Taisyklės

Kauno apskrities viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

 

                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                              Kauno apskrities viešosios bibliotekos

                                                                                                                                                                             direktoriaus 2012 m. gruodžio 27 d.

                                                                                                                                                                             įsakymu Nr. V-71

 

 

                      I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Naudojimosi Kauno apskrities viešąja biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas.

                      2. Kauno apskrities viešoji  biblioteka (toliau – biblioteka) kaupia ir saugo universalų lietuviškų ir užsienio dokumentų fondą įvairiose informacijos laikmenose, pirmenybę teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentams. Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.

                      3. Naudotis biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597) šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešosios interneto prieigos vartotojams, tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas bibliotekoms – TBA standartuose ir šiose taisyklėse nustatyta  tvarka, kitiems juridiniams asmenims – pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai (pagrindinės paslaugos juridiniams asmenims – 1 priedas).

                      4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas bibliotekos mokamų paslaugų sąraše (2 priedas), parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintu Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu (Žin., 1995, Nr. 134-4832).

                      5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431; 2010, Nr. 53-2597), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu patvirtintose Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse (Žin., 2010, Nr. 101-5226), Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu. (Pagrindinės sąvokos – 3 priedas).

                      6. Vartotojus biblioteka aptarnauja: rugsėjo–gegužės mėnesiais darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 19 val. (Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose, Senųjų ir retų spaudinių skaityklose, Muzikos leidiniųir Vaikų literatūros skyriuose lankytojai aptarnaujami nuo 10 val. iki 18 val.) KEISTA: 2014 12 23 bibliotekos direktorės įsakymu Nr. V-50 (nuo 2015 01 02). Paskutinis kiekvieno mėnesio trečiadienis – švaros diena, lankytojai neaptarnaujami. Šeštadieniais lankytojai aptarnaujami nuo 10 val. iki 17 val., sekmadieniais, švenčių dienomis biblioteka nedirba. Birželio–rugpjūčio mėnesiais nustatomas kitas lankytojų aptarnavimo laikas. Aptarnavimo laikas keičiamas tik išimtiniais atvejais, pakeitimai iš anksto skelbiami bibliotekoje ir bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt.

 

                      II. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ) REGISTRAVIMAS

 

                      7. Vartotojams registruoti ir aptarnauti bibliotekoje naudojamas Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo pažymėjimas. Jo naudojimo tvarka – 4 priede.

                      8.Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje (registruojantis būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu) ir turintis bibliotekos išduotą (užmokestį, nurodytą bibliotekos mokamų paslaugų sąraše) arba kitojeLIBIS bibliotekoje ar portale www.ibiblioteka.ltįsigytą skaitytojo pažymėjimą;

8.1. registruoti vartotojai gali naudotis visomis bibliotekos skaityklomis, saugyklų leidiniais skaityklose, kompiuterinėmis darbo vietomis, internetu, užsakyti leidinius TBA;

8.2. registruotiems vartotojams, kurie gyvena Kauno, Marijampolės apskrityse arba dirba, mokosi Kaune (išskyrus užsieno studentus, atvykusius pagal studentų mainų programas), leidiniai skolinami į namus; kiti registruoti vartotojai leidiniais gali naudotis tik bibliotekoje;

                      8.3. registruojant vartotojus, kurie Bendrosios skaitytojų registracijos duomenų bazės duomenimis yra skolingi leidinius kitoms LIBIS bibliotekoms, leidiniai iš KAVB į namus laikinai (iki atsiskaitymo su biblioteka, kuriai yra skolingi leidinius) neskolinami.

                      9.Registruotas vartotojas (skaitytojas), turintis laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, – bibliotekoje užsiregistravęs asmuo (tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu pageidautinas, bet nebūtinas) ir už nustatytą 0,29 Eur/1 Lt mokestį įsigijęs laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, kuris galioja vieno apsilankymo bibliotekoje metu:

                      9.1. gali naudotis visomis bibliotekos skaityklomis, saugyklų leidiniais skaityklose, kompiuterinėmis darbo vietomis, internetu;

                      9.2. negali naudotis TBA paslaugomis ir skolintis leidinius į namus.

                      10. Vartotojai (skaitytojai) registruojami Registratūroje (Radastų g. 2), Senųjų ir retų spaudinių, Muzikos leidinių (K. Donelaičio g. 8), Vaikų literatūros (Lydos g. 2) skyriuose.

                      11. Asmuo, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi:

                      11.1. susipažinti su taisyklėmis;

                      11.2. pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka;

                      11.3. užpildyti registracijos formą (5 priedas), nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo sutikimu) asmens duomenis;

                      11.4. pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad:

                      11.4.1. susipažino su taisyklėmis ir apie delspinigių mokėjimo tvarką yra informuotas;

                      11.4.2. sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis;

                      11.4.3. pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis;

                      11.5. pateikti dokumentą, įrodantį, kad asmuo dirba arba mokosi Kaune (jei gyvenamoji vieta ne Kauno, Marijampolės apskrityse, o pageidaujama skolintis leidinius į namus);

                      11.6. pateikti turimą LIBIS skaitytojo pažymėjimą arba įsigyti LIBIS pažymėjimą už mokestį, nurodytą bibliotekos mokamų paslaugų sąraše. Asmenys, turintys teisę įsigyti skaitytojo pažymėjimą lengvatinėmis sąlygomis, privalo pateikti atitinkamą pažymėjimą.

                      12. Asmuo iki 16 metų amžiaus, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi dvi lygiavertes registravimosi galimybes:

                      12.1. registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką (6 priedas) ir pateikia galiojančius asmens dokumentus su nuotrauka ir asmens kodu (asmens iki 16 m. amžiaus bei vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų);

                      12.2. registruojamas atėjęs savarankiškai, pateikęs tėvų, įtėvių ar globėjų nustatytos formos paraišką (6 priedas) ir pareiškėjo galiojančio asmens dokumento su nuotrauka ir asmens kodu kopiją ir galiojantį savo asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu. Paraiška pildoma pagal 11 punkte nustatytus reikalavimus.

                      13. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą pažymą ir galiojantį savo asmens dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu.

                      14. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804), kiti teisės aktai, Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134) 19, 25.3, 25.4, 37, 41, 42  punktai (7 priedas).

                      15.Lankytojas – asmuo, neturintis skaitytojo pažymėjimo arba laikinojo skaitytojo pažymėjimo, besinaudojantis bibliotekos paslaugomis, kurioms nebūtinas registravimasis. Lankytojams priskirtini ir vartotojus lydintys asmenys, ekskursantai, registruotieji viešosios interneto prieigos vartotojai:

                      15.1. gali gauti informacines paslaugas, naudotis bibliotekos katalogais, vieša interneto prieiga;

                      15.2. negali gauti panaudai leidinių (nei naudotis vietoje, nei skolintis į namus).

 

                      III. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ) APTARNAVIMO TVARKA

 

                      16. Registruoti vartotojai arba vartotojai, turintys laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, įeidami į biblioteką turi identifikuoti savo skaitytojo pažymėjimą (Radastų g. 2) ir (arba) pateikti jį darbuotojui aptarnavimo vietoje.

                      17. Neužsiregistravusiems lankytojams išduodama vienkartinė svečio kortelė.

KEISTA: 2014 12 31 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-55 (nuo 2015 01 01)

                      18. Skaityklose esančius leidinius vartotojas pasiima pats. Leidiniais, kurie pažymėti raudona lipde, galima naudotis tik tose skaityklose, kuriose jie saugomi. Raudona lipde nepažymėtais leidiniais registruoti vartotojai, kurie gyvena Kauno, Marijampolės apskrityse arba dirba, mokosi Kaune, gali naudotis vietoje ir skolintis į namus. Skolinimą į namus fiksuoja darbuotojas arba pats vartotojas savitarnos aparatu.

                      19. NETEKO GALIOS: 2015 12 31 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-78 (nuo 2016 01 01).

                      20. Saugyklose saugomi leidiniai užsakomi naudojantis katalogų informacija. Šiuos leidinius paduoda darbuotojai, kuriems jie ir grąžinami. Apie galimybę tokį leidinį skolintis į namus ir skolinimo terminus informuoja darbuotojas.

