Taisyklės

Kauno apskrities viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

                      2. Kauno apskrities viešoji  biblioteka (toliau – biblioteka) kaupia ir saugo universalų lietuviškų ir užsienio dokumentų fondą įvairiose informacijos laikmenose, pirmenybę teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentams. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

                      3. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo(Žin., 1995, Nr. 51-1245; TAR 2013-12-31, Nr. 00289) šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešosios interneto prieigos vartotojams, tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas bibliotekoms – TBA standartuose ir šiose taisyklėse nustatyta  tvarka, kitiems juridiniams asmenims – pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

                      4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (2 priedas), parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintu Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu(Žin.,2005, Nr.134-4832; TAR, 2016-11-11, Nr.26690).

                      5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme(Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804; TAR, 2016-11-09, Nr. 26494), Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintose Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse(Žin., 2010, Nr. 101-5226; TAR, 2014-12-19, Nr. 20038), Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. (Pagrindinės sąvokos – 1 priedas).

                      6. Vartotojus biblioteka aptarnauja: rugsėjo–gegužės mėnesiais darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 19 val. (Senųjų ir retų spaudinių skaitykloje, Muzikos leidinių ir Vaikų literatūros skyriuose lankytojai aptarnaujami nuo 10 val. iki 18 val., Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose I – 14.00–18.00 val., II – 8.30–13.00 val., III–V – 12.00–16.30 val.). Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis – švaros diena, lankytojai neaptarnaujami. Šeštadieniais lankytojai aptarnaujami nuo 10.00 val. iki 17.00 val., sekmadieniais, švenčių dienomis biblioteka nedirba. Birželio–rugpjūčio mėnesiais nustatomas kitas lankytojų aptarnavimo laikas. Aptarnavimo laikas keičiamas tik išimtiniais atvejais, pakeitimai iš anksto skelbiami bibliotekoje ir bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt.

 

II SKYRIUS

VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ) REGISTRAVIMAS

 

                      7. Vartotojams registruoti ir aptarnauti bibliotekoje naudojamas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas. Jo naudojimo tvarka – 6 priede.

                      8.Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje (registruojantis būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu) ir turintis LIBIS skaitytojo pažymėjimą;

                             8.1. vartotojams, kurie Bendrosios skaitytojų registracijos duomenų bazės duomenimis yra skolingi kitoms LIBIS bibliotekoms, leidiniai laikinai (iki atsiskaitymo su biblioteka, kuriai yra skolingi) į namus neskolinami.

                      9. Vartotojai (skaitytojai) registruojami registracijos ir informacijos vietoje(Radastų g. 2, II a. fojė) ir visose aptarnavimo vietose.

                      10. Asmuo, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi:

                      10.1. susipažinti su taisyklėmis;

                      10.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka;

                      10.3. užpildyti registracijos formą (5 priedas), nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo sutikimu) asmens duomenis;

                      10.4. pasirašyti registracijos formoje ir taip patvirtinti, kad:

                      10.4.1. susipažino su taisyklėmis ir apie delspinigių mokėjimo tvarką yra informuotas,

                      10.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis,

                      11.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

                      10.5. pateikti turimą LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba įsigyti LIBIS pažymėjimą.

                      11. Asmuo iki 16 metų amžiaus, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi dvi galimybes:

                      11.1. ateiti su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (4 priedas) ir pateikia galiojančius asmens dokumentus su nuotrauka ir asmens kodu (asmens iki 16 m. amžiaus bei vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų);

                      11.2. ateiti savarankiškai bei pateikti tėvų, įtėvių ar globėjų nustatytos formos paraišką (4 priedas) ir pareiškėjo galiojančio asmens dokumento su nuotrauka ir asmens kodu kopiją ir galiojantį savo asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Paraiška pildoma pagal 10 punkte nustatytus reikalavimus.

                      12. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą ir galiojantį savo asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

                      13. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus), Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134) 19, 25.3, 25.4, 37, 41, 42  punktai (7 priedas).

                      14.Lankytojas – asmuo, neturintis skaitytojo pažymėjimoir besinaudojantis bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas registravimas. Lankytojams priskirtini ir vartotojus lydintys asmenys, ekskursantai, registruotieji viešosios interneto prieigos vartotojai.

 

III SKYRIUS

VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ) APTARNAVIMO TVARKA

 

                      15. Skaityklose esančius leidinius vartotojas pasiima pats. Leidiniais, kurie pažymėti raudona lipde, galima naudotis tik tose skaityklose, kuriose jie saugomi. Raudona lipde nepažymėtais leidiniais registruoti vartotojai gali naudotis vietoje ir skolintis į namus. Skolinimą į namus fiksuoja darbuotojas arba pats vartotojas savitarnos aparatu.

                       16. Saugyklose saugomi leidiniai užsakomi naudojantis katalogų informacija. Šiuos leidinius paduoda darbuotojai, kuriems jie ir grąžinami. Apie galimybę tokį leidinį skolintis į namus ir skolinimo terminus informuoja darbuotojas.

                      17. Iš bibliotekos patalpų galima išnešti tik tuos leidinius, kurie įrašyti į panaudai išduotų (į namus) dokumentų apskaitą (darbuotojų, savitarnos aparatu, įrašyti į formuliarą).

 

 

18. Leidiniai į namus skolinami tik registruotiems vartotojams:

Vieta

Leidinių skolinimo apribojimai

Kiekis

(egz.)

Naudojimosi terminas

Naudojimosi termino pratęsimas

Vaikų literatūros skyrius

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde ir einamojo mėn. žurnalai.

7**

15 d.

(8 37) 324 225,

vaikai@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Muzikos leidinių abonementas

K. Donelaičio g. 8, I a.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde.

10**

30 d.

(8 37) 324 327, muzika@kvb.lt, http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Grožinė literatūra

Radastų g. 2, III a. fojė

 

7*

Labai paklausių leidinių 7–15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 442 , http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Periodikos skaitykla

Radastų g. 2, III a.,

305 kamb.

Neskolinami laikraščiai, paskutinieji du žurnalų numeriai bei vienintelis žurnalų lietuvių kalba egzempliorius.

3 egz. arba 1 įrištas komplektas

15 d.

(8 37) 324 321, periodika@kvb.lt

Meno leidinių skaitykla Radastų g. 2, IV a.,

406 kamb.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m., leidiniai pažymėti raudona lipde, taip pat paskutinis leidinio egzempliorius (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas), išskyrus rankdarbių ir grožinės literatūros knygas.

7*

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 243,

menas@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos

Radastų g. 2, IV a.,

404 kamb.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde bei žurnalų ir laikraščių paskutinieji numeriai.

10

15 d.

(8 37) 324 229,

Info-de.kaunas@kvb.lt,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Leidinių išdavimas / grąžinimasRadastų g. 2, IV a. 415 kamb.

Pagrindinės saugyklosfondo leidiniai

Radastų g. 2, IV a., 415 kamb.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m.

Neskolinamas lietuvių kalba  išleistų leidinių paskutinis egzempliorius, jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas). Neskolinamas užsienio kalba išleistų  enciklopedijų ir žodynų paskutinis egzempliorius, jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento.

Grožinė literatūra, išleista nuo 1946 m., skolinama be apribojimų.

5*

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357

(8 37) 324 443,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Gamtos mokslų, Humanitarinė literatūra

Radastų g. 2, IV a.,

415, 418 kamb.

Užsakyti / rezervuoti leidiniai – 415 kamb.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde.

10*

Labai paklausių leidinių 7–15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357,

(8 37) 324 443,

http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

 

*Rėmėjams – 10 egz., asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, aukštas specialiųjų poreikių tenkinimo lygis – 20 egz.

**Per pirmąjį apsilankymą skolinama ne daugiau kaip 3 leidiniai.

 

                      19. Dokumentai (įranga) yra skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą (priklausomai nuo bibliotekos finansinių galimybių). Informuoti apie kitu būdu (ranka užpildžius formuliarą, užsakymo lapelį) skolintų leidinių besibaigiantį ar pasibaigusį skolinimosi laikotarpį biblioteka galimybių neturi.

                      20. Vartotojas gali du kartus pratęsti paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs arba / ir kitų skaitytojų reikalaujami): internetu (http://katalogas.kvb.lt->„Mano sritis“), gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių, kuris leidinį paskolino.

