Taisyklės

Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka: bibliotekos taisyklės

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖ BIBLIOTEKA
NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

I. BENDROJI DALIS
 
1.  Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka (toliau – VMSCB) yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė kultūros,  švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje kaupiami, tvarkomi, saugomi ir teikiami visuomenei bei individui naudotis dokumentai - knygos, periodiniai leidiniai, kiti spaudiniai, garso, vaizdo, elektroniniai ir kiti dokumentai,  sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos  žinios,  atsižvelgiant  į  Savivaldybės  ekonominį  ir  kultūrinį  vystymą.
2. Bibliotekos spaudinių ir kitų dokumentų fondas yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
3. Biblioteka turi teisę naudotis visi Lietuvos Respublikos gyventojai, užsienio piliečiai, įstaigos ir organizacijos.
4. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau taisyklės) nustato bendrąją vartotojų registravimo, aptarnavimo, naudojimosi bibliotekos fondais tvarką, bibliotekos pareigas ir teises, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę.
5.  Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus mokamas paslaugas, kurias nustato ir tvirtina Kultūros ministerija. Konkrečių bibliotekoje teikiamų mokamų paslaugų sąrašą tvirtina bibliotekos direktorius.
6. Šios taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos patvirtintomis „Bendrosiomis naudojimosi biblioteka taisyklėmis“ ir bibliotekos nuostatais (Vilniaus miesto     savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-273 2007 m. gruodžio 20 d.).
 
 
II. VARTOTOJŲ REGISTRAVIMO IR APTARNAVIMO TVARKA
 
7. Asmenys, norėdami skolintis bibliotekos dokumentus, privalo joje užsiregistruoti. Tam reikia pateikti asmens tapatybės dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio pažymėjimą, užpildyti registracijos kortelę ir joje pasirašyti. Šiuo parašu asmuo įsipareigoja laikytis taisyklių, taip pat patvirtina apie save pateiktų duomenų tikslumą ir leidžia juos tvarkyti. Asmens duomenys bibliotekoje tvarkomi remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 2R – 2545 (9.1), Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) nuostatais, patvirtintais Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus 2006 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. B – 107 (bibliotekose, teikiančiose automatizuoto aptarnavimo paslaugas).
8. Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami skaitytojo pažymėjimo išdavimui (VMSCB automatizuotai skaitytojus aptarnaujančiose bibliotekose), fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant biblioteka naudojimosi taisyklių pažeidimui, fizinio asmens identifikavimui. 
9. Asmeniui, norinčiam skolintis leidinius į namus iš bibliotekų, kurios automatizuotai aptarnauja skaitytojus, išduodamas LIBIS skaitytojo pažymėjimas (toliau – skaitytojo pažymėjimas). Naudojimosi skaitytojo pažymėjimu tvarką nustato šios taisyklės, LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (Priedas Nr.1 ). VMSCB bibliotekose, kurios neteikia automatizuoto aptarnavimo paslaugų, bibliotekos vartotojai gali skolintis knygas be skaitytojo pažymėjimo.
10. Asmuo, turintis skaitytojo pažymėjimą, įsigytą kitose LIBIS bibliotekose, privalo užsiregistruoti, jeigu nori skolintis dokumentus į namus, šių taisyklių 7 punkte numatyta tvarka.
11. Skaitytojui per šešerius metus neapsilankius nei vienoje iš LIBIS bibliotekų, jo asmens duomenys panaikinami automatiniu būdu ir skaitytojo pažymėjimas tampa nebegaliojančiu. Jei asmuo nori tapti skaitytoju, jis turi iš naujo registruotis bibliotekoje.
12. Skaitytojo pažymėjimas išduodamas nemokamai. VMSCB administacija turi teisę apmokestinti skaitytojo pažymėjimo išdavimą.
13. Praradus, sulaužius ar kitaip sugadinus skaitytojo pažymėjimą, išduodamas naujas skaitytojo pažymėjimas už mokestį, patvirtintą Vilniaus m. savivaldybės centrinės bibliotekos direktoriaus įsakyme.
14. Išduoti skaitytojų pažymėjimai atgal nepriimami. 
15. Asmenims, norintiems naudotis visomis bibliotekoje teikiamomis paslaugomis, išskyrus spaudinių skolinimą į namus, skaitytojo pažymėjimo įsigyti nereikia.
16. Kiekvienais metais skaitytojai turi persiregistruoti, patikslinti duomenis apie save.
17. Iš visų bibliotekoje esančių fondų vartotojas į namus gali pasiskolinti po 5 egzempliorius dokumentų 30 dienų laikotarpiui, vaikams iki 14 metų – 15 dienų laikotarpiui. Nauji dokumentai išduodami ne daugiau kaip 3 egzemplioriai ir ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui.
18. Vartotojo prašymu, naudojimosi dokumentais terminas gali būti pratęstas jam apsilankius bibliotekoje arba apie tai pranešus telefonu ar el. paštu.
19. Reti ir vertingi, informaciniai, periodiniai leidiniai, vaizdiniai, kartografiniai, garsiniai, elektroniniai dokumentai į namus neskolinami.
 