                      21. Iki 1945 m. išleisti leidiniai ir Senųjų ir retų spaudinių skyriuje esantys dokumentai į namus neskolinami.

                      22. Išeidamas iš bibliotekos, vartotojas turi identifikuoti savo skaitytojo pažymėjimą (Radastų g. 2), pateikti kontrolinį lapelį (jei jį gavo) ir parodyti išsinešamus leidinius. Neužsiregistravęs lankytojas turi grąžinti svečio kortelę. KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      23. Iš bibliotekos patalpų galima išnešti tik tuos leidinius, kurie įrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą (darbuotojų, savitarnos aparatu, įrašyti į formuliarą ar kontrolinį lapelį).

                      24. Leidiniai į namus skolinami registruotiems vartotojams, kurie gyvena Kauno, Marijampolės apskrityse arba dirba, mokosi Kaune:

 

Vieta

Leidinių skolinimo apribojimai

Kiekis

(egz.)

Naudojimosi terminas

Naudojimosi termino pratęsimas

Vaikų literatūros skyrius -

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2

 

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde ir einamojo mėn. žurnalai.

7*

15 d.

(8 37) 324 225,

vaikai@kvb.lt,

internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Muzikos leidinių abonementas -

K. Donelaičio g. 8, I a.

 

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde.

10*

30 d.

(8 37) 324 327, muzika@kvb.lt, internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Grožinė literatūra -

Radastų g. 2, III a. fojė

 

5**

Labai paklausių leidinių 7–15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 442 , internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Periodikos skaitykla -

Radastų g. 2, III a., 305 kamb.

Neskolinami laikraščiai, paskutinieji du žurnalų numeriai bei vienintelis žurnalų lietuvių kalba egzempliorius.

3 egz. arba 1 įrištas komplektas

15 d.

(8 37) 324 321, periodika@kvb.lt

Meno leidinių skaitykla -

Radastų g. 2, IV a., 406 kamb.

Neskolinami leidiniai išleisti iki 1945 m., leidiniai pažymėti raudona lipde; taip pat paskutinis leidinio egzempliorius (archyvinio fondo egzempliorius neįskaičiuojamas), išskyrus rankdarbių ir grožinės literatūros knygas.

7**

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 243,

menas@kvb.lt,

internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekos -

Radastų g. 2, IV a., 404 kamb.

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde bei žurnalų ir laikraščių paskutinieji numeriai.

10

15 d.

(8 37) 324 229,

Info-de.kaunas@kvb.lt,

internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

 

Leidinių išdavimas/grąžinimas- Radastų g. 2, IV a. 415 kamb.

 

 

 

 

 

Pagrindinės saugyklosfondo leidiniai-

Radastų g. 2, IV a., 415 kamb.

Neskolinamos enciklopedijos, žodynai, ypač vertingi ir labai paklausūs užsienio leidiniai (skolinama tik rėmėjams, Garbės skaitytojams ir asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, didelis specialiųjų poreikių tenkinimo lygis). Neskolinami leidiniai išleisti iki 1946 m., taip pat leidinių lietuvių kalba paskutinis egzempliorius (išskyrus grožinę literatūrą), jei bibliotekoje nelieka nė vieno atitinkamo dokumento (archyvinio fondo  egzempliorius neįskaičiuojamas).

5**

Labai paklausių leidinių – 15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357

(8 37) 324 443,

internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

Gamtos mokslų, Humanitarinė literatūra

Radastų g. 2, IV a., 415, 418 kamb.

Užsakyti /rezervuoti leidiniai - 415 kamb.

 

Neskolinami leidiniai pažymėti raudona lipde.

10**

Labai paklausių leidinių 7–15 d., kitų – 30 d.

(8 37) 324 357,

(8 37) 324 443,

internetu: http://katalogas.kvb.lt

-> „Mano sritis“

 

 

                      * Per pirmąjį apsilankymą skolinama ne daugiau kaip 3 leidiniai

                      ** Rėmėjams – 10 egz., asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, didelis specialiųjų poreikių tenkinimo lygis – 20 egz.

                      24.1. dokumentai (įranga) yra skolinami tiksliai nurodant skolinimosi laikotarpį (grąžinimo datą). Apie besibaigiantį (pasibaigusį) skolinimosi laikotarpį biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs kontaktams savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos teminą (priklausomai nuo bibliotekos finansinių galimybių). Informuoti apie rankiniu būdu skolintų leidinių besibaigiantį ar pasibaigusį skolinimosi laikotarpį biblioteka galimybių neturi;

                      24.2. vartotojas gali vieną kartą pratęsti paskolintų į namus  leidinių naudojimosi terminą (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs arba/ir kitų skaitytojų reikalaujami): internetu (http://katalogas.kvb.lt ->„Mano sritis“), gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį leidinio grąžinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių, kuris leidinį paskolino;

                      24.3.leidinius, pasiskolintus į namus iš bet kurio bibliotekos padalinio galima grąžinti:

                      - į bibliotekos padalinį iš kurio leidinys paskolintas;

                      - kontrolės darbuotojams;

                      - leidinių grąžinimo savitarnos įrenginiu, esančiu prie tarnybinio įėjimo (Radastų g. 2) (bet kuriuo metu);

                      24.4. vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius:

                      24.4.1. delspinigių dydis – 0,03 Eur/10 centų už vieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną;

                      24.4.2. delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos terminui;

                      24.4.3. didžiausia delspinigių suma negali viršyti vienos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio (šiuo metu BSI – 38 Eur/131,21 Lt (Žin., 2008, Nr. 150-6099) nepriklausomai nuo laiku negrąžintų dokumentų kiekio ir jų įsigijimo kainos arba rinkos kainos jų skolinimosi metu. Kol bendra delspinigių suma nesiekia 1 BSI dydžio, maksimalūs delspinigiai už vieną laiku negrąžintą leidinį yra:

                      24.4.3.1. leidinių, išleistų iki 2000 m. imtinai – to leidinio rinkos kaina, kuri yra nustatoma vadovaujantis bibliotekos direktoriaus 2011-03-30 įsakymu Nr. V-11 patvirtinta dokumentų įkainojimo metodika ir įkainiais;

                      24.4.3.2. leidinių, išleistų nuo 2001 m. – to leidinio įsigijimo kaina, įrašyta leidinyje ir bibliotekos fondo vienetinės apskaitos dokumentuose.

                      24.5. Vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), grąžinęs leidinius, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų leidinių į namus.

                      24.6. Vartotojui (skaitytojui), neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti leidinius, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negrąžintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

24 punktas KEISTAS: 2015 12 31 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-78 (nuo 2016 01 01)

                      25. Laikinas apribojimas naudotis bibliotekos paslaugomis:

                      25.1. vartotojui, laiku negrąžinusiam leidinių ir nepratęsusiam naudojimosi jais termino, laikinai ir be atskiro įspėjimo apribojama teisė naudotis bibliotekos paslaugomis:

                      25.1.1. praėjus 60 dienų nuo leidinio grąžinimo termino;

                      25.1.2. praėjus 10 dienų nuo labai paklausaus ir todėl trumpesniam laikui (iki 15 dienų) paskolinto leidinio grąžinimo termino;

                      25.2. laikino apribojimo naudotis bibliotekos paslaugomis metu vartotojui teikiamos tik tos paslaugos, kuriomis gali naudotis neregistruoti lankytojai;

                      25.3. laikinas apribojimas naudotis bibliotekos paslaugomis atšaukiamas iš karto po to, kai vartotojas grąžina visus bibliotekos leidinius, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs.