                      21. Leidinius, pasiskolintus į namus iš bet kurio bibliotekos padalinio, galima grąžinti:

                      – į bibliotekos padalinį, iš kurio leidinys paskolintas;

                      – registracijos ir informacijos darbuotojams (II a. fojė);

                      – leidinių grąžinimo savitarnos įrenginiu, esančiu prie tarnybinio įėjimo (Radastų g. 2) (bet kuriuo metu).

                      22. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

                      22.1. delspinigių dydis – 0,03 Eur už vieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną;

                      22.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui;

                      22.3. didžiausia delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (šiuo metu BSI – 38 Eur (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 924 „Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo“(TAR, 2014-09-15, Nr. 12298))nepriklausomai nuo laiku negrąžintų dokumentų kiekio ir jų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų skolinimosi metu. Jei bendra delspinigių suma nesiekia 1 BSI dydžio, maksimalūs delspinigiai už vieną laiku negrąžintą leidinį yra:

            22.3.1. to leidinio įsigijimo kaina, įrašyta leidinyje ir bibliotekos fondo vienetinės apskaitos dokumentuose;

            22.3.2. kai leidinys neatitinka rinkos kainos t.y. įsigytas už rublius, talonus, litus ar kai dokumentas retas, vertingas, unikalus, tuomet rinkos kaina to leidinio nustatoma vadovaujantis bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinta dokumentų įkainojimo metodika ir patvirtintais įkainiais Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje.

                      22.4. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), grąžinęs leidinius, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų leidinių į namus.

                      23. Vartotojui (skaitytojui), neturinčiam 16 metų ir vėluojančiam grąžinti leidinius, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negrąžintas, bet ne daugiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

                      24. Laikinas apribojimas naudotis bibliotekos paslaugomis:

                      24.1. vartotojui, laiku negrąžinusiam leidinių ir nepratęsusiam naudojimosi jais termino, laikinai ir be atskiro įspėjimo apribojama teisė naudotis bibliotekos paslaugomis:

                      24.1.1. praėjus 60 dienų nuo leidinio grąžinimo termino;

                      24.1.2. praėjus 10 dienų nuo labai paklausaus ir todėl trumpesniam laikui (iki 15 dienų) paskolinto leidinio grąžinimo termino;

                      24.2. laikino apribojimo naudotis bibliotekos paslaugomis metu vartotojui teikiamos tik tos paslaugos, kuriomis gali naudotis neregistruoti lankytojai;

                      24.3. laikinas apribojimas naudotis bibliotekos paslaugomis atšaukiamas vartotojui grąžinus visus bibliotekos leidinius, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs.

                      25. Visos piniginės įmokos (už suteiktas paslaugas, delspinigiai, žalos atlyginimas) mokamos į bibliotekos kasą K. Donelaičio g. 8, I a. fojė ir savitarnos terminalu Radastų g. 2, II a. fojė (Registracija ir informacija), išimtiniais atvejais – į bibliotekos banko sąskaitą. Skolų išieškojimo atveju pinigai pervedami į bibliotekos banko sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

NAUDOJIMOSI KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SENŲJŲ IR RETŲ SPAUDINIŲ SKYRIAUS DOKUMENTAIS TAISYKLĖS

 

                      26. Naudojimosi Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentais taisyklės yra Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisykliųdalis, reglamentuojanti šiame skyriuje saugomų rankraštinių dokumentų, inkunabulų, XVI–XX a. knygų, žemėlapių, periodinių leidinių (toliau – Dokumentai) bei pagalbinio fondo prieinamumo, naudojimo ir saugojimo specialiuosius reikalavimus.

                      27. Skaitytojų aptarnavimo Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomais dokumentais tvarka ir sąlygos

                      27.1. Skaitytojas skyriaus skaityklos darbuotojui pateikia LIBIS skaitytojo pažymėjimą. Jo neturintis lankytojas užpildo skaitytojo registracijos kortelę ir įsigyja LIBIS skaitytojo pažymėjimą:

                      27.1.1.Registruotas vartotojas (skaitytojas) gali naudotis visomis skyriuje teikiamomis paslaugomis.

                      27.1.2.Neregistruotas vartotojas (lankytojas) gali naudotis informacinėmis paslaugomis, katalogais, vieša interneto prieiga, tačiau negali naudotis Dokumentais, saugomais Senųjų ir retų spaudinių skyriaus fonde.

                      27.2. Dokumentai išduodami tik pateikus užpildytą užsakymo lapelį.

                      27.3. Dokumentai į namus neskolinami, skaitomi tik skyriaus skaitykloje.

                      27.4. Vienam asmeniui vienu metu išduodama ne daugiau kaip 5 dokumentai, asmenims iki 16 metų amžiaus vienu metu išduodama tik vienas dokumentas.

                      27.5. Skaitytojams išduodama tik sutvarkyti (turintys pastovų šifrą, suinventorinti) dokumentai.

                      27.6. Kataloguojami, skaitmeninami, restauruojami, blogos fizinės būklės (dokumento fizinė būklė laikoma bloga, kaijoįrišimas iširęs ar nefunkcionalus, trupa popierius, pabirę lapai, defektuoti, sulipę puslapiai, dokumentas pažeistas mikroorganizmų) ir Senųjų spaudinių ekspozicijoje esantys dokumentai neišduodami.

                      27.7. Skaitytojams pageidaujant užsakyti dokumentai skaitykloje laikomi vieną savaitę, vėliau jie grąžinami į saugyklas.

                      27.8. Unikalūs dokumentai, XV–XIX a. vid. spaudiniai, iki 1904 m. lietuvių kalba leisti spaudiniai, rankraščiai ir pogrindžio leidiniai išduodami atsižvelgiant į atsakingo už atitinkamo fondo tvarkymą darbuotojo rekomendacijas.

                      27.9. Rankraštiniųdokumentų naudojimo sąlygas nustato dovanotojai ir Rankraščių perdavimo-priėmimo nuolatiniam saugojimui aktas.

                      27.10. Skaitytojas, grąžindamas rankraštinį dokumentą jį išdavusiam darbuotojui, saugojimo vieneto aplanke įrašo savo pavardę ir užrašo duomenis apie darytus išrašus bei kopijas.

                      27.11. Dokumento originalas neišduodamas, jeigu yra prieinama jo kopija (kserokopija, fotografuotinis ir šiuolaikinis leidimas, CD) ar skaitmeninė versija (www.epaveldas.ltbei kituose interneto portaluose).

                      27.12. Darbuotojas patikrina visus skaitytojo grąžinamus dokumentus. Jeigu nustatoma, kad skaitytojas pakenkė dokumentams, surašomas laisvos formos aktas.

                      27.13. Skaitytojai privalo saugoti senuosius dokumentus (ypač defektuotus ir / ar didelio formato leidinius), atsargiai ir atsakingai su jais elgtis.

                      27.14. Apie leidiniuose rastus raštelius ar kitus daiktus skaitytojas privalo informuoti skaityklos darbuotoją.

                      27.15. Skaitytojams draudžiama:

                      – be darbuotojo leidimo išsinešti iš skaityklos norimus kopijuoti dokumentus;

                      – naudotis technikos priemonėmis, jeigu jos kenkia dokumentams;

                      – perduoti dokumentus kitiems asmenims;

                      – lapus dėti į kitą aplanką, lankstyti, rašyti pastabas juose ar popieriuje, padėtame ant dokumentų, ar kitaip juos žaloti;

                      – atversti leidinius jėga, į juos remtis, guldyti tekstu į apačią, užlenkti puslapius, palikti leidiniuose įvairius žymeklius.

                      27.16. Juridiniai asmenys gali skolintis dokumentus parodoms ar kitoms reikmėms tik bibliotekos direktoriui leidus – pateikę prašymą ir pasirašę leidinių panaudos sutartį (5 priedas).

                      28. Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų fragmentų kopijavimo, fotografavimo ir skenavimo sąlygos

                      28.1. Teikiant skyriaus dokumentų kopijavimo ir skenavimo paslaugas skaitytojams, jie informuojami apie Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą ir privalo naudodamiesi paslauga laikytis šio įstatymo reikalavimų.

                      28.2. Skyriuje esančių leidinių fragmentus kopijuoti, skenuoti leidžiama, atsižvelgiant į leidinių fizinę būklę, įrišimo ypatybes, turimų egzempliorių skaičių. Leidimą, užpildžius prašymą (5A priedas), suteikia skyriaus vedėjas. Paslauga yra mokama, kainos nurodytos bibliotekos direktoriaus patvirtintų mokamų paslaugų sąraše.

