Taisyklės

Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka: bibliotekos taisyklės

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

NAUDOJIMOSIBIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) yra savivaldybės biudžetinė informacijos, kultūros ir švietimo įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei sudaranti sąlygas juo naudotis. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes visuomenei naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją.

2. Bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymais nustatyta tvarka.

3. Naudojimosi Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo tvarką, teises, pareigas ir atsakomybę, Bibliotekos teises ir pareigas.

4. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 120-4431), šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, kurias nustato Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Konkrečių Bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą ir jų įkainius tvirtina Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

6. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintomis Pavyzdinėmis naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir  Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Bibliotekos nuostatais.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos standartuose, kurių privalomas taikymas Bibliotekoje nustatomas kultūros ministro įsakymu. Kitos sąvokos:

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar už teisės aktais nustatytą mokestį.

Lankytojas –asmuo, apsilankęs bibliotekoje ir pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo pažymėjimas ar registracija, pavyzdžiui naudojimasis vietoje atvirais bibliotekos dokumentų fondais, skaitykla, apsilankymas parodoje, renginyje ir kitomis paslaugomis.

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas –vartotojas, nustatyta tvarka užsiregistravęs bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis.

Skaitytojo pažymėjimas –vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę viešojoje bibliotekoje ar už jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas)skaitytojams vaikams iki 14 metų (imtinai).

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos paslaugas bibliotekoje ir (ar) už jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis.

Vieningas skaitytojo pažymėjimas –vartotojo identifikavimo dokumentas, vieningai pripažįstamas skaitytojo pažymėjimu visose LIBIS naudojančiose bibliotekose.

 

II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO APTARNAVIMO BIBLIOTEKOJE TVARKA

 

8. Asmenys, norėdami skolintis Bibliotekos dokumentus, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti.

9.Savo parašu asmuo įsipareigoja laikytis taisyklių, taip pat patvirtina apie savo pateiktų duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti. Asmens duomenys Bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R-2545 (9.1), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos M. Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. B-107.

10.Mokiniai (vaikai) iki 5 klasės registruojami, atėjus su tėvais, įtėviais ar globėjais, arba pateikus užpildytą nustatytos formos tėvų, įtėvių ar globėjų paraišką(Priedas Nr. 1). Šiuo atveju taikomi 8 punkte nustatyti reikalavimai.

11.Vaikų globos namų, specialiosios mokyklos mokiniai Bibliotekoje gali būti registruojami Taisyklių nustatyta tvarka, pateikus šių įstaigų išduotą pažymą.

12.Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Biblioteka, vartotojui sutikus, gali rinkti papildomus asmens duomenis aptarnavimo, fondų komplektavimo kokybei gerinti ar kitiems mokslo tyrimo tikslams, pavyzdžiui asmens profesija, išsimokslinimas, mokslo įstaiga, darbo vieta, pareigos, kontaktiniai duomenys. Registracijos duomenys, esant taisyklių pažeidimui, naudojami fizinio asmens identifikavimui.

13.Asmeniui, norinčiam skolintis leidinius į namus,bibliotekoje, turinčioje LIBIS SAP (SAP – skaitytojų aptarnavimo posistemis), išduodamas LIBIS Skaitytojo pažymėjimas (toliau – skaitytojo pažymėjimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimosi taisyklės (Priedas Nr. 2)

14.Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS SAPbibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 8 punkte numatyta tvarka.

15.Vartotojas, paskelbtas skolininku kitoje LIBIS SAP bibliotekoje Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje neregistruojamas, kol neatsiskaito.

16. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas už mokestį, nustatytą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų”).

17. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, gali būti išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, nustatytą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu (Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimas Nr. T-16 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų”)(Priedas Nr. 3);

18. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami, sumokėti pinigai negrąžinami.

19. Vartotojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu. Skaitytojo pažymėjimas lieka galioti. Jei asmuo ateina į Biblioteką, jis privalo registruotis iš naujo.

20. Asmenims, norintiems naudotis visomis Bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus, skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.

21. Skaitytojo pažymėjimas suteikia teisę vartotojui gauti panaudai Bibliotekos dokumentus, nustatyta tvarka pratęsti dokumentų panaudos terminą, elektroninėmis ir kitomis priemonėmis rezervuoti ir užsisakyti panaudai dokumentus ar kitas paslaugas, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų bazėmis, kurias prenumeruoja Biblioteka, naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių bibliotekų bei naudotis kitomis Taisyklėse nustatytomis Bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas.