                      26. NETEKO GALIOS: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01).

                      27. NETEKO GALIOS: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01).

                      28. NETEKO GALIOS: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01).

                      29. Visos piniginės įmokos (už suteiktas paslaugas, delspinigiai, žalos atlyginimas) mokamos į bibliotekos kasą: Radastų g. 2, II a. fojė (Registratūra), K. Donelaičio g. 8, I a. fojė. Skolų išieškojimo atveju pinigai pervedami į bibliotekos banko sąskaitą. KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

 

                      IV. NAUDOJIMOSI LEIDINIAIS IŠ NACIONALINIO PUBLIKUOTŲ DOKUMENTŲ

                      ARCHYVINIO FONDO TAISYKLĖS

 

                      30.Bendroji dalis:

                      30.1. Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo (toliau – archyvinis fondas), kurio pagrindinis tikslas – sukaupti ir išsaugoti Lietuvos rašytinį kultūros paveldą bei sudaryti galimybes žmonėms jį pažinti dabar ir ateityje, nuostatai (Žin., 2007, Nr. 50-1981) nustato, kad „spaudos archyvo antrojo fondo dalis, apimanti dokumentus, išleistus nuo 1905 metų“ yra saugoma Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje;

                      30.2. vartotojai aptarnaujami laikantis archyvinio fondo nuostatų reikalavimo: „Archyvinio fondo dokumentais vartotojai gali naudotis tik išimtiniais atvejais specialiose skaityklose ir tik tuo atveju, jei kituose bibliotekos fonduose nėra atitinkamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos. Dokumentų naudojimo tvarką nustato bibliotekų vadovai“ (12 punktas);

                      30.3. archyvinio fondo leidiniai bibliotekoje ženklinami specialiu spaudu „Kauno apskrities viešoji biblioteka. Archyvinis egzempliorius“ (juo žymima, jog leidinys skirtas saugoti, bet ne nuolat naudoti);

                      30.4. einamųjų metų archyvinio fondo leidiniai yra eksponuojami Periodikos skaitykloje parodoje „Bibliotekos nauji leidiniai“. Vasarą paroda neorganizuojama, nauji leidiniai iš karto perduodami į archyvinį fondą. KEISTA: 2014 12 31 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-55 (nuo 2015 01 01)

31.Aptarnavimo leidiniais tvarka:

31.1. leidiniai skolinami tik registruotiems vartotojams (skaitytojams) arba vartotojams, turintiems laikinąjį skaitytojo pažymėjimą;

                      31.2.leidiniai skolinami naudotis tik bibliotekoje (nustatytoje skaitykloje) ir tik tuo atveju, jei kituose bibliotekos fonduose nėra atitinkamo dokumento kito egzemplioriaus ar jo kopijos. Jei pageidaujamas leidinys yra kuriame nors bibliotekos skyriuje – vartotojas  nukreipiamas į tą skyrių;

                      31.3. leidiniai neskolinami TBA; bibliotekoms ar kitoms institucijoms dokumentai iš archyvinio fondo gali būti skolinami tik tų institucijų vadovų raštišku prašymu, kai garantuojamas jų saugumas;

                      31.4. informacija apie bibliotekos archyviniame fonde saugomus leidinius pateikiama bibliotekos kompiuteriniame kataloge ir LIBIS suvestiniame kataloge;

                      31.5. leidiniai, užpildžius užsakymo lapelį ir pateikus jį bibliotekininkui, užsakomi Periodikos skaitykloje (periodiniai)arba leidinių išdavimo vietoje 415 kamb. (neperiodiniai); KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      31.6. užsakyti periodiniai leidiniai atsiimami ir skaitomi Periodikos skaitykloje (vienu metu ne daugiau kaip 6 žurnalų numeriai arba 1 mėn. laikraščių komplektas); kiti užsakyti leidiniai atsiimami (ne anksčiau kaip po 20 min.) ir skaitomi aptarnavimo vietoje Gamtos mokslų literatūra; išsinešti leidinių iš šių aptarnavimo vietų negalima;

                      31.7. leidinys grąžinamas tą pačią dieną, pasilikti jį kitai dienai skaitykloje negalima;

                      31.8. esant poreikiui, vartotojas gali pasidaryti leidinio fragmento kopiją aptarnavimo vietoje esančiu savitarnos kopijavimo aparatu; iš patalpos leidinio išsinešti negalima.

 

 

 

                      V. NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU (TBA) TVARKA

 

                      32.Registruotiems vartotojams (skaitytojams):

                      32.1. TBA gali naudotis visi registruoti vartotojai;

                      32.2. teisę naudotis TBA suteikia skaitytojo pažymėjimas;

                      32.3. biblioteka vartotojų pageidavimu skolinasi iš kitų Lietuvos ir užsienio bibliotekų reikalingus dokumentus ar jų kopijas; užsakymų kiekis neribojamas, išsiųstas užsakymas neatšaukiamas;

                      32.4. visas pašto išlaidas Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklauso nuo persiunčiamų dokumentų svorio), taip pat papildomus užsienio bibliotekų mokesčius sumoka vartotojas;

                      32.5. užsakymus priima ir dokumentus išduoda Katalogų salėje budintis bibliografas-konsultantas, juos taip patgalima pateikti el. paštutba@kvb.lt. Dokumentais galima naudotis tik bibliotekoje iki nurodyto jų grąžinimo termino; leidinio naudojimo terminą nustato dokumentą skolinanti biblioteka;

                      32.6. sugadinęs dokumentą vartotojas atsako pagal jį skolinusios bibliotekos taisykles;

                      32.7. vartotojui pageidaujant, gali būti atsiųsta dokumento dalies kopija, už kurią sumoka vartotojas. Tokia kopija yra jo nuosavybė.

                      33.Kolektyviniams abonentams:

                      33.1. bibliotekos TBA skolina dokumentus arba siunčia jų fragmentų kopijas bibliotekoms;

                      33.2. bibliotekos TBA gali naudotis Lietuvos Respublikos bibliotekos (apribojimai taikomi tik Kauno mieste esančioms bibliotekoms) ir kitų valstybių bibliotekos;

                      33.3. teisę naudotis bibliotekos TBA suteikia TBA sutartis;

                      33.4. biblioteka skolina dokumentus ne ilgesniam kaip 30 dienų terminui (konkretų skolinimo terminą lemia leidinio paklausa bibliotekoje ir turimas egzempliorių kiekis);

                      33.5. neskolinami:

                      33.5.1. leidiniai iš Nacionalinio publikuotų dokumentų archyvinio fondo;

                      33.5.2. autografuoti spaudiniai ir kiti reti bei vertingi leidiniai;

                      33.5.3. laikraščių ir žurnalų komplektai;

                      33.5.5. dokumentai, kuriais nuolat naudojasi bibliotekos vartotojai;

                      33.6. abonentui pageidaujant, kopijuojami dokumentų fragmentai, įskaitant skaitmeninį informacijos nuskaitymą (skenavimą) ir fotografavimą skaitmeniniu fotoaparatu; už kopijas abonentas sumoka pagal                       33.7. jei bibliotekos fonduose nėra abonentui reikalingo dokumento, TBA persiunčia užsakymą  kitoms Lietuvos bibliotekoms. Abonentas dokumentą gauna tiesiai iš jį skolinančios bibliotekos ir grąžina jai pasibaigus naudojimosi laikui.

                      34.Abonento atsakomybė:

                      34.1. abonentas, pametęs ar sugadinęs bibliotekos dokumentą, privalo jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu dokumentu, o už kitos bibliotekos dokumentus atsako pagal jos reikalavimus;

                      34.2. abonentui, negrąžinusiam dokumentų nustatytu laiku, kiti dokumentai neskolinami, kol negrąžinami tie, kurių naudojimosi terminas pasibaigęs;

                      34.3. abonentas sumoka visas dokumento siuntimo išlaidas pagal pašto paslaugų tarifus;

34.4. su abonentu, nesilaikančiu TBA taisyklių, nutraukiama TBA sutartis.