                      28.3. Siekiant apsaugoti ypač vertingus dokumentus nuo neigiamo mechaninio poveikio, kopijuotidraudžiama:

– dokumentus, išleistus iki 1850 m.,

– lietuviškus spaudinius, išleistus iki 1920 m.,

– autografuotus ir asmeninių kolekcijų spaudinius,

– laikraščių komplektus,

– bibliotekoje esančius unikalius bei vienintelius knygos ar žurnalo egzempliorius,

– nepublikuotus dokumentus,

– leidinius, turinčius popierinę ar skaitmeninę kopiją.

                      28.4. Siekiant apsaugoti ypač vertingus dokumentus nuo neigiamo mechaninio poveikio, šiuos dokumentus skenuoti leidžiama tik išimties tvarka:

– dokumentus, išleistus iki 1850 m.,

– lietuviškus spaudinius, išleistus iki 1920 m.,

– autografuotus ir asmeninių kolekcijų spaudinius,

– laikraščių komplektus,

– bibliotekoje esančius unikalius bei vienintelius knygos ar žurnalo egzempliorius,

– nepublikuotus dokumentus,

– leidinius, turinčius popierinę ar skaitmeninę kopiją.

                      28.5. Darbuotojui leidus, skaitytojas gali 28.3 papunktyje nurodytus dokumentus fotografuoti nenaudodamas blykstės.

 

V SKYRIUS

NAUDOJIMOSI LEIDINIAIS IŠ NACIONALINIO PUBLIKUOTŲ DOKUMENTŲ

ARCHYVINIO FONDO TAISYKLĖS

 

                      29.Bendroji dalis

                      29.1. Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau – archyvinis fondas), kurio pagrindinis tikslas – sukaupti ir išsaugoti Lietuvos rašytinį kultūros paveldą bei sudaryti galimybes žmonėms jį pažinti dabar ir ateityje, nuostatai (Žin., 2007, Nr. 50-1981) nustato, kad „spaudos archyvo antrojo fondo dalis, apimanti dokumentus, išleistus nuo 1905 metų“ yra saugoma Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje;

                      29.2. vartotojai aptarnaujami laikantis archyvinio fondo nuostatų reikalavimo: „Archyvinio fondo dokumentais vartotojai gali naudotis tik išimtiniais atvejais specialiose skaityklose ir tik tuo atveju, jei kituose bibliotekos fonduose nėra atitinkamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos. Dokumentų naudojimo tvarką nustato bibliotekų vadovai“ (12 punktas);

                      29.3. archyvinio fondo leidiniai bibliotekoje ženklinami specialiu spaudu „Kauno apskrities viešoji biblioteka. Archyvinis egzempliorius“ (jis rodo, jog leidinys skirtas saugoti, bet ne nuolat naudoti);

                      29.4. einamųjų metų archyvinio fondo leidiniai eksponuojami parodoje „Bibliotekos nauji leidiniai“ Periodikos skaitykloje. Vasarą paroda neorganizuojama, nauji leidiniai iš karto perduodami į archyvinį fondą.

                      30.Aptarnavimo leidiniais tvarka

                      30.1. leidiniai skolinami tik registruotiems vartotojams (skaitytojams).

                      30.2.leidiniai skolinami naudotis tik bibliotekoje (nustatytoje skaitykloje) ir tik tuomet, kai kituose bibliotekos fonduose nėra reikiamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos. Jei pageidaujamas leidinys yra kuriame nors bibliotekos skyriuje – vartotojas nukreipiamas į tą skyrių;

                      30.3. leidiniai neskolinami TBA; bibliotekoms ar kitoms institucijoms dokumentai iš archyvinio fondo gali būti skolinami tik tų institucijų vadovų raštišku prašymu, kai garantuojamas jų saugumas;

                      30.4. informacija apie bibliotekos archyviniame fonde saugomus leidinius pateikiama bibliotekos kompiuteriniame kataloge ir LIBIS suvestiniame kataloge;

                      30.5. leidiniai, užpildžius užsakymo lapelį ir padavus jį darbuotojui, užsakomi Periodikos skaitykloje (periodiniai) arba leidinių išdavimo vietoje 415 kamb. (neperiodiniai);

                      30.6. užsakyti periodiniai leidiniai atsiimami ir skaitomi Periodikos skaitykloje (vienu metu ne daugiau kaip 6 žurnalų numeriai arba 1 mėn. laikraščių komplektas); kiti užsakyti leidiniai atsiimami (ne anksčiau kaip po 20 min.) ir skaitomi aptarnavimo vietoje Gamtos mokslų literatūra; išsinešti leidinių iš šių aptarnavimo vietų negalima;

                      30.7. leidinys grąžinamas tą pačią dieną, pasilikti jį kitai dienai skaitykloje negalima;

                      30.8. esant poreikiui, vartotojas gali pasidaryti leidinio fragmento kopiją aptarnavimo vietoje esančiu savitarnos kopijavimo aparatu; iš patalpos leidinio išsinešti negalima.

 

VI SKYRIUS

NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU (TBA) TVARKA

 

                      31.Registruotiems vartotojams (skaitytojams)

                      31.1. TBA gali naudotis tik registruoti vartotojai;

                      31.2. biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas;

                      31.3. visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio), taip pat papildomus užsienio bibliotekų mokesčius sumoka vartotojas;

                      31.4. užsakymus priima ir dokumentus išduoda Katalogų salėje dirbantis bibliografas-konsultantas, juos taip patgalima pateikti el. paštutba@kvb.lt. Dokumentais galima naudotis tik bibliotekoje iki nurodyto grąžinimo termino; leidinio naudojimo terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka;

                      31.5. sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles;

                      31.6. vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė.

                      32.Kolektyviniams abonentams

                      32.1. bibliotekos TBA skolina dokumentus arba siunčia jų fragmentų kopijas bibliotekoms;

                      32.2. bibliotekos TBA gali naudotis Lietuvos Respublikos bibliotekos (apribojimai taikomi tik Kauno mieste esančioms bibliotekoms) ir kitų valstybių bibliotekos;

                      32.3. teisę naudotis bibliotekos TBA suteikia TBA sutartis;

                      32.4. biblioteka skolina dokumentus ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui (skolinimo terminą lemia leidinio paklausa bibliotekoje ir turimas egzempliorių kiekis);

                      32.5. neskolinami:

                      32.5.1. leidiniai iš Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo;

                      32.5.2. autografuoti spaudiniai ir kiti reti bei vertingi leidiniai;

                      32.5.3. laikraščių ir žurnalų komplektai;

                      32.5.5. dokumentai, kuriais nuolat naudojasi bibliotekos vartotojai;

                      32.6. abonentui pageidaujant, kopijuojami dokumentų fragmentai, įskaitant skaitmeninį informacijos nuskaitymą (skenavimą); už kopijas abonentas sumoka pagal galiojančius bibliotekos mokamų paslaugų įkainius;

                      32.7. jei bibliotekos fonduose nėra abonentui reikalingo dokumento, TBA persiunčia užsakymą kitoms Lietuvos bibliotekoms. Abonentas dokumentą gauna tiesiai iš jį skolinančios bibliotekos ir grąžina jai pasibaigus naudojimosi laikui.

                      33.Abonento atsakomybė

                      33.1. abonentas, pametęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu dokumentu, o už kitos bibliotekos dokumentus atsako pagal jos reikalavimus;

                      33.2. abonentui, negrąžinusiam dokumentų nustatytu laiku, kiti dokumentai neskolinami, kol negrąžinami tie, kurių naudojimosi terminas baigėsi;

                      33.3. abonentas sumoka visas dokumento siuntimo išlaidas pagal pašto paslaugų tarifus;

                      33.4. su abonentu, nesilaikančiu TBA taisyklių, nutraukiama TBA sutartis.