22. Iš visų CBS Bibliotekoje esančių fondų vartotojas į namus gali pasiskolinti po 7 egzempliorius dokumentų 30 kalendorinių dienų:

22.1. naujai gautiems bei paklausiems spaudiniams naudojimosi terminas gali būti sutrumpintas;

22.2. spaudinius iš Bibliotekos fondų, skaitytojas gali užsisakyti (tik LIBIS SAP bibliotekose) naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu internete. Užsakymas galioja 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos;

22.3. jei reikalingo spaudinio visi egzemplioriai užimti, skaitytojas jį gali rezervuoti naudodamasis elektroniniu katalogu internete arba paskambinęs telefonu ar atvykęs į Biblioteką;

22.4. skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais terminas gali būti 3 kartus pratęstas jam apsilankius Bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu, arba el. paštu, jeigu per tą laikotarpį spaudinių nepageidavo kiti skaitytojai. Knygų grąžinimo terminą gali prasitęsti ir pats skaitytojas, naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu internete.

23. Reti ir vertingi, informaciniai, periodiniai leidiniai, vaizdiniai, kartografiniai, garsiniai, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami. Jais galima naudotis Bibliotekoje.

24. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi šalių įsipareigojimai.

25. Neįgalieji vartotojai, senyvo amžiaus žmonės, ligoniai, jiems paprašius, gali būti aptarnaujami namuose.

26. Kiekvienais metais vartotojai perregistruojami, patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami nemokamai.

27. Esant techninėms galimybėms, vartotojo registravimas(is) gali būti vykdomas elektroninėmis priemonėmis, naudojant elektroninį parašą, patvirtintą sertifikatu, suteikiančiu galimybę identifikuoti asmenį, tokiu atveju skaitytojo pažymėjimo išdavimo procedūrą nustato naudojimosi taisyklės ir kiti teisės aktai.

28. Viešos interneto prieigos (toliau – VIP) paslaugos Bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai. Vartotojas neprivalo įsigyti skaitytojo bilieto. Interneto skaityklose vartotojas registruojasi apskaitos sistemoje (VRSS). Naudojimosi VIP tvarką nustato „Naudojimosi kompiuteriais ir interneto prieiga taisyklės“, kurias tvirtina Bibliotekos direktorius;

29. Iš Bibliotekos patalpų vartotojas gali išsinešti tik tuos dokumentus, kurie įrašyti į skaitytojo formuliarą arba LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio duomenų bazėje.

30. Iš Bibliotekos į namus skolinami žurnalai taisyklių 22 punkte numatyta tvarka. Naujausių  žurnalų numeriai, į namus neišduodami. Rajono bibliotekose, kur nėra sąlygų skaityti vietoje, visi periodiniai leidiniai skolinami į namus.

31. Spaudinių grąžinimo data nurodoma skaitytojo formuliare ir spaudinio grąžinimo lapelyje. Juos grąžinus, vartotojo akivaizdoje pasirašo bibliotekininkas. Išduodant knygas, naudojantis LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemiu, dokumentų grąžinimo data nurodoma duomenų bazėje, o juos grąžinus toje pačioje duomenų bazėje automatiniu būdu pažymima, kada dokumentai grąžinti.

32. Dokumentų išduotis apskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais bibliotekų duomenų apskaitos standartais.

 

III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

33. Vartotojas turi teisę:

33.1. gauti išsamią informaciją apie Bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras;

33.2. naudotis visų Bibliotekos rajono bibliotekų fonduose saugomais dokumentais;

33.3. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;

33.4. apsilankius Bibliotekoje, telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis pateikti informacinę užklausą ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gauti atsakymą.

33.5. gauti panaudai Bibliotekos dokumentus (įrangą) naudotis Bibliotekoje ar už jos ribų;

33.6. naudotis tarpbibliotekinio skolinimo paslaugomis, parsisiunčiant dokumentus panaudai iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bibliotekų;

33.7. pratęsti Bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus (įrangą ar patalpas);

33.8. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir elektroninių dokumentų;

33.9. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga, esant techninėms sąlygoms bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais;

33.10. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis, lankyti bibliotekoje vykstančius renginius, parodas, mokymus, klubus;

33.11. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (Žin., 1999, Nr.50-1598; 2003, Nr.28-1125) nuostatų;

33.12. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo;

33.13. Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl bibliotekų veiklos, dalyvauti konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, vartotojų registravimo, aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų.

  1. Vartotojas privalo:

34.1. laikytis naudojimosi Taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų Bibliotekoje ir jos teritorijoje:netrukdyti dirbti kitiems, skaityklose nekalbėti mobiliuoju telefonu;

34.2. tausoti ir saugoti Bibliotekos spaudinius, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų; tausoti ir saugoti Bibliotekos patalpas ir įrangą, negadinti inventoriaus;

34.3. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į panaudai išduotų dokumentų apskaitą;

34.4. laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos terminą;

34.5. gavus dokumentus ar Bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti Bibliotekos darbuotojui;

34.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.), praradus ar sugadinus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti Biblioteką;