 

                      VI. NAUDOJIMOSI  KOMPIUTERINĖMIS DARBO VIETOMIS (KDV) TVARKA

 

                      35.Bibliotekoje yra:

                      35.1. viešosios interneto prieigos taškai (VIPT): Radastų g. 2, II a. fojė (4 KDV) ir K. Donelaičio g. 8 Muzikos leidinių skaitykloje (6 KDV). Tai yra patalpos, kuriose yra kompiuterių, prijungtų prie viešojo naudojimo kompiuterių tinklų (interneto), ir lankytojams neatlygintinai teikiamos prieigos prie šių tinklų paslaugos;

                      35.2. kompiuterinės darbo vietos, skirtos paieškai bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC): Radastų g. 2: II a. fojė,  Katalogai (234 kab.), aptarnavimo vietose Grožinė literatūra (III a. fojė), Humanitarinė literatūra (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Meno leidinių (406 kamb.), Periodikos (305 kamb.), Elektroninės informacijos (321 kamb.) skaityklose, Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb). K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2 Vaikų literatūros skyriuje, K. Donelaičio g. 8  Senųjų ir retų spaudinių skyriuje;

                      35.3. kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga: Radastų g. 2: Elektroninės informacijos (321 kamb.), Inovacijų laboratorija „ILaB“ (328 kamb.), Meno leidinių (406 kamb.), Kaunistikos (304 kamb.), Periodikos (305 kamb.) skaityklose, aptarnavimo vietose Humanitarinė (418 kamb.), Gamtos mokslų literatūra (415 kamb.), Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose (404 kamb.). K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2 Vaikų literatūros skyriuje, K. Donelaičio g. 8 Senųjų ir retų spaudinių skyriuje;

                      35.4. mokamas TEO belaidžio interneto ryšys „Zebra“: Radastų g. 2. Veikia su asmeniniu prisijungimo vardu;

                      35.5. nemokamas belaidis interneto ryšys: K. Donelaičio g. 8 – Muzikos leidinių skyriuje, Radastų g. 2, – visame pastate (vartotojas– biblioteka, slaptažodis – biblioteka)“.

35 punktasKEISTAS: 2015 12 31 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-78 (nuo 2016 01 01)

                      36.Vartotojų aptarnavimo tvarka:

                      36.1. registracija:

                      36.1.1. vartotojui pirmą kartą registruojantis VIPT ir Elektroninės informacijos skaitykloje (EIS) viešosios interneto prieigos vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS), bibliotekininkas suteikia asmeninius prisijungimo duomenis: nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Šie duomenys galioja visuose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIP prisijungimo taškuose neribotą laiką;

                      36.1.2. nepilnamečiai vartotojai (iki 18 m.), pateikę mokinio pažymėjimą, registruojami registracijos žurnale, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą (pagal Lietuvos higienos normą HN 18:2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ 2007, Nr. 96-3895; 2008, Nr. 27-994) (9 priedas);

                      36.2. prisijungimas prie stacionarių kompiuterių VIPT ir EIS:

                      36.2.1. suaugusiems vartotojams pasirinkti vartotojo sąskaitą „Vieša prieiga“;

                      36.2.2. nepilnamečiams vartotojams pasirinkti vartotojo sąskaitą „Iki 18 metų“ (pagal Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatas (2002, Nr. 91-3890; 2009, Nr. 86-3637, Nr. 154-6959; 2011, Nr. 132-6277);

                      36.2.3. eilutėje „Prisijungimo vardas“ įrašyti suteiktą prisijungimo vardą;

                      36.2.4. eilutėje „Slaptažodis“ – suteiktą slaptažodį. Pamiršus prisijungimo duomenis – kreiptis į darbuotoją;

                      36.2.5. spausti „Patvirtinti“;

                      36.2.6. paleisti bet kurią kompiuteryje įdiegtą programą „pradžios mygtuku“;

                      36.3. atsijungimas:

                      36.3.1. baigus darbą užverti visus atidarytus langus;

                      36.3.2. spausti mygtuką „išeiti“.

                      37.Vartotojas gali:

                      37.1. gauti kompiuterinio ir informacinio raštingumo konsultaciją bei individualų mokymą (iki 1 val.) (VIPT ir EIS);

                      37.2. ieškoti informacijos internete, bibliotekos kompiuteriniame kataloge (OPAC);

                      37.3. jungtis prie KAVB prenumeruojamų bei terminuotos prieigos duomenų bazių (prisijungimo slaptažodžių teirautis darbuotojo);

                      37.4. bendrauti el. paštu, pokalbių svetainėse (tik VIPT), žaisti žaidimus (tik VIPT);

                      37.5. naudotis kompiuteriuose įrengta legalia programine įranga;

                      37.6. naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais ir belaidžiu internetu bibliotekos viešosiose erdvėse;

                      37.7. rezervuoti laiką darbui prie kompiuterio;

                      37.8. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas (USB atmintinę, CD-R);

                      37.9. naudotis mokamomis paslaugomis, nurodytomis mokamų paslaugų sąraše. Dėl informacijos spausdinimo kreiptis į darbuotoją;

                      37.10. naudotis KAVB fondo kompaktinėmis plokštelėmis (tik registruoti bibliotekos skaitytojai);

                      37.11. keisti prisijungimo slaptažodį;

                      37.12. pagal poreikį pasinaudoti dezinfekuojančiomis priemonėmis;

                      37.13. pareikšti nuomonę Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygoje (aptarnavimo vietose) ir bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt.

                      38.Naudojimosi laiko apribojimai:

                      38.1. jei yra laukiančių pasinaudoti kompiuterine darbo vieta, vieno prisijungimo trukmė yra ribojama iki 1 val.;

                      38.2. nepilnametis asmuo naudotis kompiuteriu KAVB gali ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darant 15 min. pertrauką po valandos.

                      39.Vartotojui draudžiama:

                      39.1. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

                      39.2. diegti, bandyti bibliotekos kompiuteriuose atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

                      39.3. dirbti dviese ar daugiau vienoje kompiuterinėje darbo vietoje (be darbuotojo leidimo);

                      39.4. naršyti pornografiniuose, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą propoguojančiuose tinklalapiuose, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

                      39.5. žaisti žaidimus, naudotis pokalbių svetainėmis (išskyrus VIPT);

                      39.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

                      39.7. taisyti, laužyti ir gadinti techninę įrangą, kitą bibliotekos turtą;

                      39.8. jungti asmeninius nešiojamus kompiuterius į kompiuterinį bibliotekos tinklą.

                      40.Vartotojų atsakomybė:

                      40.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, bibliotekos darbuotojams;

                      40.2. už bibliotekai padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka; už nepilnamečių vartotojų neteisėtus veiksmus, žalą padarytą bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;

                      40.3. vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veikas) vykdytas viešojoje interneto erdvėje ir bibliotekos informacinėje sistemoje.

                      41. Pažeidę šias taisykles, vartotojai netenka teisės naudotis kompiuterinėmis darbo vietomis.

 

           VII. VARTOTOJO (LANKYTOJO, SKAITYTOJO) TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

                      42.Neregistruotas lankytojas turi teisę:

                      42.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;

                      42.2. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, bibliotekos tinklalapyje, faksu ar el. paštu ir per 24 valandas (neįskaitant savaitgalių ir švenčių dienų) gauti atsakymą;

                      42.3. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

                      42.4. naudotis viešąja interneto prieiga, asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu;

                      42.5. atsinešti į biblioteką nuosavus ar kitų bibliotekų leidinius;

                      42.6. lankyti bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius;

                      42.7. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos (Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų teikimo ir nagrinėjimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-7, Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymųknygas turi visi aptarnaujantieji padaliniai, juos taip pat galima pateikti bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt), dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

                      43.Registruotas vartotojas (skaitytojas) turi teisę:

                      43.1. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir teikiamas paslaugas;

                      43.2. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, bibliotekos tinklalapyje, faksu ar el. paštu ir per 24 valandas (neįskaitant savaitgalių ir švenčių dienų) gauti atsakymą;

                      43.3. naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis;

                      43.4. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir viešąja interneto prieiga, asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu; 

                      43.5. naudotis prieiga prie bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

                      43.6. nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias licencijuoja biblioteka (jei licencija tai leidžia);

                      43.7. naudotis visais bibliotekos fonde esančiais leidiniais;

                      43.8. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125; Žin., 2010, Nr. 13-621) (Senųjų ir retų spaudinių skyriuje esančius dokumentus kopijuoti leidžiama tik išimties tvarka);

                      43.9. atsinešti į biblioteką nuosavus ar kitų bibliotekų leidinius;

                      43.10. registruoti vartotojai, kurie gyvena Kauno, Marijampolės apskrityse arba dirba, mokosi Kaune:

                      43.10.1. skolintis leidinius į namus;

                      43.10.2. rezervuoti leidinius;

                      43.10.3. pratęsti naudojimosi leidiniais terminą, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai;

                      43.11. užsisakyti leidinius iš kitų šalies ar užsienio bibliotekų (TBA paslauga);

                      43.12. lankyti bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius;