 

VII SKYRIUS

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERINĖMIS DARBO VIETOMIS (KDV) TVARKA

 

                      34.Bibliotekoje yra

                      34.1. viešosios interneto prieigos taškai (VIPT): Radastų g. 2, II a. fojė (4 KDV) ir K. Donelaičio g. 8 Muzikos leidinių skaitykloje (6 KDV). Tai patalpos, kuriose yra kompiuterių, prijungtų prie viešojo naudojimo kompiuterių tinklų (interneto), ir lankytojams neatlygintinai teikiamos prieigos prie šių tinklų paslaugos;

                      34.2. kompiuterinės darbo vietos, skirtos paieškai bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC): Radastų g. 2 – II a. fojė, Katalogai (234 kamb.), aptarnavimo vietose Grožinė literatūra (III a. fojė), Humanitarinė literatūra (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Meno leidinių skaitykloje (406 kamb.), Periodikos skaitykloje (305 kamb.), Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb); K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 – Vaikų literatūros skyriuje; K. Donelaičio g. 8 – Senųjų ir retų spaudinių ir Muzikos leidinių skyriuose;

                      34.3. kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga: Radastų g. 2 – Inovacijų laboratorijoje „ILaB“ (328 kamb.), Elektroninės informacijos (321 kamb.), Meno leidinių (406 kamb.), Kaunistikos (304 kamb.), Periodikos (305 kamb.) skaityklose, aptarnavimo vietose Humanitarinė literatūra (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb.); K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 – Vaikų literatūros skyriuje; K. Donelaičio g. 8 – Senųjų ir retų spaudinių skyriuje;

                      34.4. nemokamas belaidžio interneto ryšys (vartotojas– biblioteka, slaptažodis – biblioteka): K. Donelaičio g. 8 – Muzikos leidinių skyriuje, Senųjų ir retų spaudinių skaitykloje, Radastų g. 2 – visame pastate.

                      35.Vartotojų aptarnavimo tvarka

                      35.1. registracija

                      35.1.1. vartotojams, kurie pirmą kartą registruojami VIPT ir Elektroninės informacijos skaitykloje (EIS) viešosios interneto prieigos vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS), suteikiami asmeniniai prisijungimo duomenys: nuolatinis vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis. Šie duomenys galioja visuose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIP prisijungimo taškuose neribotą laiką;

                      35.1.2. nepilnamečiai vartotojai (iki 18 m.), pateikę mokinio pažymėjimą, registruojami registracijos žurnale, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą (pagal Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“2007, Nr. 96-3895; 2012, Nr. 106-5392) (9 priedas);

                      35.2. prisijungimas prie stacionarių kompiuterių VIPT ir EIS

                      35.2.1. suaugusiesiems – rinktis vartotojo sąskaitą „Vieša prieiga“;

                      35.2.2. nepilnamečiams – rinktis vartotojo sąskaitą „Iki 18 metų“ (pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymą(2002, Nr. 91-3890; 2011, Nr. 132-6277) (9 priedas);

                      35.2.3. eilutėje „Prisijungimo vardas“ įrašyti suteiktą prisijungimo vardą;

                      35.2.4. eilutėje „Slaptažodis“ įrašyti suteiktą slaptažodį. Pamiršus prisijungimo duomenis – kreiptis į darbuotoją;

                      35.2.5. spausti „Patvirtinti“;

                      35.3. atsijungimas

                      35.3.1. užverti visus atidarytus langus;

                      35.3.2. spausti „Išeiti“.

                      36.Vartotojas gali

                      36.1. gauti kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultaciją bei individualų mokymą (iki 1 val.);

                      36.2. ieškoti informacijos internete, bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC);

                      36.3. jungtis prie KAVB prenumeruojamų bei terminuotos prieigos duomenų bazių (prisijungimo slaptažodžių teirautis darbuotojo);

                      36.4. bendrauti el. paštu, pokalbių svetainėse (tik VIPT), žaisti žaidimus (tik VIPT);

                      36.5. naudotis kompiuteriuose įrengta legalia programine įranga;

                      36.6. naudotis asmeniniais nešiojamaisiais kompiuteriais ir belaidžiu internetu bibliotekos viešosiose erdvėse;

                      36.7. rezervuoti naudojimosi kompiuteriu laiką;

                      36.8. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas (USB atmintinę, CD-R);

                      36.9. naudotis mokamomis paslaugomis, nurodytomis mokamų paslaugų sąraše;

                      36.10. naudotis KAVB fondo kompaktinėmis plokštelėmis (tik registruoti bibliotekos skaitytojai);

                      36.11. keisti prisijungimo slaptažodį adresuhttp://savitarna.bibliotekospazangai.lt/VIPTLoginForm.aspx;

                      36.12. naudotis dezinfekuojančiomis priemonėmis;

                      36.13. pareikšti nuomonę Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygoje (aptarnavimo vietose) ir bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt.

                      37.Naudojimosi laiko apribojimai

                      37.1. jei yra laukiančių pasinaudoti kompiuterine darbo vieta – vieno prisijungimo trukmė ribojama iki 1 val.;

                      37.2. nepilnametis asmuo gali naudotis bibliotekos kompiuteriu ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darydamas 15 min. pertrauką po valandos.

                      38.Vartotojui draudžiama

                      38.1. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

                      38.2. diegti, bandyti bibliotekos kompiuteriuose atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

                      38.3. naudotis kompiuterine darbo vieta kartu su kitais asmenimis (be darbuotojo leidimo);

                      38.4. naršyti pornografiniuose, erotinio pobūdžio,  smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą propaguojančiuose tinklalapiuose, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

                      38.5. žaisti žaidimus, naudotis pokalbių svetainėmis (išskyrus VIPT);

                      38.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

                      38.7. taisyti, laužyti ir gadinti techninę įrangą, kitą bibliotekos turtą;

                      38.8. jungti asmeninius nešiojamus kompiuterius į kompiuterinį bibliotekos tinklą.

                      39.Vartotojų atsakomybė

                      39.1. vartotojams, nesilaikiusiems 37,38 punktuose nustatytų reikalavimų, nebeleidžiama naudotis kompiuterinėmis darbo vietomis;

                      39.2. vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veikas), vykdytas viešojoje interneto erdvėje ir bibliotekos informacinėje sistemoje;

                      39.3. vartotojams galioja visi bendrieji atsakomybės reikalavimai, nurodyti Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklių 42, 43, 44 punktuose.

 

VIII SKYRIUS

VARTOTOJO (LANKYTOJO, SKAITYTOJO) TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

                      40.Neregistruotas vartotojas (lankytojas) turi teisę

                      40.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;

                      40.2. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, bibliotekos tinklalapyje, faksu ar el. paštu ir per 24 valandas (neįskaitant savaitgalių ir švenčių dienų) gauti atsakymą;

                      40.3. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

                      40.4.atsinešti į biblioteką nuosavus ar kitų bibliotekų leidinius;

                      40.5. lankyti bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius;

                      40.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir viešąja interneto prieiga, asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu;

                      40.7. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

                      40.8. naudotis leidiniais skaityklose;

                      40.9. kopijuoti bibliotekos dokumentus asmeniniam naudojimui laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo(Žin., 1999, Nr. 50-1598; TAR, 2016-11-16, Nr. 26894 ) (Nepublikuotus dokumentus galima kopijuoti (skenuoti, fotografuoti) tik užpildžius prašymą (5A  priedas) ir gavusskyriaus vedėjo ar jo įgalioto darbuotojo leidimą; Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų dokumentų fragmentų kopijavimo, fotografavimo ir skenavimo sąlygos nustatytos šių taisyklių 28 punkte);

                      40.10. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos (Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-7; Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygas turi visi aptarnaujantieji padaliniai, juos taip pat galima pateikti bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt), dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

                      41. Registruotas vartotojas(skaitytojas) turi visas neregistruoto vartotojo teises ir taip pat turi teisę:

                      41.1. nustatyta tvarka skolintis leidinius į namus; pratęsti leidinių, kurių nereikalauja kiti skaitytojai, naudojimosi terminą; rezervuoti leidinius (laikini skolinimo į namus apribojimai reglamentuoti šių taisyklių 8.1., 22.4., 23, 24 punktuose);

                      41.2. skaityklose naudotis visais bibliotekos fonde esančiais leidiniais;

                      41.3. užsisakyti leidinius iš kitų šalies ar užsienio bibliotekų (TBA paslauga);

                      41.4. nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia).