 
III. VARTOTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
 
20. Vartotojas turi teisę:
20.1 naudotis visais bibliotekos fonduose esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais, elektroniniu katalogu, duomenų bazėmis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
20.2 gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondus ir jos teikiamas paslaugas;
20.3 pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu, faksu, elektroniniu paštu;
20.4  naudojimosi biblioteka taisyklėse nustatyta tvarka pratęsti dokumentų grąžinimo terminą;
20.5 gauti prieigą prie bibliotekos licenzijuojamų duomenų bazių ir kitų elektroninių informacijos šaltinių;
20.6 naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis, savo nešiojamais kompiuteriais;
20.7 nemokamai lankyti bibliotekoje vykstančius renginius ir parodas;
20.8 nustatyta tvarka kopijuoti dokumentus, laikantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo;
20.9  pareikšti savo nuomonę apie biblioteką, jos fondus, aptarnavimą, renginius, teikiamas paslaugas žodžiu arba raštu;
20.10 gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą.
21. Vartotojas privalo:
21.1 laikytis naudojimosi biblioteka taisyklių ir bibliotekos nustatyto darbo laiko režimo;
21.2 tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, jų neplėšyti, nedaryti juose jokių žymėjimų, nesutepti, nelankstyti lapų, negadinti bibliotekos inventoriaus;
21.3 neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų jei spaudiniai neatžymėti  skaitytojo formuliare;
21.4  laiku grąžinti pasiskolintus spaudinius arba nustatyta tvarka pratęsti naudojimosi jais terminą;
21.5  gavus dokumentus ar įrangą naudojimui, atidžiai patikrinti ar nėra defektų (išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui. Priešingu atveju už sugadintus dokumentus ar kitą bibliotekos turtą atsako vartotojas;
21.6 pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar pan.), praradus skaitytojo pažymėjimą, nedelsiant informuoti biblioteką;
21.7 suveikus knygų apsaugos sistemai (VMSCB automatizuotai skitytojus aptarnaujančiose bibliotekose), bibliotekos darbuotojams parodyti išsinešamus daiktus ir dokumentus;
22. Vartotojui draudžiama:
22.1 naudotis kitų skaitytojų pažymėjimais, perduoti savo pažymėjimą kitam asmeniui;
22.2 gadinti dokumentus, bibliotekos įrangą ir inventorių;
22.3 bibliotekos kompiuteriuose instaliuoti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto programinę įrangą;
22.4 vykdyti veiklą, nesusijusią su tiesiogine bibliotekos paskirtimi (organizuoti mitingus, platinti atsišaukimus, reklaminius bukletus, reklamuoti prekes ir pan.);
22.5 keisti dokumentų sustatymo tvarką bei pernešti juos į kitas saugojimo vietas.
23. Vartotojo atsakomybė:
23.1 Vartotojas, praradęs skaitytojo pažymėjimą ir nepranešęs bibliotekai apie jo praradimą, yra atsakingas už kito asmens paimtus ir negrąžintus bibliotekai dokumentus, pasinaudojus jo pažymėjimu;
23.2 Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos dokumentus, privalo juos pakeisti tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais, o jei pakeisti neįmanoma – atlyginti padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka;
23.3 Už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus atsako tėvai arba globėjai;
23.4 Vartotojas padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
23.5 Vartotojams pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, bibliotekos vadovo įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis biblioteka.
 
 
IV. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS
 
24. Biblioteka privalo:
24.1 vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi biblioteka taisyklėmis;
24.2 užtikrinti vartotojams lygias teises bei galimybes ieškoti ir gauti informaciją, dokumentus, naudotis bibliotekos paslaugomis, mokytis, pažinti nacionalinį ir pasaulio kultūros paveldą;
24.3 panaudoti visas Lietuvos bibliotekų fondo galimybes vartotojo poreikiams tenkinti;
24.4 paskelbti naudojimosi biblioteka taisykles bibliotekos patalpose vartotojams gerai matomoje vietoje bei interneto tinklalapyje;
24.5 nuolat informuoti vartotojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei teikiamas paslaugas;
24.6 visą bibliotekos paslaugų prieigos laiką aptarnauti vartotojus bibliotekoje, iš anksto informuoti vartotojus apie sprendimus dėl bibliotekos darbo laiko pakeitimų, nurodant priežastis ir trukmę;
24.7 organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrinti renkamų ir tvarkomų asmens duomenų, reikalingų bibliotekų veiklai vykdyti, saugumą, laikytis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų;
24.8 nustatyti atsiskaitymo už mokamas paslaugas, piniginių užstatų, vartotojų padarytos žalos atlyginimo tvarką, vadovaujantis LR finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“. Atsiskaitant grynaisiais pinigais turi būti išrašomas pinigų priėmimo kvitas
24.9 nuolat tobulinti vartotojų aptarnavimą.
25. Biblioteka turi teisę:
25.1 atsižvelgiant į bibliotekos nuostatus ir kitus teisės aktus nustatyti naudojimosi bibliotekos paslaugomis tvarką, įvardinant paslaugas, kurioms gauti būtina vartotojų registracija ar asmens tapatybės parvirtinimas;
25.2 registruojant ar perregistruojant vartotoją, rinkti ir tvarkyti tuos vartotojų asmens duomenis, kurie būtini vartotojų apskaitai bibliotekoje, dokumentų išdavimo kontrolei, skolų išieškojimo teismine tvarka ir statistikos tikslams įgyvendinti;
25.3 vartotojui sutikus, teisės aktų nustatyta tvarka, rinkti papildomus vartotojų asmens duomenis, reikalingus bibliotekos vartotojų analizei, fondo komplektavimo sprendimams;
25.4 nustatyti vartotojams išduodamų dokumentų skaičių ir grąžinimo terminus, naudojimosi dokumentais pratęsimo tvarką;
25.5 teikti mokamas paslaugas;
25.6 vartotojo padarytą bibliotekai žalą, negrąžinant išduotų dokumentų ar kitaip, išieškoti LR įstatymų nustatyta teismine tvarka;
25.7 informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, negrąžinusius išduotų bibliotekos dokumentų;