                      43.13. naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis;

                      43.14. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

                      43.15. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekos veiklos (Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų  teikimo ir nagrinėjimo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-7, Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygas turi visi aptarnaujantieji padaliniai, juos taip pat galima pateikti bibliotekos interneto svetainėje www.kvb.lt), dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

                      44.Vartotojas (lankytojas, skaitytojas) privalo:

                      44.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams, bibliotekos darbuotojams, nerūkyti bibliotekos patalpose;

                      44.2. nedelsiant informuoti Registratūros darbuotoją (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, nes atsako už jo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;

                      44.3. pranešti Registratūros darbuotojui (tiesiogiai, telefonu (8 37) 324 259 arba el. paštu registracija@kvb.lt) apie pasikeitusius asmens duomenis (pavardę, gyvenamąją vietą ir pan.);

                      44.4. skaityklose ar renginių metu išjungti mobiliojo ryšio telefoną, nesinaudoti MC ar CD grotuvais;

                      44.5. neardyti kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kortelių, nekeisti bibliotekos fondų tvarkos;

                      44.6. užsakytus leidinius pasiimti tą dieną, kuriai buvo pateiktas užsakymas, arba atšaukti užsakymą;

                      44.7. tausoti ir saugoti bibliotekos leidinius (neplėšyti, nebraukyti ir nelankstyti knygų lapų ir pan.), kitą turtą; pastebėjus, kad leidiniai ir kitas turtas žalojamas ar pasisavinimas – pranešti bibliotekininkui;

                      44.8. gavus leidinį ar aparatūrą, atidžiai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšytų, subraukytų leidinių lapų, aparatūros gedimų ir t. t.), juos pastebėjus – pranešti bibliotekininkui; to nepadarius, atsakoma už sugadintus leidinius ar kitą bibliotekos turtą;

                      44.9. neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

                      44.10. suveikus knygų apsaugos sistemai, privalo parodyti asmeninius daiktus bibliotekos darbuotojui;

                      44.11. nustatytu laiku grąžinti į namus paskolintus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

                      44.12. kasmet iki kovo 31 d. persiregistruoti: patikslinti asmens duomenis. Perregistruojama nemokamai;

                      44.13. nesinaudoti bibliotekoje esančiomis daiktų saugojimo spintelėmis ilgiau kaip vieną dieną. Palikus asmeninius daiktus ilgiau nustatyto laiko, jie nebebus saugojami.

                      45.Vartotojui draudžiama:

                      45.1. skaitytojo pažymėjimą perduoti kitam asmeniui,išskyrus jo šeimos narius (pateikus nustatytos formos prašymą), ar naudotis svetimu skaitytojo pažymėjimu (jis paimamas ir grąžinamas savininkui);“(prašymo forma pridedama). KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      45.2. bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą internetu programinę įrangą;

                      45.3. naudojantis interneto prieigos paslaugomis skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, el. paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;

                      45.4. skelbti informaciją bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su viešųjų ryšių specialistu (tel. (8 37) 32 44 37 arba el. paštu: komunikacija@kvb.lt);

                      45.5. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešosios bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui, organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

                      46.Vartotojo (lankytojo, skaitytojo) atsakomybė:

                      46.1. vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir apie tai nedelsiant nepranešęs bibliotekai, yra atsakingas už jo vardu paimtus ir negrąžintus ar sugadintus leidinius;

                      46.2. vartotojas (nuo 16 metų amžiaus), nustatytu laiku negrąžinęs panaudai gautų leidinių (įrangos), privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 24.4 punkte nustatyta tvarka; KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      46.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos leidinius (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais leidiniais (Dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiesiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2010 m kovo 30 d. įsakymu Nr.V-24). Jei pakeisti leidinius neįmanoma, padarytą žalą privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.Nuo žalos atlyginimo ( įskaitant leidinių (įrangos) pakeitimą tokiais pat ar lygiaverčiais) atleidžiami tie vartotojai, kurie bibliotekos leidinius (įrangą) prarado dėl gaisro, vagystės ar panašių aplinkybių ir pateikė tai patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamų institucijų; KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      46.4. vartotojas, nepranešęs bibliotekai apie leidinio (įrangos) praradimą ar sugadinimą ir nurodyta tvarka neatsiskaitęs iki naudojimo termino pabaigos, turi atlyginti padarytą žalą,kaip nustatyta taisyklių 46.3.punkteir sumokėti delspinigius, kaip nustatyta taisyklių 24.4. punkte.Neatlyginus žalos ar nesumokėjus delspinigių, jie išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka; KEISTA: 2014 05 28 bibliotekos direktoriaus įsakymu Nr. V-20 (nuo 2014 06 01)

                      46.5. už nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus leidinius ir žalą, padarytą kitam bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka;

                      46.6. bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems taisykles, bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotą ar visą laiką gali būti apribota teisė naudotis biblioteka;

                      46.7. už padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      47. Bibliotekos teisės ir pareigos reglamentuotos Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių (Žin., 2010, Nr. 101-5226), patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442,  23 ir 24 punktuose (8 priedas).


1 PRIEDAS

 

Pagrindinės paslaugos juridiniams asmenims

 

 

 

                      1. Renginių ir parodų organizavimas: Kultūros renginių ir leidybos grupė (Radastų g. 2, II a., 225 kamb., Tel. (8 37) 324 417, el. paštas renginiai@kvb.lt).

                      2. Patalpų nuoma: Sekretoriatas (Radastų g. 2, 237 kamb., tel. (8 37) 324 252, el. paštas info@kvb.lt)

 

                      Už mokamas paslaugas juridiniai asmenys moka pavedimu arba į bibliotekos kasą:Radastų g. 2, II a. fojė (Registratūra); K. Donelaičio g. 8, I a. fojė.


2 PRIEDAS

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Paslauga

Kaina

Vieta

LIBIS skaitytojo pažymėjimas*

 

Vienkartinis skaitytojo pažymėjimas

1,16 Eur

 

0,29 Eur

Radastų g. 2
Registratūra (II a. fojė)
K. Donelaičio g. 8
Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.),
Muzikos leidinių skyrius (I a.)
K. Donelaičio g. 8/Lydos g. 2

Vaikų literatūros skyrius

Spaudinių fragmentų kopijavimas (savitarnos kopijavimo aparatu)

10 kreditų kortelė –

0,90 Eur
25 kreditų kortelė – 1,73 Eur
50 kreditų kortelė – 3,18 Eur
100 kreditų kortelė – 5,22 Eur
500 kreditų kortelė – 21,72 Eur
1 kreditas = A4 formato kopija
2 kreditai = A3 formato kopija

Radastų g. 2
Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.)

Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.)

Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.)

K. Donelaičio g. 8

I a. fojė

 

Spaudinių fragmentų kopijavimas (atliekamas KAVB darbuotojų, esant mažiau nei 10 kopijų)

A4 –0,09 Eur

Radastų g. 2
Periodikos skaitykla (III a., 305 kamb.)

Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.)

Humanitarinė literatūra (IV a., 418 kamb.)

K. Donelaičio g. 8

Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

Garso įrašų fragmentų kopijavimas iš visų garso įrašų laikmenų į CD-R/RW, kasetę, USB atmintinę
(nekopijuojame iš asmeninių garso įrašų laikmenų)**

Iki 10 min. – 0,10 Eur/min.
10–30 min. – 0,09 Eur/min.
30–60 min. – 0,07 Eur/min.
Ilgesni kaip 60 min. ir nefragmentuojami įrašai – 0,06 Eur/min.
Fragmentų su efektų pritaikymu:
Iki 10 min. – 0,16 Eur/min.
10–30 min. – 0,14 Eur/min.
30–60 min. – 0,13 Eur/min.
Ilgesnių kaip 60 min. – 0,12 Eur/min.

K. Donelaičio g. 8

Muzikos leidinių skaitykla ( I a.)

Nespalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 vienoje lapo pusėje – 0,10 Eur
abejose lapo pusėse – 0,19 Eur

Radastų g. 2

Registratūra (II a. fojė)
Kaunistikos skaitykla  (III a., 304 kamb.)

Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.)

Gamtos mokslų literatūra (IV a., 415 kamb.) Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321kamb.)