                      42.Vartotojas (lankytojas, skaitytojas) privalo

                      42.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, bibliotekos darbuotojams;

                      42.2. nedelsiant informuoti Registracijos ir informacijos darbuotoją (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, nes atsako už savo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;

                      42.3. pranešti Registracijos ir informacijosdarbuotojui (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie pasikeitusius asmens duomenis (pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.);

                      42.4. skaityklose ar renginių metu išjungti mobiliųjų telefonų garsą;

                      42.5. neardyti kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kortelių, nekeisti bibliotekos fondų tvarkos;

                      42.6. užsakytus leidinius pasiimti tą dieną, kuriai buvo pateiktas užsakymas, arba atšaukti užsakymą;

                      42.7. saugoti bibliotekos leidinius (neplėšyti, nebraukyti ir nelankstyti knygų lapų ir pan.) ir kitą turtą; pastebėjus, kad leidiniai ir kitas turtas žalojamas ar pasisavinimas – pranešti darbuotojui;

                      42.8. gavus leidinį ar aparatūrą, atidžiai patikrinti, ar nėra defektų (išplėštų, subraukytų leidinių lapų, aparatūros gedimų ir t. t.), juos pastebėjus – pranešti darbuotojui; to nepadarius, atsakoma už sugadintus leidinius ar kitą bibliotekos turtą;

                      42.9. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

                      42.10. suveikus knygų apsaugos sistemai, parodyti asmeninius daiktus darbuotojui;

                      42.11. nustatytu laiku grąžinti paskolintus į namus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

                      42.12. kasmet iki sausio 31 d. bibliotekoje arba portalewww.ibiblioteka.ltpersiregistruoti, t. y. patikslinti asmens duomenis;

                      42.13. nesinaudoti bibliotekoje esančiomis daiktų ar viršutinių drabužių  saugojimo spintelėmis ilgiau kaip vieną dieną; palikus asmeninius daiktus ilgiau nustatyto laiko, jie nebebus saugojami;

42.14. saugoti drabužinės numerėlį, daiktų ar viršutinių drabužių  saugojimo spintelės raktą. Pametus drabužinės numerėlį sumokėti bibliotekai 3 Eur, pametus saugojimo spintelės raktą – 5 Eur kompensaciją.

                      43.Vartotojui draudžiama

                      43.1. perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui, išskyrus šeimos narius (užpildžius nustatytos formos prašymą), ar naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu (jis paimamas ir grąžinamas savininkui);

                      43.2. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą internetu programinę įrangą;

                      43.3. naudotis interneto prieigos paslaugomis ieškant pornografinės, erotinio pobūdžio, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančios informacijos, el. paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

                      43.4. skelbti informaciją bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su viešųjų ryšių specialistu (tel. (8 37) 32 44 37 arba el. paštu: komunikacija@kvb.lt);

                      43.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešosios bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, pardavinėti prekes ar paslaugas ir kt.

                      43.6. žodžiais ar veiksmais žeminti lankytojų ir (ar) darbuotojų žmogiškąjį orumą;

                      43.7. būti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, bibliotekos patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar toksines medžiagas, rūkyti.

                      44.Vartotojo (lankytojo, skaitytojo) atsakomybė

                      44.1. vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir apie tai nedelsiant nepranešęs bibliotekai, yra atsakingas už jo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;

                      44.2. vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka;

                      44.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos leidinius (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais leidiniais (dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.V-58). Jei leidinių pakeisti neįmanoma, padarytą žalą privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka. Vartotojai, kurie bibliotekos leidinius (įrangą) prarado dėl gaisro, vagystės ar panašių aplinkybių ir pateikė tai patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamų institucijų, nuo žalos atlyginimo (įskaitant leidinių (įrangos) pakeitimą tokiais pat ar lygiaverčiais) atleidžiami;

                      44.4. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie leidinio (įrangos) praradimą ar sugadinimą ir neatsiskaitęs iki naudojimosi termino pabaigos, turi atlyginti padarytą žalą, kaip nustatyta 44.3. papunktyje, ir sumokėti delspinigius, kaip nustatyta 22 punkte. Neatlyginus žalos ar nesumokėjus delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka;

                      44.5. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus leidinius ir žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;

                      44.6. vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotą ar visą laiką gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

                      44.7. už padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

1 PRIEDAS

 

Pagrindinės sąvokos

 

 

 

Bibliotekos paslauga– tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Dokumentas– naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Dokumentų (įrangos) panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų (įrangos) neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar už jos ribų.

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas.

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidžiamas daugeliu kopijų.

Registruotasis vartotojas (skaitytojas) – asmuo, įregistruotas bibliotekoje nustatyta tvarka, kad galėtų naudotis jos fondais ir (arba) paslaugomis vietoje ar už jos ribų.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)– dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Viešoji interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo pažymėjimo.

 

 

2 PRIEDAS

 

                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Kauno apskrities viešosios bibliotekos

                                                                                                                                                                             direktoriaus 2017 m. gruodžio 27 d.

                                                                                                                                                                             įsakymu Nr. V-75

 

 

 

KAUNO APSKRITIES VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS, ĮKAINIAI, PASLAUGOS

TEIKIMO VIETA, KONTAKTAI,

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

KAINA

PASLAUGOS TEIKIMO VIETA

KONTAKTAI

 

Vartotojo pažymėjimo išdavimas vietoj prarasto*

2  EUR

Registracija ir informacija (Radastų g. 2  II a. fojė);

visos aptarnavimo vietos

Tel. (8 37) 324 259

El. paštas

registracija@kvb.lt

Spaudinių fragmentų kopijavimas (savitarnos kopijavimo aparatu)

10 kreditų kortelė –0,63 EUR

25 kreditų kortelė –1,21 EUR

50 kreditų kortelė –2,23 EUR

100 kreditų kortelė –3,65 EUR

500 kreditų kortelė –15,20 EUR

1 kreditas = A4 formato kopija

2 kreditai = A3 formato kopija

Radastų g. 2 Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.), Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.);

K. Donelaičio g. 8 I a. fojė

Tel. (8 37) 324 357

El. paštas

aptarnavimas@kvb.lt

Spaudinių fragmentų kopijavimas (atliekamas KAVB darbuotojų, esant mažiau nei 10 kopijų)

A4 –0,06 EUR

Radastų g. 2  Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.),

Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.),

Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.);

K. Donelaičio g. 8 Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

Tel. (8 37) 324 357

El. paštas

aptarnavimas@kvb.lt

Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš skaitmeninės laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų)**

iki 30 min. – 0,10 EUR/min.

K. Donelaičio g. 8  Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

Tel. (8 37) 324 327

El. paštas

muzika@kvb.lt

nuo 31 min – 0,07 EUR/min.

Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš analoginės (vinilo plokštelės, garsajuostės) laikmenos į skaitmeninę laikmeną (nekopijuojame iš asmeninių laikmenų )**

iki 10 min. – 0,25 EUR/min.

11−30 min. – 0,20 EUR/min.

nuo 31 min – 0,15 EUR/min.

Nespalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 – 0,10 EUR

A3 –0,20 EUR

Radastų g. 2  Registracija ir informacija (II a. fojė), Kaunistikos skaitykla (III a., 304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (IVa., 415 kamb.), Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.);

K. Donelaičio g. 8

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.), Muzikos leidinių skaitykla (I a.);

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 Vaikų literatūros skyrius

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Spalvotas spaudinių fragmentų kopijavimas

A4 be paveikslėlių – 0,14 EUR

A4 su paveikslėliais – 0,18 EUR

 

A3 be paveikslėlių – 0,28 EUR

A3 su paveikslėliais – 0,36 EUR

 

Radastų g. 2  Elektroninės informacijos skaitykla(III a., 321 kamb.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Spalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 be paveikslėlių – 0,14 EUR

A4 su paveikslėliais – 0,18 EUR

 

A3 be paveikslėlių – 0,28 EUR

A3 su paveikslėliais – 0,36 EUR

 

Radastų g. 2  Elektroninės informacijos skaitykla(III a., 321 kamb.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas**

A4 – 0,15 EUR

(Įkainiai pateikiami be laikmenos kainos)

Radastų g. 2:  Registracija ir informacija (II a. fojė), Elektroninės informacijos skaitykla (321 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.), Kaunistikos skaitykla

(304 kamb.), Vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių bibliotekos (404 kamb.);

K. Donelaičio g.  8 Muzikos leidinių skaitykla (I a.), Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

A3 – 0,30 EUR

Radastų g. 2  Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.);

K. Donelaičio g. 8  Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

 

Tel. (8 37) 324 254

El. paštas

eis@kvb.lt

Rankraščių, retų ir senųjų spaudinių, atvirukų bei nuotraukų skenavimas **

Senųjų ir retų dokumentų iki 1850 m. bei lituanistinių dokumentų iki 1918 m. vienas skaitmeninis vaizdas – 4,50 EUR

K. Donelaičio g. 8

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

Rankraštinių dokumentų ir senų bei retų spaudinių, išleistų iki 1945 m. ir Išeivijos išleistos knygos lietuvių k. 1946-1952 m. (DP stovyklų Vokietijoje leidinių rinkinys) vienas puslapio skaitmeninis vaizdas – 0,60 EUR**

Radastų g. Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

Įrištų laikraščių, kartografinių ir kitų didelio formato (A1,

A2, A3) dokumentų iki 1945m. vienas skaitmeninis vaizdas– 2,00 EUR**

K. Donelaičio g. 8

Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

 

Fotografijų ir atvirukų (iki 1945 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 4,00 EUR**

Radastų g. 2:  Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8  Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 277

El. paštas

seni_reti@kvb.lt

 

Fotografijų ir atvirukų (nuo 1946 m.): vienas skaitmeninis vaizdas – 2,00 EUR**

Radastų g. 2: Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.)