34.7. skaitytojo pažymėjimo vagystės ar stichinės nelaimės atveju, pateikti pažymą iš policijos ar atitinkamų institucijų. Tuo pagrindu bus išduotas naujas skaitytojo pažymėjimas be pakeitimo mokesčio;

  1. Vartotojui draudžiama:

35.1. naudotis kito vartotojo skaitytojo pažymėjimu, perduoti savo skaitytojo pažymėjimą kitam asmeniui;

35.2. be Bibliotekos darbuotojo leidimo Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;

35.3. Bibliotekoje, naudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas, ardyti katalogus, kartotekas;

35.4. gadinti dokumentus, Bibliotekos įrangą ir inventorių;

35.5. keisti dokumentų sustatymo tvarką, bei pernešti juos į kitas saugojimo vietas;

35.6. naudotis mobilaus ryšio telefonais bei kitais įrenginiais renginių metu, valgyti ar miegoti skaityklose, rūkyti Bibliotekos patalpose;

35.7. užsiimti veikla, prieštaraujančia viešai Bibliotekos paskirčiai, pavyzdžiui organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt.

35.8. Skelbti informaciją Bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su Bibliotekos administracija ar skyriaus vedėju.

36. Vartotojo atsakomybė:

36.1. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus (įrangą) privalo pakeisti juos tokiais pat arba pripažintais lygiaverčiais dokumentaisarba grąžinti kitą dokumentą Bibliotekos pripažintą lygiaverčiu arba atlyginti jo rinkos kaina.Šiuo atveju kainą nustato Bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Jei vartotojas neatsiskaito su Biblioteka, įsiskolinimas išieškomas įstatymų nustatyta tvarka;Jei dokumento pakeisti neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

36.2. už nepilnamečių vartotojų prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;

36.3. vartotojas, nedelsiant nepranešęs Bibliotekai apie prarastą skaitytojo pažymėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka atsako už kito asmens paimtus ir negrąžintus Bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo skaitytojo pažymėjimu;

36.4. išvykdamas į kitą gyvenamąją vietą, vartotojas privalo atsiskaityti su Biblioteka;

36.5. vartotojui, nesilaikančiam arba pažeidusiam šias taisykles, Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam arba visam laikui gali būti apribota teisė naudotis Biblioteka.

36.6. skaitytojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

  1. Biblioteka turi teisę:

37.1. pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 patvirtintas Pavyzdines naudojimosi biblioteka taisykles, parengti ir patvirtinti naudojimosi Biblioteka taisykles;

37.2. atsižvelgiant į Bibliotekos specifiką ir nuostatus nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo pažymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms reikalinga vartotojo registracija;

37.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis;

37.4. nustatyti ir koreguoti vartotojams išduodamų Bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką;

37.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir ypač paklausiems dokumentams (įrangai);

37.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir Panevėžio savivaldybės tarybos patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas;

37.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį už dokumentų atsiuntimą ir grąžinimą per TBA, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydžio.

37.8. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo pažymėjimą ir (ar) negrąžinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos);

37.9. Bibliotekos vadovo sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti asmens teisę naudotis Biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su Biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų;

37.10. priimti iš vartotojų 2 proc. pajamų mokesčio sumos Bibliotekos veiklai gerinti (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Žin.,1993, Nr. 21-506; 2000, Nr.61-1818);

37.11. suteikti patalpas kitoms rajono organizacijoms kultūrinei ir informacinei veiklai vykdyti;

37.12. organizuoti akcijas ir teikti nuolaidas skaitytojo pažymėjimui įsigyti ir kitoms mokamoms paslaugoms.

37.13. vieną darbo dieną per mėnesįneaptarnauti lankytojų ir vartotojų. Ši diena skiriama katalogų ir fondų valymui, tvarkymui, dezinfekavimui, kompiuterinių tinklo profilaktinei apžiūrai, kitiems prevenciniams Bibliotekos vidaus darbams. Sanitarinės dienos tvirtinamos atskiru direktoriaus patvirtintu sąrašu.

37.14. vasaros laikotarpiu, dėl lankytojų ir vartotojų skaičiaus kitimo bei susidarius kitoms aplinkybėms, keisti lankytojų aptarnavimo laiką.

  1. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo:

38.1. vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, profesinės etikos principais, Bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis;

38.2. nustatyti patogų Bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir vartotojus apie pasikeitimus, jų priežastis, trukmę;

38.3. užtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Bibliotekos ir Lietuvos bibliotekų fondo galimybės;

38.4. išduodant Bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą (grąžinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą;

38.5. užtikrinti Bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų priežasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų;

38.6. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298);

38.7. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose;

38.8. nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, delspinigių ėmimo, žalos atlyginimo už prarastus ar sugadintus Bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 ,,Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin. 2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės aktais;

38.9. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti Bibliotekos nuostatus ir naudojimosi taisykles;

38.10. reguliariai vertinti Bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti;

38.11. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus Bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.