K. Donelaičio g. 8
Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)
Muzikos leidinių skaitykla (I a.)

K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2)
Vaikų literatūros skyrius

Spalvotas spausdinimas iš elektroninių dokumentų**

A4 be paveikslėlių – 0,14 Eur
A4 su paveikslėliais – 0,18 Eur

Radastų g. 2

Elektroninės informacijos skaitykla(III a., 321 kamb.)

 

Skaitmeninis informacijos nuskaitymas-skenavimas**

A4 – 0,14 Eur
(įkainiai pateikiami be laikmenos kainos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3– 0,58 Eur

Radastų g. 2

Registratūra (II a. fojė)
Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.)

Kaunistikos skaitykla  (III a., 304 kamb.)

Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.)

Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidiniųbibliotekos(IV a., 404 kamb.)

K. Donelaičio g. 8
Muzikos leidinių skaitykla (I a.)
Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

 

Radastų g. 2

Elektroninės informacijos skaitykla (III a., 321 kamb.)

Rankraščių, retų ir senų atvirukų bei nuotraukų kopijavimas A4 formato skeneriu JPG, TIFF, PSD formatais**

Rankraštinių dokumentų vieno puslapio skaitmeninis vaizdas – 0,14 Eur
Fotografijų ir atvirukų (iki 1945 m.): internetinio standarto (72 dpi) skaitmeninis vaizdas – 1,16 Eur
aukštos kokybės (nuo 300 iki 600 dpi) skaitmeninis vaizdas – 4,63 Eur
Fotografijų ir atvirukų (nuo 1946 m.):
internetinio standarto (72 dpi) skaitmeninis vaizdas – 0,58 Eur
aukštos kokybės (nuo 300 iki 600 dpi) skaitmeninis vaizdas – 2,32 Eur

Radastų g. 2

Kaunistikos skaitykla  (III a., 304 kamb.)

Meno leidinių skaitykla (IV a., 406 kamb.)

K. Donelaičio g. 8
Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)

Rankraštinių dokumentų, senų ir retų atvirukų, nuotraukų skaitmeninis fotografavimas**

1,74 Eur

K. Donelaičio g. 8
Senųjų ir retų spaudinių skyrius (II a.)
 

Tarpbibliotekinis abonementas

Kainą sudaro:
pašto paslaugos (užsakymo ir leidinių persiuntimo) – pagal pašto paslaugų tarifus,
papildomi mokestiniai užsienio bibliotekų reikalavimai,
kopijos (jei skaitytojas jos pageidauja) kaina – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Radastų g. 2

Katalogų salė (II a., 234 kamb., tel. (8 37) 324 248, el. p. tba@kvb.lt)

 

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualią užklausą sudarymas

Kaina sutartinė

Radastų g. 2

Informacinių paslaugų skyrius (325 kamb., tel. (8 37) 324 236, el. p. ips@kvb.lt)

Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą, pilnai paruoštos faktinės informacijos (dokumentų ar jų kopijų) pateikimas

Kaina sutartinė

Radastų g. 2

Informacinių paslaugų skyrius (325 kamb., tel. (8 37) 324 236, el. p. ips@kvb.lt)

Bibliotekos salės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 13,61 Eur/val. (šildymo sezono metu – 15,06 Eur/val.)
Komerciniams renginiams – 23,17 Eur/val. (šildymo sezono metu – 29,54 Eur/val.)

Radastų g. 2

Ūkio skyriaus vedėjas (I a., 149 kamb., tel. (8 37) 32 43 56, el.p. nuoma@kvb.lt) arba užpildykite patalpų nuomos paraišką (.doc) ir išsiųskite nurodytais kontaktais.

 

 

Kavinės nuoma

Nekomerciniams renginiams – 13,61 Eur/val. (šildymo sezono metu – 14,77 Eur/val.)
Komerciniams renginiams – 23,17 Eur/val. (šildymo sezono metu – 29,54 Eur/val.)

Radastų g. 2

Ūkio skyriaus vedėjas (I a., 149 kamb., tel. (8 37) 32 43 56, el.p. nuoma@kvb.lt) arba užpildykite patalpų nuomos paraišką (.doc) ir išsiųskite nurodytais kontaktais.

 

Kompiuterių klasės nuoma

7,24 Eur/val.

Radastų g. 2

Strateginės plėtros ir inovacijos centras (III a., 315 kamb., tel. (8 37) 32 44 50, el. p. mokymai@kvb.lt) arba užpildykite patalpų nuomos paraišką (.doc) ir išsiųskite nurodytais kontaktais.

Konferencijų kambario nuoma

11,58 Eur/val. (šildymo sezonometu – 13,32 Eur)

Radastų g. 2

Ūkio skyriaus vedėjas (I a., 149 kamb., tel. (8 37) 324356,

el. p. nuoma@kvb.lt arba užpildykite patalpų nuomos paraišką (.doc) ir išsiųskite nurodytais kontaktais.

Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose

Kaina sutartinė

Radastų g. 2

Komunikacijos vadybos ir projektų grupė  (II a., 228 kamb., tel.  (8 37) 324 437, el. p. komunikacija@kvb.lt)

 

Renginių ir parodų organizavimas

Kaina sutartinė

Radastų g. 2

Kultūros renginių ir leidybos grupė (II a., 225 kamb., tel. (8 37) 324 417, el. paštas renginiai@kvb.lt)

Informacijos apie firmą surinkimas ir elektroninio straipsnių sąrašo bei kopijų parengimas

Kaina sutartinė

Radastų g. 2

Informacinių paslaugų skyrius (III a., 325 kamb., tel. (8 37) 324 236, el. p. ips@kvb.lt)

 

          *LIBIS skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai:

                      - vaikams (iki 14 metų),

                      - vaikų globos namų auklėtiniams (iki 18 metų),

                      - asmenims su negalia (turintiems 55% ir mažesnį darbingumą),

                      - bedarbiams,

                      - pensininkams.

                      Norintys pasinaudoti lengvata turi pateikti dokumentą, patvirtinantį priklausymą vienai šių grupių.                       Jei nemokamai įsigytas pažymėjimas prarandamas (ir nėra dokumentais pateisintų priežasčių) - naujam pažymėjimui įsigyti ši lengvata netaikoma.

                      **Neįgaliems asmenims, kurių darbingumas 55% ir mažiau, turintiems tai patvirtinantį dokumentą, taikoma 50% nuolaida.

                      Piniginės įmokos už paslaugas mokamos į bibliotekos kasą:Radastų g. 2, II a. fojė (Registratūra); K. Donelaičio g. 8, I a. fojė, už patalpų nuomą galima atsiskaityti ir pavedimu.

 

 

 


3 PRIEDAS

 

Pagrindinės sąvokos

 

 

 

Bibliotekos paslauga– tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Dokumentas– naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas.

Dokumentų (įrangos) panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų (įrangos) neatlygintinas perdavimas vartotojui terminuotai naudotis bibliotekoje ar už jos ribų.

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema.

Laikinasis skaitytojo pažymėjimas – bibliotekos vartotojo (asmens) identifikavimo dokumentas, suteikiantis teisę laikinai naudotis tam tikromis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas skaitytojo pažymėjimas.

Lankytojas – asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas.

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidžiamas daugeliu kopijų.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas– vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas– vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas).

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA)– dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos.

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.

Vartotojų aptarnavimas– bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Viešoji interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo pažymėjimo.

 


4 PRIEDAS

Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

 

                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo

                                                                                                                                                                             bibliotekos generalinio direktoriaus

                                                                                                                                                                             2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

 

                      I. BENDROJI DALIS

 

                      1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos bendras skaitytojo pažymėjimas (toliau – Pažymėjimas) – tai bibliotekos Vartotoją identifikuojantis dokumentas, pripažįstamas visose Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) programinę įrangą naudojančiose bibliotekose (toliau – LIBIS bibliotekos).

                      2. LIBIS Pažymėjimo naudojimo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato Pažymėjimo išdavimo Vartotojui bei naudojimosi Pažymėjimu tvarką, Vartotojo teises bei atsakomybę.

                      3. Šios Taisyklės taikomos visose LIBIS bibliotekose.

                      4. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis LIBIS nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau - Nacionalinės bibliotekos) generalinio direktoriaus.