K. Donelaičio g. 8  Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Tel. (8 37) 324 244

El. paštas

kaunistika@kvb.lt

Leidimas publikuoti 1 dokumentą *** 

nuo 9,00 EUR. Kaina nustatoma atsižvelgiant į dokumento apimtį, publikacijos paskirtį.

Skyrius, kuriame saugomas dokumentas

Skyriaus, kuriame saugomas dokumentas, arba

Tel. (8 37) 324 244

El. paštas

kaunistika@kvb.lt

Leidimas publikuoti vaizdą***

9 EUR. – jei yra ir tinka dokumento skaitmeninis vaizdas; jei reikia skaitmeninti – už skaitmeninimą mokama atskirai pagal šiame sąraše patvirtintus įkainius****

 

 

Bibliografinių nuorodųsąrašų ir rodyklių sudarymas pagal individualią užklausą

1 bibliografinio įrašo kaina:

iš KAVB katalogų ir kartotekų- 0,60 EUR,

iš KAVB rengiamų ar prenumeruojamų duomenų bazių - 0,15 EUR.

Radastų g. 2  Katalogų salė (234 kamb.), Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.);

K. Donelaičio g. 8 : Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.), Muzikos leidinių skyrius (I a.)

Tel. (8 37) 324 236

El. paštas

ips@kvb.lt)

Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą, sutvarkytos (naudoti parengtos) faktinės informacijos (dokumentų ar jų kopijų) pateikimas

1 bibliografinio įrašo kaina:

iš KAVB katalogų ir kartotekų- 0,60 EUR,

iš KAVB rengiamų ar prenumeruojamų duomenų bazių - 0,15 EUR,

iš KAVB esančių antrinių šaltinių (spaudos metraščių, bibliografijų) – 1,00 EUR,

iš KAVB esančių pirminių šaltinių (laikraščių, žurnalų, knygų) – 5,00 EUR.

Už kopijų pagaminimą mokama atskirai pagal šiame sąraše patvirtintus įkainius.

Radastų g. 2  Katalogų salė (234 kamb.), Kaunistikos skaitykla (304 kamb.), Meno leidinių skaitykla (406 kamb.)

K. Donelaičio g. 8 Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.), Muzikos leidinių skyrius (I a.)

Tel. (8 37) 324 236

El. paštas

ips@kvb.lt)

KAVB andragogų, lektorių pranešimų ir mokymų rengimas bei vedimas***** 

Vienos dienos kaina nuo 30,00 EUR iki 120,00 EUR

Radastų g. 2  Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

a.stankevice@kvb.lt

Stažuotės bibliotekoje*****

Vienos dienos kaina nuo 30,00 EUR iki 120,00 EUR

Radastų g. 2  Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

a.stankevice@kvb.lt

Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį tarpbibliotekinį abonementą;

Kainą sudaro: pašto paslaugos (užsakymo ir leidinių persiuntimo) – pagal pašto paslaugų tarifus, papildomi mokestiniai užsienio bibliotekų reikalavimai, kopijos (jei skaitytojas jos pageidauja) kaina – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Radastų g. 2, Katalogų salė (234 kamb.)

Tel. (8 37) 324 248

El. paštas

tba@kvb.lt

Bibliotekos salės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 15,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 17,00 EUR/val.)

Radastų g. 2, I aukštas

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 25,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 31,00 EUR/val.)

Kavinės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 13,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 15,00 EUR/val.)

Radastų g. 2, I aukštas

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 23,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 29,00 EUR/val.)

Kompiuterių klasės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 18,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 18,00 EUR/val.)

Radastų g. 2, 314 kamb.

Tel. (8 37) 324 450,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

Komerciniams renginiams – 20,00EUR/val. (šildymo sezono metu – 23,00 EUR/val.)

Konferencijųir renginių kambario nuoma

Nekomerciniams renginiams – 13,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 14,00 EUR/val.)

Radastų g. 2, 322 kamb.

Tel. (8 37) 324 356,

(8 37) 324 252,

El. paštas nuoma@kvb.lt

 

Komerciniams renginiams – 15,00 EUR/val. (šildymo sezono metu – 17,00 EUR/val.)

 

 

Kultūros ir edukacinių renginių ir parodų organizavimas*****

Nuo 30,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g.2  Kultūros renginių ir leidybos grupė (225 kamb.)

Tel. (8 37) 324 417

El. paštas

renginiai@kvb.lt

Seminarų ir konferencijų organizavimas ir aptarnavimas*****

Nuo 30,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g. 2 Strateginės plėtros ir inovacijos centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

a.stankevice@kvb.lt

Seminarų ir konferencijos dalyvių mokestis

Nuo 10,00 EUR iki 200,00 EUR

Radastų g. 2  Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupė (315 kamb.)

Tel. (8 37) 324 450

El. paštas

a.stankevice@kvb.lt

Bibliotekos leidybinė, suvenyrinė produkcija

Kaina nustatoma kiekvienam konkrečiam produktui priklausomai nuo sąnaudų jo gamybai (nuo 1,00 EUR iki 50,00 EUR)

Radastų g. 2  Registracija ir informacija (II a. fojė)

Tel. (8 37) 324 259

El. paštas

registracija@kvb.lt

Fotografavimas ir filmavimas KAVB patalpose komerciniais tikslais

Nuo 30,00 EUR/ val.

Radastų g.  2 Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (228 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Komercinių reklaminių plotų (plakatai, stendai, kilnojamoji atributika ir pan.) įrengimas bibliotekos patalpose

A4 – 1,50 EUR/sav.; A3 – 2,00 EUR/sav.;

A2 – 2,50 EUR/sav. Nestandartiniai formatai – 1 kv. m – 7,00 EUR/sav.

Radastų g.  2 Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (228 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Komercinės dalomosios medžiagos sklaida bibliotekos patalpose

iki 500 vnt. – 30,00 EUR/ mėn.; nuo 501 vnt. – 50,00 EUR/mėn.

Radastų g.  2 Strateginės plėtros ir inovacijų Komunikacijos vadybos grupė (228 kamb.)

Tel. (8 37) 324 437

El. paštas

d.gasiliune@kvb.lt

Kitos paslaugos, susijusios su fizinių ir juridinių asmenų komercine veikla ar jos reklama bibliotekos patalpose bei jos teritorijoje

 

Nuo 15,00 EUR iki 500,00 EUR/mėn.

Radastų g. 2  Sekretoriatas (237 kamb.)

Tel. (8 37) 324 252

El. paštas

info@kvb.lt

         

 

 

*Naujas LIBIS skaitytojo pažymėjimas vietoj prarasto išduodamas nemokamai, jei vartotojas pateikia sugadintą (netinkamą naudoti) pažymėjimą arba teisėsaugos institucijų raštą patvirtinantį, kad pažymėjimas prarastas dėl nuo vartotojo nepriklausančių priežasčių (vagystės, gaisro ar pan.).

 

** asmenims, kuriems nustatytas mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis, turintiems tai patvirtinantį dokumentą, taikoma 50% nuolaida.

                     

*** KAVB negali suteikti leidimo publikuoti, jei nustatoma, kad dokumentui taikoma autorių teisių apsauga.

 

****tais atvejais, kai dokumentai yra nuskenuoti arba nufotografuoti vykdant projektus, kurių vykdymo sąlygose nurodyta, jog sukurtas skaitmeninis turinys negali būti naudojamas komerciniais tikslais, mokestis už skaitmeninio vaizdo sukūrimą neimamas.

 

***** atitinkančių KAVB bibliotekos veiklų prioritetus, planus ir bendradarbiavimo principus – teikiamos nemokamai.

 

 

3 PRIEDAS

 

Registracijos forma

 

 

 

4 PRIEDAS

PARAIŠKA

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

KAUNO APSKRITIES VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE

_____________________

(data)

                      1. Prašau užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinį) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

                      1.1. Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) _________________________

 

                      1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinį) iki 16 metų:

Vardas*

 

Pavardė*

 

Gimimo data*

 

Asmens kodas*

 

Telefonas, el. paštas 

 

Mokymosi įstaiga

 

Klasė

 

* privalomi duomenys

 

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, įtėvį ar globėją):

Vardas*

 

Pavardė*

 

Asmens kodas*

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas / rajonas, šalis)*

 

Gimimo data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (kontaktams, pildoma, jei nesutampa su nurodyta deklaruotąja vieta)

 

Telefono numeris, el.  pašto adresas (kontaktams)

 

* privalomi duomenys

 

                      2. Tvirtinu, kad:

                      2.1. susipažinau su Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklėmis ir  įsipareigoju prisiimti atsakomybę už šios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus bei žalą padarytą kitam bibliotekos turtui;

                      2.2. anksčiau pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

                      3. Sutinku, kad šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

 

PRIDEDAMA. ________________________________________________________ kopija, __ lapas (-ų).

