarnaujami, pateikus skaitytojo pažymėjimą suaugusiųjų abonemente, vaikų literatūros skyriuje ir skaityklose.
 19. Kai kurios bibliotekos paslaugos gali būti teikiamos vartotojui neįsigijus skaitytojo pažymėjimo (bibliotekos renginių, parodų lankymas, ekskursijos, konsultacijos, mokymai, trumpalaikis naudojimasis internetu ir kompiuteriais, kopijavimas, skenavimas, dokumentų skaitymas vietoje ir kt.).
 20. Skaitytojų aptarnavimo tvarka:
 20.1. dokumentai į namus skolinami panaudai ne daugiau kaip 10 vnt ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
 20.2. naujai gautiems, didelę paklausą turintiems arba tik šioje bibliotekoje saugomiems dokumentams išdavimo į namus terminą gali nustatyti biblioteka;
 20.3. reti ir vertingi dokumentai, informaciniai leidiniai, enciklopedijos, kartografijos, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami;
 20.4. iš bibliotekos skaityklų į namus skolinami žurnalai, išskyrus einamųjų metų naujausius numerius, ne ilgesniam kaip 5 dienų laikotarpiui;
 20.5. skaitytojo prašymu naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas du kartus mėnesiui, jei jų nereikalauja kiti skaitytojai;
 20.6. skaitytojai, atvykę iš kitų rajonų, skolinasi dokumentus už užstatą, kurio dydis nustatomas kaip nurodyta 12 punkte; panaudos terminas nustatomas toks kaip 20.1 punkte, pratęsiamas kaip nurodyta 20.5 punkte; surinktos lėšos apskaitomos pagal grynųjų pinigų priėmimo – išdavimo tvarką (kasos operacijų); laiku negrąžinus panaudai paimtų dokumentų, užstatas lieka bibliotekos biudžete;
 20.7. biblioteka teikia tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugą, skaitytojų pageidavimu užsakant dokumentus iš kitų šalies ir užsienio bibliotekų; dokumentų parsiuntimo – išsiuntimo paštu, kopijavimo (jei siunčiama kopija)  išlaidas apmoka vartotojas.
 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

21. Vartotojas turi teisę:
21.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;
 21.2. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
 21.3. apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir per protingą terminą gauti atsakymą;
 21.4. gauti panaudai bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis bibliotekoje ir už jos ribų;
 21.5. pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą, patalpas);
 21.6. naudotis nemokama prieiga prie interneto, bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;
 21.7. naudotis tarpbibliotekinio skolinimosi paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių ar užsienio bibliotekų;
 21.8. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;
 21.9. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;
 21.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) nuostatų;
 21.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;
 21.12. bibliotekos administracijai žodžiu, raštu, el. paštu ir kt. ryšio priemonėmis pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos; skundai sprenžiami neatidėliojant;
21.13. dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.
 22. Vartotojas privalo:
22.1. laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų;
22.2. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;
22.3. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;
22.4. gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui;
22.5. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką.
23. Vartotojui draudžiama:
23.1. naudotis kito skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;
23.2. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
23.3. bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
23.4. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu ir bibliotekos patalpose (pavyzdžiui, skaityklose), kuriose yra atitinkamas ženklinimas, triukšmauti, garsiai kalbėtis;
23.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.
24. Vartotojo atsakomybė:
24.1. vartotojas, nedelsiant nepranešęs bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;
24.2. vartotojas, nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų dokumentų (įrangos), privalo sumokėti delspinigius;
24.2.1. delspinigių dydis ne didesnis kaip 5 centai per kalendorinę dieną, pradedami skaičiuoti kitą dieną, pasibaigus panaudos terminui;
24.2.2. delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąžintų bibliotekos dokumentų (įrangos) įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų išdavimo metu.
24.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus (įrangą), turi juos pakeisti tokiais pačiais arba pripažintais lygiaverčiais dokumentais, jei pakeisti dokumentus yra neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;
24.4. jei dėl panaudai gauto dokumento (įrangos) praradimo ar sugadinimo vartotojas nesikreipia į biblioteką ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, jis turi atlyginti padarytą žalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 24.2.2. punkte. Žalos neatlyginus ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka, jei išieškojimas nepareikalaus daugiau lėšų, nei padaryta žala;
24.5. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus ir žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai naudojimosi taisyklių ir teisės aktų nustatyta tvarka;
24.6. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

25.  Biblioteka turi teises:
25.1. nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;
25.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;
25.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus asmens duomenis;
25.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių, panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;
25.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai);
25.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;
25.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio.
25.8.  iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse.
25.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;
25.10. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius kaip nustatyta naudojimosi taisyklių 24.2 punkte;
25.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;
25.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius  ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);
25.13. bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklių reikalavimų;
25.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinio bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį neaptarnauti lankytojų ir vartotojų.
26. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:
26.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;
26.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;
26.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų galimybės;
26.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;
26.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ir aptarnavimo sąlygų;
26.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas privalo pateikti , norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;
26.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., Nr. 135-5298);
26.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
26.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;
26.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
26.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę;
26.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;
26.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;
26.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.
                                  ___________________________________