                      5. Šiose Taisyklėse vartojamas sąvokos:

                      5.1. Vartotojas – asmuo arba organizacija, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis LIBIS bibliotekos paslaugomis;

                      5.2. Lankytina biblioteka – LIBIS biblioteka, kurios paslaugomis Vartotojas naudojasi arba pageidauja naudotis.

                      5.3. Globotinis – asmuo iki 16 metų amžiaus, kuriam tėvai, įtėviai ar globėjai gali užsakyti Pažymėjimą.

 

                      II. PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA

 

                      6. Pažymėjimą Vartotojas gali įsigyti dviem būdais: registruojantis Nacionalinės bibliotekos portale „www.ibiblioteka.lt“ (toliau – Portalas), arba registruojantis atvykus į vieną iš LIBIS bibliotekų.

                      6.1. Įsigyjant Pažymėjimą Portale Vartotojas turi:

                      6.1.1. įvesti registracijai reikalingus duomenis (jei Pažymėjimas perkamas Globotiniui, privaloma įvesti jo duomenis);

                      6.1.2. pateiktame sąraše pasirinkti vieną ar kelias lankytinas bibliotekas, kuriose Vartotojas automatiškai užregistruojamas;

                      6.1.3. pasirinkti Pažymėjimo atsiėmimo būdą:

                      6.1.3.1. pristatant paštu, Vartotojo nurodytu adresu;

                      6.1.3.2. atvykstant į Nacionalinės bibliotekos skaitytojų registratūrą (Gedimino pr. 51, Vilnius).

                      6.1.4. apmokėti už Pažymėjimą per nustatytą 40 dienų terminą;

                      6.1.5. apmokėjus už Pažymėjimą, per 14 dienų atvykti jo atsiimti (jei pasirinktas šis Pažymėjimo atsiėmimo būdas);

                      6.1.6. laiku neapmokėjus už paslaugą, ar neatvykus atsiimti Pažymėjimo (jei pasirinktas toks Pažymėjimo atsiėmimo būdas), registracijai pateikti duomenys ištrinami, Pažymėjimas neišduodamas.

                      6.1.7. atsiimant Pažymėjimą Nacionalinėje bibliotekoje, skaitytojų registratūros darbuotojui būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir, jei atstovaujamas juridinis asmuo, organizaciją atstovaujančio asmens įgaliojimą.

                      6.2. Įsigydamas Pažymėjimą, Vartotojas patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

                      6.3. Įsigyjant Pažymėjimą ne Portale, o vienoje iš LIBIS bibliotekų, Vartotojas užregistruojamas ir Pažymėjimas išduodamas pagal toje bibliotekoje galiojančias Skaitytojų aptarnavimo taisykles.

                      7. Išduotas Pažymėjimas atgal nepriimamas.

                      8. Sumokėti už Pažymėjimą pinigai negrąžinami.

                      9. Vartotojas, turintis Pažymėjimą ir pirmą kartą atvykęs į LIBIS biblioteką, kurioje nėra registruotas, turi užsiregistruoti. Registracijos metu Vartotojas privalo pateikti savo Pažymėjimą skaitytojų registratūros darbuotojui.

                      10. LIBIS bibliotekose galioja tik vienas Pažymėjimas. Jeigu Vartotojas turi daugiau nei vieną Pažymėjimą, jam reikia pasirinkti, kuris iš jo turimų Pažymėjimų yra galiojantis.

                      11. Turint Pažymėjimą ir registruojantis į lankytinas LIBIS bibliotekas arba persiregistruojant, papildomas mokestis neimamas, naujas Pažymėjimas neišduodamas.

                      12. Vartotojui, turinčiam Pažymėjimą, naujas pažymėjimas gali būti išduodamas tik jį praradus ar sugadinus.

 

                      III. VARTOTOJO PAREIGOS

 

                      13. Vartotojas privalo:

                      13.1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save;

                      13.2. informuoti lankytiną biblioteką arba atnaujinti informaciją Portale apie registracijos duomenų pasikeitimus;

                      13.3. informuoti lankytiną biblioteką apie Pažymėjimo praradimą;

                      13.4. turėti vieną galiojantį Pažymėjimą;

                      13.5. naudotis tik savo vardu išduotu ir užregistruotu Pažymėjimu;

                      13.6. nesinaudoti sugadintu Pažymėjimu.

                      14. Pažymėjimą turintis bibliotekos Vartotojas nustatyta tvarka, vieną kartą per metus, Portale arba lankytinoje bibliotekoje turi patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti. Vartotojui nepersiregistravus, jo asmens duomenys bus saugomi 6 metus LIBIS bibliotekoje LIBIS nuostatuose nustatyta tvarka.

 

                      IV. VARTOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

                      15. Vartotojas turi teisę:

                      15.1. įsigytu Pažymėjimu naudotis visomis LIBIS bibliotekų, kuriose yra užsiregistravęs, paslaugomis;

                      15.2. išsiregistruoti iš lankytinų LIBIS bibliotekų, jeigu jose nėra skolingas.

                      16. Vartotojas Portale gali užregistruoti ir užsakyti Pažymėjimą Globotiniui šių Taisyklių 6.1 punkte nustatyta tvarka.

                      17. Vartotojas atsako už teisingų duomenų pateikimą.

                      18. Vartotojas, pažeidęs šias Taisykles, atsako pagal galiojančias lankytinos LIBIS bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo taisykles ir kitus teisės aktus.

 


5 PRIEDAS

Registracijos forma

 

 

 


6 PRIEDAS

PARAIŠKA

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO

KAUNO  APSKRITIES  VIEŠOJOJE  BIBLIOTEKOJE

_____________________

(data)

                      1. Prašau užregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinį) iki 16 metų, išduodant jam skaitytojo pažymėjimą pagal nurodytus duomenis:

                      1.1. Skaitytojo pažymėjimo numeris (pildo bibliotekos darbuotojas) _______________________

 

                      1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinį) iki 16 metų:

Vardas*

 

Pavardė*

 

Gimimo data*

 

Asmens kodas*

 

Telefonas, el. paštas 

 

Mokymosi įstaiga

 

Klasė

 

* privalomi duomenys

 

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, įtėvį ar globėją):

Vardas*

 

Pavardė*

 

Asmens kodas*

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas / rajonas, šalis)*

 

Gimimo data (pildoma*, jei asmuo yra ne Lietuvos Respublikos pilietis)

 

Faktinės gyvenamosios vietos adresas (kontaktams, pildoma, jei nesutampa su nurodyta deklaruotąja vieta)

 

Telefono numeris, el.  pašto adresas (kontaktams)

 

* privalomi duomenys

 

                      2. Tvirtinu, kad:

                      2.1. susipažinau su Naudojimosi Kauno apskrities viešaja biblioteka taisyklėmis ir  įsipareigoju prisiimti atsakomybę už šios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų amžiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus bei žalą padarytą kitam bibliotekos turtui;

                      2.2. anksčiau pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

                      3. Sutinku, kad šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų veiklai (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka taisyklių esminio pažeidimo atvejais), bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimui LIBIS bibliotekose).

 

PRIDEDAMA. ________________________________________________________ kopija, __ lapas (-ų).

                                           (asmens dokumento (paso asmensduomenų puslapio ar asmens tapatybės kortelės)

 

                                                                 _______________                                                         ________________________________

                                                                                         (pareiškėjo parašas)                                                                                                             (pareiškėjo vardas, pavardė)


7 PRIEDAS

Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatų(patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134)

punktai:

 

                      „19. Bendroji skaitytojų registracijos duomenų bazė (BSRDB) LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų bibliotekose vartotojais užregistruotų fizinių asmenų, turinčių bendrąjį skaitytojų pažymėjimą, bazė.Duomenų bazę formuoja LIBIS tvarkytojas:

                      19.1. BSRDB sudaroma automatiniu būdu perkeliant vartotojų registravimo duomenis iš LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų skaitytojų registracijos duomenų bazių. Duomenis sudaro visi fizinių asmenų registracijos duomenys ir bibliotekų, kuriose jie registruoti, pavadinimai.”