                                           (asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)

 

                                                                 _______________                                                           ________________________________

                                                                                         (pareiškėjo parašas)                                                                                                              (pareiškėjo vardas ir pavardė)

 

 

 

 

5 PRIEDAS

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB), atstovaujamos direktorės Astos Naudžiūnienės, veikiančios pagal KAVB nuostatus, ir

_______________________________________________________________________________________

 

(juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas, veikimo sąlygos)

 

 

Leidinių panaudos sutartis

_____________________________

(data)

______________

(surašymo vieta)

 

Sutarties objektas:

1.1.____________________________________________________________________________________

(leidinių skolinimo tikslas ir terminas)

__________________________________________________________panaudos sąlygos (leidinių sąrašas pridedamas).

 

Sutarties šalių įsipareigojimai:

2.1._________________________________________________įsipareigoja:

(įrašyti juridinio asmens pavadinimą)

2.1.1. Užtikrinti leidinių apsaugą bei saugų transportavimą;

2.1.2. Nurodyti eksponuojamų leidinių ar jų fragmentų saugojimo vietą: Kauno apskrities viešosios bibliotekos ______________________________________________ skyrių;

2.1.3. Parodoje bei renginyje, pristatančiame parodą, informuoti apie KAVB leidinių panaudą;

2.1.4. Minėti KAVB bei naudoti jos logotipą viešinant informaciją apie parengtą parodą;

2.1.5. Skirti atsakingą asmenį – _______________________________________________, tinkamai leidinių

                                                                     (įrašyti pareigas, vardą ir pavardę)

panaudai kontroliuoti;

2.1.7. Grąžinti paskolintus leidinius laiku ir nesugadintus.

2.2. KAVB įsipareigoja:

2.2.1. Užtikrinti, kad pagal sąrašą pageidaujami leidiniai būtų pateikti, informuojant apie jų būklę bei jų skenavimo, eksponavimo sąlygas;

2.2.2. Skleisti informaciją apie parodą, renginį sau prieinamais informacijos kanalais (internete, informacinėse lentose ir kt.), suderinant informacijos turinį su rengėjais;

2.2.3. Paskirti atsakingą darbuotoją leidinių išdavimui ir priėmimui____________________________________;

                                                                                                                                       (įrašyti pareigas, vardą ir pavardę)

Sutarties galiojimas ir nutraukimas:

Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki paskolintų leidinių grąžinimo__________________________________________________________________________________________.

                                                                             (įrašyti terminą)

Priedas:

4.1. Skolinamų leidinių sąrašas.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Kauno apskrities viešoji biblioteka

 

 

Radastų g.2, LT-44164 Kaunas

Įst. kodas 190758138

 

 

Tel.  (8 37) 324 252

Faks. (8 37) 324 250

El. paštas info@kvb.lt

www.kvb.lt

 

 

Direktorė  Asta Naudžiūnienė

(parašas)

 

               A.V.

 

 

 

 

               A.V.

5A PRIEDAS

______________________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose

Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris)

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos

__________________________________________ skyriaus vedėjai

 

 

PRAŠYMAS DĖL Leidinių FRAGMENTŲ SKENAVIMO

____________________________

(data)

_______________________

(surašymo vieta)

 
Norimas skenuoti leidinys (-iai):
_______________________________________________________________________________________
(Nurodyti konkretų leidinio pavadinimą ir skenuojamų ar fotografuojamų fragmentų puslapius)
_______________________________________________________________________________________

 

 

Atlikimo būdas: 
_______________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________________

 

 

ESU INFORMUOTAS, kad Kauno apskrities viešoji biblioteka yra tik dokumentų/eksponatų saugotojas, bet nėra nei autorius, nei autorių teisių turėtojas.

ĮSIPAREIGOJU skaitmenines kopijas naudoti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ).

 

_______________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė, parašas)
 

 

 

6 PRIEDAS

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo

                                                                                                                                                                             bibliotekos generalinio direktoriaus

                                                                                                                                                                             2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

 

                      I. BENDROJI DALIS

 

                      1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – tai bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau – LIBIS bibliotekos).

                      2. LIBIS Pažymėjimo naudojimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato Pažymėjimo išdavimo Vartotojui bei naudojimosi Pažymėjimu tvarką, Vartotojo teises bei atsakomybę.

                      3. Šios Taisyklės taikomos visose LIBIS bibliotekose.

                      4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LIBIS nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinės bibliotekos) generalinio direktoriaus.

                      5. Šiose Taisyklėse vartojamas sąvokos:

                      5.1. Vartotojas – asmuo arba organizacija, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis LIBIS bibliotekos paslaugomis;

                      5.2. Lankytina biblioteka – LIBIS biblioteka, kurios paslaugomis Vartotojas naudojasi arba pageidauja naudotis.

                      5.3. Globotinis – asmuo iki 16 metų amžiaus, kuriam tėvai, įtėviai ar globėjai gali užsakyti Pažymėjimą.

 

                      II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

                      6. Pažymėjimą Vartotojas gali įsigyti dviem būdais: registruojantis Nacionalinės bibliotekos portale „www.ibiblioteka.lt“ (toliau – Portalas), arba registruojantis atvykus į vieną iš LIBIS bibliotekų.

                      6.1. Įsigyjant Pažymėjimą Portale Vartotojas turi:

                      6.1.1. įvesti registracijai reikalingus duomenis (jei Pažymėjimas perkamas Globotiniui, privaloma įvesti jo duomenis);

                      6.1.2. pateiktame sąraše pasirinkti vieną ar kelias lankytinas bibliotekas, kuriose Vartotojas automatiškai užregistruojamas;

                      6.1.3. pasirinkti Pažymėjimo atsiėmimo būdą:

                      6.1.3.1. pristatant paštu, Vartotojo nurodytu adresu;

                      6.1.3.2. atvykstant į Nacionalinės bibliotekos skaitytojų registratūrą (Gedimino pr. 51, Vilnius).

                      6.1.4. apmokėti už Pažymėjimą per nustatytą 40 dienų terminą;

                      6.1.5. apmokėjus už Pažymėjimą, per 14 dienų atvykti jo atsiimti (jei pasirinktas šis Pažymėjimo atsiėmimo būdas);

                      6.1.6. laiku neapmokėjus už paslaugą, ar neatvykus atsiimti Pažymėjimo (jei pasirinktas toks Pažymėjimo atsiėmimo būdas), registracijai pateikti duomenys ištrinami, Pažymėjimas neišduodamas.

                      6.1.7. atsiimant Pažymėjimą Nacionalinėje bibliotekoje, skaitytojų registratūros darbuotojui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei atstovaujamas juridinis asmuo, organizaciją atstovaujančio asmens įgaliojimą.

                      6.2. Įsigydamas Pažymėjimą, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

                      6.3. Įsigyjant Pažymėjimą ne Portale, o vienoje iš LIBIS bibliotekų, Vartotojas užregistruojamas ir Pažymėjimas išduodamas pagal toje bibliotekoje galiojančias Skaitytojų aptarnavimo taisykles.

                      7. Išduotas Pažymėjimas atgal nepriimamas.

                      8. Sumokėti už Pažymėjimą pinigai negrąžinami.

                      9. Vartotojas, turintis Pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, turi užsiregistruoti. Registracijos metu Vartotojas privalo pateikti savo Pažymėjimą skaitytojų registratūros darbuotojui.

                      10. LIBIS bibliotekose galioja tik vienas Pažymėjimas. Jeigu Vartotojas turi daugiau nei vieną Pažymėjimą, jam reikia pasirinkti, kuris iš jo turimų Pažymėjimų yra galiojantis.

                      11. Turint Pažymėjimą ir registruojantis į lankytinas LIBIS bibliotekas arba persiregistruojant, papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.