                      „25.3. (…) Skaitytojų registracijos duomenų bazė, sudaroma registruojant duomenis, reikalingus skaitytojų pažymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, neišduodant skaitytojo pažymėjimo. Šie duomenys būtini fondų komplektavimui, fizinių asmenų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant aptarnavimo taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui. Jei fizinis asmuo, naudojantis bibliotekos paslaugomis, pažeidė skaitytojų aptarnavimo taisykles (įsiskolinimas bibliotekai), registracijos duomenys papildomi požymiu “skolininkas”.

                      25.3.1. Privalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

                      25.3.1.1. Vardas;

                      25.3.1.2. Pavardė;

                      25.3.1.3. Asmens kodas;

                      25.3.1.4. Gimimo data;

                      25.3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas.

                      25.3.2. Neprivalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro:

                      25.3.2.1. Elektroninio pašto adresas;

                      25.3.2.2. Telefonas;

                      25.3.2.3. Lytis;

                      25.3.2.4. Darbovietės pavadinimas;

                      25.3.2.5. Išsilavinimas;

                      25.3.2.6. Mokymosi vieta;

                      25.3.2.7. Mokymosi statusas;

                      25.3.2.8. Mokslo laipsnis, vardas;

                      25.3.2.9. Nuotrauka;

                      25.3.2.10. Pastabos.

                      25.4. fizinių asmenų registracija vykdoma, tiesiogiai bendraujant su asmeniu, arba gavus registracinę naujo vartotojo elektroninę paraišką iš VAIISIS:

                      25.4.1. Fizinio asmens registracijos duomenys tvarkomi tiesiogiai informavus asmenį apie jo asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkymo tikslus bei gavus raštišką asmens sutikimą, pasirašant spausdintą sutikimo formą;

                      25.4.2. Iš VAIISIS gaunami duomenys, išvardinti punktuose 25.3.1 ir 25.3.2.3 tikslais, nurodytais punkte 25.3.

                      25.5. Fizinis asmuo su savo teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, supažindinamas registravimo ir persiregistravimo metu.

                      25.6. Fizinis asmuo su LIBIS tvarkomais jo asmens duomenis gali susipažinti ir juos pakeisti tiesiogiai bibliotekoje arba VAIISIS sistemoje.”

                      „37. LIBIS duomenų saugą reglamentuoja LIBIS duomenų saugos nuostatai, kuriuos rengia ir tvirtina LIBIS valdytojas.“

                      „41. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį kartą pasinaudojo kurio nors LIBIS duomenų tvarkytojų paslaugomis, arba iki to momento, kol (fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS duomenų tvarkytojo skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas.

                      42. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.”

 


8 PRIEDAS

PAVYZDINĖS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

                                                                                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                                                                       Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                                                                                                       2010 m. rugpjūčio 20 d.                   įsakymu Nr. ĮV-442

 

 

                      IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

                             23. Bibliotekos turi šias teises:

                             23.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles;

                             23.2. atsižvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo ar laikinojo skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

                             23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

                             23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

                             23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

                             23.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, užtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla;

                             23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio;

                             23.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo pažymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti užstatą, jo dydį, grąžinimo tvarką ir terminus nustačius naudojimosi taisyklėse:

                             23.9. negrąžinti užstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąžino panaudai gautų dokumentų (įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento panaudos terminą;

                             23.10. už bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąžinimą iki nustatyto panaudos termino imti delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka;

                             23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę žalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės aktų nustatyta tvarka;

                             23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

                             23.13. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

                             23.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo priežiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ir informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje veikiančias bibliotekas.

                             24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

                             24.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

                             24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

                             24.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

                             24.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

                             24.5. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

                             24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir saugojimo trukmę;

                             24.7. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

                             24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

                             24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

                             24.10. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

                             24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us);

                             24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

                             24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir nagrinėjimo procedūras;

                             24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.

 

 

 


9 PRIEDAS

 

Lietuvos higienos norma HN 18:2007

„Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“

1 Priedas

 

PRATIMAI AKIŲ NUOVARGIUI PAŠALINTI

 

 

                      Siūlomi keli šių pratimų deriniai:

                      1 derinys

                      1. 10–15 kartų nestipriai pamirksėti.

                      2. Užsimerkus, nepasukant galvos, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į viršų, skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į apačią, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti tiesiai. Kartoti 4–5 kartus.

                      3. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į savo rodomąjį pirštą, ištiestą 25–30 cm atstumu nuo akių, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      4. Sukant žvilgsnį ratu sukti akis 4–5 kartus iš kairės pusės į dešinę ir 4–5 kartus – iš dešinės į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 2 kartus.

                      2 derinys

                      1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti ir stipriai suspausti vokus, atsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      2. Užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 4 stengtis žiūrėti į nosį, atsimerkti, skaičiuojant nuo1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      3. Nepasukant galvos ir skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į kairę; skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti žvilgsnį į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      3 derinys

                      1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 užsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 atsimerkti ir išplėtus akis žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      2. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 žiūrėti į nosies galą, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

                      3. Nepasukant galvos žiūrėti į viršų, dešinę, apačią, kairę, po to – į viršų, kairę, apačią, dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 žiūrėti į tolį. Kartoti 4–5 kartus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Priedas

 

 

SKELETO IR RAUMENŲ SISTEMOS PAŽEIDIMŲ PROFILAKTIKOS PRATIMAI

 

                      1. Atsisėsti ant kėdės – nugarą laikyti tiesiai, į atkaltę nesiremti, kojas tvirtai atremti į grindis. Pakelti rankas. Kaire ranka paimti už dešinės rankos riešo ir lėtai palenkti rankas į šoną. Pakeisti rankų padėtį ir palenkti jas į kitą šoną.

                      2. Atsisėsti ant kėdės krašto ir sudėti rankas už nugaros, ant liemens. Ištiesti nugarą, pečius įtraukti atgal, įsitempti ir suskaičiuoti iki 5.

                      3. Atsisėsti ant kėdės ir apėmus rankomis pakelti aukštyn vieną kelį, po to – kitą. Keliant kelį kiekvieną kartą neskubant suskaičiuoti iki 5.

                      4. Atsisėsti, ištiesti nugarą ir pasukti liemenį į vieną pusę. Suskaičiuoti iki 5 ir pasukti į kitą pusę. Suskaičiuoti iki 5. Rankas sudėti prie to šono, į kurią pusę pasisukama.

                      5. Atsisėsti, ištiestas kojas pakelti horizontaliai ir sukryžiuoti. Suskaičiuoti iki 5 ir pakeisti kojų padėtį.

                      6. Atsisėsti ant kėdės krašto ir pražergti kojas. Pasilenkti žemyn, kiek galima. Suskaičiuoti iki 5.

                      7. Atsistoti truputį toliau už kėdės ir pasilenkti, ištiestomis rankomis laikantis už kėdės                       Kiekvieną pratimą pakartoti po 4–5 kartus. Baigus pratimus lengvai atpalaiduoti visus kūno raumenis.

                      PRATIMAI, SKIRTI PEČIŲ JUOSTOS IR RANKŲ NUOVARGIUI MAŽINTI

                      Kiekvienas raumenų įtempimo pratimas turi būti atliekamas keletą sekundžių. Atsipalaidavimui pakanka pratimus pakartoti 5–10 kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15–20 kartų, tris kartus per dieną.

                      1. Pečius pakelti, nuleisti. Kartoti 6–8 kartus. Atpalaiduoti pečių juostos raumenis. Tempas lėtas.

                      2. Padėti plaštakas išorine puse ant juosmens. Stumti alkūnes į priekį ir žemyn lenkti galvą. Po to stumti alkūnes atgal, kelti galvą ir išsiriesti. Tempas lėtas. Kartoti pratimą 4–6 kartus, po to nuleisti rankas žemyn ir atpalaidavus pakratyti.

                      3. Dešinę ranką tiesti į priekį, kairę – į viršų. Keisti rankų padėtį. Pratimą baigti, nuleisti rankas ir pakratyti plaštakas. Kartoti 4–6 kartus. Tempas vidutinis.

                      4. Laisvai pakelti rankas į šalis, lengvai išriesti nugarą, „numesti“ rankas, po to jas pakelti ir sukryžiuoti ant krūtinės. Kartoti 4–6 kartus.