                      12. Vartotojui, turinčiam Pažymėjimą, naujas pažymėjimas gali būti išduodamas tik jį praradus ar sugadinus.

 

                      III. VARTOTOJO PAREIGOS

 

                      13. Vartotojas privalo:

                      13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

                      13.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;

                      13.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;

                      13.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;

                      13.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;

                      13.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.

                      14. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.

 

                      IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

                      15. Vartotojas turi teisę:

                      15.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;

                      15.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.

                      16. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.

                      17. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.

                      18. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

 

 

7 PRIEDAS

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų

(patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134)

punktai:

 

                      „19. Bendroji skaitytojų registracijos duomenų bazė (BSRDB) LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų bibliotekose vartotojais užregistruotų fizinių asmenų, turinčių bendrąjį skaitytojų pažymėjimą, bazė. Duomenų bazę formuoja LIBIS tvarkytojas:

                      19.1. BSRDB sudaroma automatiniu būdu perkeliant vartotojų registravimo duomenis iš LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų skaitytojų registracijos duomenų bazių. Duomenis sudaro visi fizinių asmenų registracijos duomenys ir bibliotekų, kuriose jie registruoti, pavadinimai.”

                      „25.3. (…) Skaitytojų registracijos duomenų bazė, sudaroma registruojant duomenis, reikalingus skaitytojų pažymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, neišduodant skaitytojo pažymėjimo. Šie duomenys būtini fondų komplektavimui, fizinių asmenų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant aptarnavimo taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui. Jei fizinis asmuo, naudojantis bibliotekos paslaugomis, pažeidė skaitytojų aptarnavimo taisykles (įsiskolinimas bibliotekai), registracijos duomenys papildomi požymiu “skolininkas”.

                      25.3.1. Privalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

                      25.3.1.1. Vardas;

                      25.3.1.2. Pavardė;

                      25.3.1.3. Asmens kodas;

                      25.3.1.4. Gimimo data;

                      25.3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas.

                      25.3.2. Neprivalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

                      25.3.2.1. Elektroninio pašto adresas;

                      25.3.2.2. Telefonas;

                      25.3.2.3. Lytis;

                      25.3.2.4. Darbovietės pavadinimas;

                      25.3.2.5. Išsilavinimas;

                      25.3.2.6. Mokymosi vieta;

                      25.3.2.7. Mokymosi statusas;

                      25.3.2.8. Mokslo laipsnis, vardas;

                      25.3.2.9. Nuotrauka;

                      25.3.2.10. Pastabos.

                      25.4. fizinių asmenų registracija vykdoma, tiesiogiai bendraujant su asmeniu, arba gavus registracinę naujo vartotojo elektroninę paraišką iš VAIISIS:

                      25.4.1. Fizinio asmens registracijos duomenys tvarkomi tiesiogiai informavus asmenį apie jo asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkymo tikslus bei gavus raštišką asmens sutikimą, pasirašant spausdintą sutikimo formą;

                      25.4.2. Iš VAIISIS gaunami duomenys, išvardinti punktuose 25.3.1 ir 25.3.2.3 tikslais, nurodytais punkte 25.3.

                      25.5. Fizinis asmuo su savo teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, supažindinamas registravimo ir persiregistravimo metu.

                      25.6. Fizinis asmuo su LIBIS tvarkomais jo asmens duomenis gali susipažinti ir juos pakeisti tiesiogiai bibliotekoje arba VAIISIS sistemoje.”

                      „37. LIBIS duomenų saugą reglamentuoja LIBIS duomenų saugos nuostatai, kuriuos rengia ir tvirtina LIBIS valdytojas.“

                      „41. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kurio nors LIBIS duomenų tvarkytojų paslaugomis, arba iki to momento, kol (fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS duomenų tvarkytojo skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

                      42. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.”

 

8 PRIEDAS

 

PAVYZDINĖS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                       2010 m. rugpjūčio 20 d.                     įsakymu Nr. ĮV-442

 

 

                      IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

                             23. Bibliotekos turi šias teises:

                             23.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

                             23.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

                             23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

                             23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

                             23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

                             23.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

                             23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

                             23.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse:

                             23.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

                             23.10. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

                             23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

                             23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

                             23.13. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

                             23.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje veikiančias bibliotekas.

                             24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

                             24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

                             24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

                             24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

                             24.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

                             24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

                             24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

                             24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

                             24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

                             24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

                             24.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

                             24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

                             24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

                             24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

                             24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

 

 

9 PRIEDAS

 

Lietuvos higienos norma HN 18:2007

„Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“

 

PRATIMAI AKIŲ NUOVARGIUI PAŠALINTI

 

Siūlomi keli šių pratimų deriniai:

1 derinys

1. 10–15 kartų nestipriai pamirksėti.

2. Užsimerkus, nepasukant galvos, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į viršų, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į apačią, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai. Kartoti 4–5 kartus.

3. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į savo rodomąjį pirštą, ištiestą 25–30 cm atstumu nuo akių, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

4. Sukant žvilgsnį ratu sukti akis 4–5 kartus iš kairės pusės į dešinę ir 4–5 kartus – iš dešinės į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 2 kartus.

2 derinys

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti ir stipriai suspausti vokus, atsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

2. Užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 4 stengtis žiūrėti į nosį, atsimerkti, skaičiuojant nuo1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3. Nepasukant galvos ir skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į kairę; skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3 derinys

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 atsimerkti ir išplėtus akis žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

2. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į nosies galą, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

3. Nepasukant galvos žiūrėti į viršų, dešinę, apačią, kairę, po to – į viršų, kairę, apačią, dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

 

SKELETO IR RAUMENŲ SISTEMOS PAŽEIDIMŲ PROFILAKTIKOS PRATIMAI

 

1. Atsisėsti ant kėdės – nugarą laikyti tiesiai, į atkaltę nesiremti, kojas tvirtai atremti į grindis. Pakelti rankas. Kaire ranka paimti už dešinės rankos riešo ir lėtai palenkti rankas į šoną. Pakeisti rankų padėtį ir palenkti jas į kitą šoną.

2. Atsisėsti ant kėdės krašto ir sudėti rankas už nugaros, ant liemens. Ištiesti nugarą, pečius įtraukti atgal, įsitempti ir suskaičiuoti iki 5.

3. Atsisėsti ant kėdės ir apėmus rankomis pakelti aukštyn vieną kelį, po to – kitą. Keliant kelį kiekvieną kartą neskubant suskaičiuoti iki 5.

4. Atsisėsti, ištiesti nugarą ir pasukti liemenį į vieną pusę. Suskaičiuoti iki 5 ir pasukti į kitą pusę. Suskaičiuoti iki 5. Rankas sudėti prie to šono, į kurią pusę pasisukama.

5. Atsisėsti, ištiestas kojas pakelti horizontaliai ir sukryžiuoti. Suskaičiuoti iki 5 ir pakeisti kojų padėtį.

6. Atsisėsti ant kėdės krašto ir pražergti kojas. Pasilenkti žemyn, kiek galima. Suskaičiuoti iki 5.

7. Atsistoti truputį toliau už kėdės ir pasilenkti, ištiestomis rankomis laikantis už kėdės. Kiekvieną pratimą pakartoti po 4–5 kartus. Baigus pratimus lengvai atpalaiduoti visus kūno raumenis.

 

PRATIMAI, SKIRTI PEČIŲ JUOSTOS IR RANKŲ NUOVARGIUI MAŽINTI

 

   Kiekvienas raumenų įtempimo pratimas turi būti atliekamas keletą sekundžių. Atsipalaidavimui pakanka pratimus pakartoti 5–10 kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15–20 kartų, tris kartus per dieną.

1. Pečius pakelti, nuleisti. Kartoti 6–8 kartus. Atpalaiduoti pečių juostos raumenis. Tempas lėtas.

2. Padėti plaštakas išorine puse ant juosmens. Stumti alkūnes į priekį ir žemyn lenkti galvą. Po to stumti alkūnes atgal, kelti galvą ir išsiriesti. Tempas lėtas. Kartoti pratimą 4–6 kartus, po to nuleisti rankas žemyn ir atpalaidavus pakratyti.

3. Dešinę ranką tiesti į priekį, kairę – į viršų. Keisti rankų padėtį. Pratimą baigti, nuleisti rankas ir pakratyti plaštakas. Kartoti 4–6 kartus. Tempas vidutinis.

4. Laisvai pakelti rankas į šalis, lengvai išriesti nugarą, „numesti“ rankas, po to jas pakelti ir sukryžiuoti ant krūtinės. Kartoti 4–6 kartus.